WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O HRANI

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O HRANI

I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

Ovim se Zakonom ure?uju:

– op?a na?ela i zahtjevi koji se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje,

– obveze subjekata u poslovanju s hranom i poslovanju s hranom za životinje glede higijene i zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje,

– op?i zahtjevi koji se odnose na kakvo?u hrane,

– op?i zahtjevi za ostvarivanje zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti hrane te tradicionalnog ugleda hrane,

– op?i zahtjevi koji se odnose na deklariranje ili ozna?avanje hrane i hrane za životinje,

– op?i uvjeti stavljanja hrane i hrane za životinje na tržište,

– op?i uvjeti za stavljanje na tržište nove hrane,

– op?i uvjeti za stavljanje na tržište hrane i hrane za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme ili se sastoji od njih,

– sustav službene kontrole hrane i hrane za životinje,

– sustav ovlaštenih ispitnih laboratorija i referentnih laboratorija,

– upravljanje krizom i hitnim slu?ajevima,

– osnivanje Hrvatske agencije za hranu,

– ovlasti i odgovornosti nadležnih tijela glede hrane i hrane za životinje proizvedene u Republici Hrvatskoj ili uvezene te stavljene na tržište Republike Hrvatske.

?lanak 2.

Ovaj Zakon primjenjuje se na sve faze proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije hrane i hrane za životinje, osim na primarnu proizvodnju, pripremu, rukovanje i skladištenje hrane u doma?instvima namijenjene za osobnu potrošnju i potrošnju za životinje u doma?instvu koje nisu namijenjene za prodaju na tržištu.

Definicija hrane

?lanak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona hrana je svaka tvar ili proizvod prera?en, djelomi?no prera?en ili neprera?en, a namijenjen je da ga ljudi konzumiraju ili se može o?ekivati da ?e ga ljudi konzumirati.

(2) Pojam hrane uklju?uje i pi?e, žvaka?u gumu, prehrambene aditive i bilo koju drugu tvar koja se namjerno ugra?uje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili obrade.

(3) Pojam hrane uklju?uje i vodu, i to:

– vodu koja služi za javnu opskrbu pu?anstva kao voda za pi?e,

– vodu koja se upotrebljava i/ili ugra?uje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili obrade,

– vodu pakiranu u originalno pakiranje kao stolna voda, mineralna voda i izvorska voda.

(4) Pojam hrane ne uklju?uje:

– hranu za životinje,

– žive životinje, osim ako su pripremljene za stavljanje na tržište kao hrana,

– biljke prije žetve, berbe ili pobiranja plodova,

– lijekove i medicinske proizvode definirane posebnim propisom,

– kozmetiku definiranu posebnim propisom,

– duhan i duhanske proizvode definirane posebnim propisom,

– narkotike ili psihotropne tvari unutar zna?enja iz Jedinstvene konvencije Ujedinjenih naroda o narkoticima, 1961., i Konvencije Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima, 1971., te

– rezidue i kontaminante, kao i prirodne sastojke biljnog i životinjskog podrijetla koji štetno djeluju na zdravlje ljudi.

Ostale definicije

?lanak 4.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljede?e zna?enje:

1. »propisi o hrani« – jesu ovaj Zakon, provedbeni propisi doneseni na temelju ovoga Zakona te drugi posebni propisi (zakoni i podzakonski propisi) koji se odnose na hranu, osobito na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, a obuhva?aju sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane, kao i hrane za životinje koje proizvode hranu ili se upotrebljavaju za proizvodnju hrane,

2. »poslovanje s hranom« – jest poslovni postupak, bez obzira na to je li poduzet zbog ostvarivanja dobiti ili ne, javni ili privatni, u sklopu kojeg se izvršavaju poslovi vezani za bilo koju fazu proizvodnje, prerade, skladištenja, prijevoza ili distribucije hrane,

3. »subjekt u poslovanju s hranom« – jest fizi?ka ili pravna osoba, registrirana za obavljanje odre?enih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom, odgovorna da osigura nesmetanu provedbu odredbi propisa o hrani unutar poslovanja kojim upravlja,

4. »hrana za životinje« – svaka je tvar ili proizvod, uklju?uju?i i dodatke hrani za životinje, prera?en, djelomi?no prera?en ili neprera?en, a namijenjen je hranidbi životinja, koje proizvode hranu ili se upotrebljavaju za proizvodnju hrane,

