WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

KAZNENI ZAKON

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

KAZNENI ZAKON

OP?I DIO

GLAVA PRVA (I.)

TEMELJNE ODREDBE

Temelj i ograni?enje kaznenopravne prisile

?lanak 1.

(1) Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povrje?uju osobne slobode i prava ?ovjeka te druga prava i društvene vrijednosti zajam?ene i zašti?ene Ustavom Republike Hrvatske i me?unarodnim pravom da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile.

(2) Propisivanje pojedinih kaznenih djela te vrste i mjere kaznenopravnih sankcija za njihove po?initelje temelji se na nužnosti kaznenopravne prisile i njezinoj primjerenosti jakosti i naravi opasnosti za osobne slobode i prava ?ovjeka te druge društvene vrijednosti.

Na?elo zakonitosti

?lanak 2.

(1) Kaznena djela i kaznenopravne sankcije mogu se propisivati samo zakonom.

(2) Nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu mogu primijeniti druge kaznenopravne sankcije za djelo koje prije nego je bilo po?injeno nije bilo zakonom ili me?unarodnim pravom odre?eno kao kazneno djelo i za koje zakonom nije bilo propisano kojom se vrstom i mjerom kazne po?initelj može kazniti.

Obvezna primjena blažeg zakona

?lanak 3.

(1) Prema po?initelju se primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme kad je kazneno djelo po?injeno.

(2) Ako se nakon po?injenja kaznenog djela zakon jedanput ili više puta izmijeni, obvezno ?e se primijeniti zakon koji je blaži za po?initelja.

Na?elo krivnje

?lanak 4.

Nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu može primijeniti druga kaznenopravna sankcija ako nije kriv za po?injeno djelo.

Vrste kaznenopravnih sankcija

?lanak 5.

(1) Kaznenopravne sankcije koje se mogu propisati zakonom i primijeniti prema po?initelju kaznenog djela jesu: kazne, mjere upozorenja (sudska opomena i uvjetna osuda), sigurnosne mjere i odgojne mjere.

(2) Za svaku vrstu kaznenopravnih sankcija zakonom se odre?uje njihovo trajanje i nijedna se kaznenopravna sankcija ne može propisati ni izre?i ili primijeniti na neodre?eno vrijeme.

Op?a svrha kaznenopravnih sankcija

?lanak 6.

Op?a svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih kaznenopravnih sankcija jest da svi gra?ani poštuju pravni sustav i da nitko ne po?ini kazneno djelo, te da se po?initelji kaznenih djela ubudu?e tako ponašaju.

Ograni?enja u propisivanju sadržaja

kaznenopravnih sankcija i njihovoj primjeni

?lanak 7.

Odre?uju?i sadržaj kaznenopravnih sankcija i na?in njihove primjene, po?initelju kaznenog djela mogu se ograni?iti njegove slobode i prava samo u mjeri koja odgovara vrsti kaznenopravne sankcije i njezinoj posebnoj svrsi odre?enoj zakonom, bez prouzro?enja tjelesnih bolova ili duševnih patnji, ne?ovje?nog postupanja ili ponižavaju?eg odnosa, uz poštovanje ljudskog dostojanstva i osobnosti.

Pokretanje kaznenog postupka

?lanak 8.

(1) Kazneni postupak za kaznena djela pokre?e Državno odvjetništvo u interesu Republike Hrvatske i svih njezinih gra?ana.

(2) Iznimno za odre?ena kaznena djela može se zakonom propisati da se kazneni postupak pokre?e privatnom tužbom ili da Državno odvjetništvo pokre?e kazneni postupak povodom prijedloga.

Pravo na rehabilitaciju

?lanak 9.

Po?initelj kaznenog djela koji je pravomo?no osu?en ili je prema njemu primjenjena mjera upozorenja ili je oslobo?en kazne ima pravo, nakon proteka odre?enog vremena i pod uvjetima koji su odre?eni zakonom, smatrati se osobom koja nije po?inila kazneno djelo a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu po?inile kazneno djelo.

GLAVA DRUGA (II.)

PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Isklju?enje primjene kaznenog zakonodavstva prema djeci

?lanak 10.

Kazneno se zakonodavstvo ne primjenjuje prema djetetu koje u vrijeme kad je po?inilo kazneno djelo nije navršilo ?etrnaest godina života.

Primjena Kaznenog zakona prema mladim po?initeljima

?lanak 11.

Prema mladim po?initeljima kaznenih djela (maloljetne osobe i mla?e punoljetne osobe) primjenjuje se ovaj Zakon osim ako posebnim zakonom za mlade po?initelje nije druk?ije propisano.

Primjena Op?eg dijela Kaznenog zakona

?lanak 12.

Odredbe Op?eg dijela ovoga Zakona odnose se na sva kaznena djela propisana ovim Zakonom i drugim zakonima.

Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela po?injena na podru?ju Republike Hrvatske, njezinu brodu ili zrakoplovu

?lanak 13.

(1) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se na svakoga tko po?ini kazneno djelo na njezinu podru?ju.

(2) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se i na svakoga tko po?ini kazneno djelo na doma?em brodu, bez obzira gdje se brod nalazi u vrijeme po?injenja kaznenog djela.

(3) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se i na svakoga tko po?ini kazneno djelo u doma?em civilnom zrakoplovu dok je u letu ili u doma?em vojnom zrakoplovu bez obzira gdje se takav zrakoplov nalazi u vrijeme po?injenja kaznenog djela.

Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela po?injena izvan podru?ja Republike Hrvatske

?lanak 14.

(1) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema svakome tko izvan njezina podru?ja po?ini:

- bilo koje kazneno djelo protiv Republike Hrvatske iz glave XII. ovoga Zakona,

- kazneno djelo krivotvorenja novca i vrijednosnih papira Republike Hrvatske iz ?lanka 274. i 275. ovoga Zakona,

- kazneno djelo koje je Republika Hrvatska obvezna kažnjavati prema propisima me?unarodnog prava, me?unarodnih ili me?udržavnih ugovora,

- kazneno djelo protiv hrvatskog državnog dužnosnika ili službenika u svezi s njegovom službom.

(2) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema hrvatskom državljaninu koji izvan podru?ja Republike Hrvatske po?ini bilo koje drugo kazneno djelo osim onih koja su obuhva?ena odredbom iz stavka 1. ovoga ?lanka.

(3) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema strancu koji izvan podru?ja Republike Hrvatske prema Republici Hrvatskoj ili njezinom državljaninu po?ini bilo koje kazneno djelo koje nije obuhva?eno odredbom iz stavka 1. ovoga ?lanka.

(4) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema strancu koji izvan podru?ja Republike Hrvatske prema stranoj državi ili prema strancu po?ini kazneno djelo za koje se po tom zakonodavstvu može izre?i kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.

(5) U slu?ajevima iz stavka 2. i 3. ovoga ?lanka kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenit ?e se samo ako se po?initelj kaznenog djela zatekne na podru?ju Republike Hrvatske ili joj bude izru?en, a u slu?aju iz stavka 4. ovoga ?lanka samo ako se po?initelj zatekne na podru?ju Republike Hrvatske i ne bude izru?en drugoj državi.

Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela po?injena na podru?ju Republike Hrvatske

?lanak 15.

(1) Kad je u slu?aju primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske prema odredbi ?lanka 13. ovoga Zakona kazneni postupak pokrenut ili dovršen u stranoj državi, kazneni postupak u Republici Hrvatskoj pokrenut ?e se samo po odobrenju Državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

(2) Kad je u slu?aju primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske prema odredbi ?lanka 13. ovoga Zakona po?initelj kaznenog djela stranac, kazneni se postupak može pod uvjetima uzajamnosti ustupiti stranoj državi.

(3) O ustupanju kaznenog postupka u slu?aju iz stavka 2. ovoga ?lanka odlu?uje Državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela po?injena izvan podru?ja Republike Hrvatske

?lanak 16.

(1) U slu?ajevima iz ?lanka 14. stavka 3. i 4. ovoga Zakona kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske ne?e se pokrenuti:

- ako je po?initelj u potpunosti izdržao kaznu na koju je osu?en u stranoj državi,

- ako je po?initelj u stranoj državi pravomo?nom presudom oslobo?en ili mu je kazna po zakonu države u kojoj je kazneno djelo po?inio oproštena ili zastarjela,

- ako se za pokretanje kaznenog postupka po zakonu države u kojoj je kazneno djelo po?injeno traži prijedlog, pristanak ili privatna tužba osobe prema kojoj je kazneno djelo po?injeno, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni, ili pristanak nije dan.