5. »poslovanje s hranom za životinje« – jest poslovni postupak, bez obzira na to je li poduzet zbog ostvarivanja dobiti ili ne, javni ili privatni, u sklopu kojeg se izvršavaju poslovi proizvodnje, prerade, skladištenja, prijevoza ili distribucije hrane za životinje, uklju?uju?i i proizvodnju, preradu ili skladištenje hrane za životinje namijenjene ishrani životinja na vlastitom gospodarstvu,

6. »subjekt u poslovanju s hranom za životinje« – jest fizi?ka ili pravna osoba, registrirana za obavljanje odre?enih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom za životinje, odgovorna da osigura nesmetanu provedbu odredbi propisa o hrani unutar poslovanja kojim upravlja,

7. »nadležna tijela« – jesu tijela koja upravljaju rizikom, a to su Hrvatska agencija za hranu, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo zdravstva,

8. »maloprodaja« – jest rukovanje hranom i/ili njezina prerada i/ili priprema i skladištenje na mjestu prodaje ili isporuke krajnjem potroša?u, a uklju?uje opskrbu pripremljenom hranom (catering), opskrbu hranom u institucijama (bolnice, dje?ji vrti?i, škole, domovi umirovljenika i sli?no), tvorni?ke kantine, ugostiteljske objekte u kojima se poslužuje hrana, stacionarne i pokretne kioske hrane, mjesta za pripremu i prodaju, odnosno usluživanje hrane izvan prostorija odnosno mjesta odre?enog za poslovanje hranom, prodavaonice i veleprodajna mjesta,

9. »stavljanje na tržište« – držanje je hrane ili hrane za životinje u svrhu prodaje, uklju?uju?i i ponudu za prodaju, te prodaju ili bilo koji drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, distribuciju i druge oblike prijenosa, i to na podru?ju Republike Hrvatske,

10. »rizik« – jest vjerojatnost i težina štetnog djelovanja opasnosti na zdravlje ljudi,

11. »analiza rizika« – proces je koji se sastoji od tri me?u­sobno povezane komponente: procjene rizika, upravljanja rizikom i obavještavanja o riziku,

12. »procjena rizika« – znanstveno je utemeljen proces koji se sastoji od ?etiri faze: identifikacije opasnosti, karakterizacije opasnosti, procjene izloženosti i karakterizacije rizika,

13. »upravljanje rizikom« – proces je kojim se uspore?uju razli?ite mogu?nosti postupanja nadležnih tijela u svezi s rizikom, u suradnji sa zainteresiranim sudionicima, uzimaju?i u obzir procjenu rizika i druge relevantne ?imbenike, a ako je potrebno i proces odabiranja odgovaraju?ih preventivnih i kontrolnih mjera,

14. »obavještavanje o riziku« – interaktivna je razmjena informacija i mišljenja tijekom cijelog procesa analize rizika, a u vezi s opasnostima i rizicima, s rizikom povezanim ?imbenicima i predodžbama o riziku, izme?u procjenitelja rizika, nadležnih tijela, potroša?a, proizvo?a?a hrane i hrane za životinje, akademske zajednice i drugih zainteresiranih strana, uklju?uju?i objašnjenje nalaza pri procjeni rizika, te osnove za donošenje odluka pri upravljanju rizikom,

15. »opasnost« – jest biološki, kemijski ili fizikalni ?imbenik u hrani i hrani za životinje ili stanje hrane i hrane za životinje, s mogu?noš?u da štetno djeluje na zdravlje ljudi,

16. »sljedivost« – jest mogu?nost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinji koja proizvodi hranu, odnosno služi za proizvodnju hrane, sirovini ili tvari koja je namijenjena ugra?ivanju ili se o?ekuje da ?e biti ugra?ena u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije,

17. »faza proizvodnje, prerade i distribucije« – jest bilo koja faza, uklju?uju?i uvoz i primarnu proizvodnju, preradu, skla­dištenje, prijevoz, prodaju ili opskrbu krajnjeg potroša?a hranom, i gdje je to u vezi, uvoz, proizvodnju, izradu, skladištenje, prije­voz, distribuciju, prodaju hrane za životinje te opskrbu hranom za životinje,

18. »primarna proizvodnja« – jest proizvodnja i uzgoj primarnih poljoprivrednih proizvoda u bilinogojstvu, sto?arstvu i ribarstvu, uklju?uju?i žetvu i pobiranje plodova, mužnju i uzgoj životinja prije klanja, lov i ribolov, te sakupljanje samoniklih plodova i biljaka,

19. »potroša?« – jest fizi?ka osoba koja nabavlja hranu za udovoljavanje vlastitih potreba, a ne koristi je niti u jednoj fazi poslovanja s hranom,

20. »službena kontrola« – jest nadzor nad higijenom, zdravstvenom ispravnoš?u i kakvo?om hrane i hrane za životinje radi utvr?ivanja je li udovoljeno odredbama propisa o hrani,

21. »zdravstvena ispravnost hrane« – podrazumijeva sigurnost da hrana ne?e prouzro?iti štetne utjecaje na zdravlje ljudi ako je pripremljena i konzumirana u skladu s njezinom namjenom,

22. »higijena hrane« – podrazumijeva mjere i uvjete potrebne za kontrolu opasnosti i osiguranje prikladnosti hrane za ljudsku konzumaciju u skladu s njezinom namjenom,

23. »zdravstvena ispravnost hrane za životinje« – podrazumijeva neškodljivost hrane za životinje za zdravlje životinja te posredno za zdravlje ljudi, koji konzumiraju proizvode dobivene od tih životinja, a s obzirom na prisutnost odre?enih bioloških, kemijskih ili fizikalnih tvari u hrani za životinje,

24. »kontaminant« (ili »štetna tvar«) – jest biološka, kemijska i fizikalna tvar štetna za zdravlje ljudi, koja nije namjerno dodana hrani, a prisutnost koje je u hrani posljedica postupaka tijekom proizvodnje (uklju?uju?i postupke izvršene tijekom uzgoja usjeva i životinja te primjene veterinarskih lijekova), prerade, pripreme, tretiranja, pakiranja, transporta ili skladištenja te hrane, ili posljedica okolišnog zaga?enja,

25. »rezidua« (»zaostala tvar«) – jest ostatak bioloških ili kemijskih tvari koje se dopušteno koriste u odre?enim koli?inama i u odre?enim razdobljima primarne proizvodnje hrane, kao i ostatak njihovih metabolita te produkata njihove razgradnje, zaostale tvari ne podrazumijevaju prehrambene aditive,

26. »prehrambeni aditiv« – jest svaka tvar koja se uobi?ajeno ne konzumira, niti je tipi?an sastojak hrane, bez obzira na prehrambenu vrijednost, a dodaje se namjerno radi tehnoloških i senzorskih svojstava hrane u tehnološkom postupku proizvodnje, tijekom pripreme, obrade, prerade, oblikovanja, pakiranja, transporta i ?uvanja,

27. »dodatak hrani za životinje« – jest svaka tvar koja, kad je ugra?ena u hranu za životinje, može utjecati na svojstva hrane za životinje ili na uzgoj životinja koje proizvode hranu ili se upotrebljavaju za proizvodnju hrane namijenjene ljudskoj konzumaciji,

28. »kakvo?a« (ili »kvaliteta«) hrane – sveukupna su svojstva hrane koja pridonose njezinoj sposobnosti da zadovolji potrebe krajnjeg potroša?a,

29. »deklariranje« (ili »ozna?avanje«) – stavljanje je pisanih oznaka, trgova?kih oznaka, zaštitnog znaka, naziva marke, slikovnih prikaza ili simbola koji se odnose na hranu ili hranu za životinje, a stavljaju se na ambalažu, naljepnicu ili privjesnicu ili na mjesto vidljivo potroša?u za nepakiranu hranu,

30. »predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom« – jesu posu?e, pribor, oprema, ure?aji i ambalaža koji se rabe u poslovanju s hranom,

31. »nova hrana« – jest hrana i sastojci hrane koji se do sada nisu znatnije rabili za prehranu ljudi u Republici Hrvatskoj,

32. »genetski modificirani organizam« – jest organizam, osim ljudskog bi?a, kojemu je nasljedni materijal namjerno izmijenjen na na?in koji se ne može posti?i prirodno razmnožavanjem i/ili prirodnom rekombinacijom,

33. »hrana za posebne prehrambene potrebe« (ili »dijetetske namirnice«) – jest hrana posebnog sastava ili posebnog na?ina proizvodnje, razli?ita od uobi?ajene hrane zbog prehrambenih svojstava, a može biti namijenjena prehrani dojen?adi i male djece, osoba u kojih je poreme?en proces probave ili metabolizma kao i osoba koje se nalaze u posebnim fiziološkim stanjima, a u kojih je potrebno posti?i posebno djelovanje kontroliranim unosom odre?enih hranjivih sastojaka.

II. OP?A NA?ELA

1. Na?ela analize rizika

Procjena rizika

?lanak 5.

(1) Da bi se postigao glavni cilj, odnosno visoka razina zaštite života i zdravlja ljudi, mjere koje se primjenjuju sukladno propisima o hrani temelje se na procjeni rizika, osim kada to nije primjereno okolnostima ili naravi same mjere.

(2) Procjena rizika temelji se na dostupnim znanstvenim dokazima i obavlja na nezavisan, objektivan i transparentan na­?in.

(3) Procjenu rizika obavlja Hrvatska agencija za hranu.

Obavještavanje o riziku

?lanak 6.

Obavještavanje o riziku obavlja Hrvatska agencija za hranu da bi:

– Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva odnosno Ministarstvo zdravstva,

– subjekti u poslovanju s hranom i subjekti u poslovanju s hranom za životinje,

– potroša?i, te

– druge nadležne institucije i zainteresirane strane,

dobili pravovremenu, pouzdanu, objektivnu i razumljivu informaciju o opasnostima odnosno riziku povezanom s hranom, odnosno hranom za životinje.

Upravljanje rizikom

?lanak 7.

(1) Upravljanje rizikom osigurava da preventivne i kontrolne mjere, poduzete radi smanjenja, uklanjanja ili izbjegavanja rizika za zdravlje ljudi pri konzumiranju hrane, budu utemeljene na rezultatima procjene rizika te da budu u?inkovite, nepristrane i primjerene.

(2) Upravljanje rizikom obavljaju nadležna tijela.

2. Na?elo predostroŽnosti

?lanak 8.

(1) U posebnim okolnostima kad je, nakon procjene dostupnih informacija, identificirana mogu?nost štetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi, ali postoje znanstvene nedoumice, nadležna tijela mogu poduzeti privremene mjere upravljanja rizikom prijeko potrebne za osiguranje najviše mogu?e razine zaštite zdravlja ljudi do pribavljanja daljnjih znanstveno utemeljenih informacija potrebnih za sveobuhvatnu procjenu rizika.

(2) Mjere poduzete na temelju stavka 1. ovoga ?lanka moraju biti primjerene i ne ograni?avati trgovinu više nego što je potrebno da bi se postigla visoka razina zaštite zdravlja ljudi, vode?i pri tom ra?una o njihovoj tehni?koj i ekonomskoj izvedivosti te utvr?enom ?injeni?nom stanju.

(3) Poduzete mjere moraju se ponovno razmotriti u primjerenom roku, ovisno o naravi identificiranog rizika za život i zdravlje ljudi, te o tipu znanstveno utemeljenih informacija potrebnih za razjašnjavanje znanstvenih nedoumica, kao i za provo?enje sveobuhvatne procjene rizika.

3. Na?elo transparentnosti

?lanak 9.

(1) Hrvatska agencija za hranu neposredno ili putem ovlaštenih predstavnika potroša?a ili drugih zainteresiranih skupina, tijekom pripremanja, vrednovanja i revizije mjera za upravljanje rizikom mora provoditi otvorene i transparentne javne konzultacije, osim kada to hitnost ne dopušta.

(2) Ako postoji opravdana sumnja da hrana odnosno hrana za životinje može predstavljati rizik za zdravlje ljudi ili životinja, ovisno o prirodi, ozbiljnosti i opsegu tog rizika, Hrvatska agencija za hranu poduzima mjere za obavještavanje javnosti o prirodi rizika za zdravlje.

(3) U slu?aju iz stavka 2. ovoga ?lanka potrebno je u najve?oj mogu?oj mjeri identificirati hranu ili hranu za životinje, rizik koji predstavlja, kao i mjere koje su poduzete ili ?e biti poduzete za sprje?avanje, smanjivanje ili uklanjanje tog rizika.

4. ZaŠtita interesa potroŠa?a

?lanak 10.

(1) Interes potroša?a mora se zaštititi u najve?oj mogu?oj mjeri.

(2) Propisi o hrani usmjereni su zaštiti potroša?a i daju osnovu na temelju koje ?e potroša?i biti potpuno informirani o hrani koju ?e konzumirati te ?e im na taj na?in omogu?iti izbor hrane.

(3) Protivno je interesu potroša?a:

– proizvodnja i stavljanje na tržište zdravstveno neispravne hrane i hrane neprikladne za tržište,

– prijevara ili namjerno nepravilno provo?enje postupaka u poslovanju s hranom,

– patvorenje hrane zamjenom ili izostavljanjem osnovnih sastojaka koji su povezani s odre?enom vrstom ili karakteristikom hrane,

– dovo?enje potroša?a u zabludu navo?enjem pogrešnih podataka na deklaraciji,

– provo?enje ili korištenje postupaka (oglašavanje i sl.) koji mogu dovesti potroša?a u zabludu.

III. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST HRANE

1. Uvjeti za utvr?ivanje zdravstvene ispravnosti hrane

?lanak 11.

(1) Zdravstveno je ispravna hrana koja ne može prouzro?iti štetne utjecaje na zdravlje ljudi, ako je proizvedena, pripremljena i konzumirana u skladu s njezinom namjenom.

(2) Nije dopušteno stavljanje na tržište zdravstveno neispravne hrane.

(3) Hrana je zdravstveno neispravna ako je:

– štetna za zdravlje ljudi,

– neprikladna za ljudsku konzumaciju.

?lanak 12.

(1) Pri odlu?ivanju je li neka hrana zdravstveno neispravna, uzimaju se u obzir:

– uvjeti u svakoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane te uvjeti ?uvanja i držanja do prodaje krajnjem potroša?u, kao i uvjeti za pripremanje i konzumiranje u skladu s njezinom namjenom,

– informacije koje su dane krajnjem potroša?u, uklju?uju?i podatke na deklaraciji i informacije koje su op?enito dostupne krajnjem potroša?u u vezi s izbjegavanjem specifi?nih štetnih djelovanja na zdravlje ljudi neke odre?ene hrane ili kategorije hrane.

(2) Pri odlu?ivanju je li neka hrana štetna za zdravlje ljudi, uzimaju se u obzir:

– mogu?i neposredni ili posredni, kratkoro?ni ili dugoro?ni štetni u?inci te hrane na zdravlje osobe koja je konzumira te u?inci na budu?e generacije,

– mogu?e kumulativno toksi?no djelovanje,

– posebna zdravstvena osjetljivost specifi?ne kategorije po­tro­ša?a na hranu namijenjenu toj kategoriji potroša?a.

(3) Pri odlu?ivanju je li neka hrana neprikladna za ljudsku konzumaciju, treba uzeti u obzir je li ta hrana neprihvatljiva za uporabu kojoj je namijenjena zbog njezine kontaminacije, vanj­skim uzro?nikom ili na neki drugi na?in, zbog truljenja, kvarenja ili raspadanja.

(4) Kada je hrana, za koju je utvr?eno da je zdravstveno neispravna, dio jedne proizvodne partije, serije ili pošiljke istovrsne hrane po kategoriji i opisu, drži se da je sva hrana u toj proizvodnoj partiji, seriji ili pošiljci zdravstveno neispravna, osim ako se nakon obavljene laboratorijske analize i/ili superanalize utvrdi suprotno.

?lanak 13.

(1) Štetnom za zdravlje ljudi smatra se hrana ako:

– sadrži mikroorganizme ili tkivne parazite opasne za zdravlje ljudi, bakterijske toksine, mikotoksine, histamin i njemu sli?ne tvari ili i druge mikroorganizme ili tkivne parazite iznad dopuštenih koli?ina,

– sadrži prirodne toksine ili druge prirodne toksi?ne tvari iznad dopuštenih koli?ina,

– sadrži ostatke pesticida, veterinarskih lijekova, metale i metaloide te druge tvari štetne za zdravlje ljudi iznad dopuštenih koli?ina,

– sadrži prehrambene aditive koji se ne smiju rabiti u odre?enoj vrsti hrane ili ako je sadržaj prehrambenih aditiva prisutnih u hrani iznad dopuštenih koli?ina,

– sadrži radionuklide iznad propisane granice ili ako je ozra?ena iznad dopuštene granice,

– ambalaža sadrži mikroorganizme ili druge tvari koje mogu utjecati na pove?anje sadržaja tvari štetnih za zdravlje ljudi u hrani,

– ako potje?e od uginulih životinja ili od životinja kojih klaoni?ka obrada iz bilo kojeg razloga nije dopuštena.

(2) Neprikladnom za ljudsku konzumaciju smatra se hrana ako:

– su senzorska svojstva hrane zbog fizikalnih, kemijskih, mikrobioloških ili drugih procesa izmijenjena toliko da hrana nije prikladna za prehranu ljudi,

– sadrži tvari ili sirovine koje nisu toksikološki evaluirane, provjerene i sigurne za ljudsku uporabu,

– sadrži mehani?ka one?iš?enja i primjese koje mogu biti štetne za zdravlje ljudi,

– je ambalaža ošte?ena tako da su mogu?e mikrobiološke i kemijske promjene hrane u granicama ve?im od dopuštenih.

?lanak 14.

Mjere ograni?enja stavljanja hrane na tržište i zahtjev za povla?enje hrane s tržišta, ako postoje razlozi za sumnju da je hrana zdravstveno neispravna, donosi ministar poljoprivrede i šumarstva, odnosno ministar zdravstva, prema vrstama hrane, sukladno popisu nadzora sadržanom u Dodatku ovoga Zakona koji je njegov sastavni dio.

?lanak 15.

(1) Hrana kojoj je istekao rok valjanosti, ako se laboratorijskim ispitivanjem utvrdi da je zdravstveno ispravna, a uz odobrenje koje izdaju Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo zdravstva, ovisno o nadležnosti, može se u roku odre?enom odobrenjem:

– upotrijebiti u ponovnoj proizvodnji hrane,

– prodavati, ili

– darivati.

(2) Hrana iz stavka 1. ovoga ?lanka namijenjena za darivanje ili prodaju mora na prodajnom mjestu imati posebno istaknutu obavijest da je to hrana kojoj je rok valjanosti istekao, ali da je ona i dalje zdravstveno ispravna.

(3) Na?in podnošenja zahtjeva te uvjete za dobivanje odobrenja iz stavka 1. ovoga ?lanka propisat ?e ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva.

2. Provedbeni propisi koji se odnose na zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane

?lanak 16.

(1) Ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva donosi propise:

– kojima se u hrani mogu zabraniti ili dopustiti neke vrste i koli?ine toksina, mikroorganizama, i ona teških metala i nemetala, ostataka pesticida, veterinarskih lijekova, radionuklida i drugih tvari štetnih za zdravlje ljudi, nadalje toksikološki evaluiranih prehrambenih aditiva, tvari koje utje?u na prehrambenu vrijednost hrane namijenjene za posebne prehrambene potrebe,

– o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom,

– o obradi i uklanjanju hrane koja ne udovoljava propisanim uvjetima zdravstvene ispravnosti,

– o provo?enju monitoringa hrane radi utvr?ivanja razina nutrijenata, kontaminanata, aditiva i drugih sastojaka i tvari, a kojemu je cilj utvr?ivanje unosa pojedinih sastojaka ili tvari u organizam te procjena ugroženosti zdravlja stanovništva,

– o na?inu uzimanja uzoraka, odnosno o metodama za obavljanje analize hrane.

(2) Ministar zdravstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi propise:

– o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi?e, stolne vode, mineralne i izvorske vode ili vode za proizvodnju hrane namijenjene stavljanju na tržište,

– o zdravstvenim i higijenskim uvjetima kojima moraju udo­voljavati osobe koje dolaze u neposredan dodir s hranom, kao i o zahtjevima o radnoj odje?i i obu?i potrebnoj radi zaštite zdravstvene ispravnosti hrane,

– o ograni?enju ili zabrani odre?enih uvjeta stavljanja na tržište hrane namijenjene ljudskoj konzumaciji, osim hrane pretežito životinjskog podrijetla,

– o ograni?enju ili zabrani uporabe odre?enih sirovina, osim sirovina pretežito životinjskog podrijetla, u proizvodnji hrane, a koje potje?u iz specifi?nih izvora, bilo po mjestu podrijetla, svojoj prirodi, naknadnoj obradi ili drugim karakteristikama.

(3) Ministar poljoprivrede i šumarstva uz suglasnost ministra zdravstva donosi propise o primjeni bilo kojeg postupka u proizvodnji i pripremi hrane, a koji može utjecati na higijenu i zdravstvenu ispravnost.

(4) Ministar poljoprivrede i šumarstva uz prethodno pribav­ljeno mišljenje ministra zdravstva donosi propise:

– o ograni?enju ili zabrani odre?enih uvjeta stavljanja na tržište hrane pretežito životinjskog podrijetla namijenjene ljud­skoj konzumaciji,

– o ograni?enju ili zabrani uporabe odre?enih sirovina pretežito životinjskog podrijetla u proizvodnji hrane koje potje?u iz specifi?nih izvora, bilo po vrsti životinje, mjestu podrijetla, svojoj prirodi, naknadnoj obradi ili drugim karakteristikama.

(5) Propise iz ovoga ?lanka i propise iz ?lanka 26. stavka 1., 2., 4. i 5., iz ?lanka 29. stavka 6. i ?lanka 74. stavka 2. i 5. ovoga Zakona donosi nadležni ministar uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske agencije za hranu.

IV. UVOZ I IZVOZ HRANE

Uvoz

?lanak 17.

(1) Hrana koja se uvozi u Republiku Hrvatsku radi stavljanja na tržište, mora udovoljavati odredbama propisa o hrani.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga ?lanka, ako postoji posebni me?unarodni ugovor sklopljen izme?u Republike Hrvatske i zemlje izvoznice, hrana koja se uvozi u Republiku Hrvatsku radi stavljanja na tržište mora udovoljavati uvjetima sadržanim u ugovoru.

Izvoz

?lanak 18.

(1) Hrana izvezena iz Republike Hrvatske, radi stavljanja na tržište u drugoj zemlji, mora udovoljavati odredbama propisa o hrani.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga ?lanka, hrana izvezena iz Republike Hrvatske, mora udovoljavati uvjetima utvr?enima zakonima koji su na snazi u zemlji uvoznici.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga ?lanka, ako postoji posebni me?unarodni ugovor sklopljen izme?u Republike Hrvatske i zemlje uvoznice, hrana koja se izvozi iz Republike Hrvatske mora udovoljavati uvjetima sadržanim u ugovoru.

Nadzor zdravstvene ispravnosti hrane pri uvozu

?lanak 19.

(1) Uvoznik hrane mora grani?nom veterinarskom inspektoru Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, odnosno grani?nom sanitarnom inspektoru Ministarstva zdravstva, podnijeti zahtjev za pregled pošiljke hrane koju uvozi radi utvr?ivanja zdravstvene ispravnosti.

(2) Iznimno od nadležnosti utvr?enih u Dodatku, Hrvatska agencija za hranu u suradnji s ministrom poljoprivrede i šumarstva i ministrom zdravstva utvrdit ?e proizvode unutar ozna?enih tarifnih oznaka iz Dodatka za koje ?e se definirati odstupanja od nadležnosti inspekcija utvr?enih u Dodatku.

(3) Pregled pošiljke radi utvr?ivanja zdravstvene ispravnosti hrane obavlja na grani?nim veterinarskim prijelazima grani?ni veterinarski inspektor, a na drugim mjestima grani?ni sanitarni inspektor.

(4) Grani?ne veterinarske prijelaze iz stavka 2. ovoga ?lanka provedbenim propisom utvr?uje ministar poljoprivrede i šumarstva, a druga mjesta na kojima se obavlja pregled pošiljke ministar zdravstva.

?lanak 20.

(1) Carinarnica, odnosno carinska ispostava, ne može obaviti carinski postupak carinjenja pošiljke hrane dok grani?ni veterinarski inspektor, odnosno grani?ni sanitarni inspektor, ne utvrdi zdravstvenu ispravnost pošiljke i rješenjem odobri njezin uvoz.

(2) Carinska služba dužna je, u okviru svojih prava i dužnosti, omogu?iti nadležnom grani?nom inspektoru iz ?lanka 19. ovoga Zakona, uvid u dokumentaciju i nesmetano obavljanje kontrole zdravstvene ispravnosti hrane.

(3) Do okon?anja postupka utvr?ivanja zdravstvene ispravnosti hrane, a prije okon?anja carinskog postupka, pošiljke se mogu uskladištiti u carinskim skladištima koja udovoljavaju zahtjevima iz ?lanka 22. i 26. ovoga Zakona.

(4) Nadležni grani?ni veterinarski inspektor, odnosno grani?ni sanitarni inspektor, radi provjere zdravstvene ispravnosti hrane koja se uvozi, ima pravo uzimati uzorke i dati ih na ispitivanje u ovlaštene laboratorije.

(5) Troškove naknade za pregled pošiljke, izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga ?lanka te troškove laboratorijskog ispitivanja snosi uvoznik.

?lanak 21.

(1) Pri uvozu hrane za koju je sukladno