(2) Ako se u slu?ajevima iz ?lanka 14. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona ne radi o kaznenom djelu prema zakonu države u kojoj je djelo po?injeno, kazneni se postupak može pokrenuti samo na temelju odobrenja Državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

(3) U slu?aju iz ?lanka 14. stavka 4. ovoga Zakona kad zakon države u kojoj je kazneno djelo po?injeno ne propisuje kažnjivost ponašanja koje se prema op?epriznatim na?elima me?unarodne zajednice smatra kaznenim djelom, Državni odvjetnik Republike Hrvatske može odobriti pokretanje kaznenog postupka u Republici Hrvatskoj, i primjenu kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske.

Ura?unavanje pritvora i kazne izdržane u stranoj državi

?lanak 17.

U slu?ajevima primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske ako je po?initelju bila u stranoj državi zbog kaznenog djela oduzeta sloboda, vrijeme provedeno u pritvoru ili na izdržavanju kazne i svako drugo oduzimanje slobode ura?unat ?e se u kaznu koju izrekne doma?i sud za isto kazneno djelo, a ako kazne nisu iste vrste, ura?unavanje ?e se izvršiti prema pravi?noj ocjeni suda.

Nemogu?nost primjene kaznenog zakonodavstva zbog proteka vremena

?lanak 18.

(1) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske ne može se zbog zastare primjeniti kad protekne ovim Zakonom odre?eno vrijeme od po?injenja kaznenog djela, izre?ene kazne ili odre?ivanja primjene druge kaznenopravne sankcije.

(2) Nemogu?nost primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske ne odnosi se na kaznena djela genocida iz ?lanka 156., agresivnog rata iz ?lanka 157., ratnih zlo?ina iz ?lanka 158., 159. i 160. ovoga Zakona te drugih kaznenih djela što ne zastarijevaju prema me?unarodnom pravu.

Zastara pokretanja kaznenog postupka

?lanak 19.

(1) Kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske, osim u slu?ajevima kad se radi o kaznenim djelima navedenim u ?lanku 18. stavka 2. ovoga Zakona, ne može se pokrenuti kad protekne odre?eno vrijeme od po?injenja kaznenog djela, i to:

- dvadeset i pet godina za kazneno djelo s propisanom kaznom dugotrajnog zatvora,

- petnaest godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od deset godina zatvora,

- deset godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od pet godina zatvora,

- pet godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od tri godine zatvora,

- tri godine za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od jedne godine zatvora,

- dvije godine za kazneno djelo s propisanom kaznom zatvora do jedne godine ili samo s nov?anom kaznom.

(2) Ako je za kazneno djelo propisano više kazni, zastara se odre?uje prema najtežoj od propisanih kazni za to djelo.

Tijek i prekid zastare pokretanja kaznenog postupka

?lanak 20.

(1) Zastara pokretanja kaznenog postupka po?inje te?i od dana kad je kazneno djelo po?injeno.

(2) Zastara ne te?e za vrijeme za koje se prema zakonu kazneni postupak ne može pokrenuti ili se ne može nastaviti.

(3) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom koja se poduzima radi pokretanja kaznenog postupka prema po?initelju zbog po?injenog kaznenog djela.

(4) Zastara se prekida i kad po?initelj po?ini isto tako teško ili teže kazneno djelo.

(5) Nakon svakog prekida zastara po?inje ponovno te?i.

(6) Zastara pokretanja kaznenog postupka nastupa u svakom slu?aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu odre?ena zastara pokretanja kaznenog postupka.

Zastara izvršenja kazne

?lanak 21.

Ako u ovom Zakonu nije druk?ije odre?eno, izre?ena se kazna zbog zastare ne može izvršiti kad protekne:

- dvadeset i pet godina od izre?ene kazne dugotrajnog zatvora,

- petnaest godina od izre?ene kazne zatvora u trajanju duljem od deset godina,

- deset godina od izre?ene kazne zatvora u trajanju duljem od pet godina,

- pet godina od izre?ene kazne zatvora u trajanju duljem od tri godine,

- tri godine od izre?ene kazne zatvora u trajanju duljem od jedne godine,

- dvije godine od izre?ene kazne zatvora u trajanju do jedne godine ili nov?ane kazne kao glavne ili sporedne kazne.

Zastara izvršenja sigurnosnih mjera

?lanak 22.

Ako u ovom Zakonu nije druk?ije odre?eno, prema po?initelju kaznenog djela ne može se primijeniti sigurnosna mjera nakon proteka vremena jednakog onome kojeg je sud odredio za trajanje te mjere.

Tijek i prekid zastare izvršenja kazni i sigurnosnih mjera

?lanak 23.

(1) Zastara izvršenja kazne i primjene sigurnosnih mjera po?inje od dana pravomo?nosti odluke kojom je kazna izre?ena ili odre?ena primjena sigurnosne mjere. Kad se radi o kazni iz opozvane uvjetne osude, zastara po?inje te?i od dana pravomo?nosti odluke o opozivu.

(2) Zastara ne te?e za vrijeme za koje se prema zakonu izvršenje kazne ili primjena sigurnosne mjere ne može zapo?eti ili nastaviti.

(3) Zastara se prekida svakom radnjom nadležnog tijela za izvršenje kazne ili primjene sigurnosne mjere.

(4) Nakon svakog prekida zastara po?inje ponovno te?i.

(5) Zastara izvršenja kazne i primjene sigurnosnih mjera nastupa u svakom slu?aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu odre?ena zastara izvršenja ili primjene.

Nezastarivost izvršenja kazne

?lanak 24.

Nema zastare izvršenja kazne koja je izre?ena po?initelju kaznenog djela genocida iz ?lanka 156., agresivnog rata iz ?lanka 157., ratnih zlo?ina iz ?lanka 158., 159. i 160. ovoga Zakona te drugih kaznenih djela što ne zastarijevaju prema me?unarodnom pravu.

GLAVA TRE?A (III.)

KAZNENO DJELO

Na?in po?injenja kaznenog djela

?lanak 25.

(1) Kazneno djelo može se po?initi ?injenjem ili ne?injenjem.

(2) Kazneno djelo je po?injeno ne?injenjem ako je po?initelj koji je pravno obvezan sprije?iti nastupanje zakonom opisane posljedice kaznenog djela to propustio u?initi, a takvo je propuštanje po djelovanju i zna?enju jednako po?injenju tog djela ?injenjem.

(3) Po?initelj koji je kazneno djelo po?inio ne?injenjem može se blaže kazniti, osim ako se radi o kaznenom djelu koje se može po?initi samo ne?injenjem.

Vrijeme po?injenja kaznenog djela

?lanak 26.

Kazneno djelo je po?injeno u vrijeme kad je po?initelj radio ili je bio dužan raditi, bez obzira na to kad je nastupila posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela.

Mjesto po?injenja kaznenog djela

?lanak 27.

(1) Kazneno djelo po?injeno je u mjestu gdje je po?initelj radio ili bio dužan raditi i u mjestu gdje je u cjelini ili djelomi?no nastupila posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela, a u slu?aju kažnjivog pokušaja i tamo gdje je ta posljedica prema njegovu predvi?anju trebala nastupiti.

(2) U slu?ajevima sudioništva kazneno djelo je po?injeno u mjestu odre?enom u stavku 1. ovoga ?lanka, i u mjestu gdje je sudionik radio ili bio dužan raditi ili gdje je prema njegovu predvi?anju posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela trebala nastupiti.

Bezna?ajno djelo

?lanak 28.

Nema kaznenog djela iako su ostvarena njegova zakonska obilježja ako je djelo o?ito bezna?ajno s obzirom na na?in postupanja po?initelja, njegovu krivnju i nastupjelu posljedicu za zašti?eno dobro i pravni sustav.

Nužna obrana

?lanak 29.

(1) Nema kaznenog djela kad je po?initelj postupao u nužnoj obrani.

(2) Nužna obrana je ona obrana koja je prijeko potrebna da po?initelj od sebe ili drugoga odbije istodobni ili izravno predstoje?i protupravni napad.

(3) Po?initelj koji je prekora?io granice nužne obrane može se blaže kazniti, a ako je do prekora?enja došlo zbog jake razdraženosti ili prepasti prouzro?ene napadom,

može se osloboditi kazne.

Krajnja nužda

?lanak 30.

(1) Nema kaznenog djela kad je po?initelj po?inio takvo djelo radi toga da od sebe ili drugoga otkloni istodobnu ili izravno predstoje?u neskrivljenu opasnost koja se na drugi na?in nije mogla otkloniti, a pri tom je u?injeno zlo manje od onoga koje je prijetilo.

(2) Po?initelj ?e se osloboditi kazne za po?injeno kazneno djelo kad je postupao radi toga da od sebe ili drugoga otkloni istodobnu ili izravno predstoje?u neskrivljenu opasnost koja se na drugi na?in nije mogla otkloniti, a pri tom je u?injeno zlo jednako onom koje je prijetilo.

(3) Ako je u slu?aju iz stavka 2. ovoga ?lanka po?initelj bio iz nehaja u zabludi o okolnostima zbog kojih zakon odre?uje oslobo?enje od kazne, kaznit ?e se za nehajno po?injenje kaznenog djela.

(4) Nema krajnje nužde ako je po?initelj bio dužan izložiti se opasnosti.

Sila ili prijetnja

?lanak 31.

(1) Nema kaznenog djela kad je po?initelj postupao pod djelovanjem neodoljive sile.

(2) Ako je po?initelj po?inio kazneno djelo pod djelovanjem sile kojoj se moglo odoljeti ili pod djelovanjem prijetnje, primijenit ?e se odredbe ?lanka 30. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, uzimaju?i tu silu ili prijetnju kao neskrivljenu opasnost.

Zakonita uporaba sredstava prisile

?lanak 32.

Nema kaznenog djela kad službena osoba na temelju zakonske ovlasti primijeni sredstva prisile u skladu sa zakonom.

Pokušaj

?lanak 33.

(1) Tko s namjerom zapo?ne ostvarenje kaznenog djela, ali ga ne dovrši kaznit ?e se za pokušaj kaznenog djela za koje se po zakonu može izre?i kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a za pokušaj drugog kaznenog djela samo kad zakon izri?ito propisuje kažnjavanje i za pokušaj.

(2) Po?initelj koji je pokušao ostvarenje kaznenog djela kaznit ?e se kao da je djelo dovršeno, ali se može i blaže kazniti.

(3) Po?initelj koji je pokušao ostvarenje kaznenog djela neprikladnim sredstvom ili prema neprikladnom objektu,

može se osloboditi kazne.

Dragovoljni odustanak

?lanak 34.

(1) Po?initelj koji je dragovoljno odustao od kažnjivog pokušaja kaznenog djela,

može se osloboditi kazne.

(2) Po?initelj je odustao od kažnjivog pokušaja kaznenog djela ako je dragovoljno prekinuo zapo?eto po?injenje kaznenog djela iako je bio svjestan da je prema svim okolnostima radnju mogao nastaviti, ili je nakon dovršetka radnje sprije?io nastupanje posljedice.

(3) U slu?aju dragovoljnog odustanka od po?injenja kaznenog djela, po?initelj ?e se kazniti za one radnje koje tvore neko drugo samostalno kazneno djelo.

Pojedina?ni po?initelj kaznenog djela i sudionici

?lanak 35.

(1) Pojedina?ni po?initelj kaznenog djela je osoba koja vlastitim ?injenjem ili ne?injenjem ili posredstvom druge osobe po?ini kazneno djelo.

(2) Sudionici u po?injenju kaznenog djela su: supo?initelji, poticatelj i pomagatelj.

(3) Supo?initelji kaznenog djela su dvije ili više osoba koje na temelju zajedni?ke odluke po?ine kazneno djelo tako da svaka od njih sudjeluje u po?injenju ili na drugi na?in bitno pridonosi po?injenju kaznenog djela.

(4) Poticatelj i pomagatelj su sudionici koji, ne vladaju?i po?injenjem kaznenog djela, poticanjem ili pomaganjem pridonose njegovu po?injenju.

Kažnjavanje sudionika

?lanak 36.

(1) Svaki supo?initelj odgovara u skladu sa svojom namjerom ili nehajom, a poticatelj i pomagatelj u skladu sa svojom namjerom.

(2) Stvarne ili osobne okolnosti po?initelja koje predstavljaju obilježje kaznenog djela ili utje?u na visinu propisane kazne uzimaju se u obzir i sudionicima.

(3) Strogo osobne okolnosti zbog kojih zakon isklju?uje krivnju, dozvoljava oslobo?enje od kazne ili ublažavanje kazne mogu se uzeti u obzir samo onom po?initelju ili sudioniku kod kojega te okolnosti postoje.

(4) Sudionik koji dragovoljno sprije?i po?injenje kaznenog djela oslobodit ?e se kazne.

Poticanje


Ostatak teksta pogledajte na ovoj stranici:
http://nn.hr/clanci/sluzbeno/1997/1668.htm


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics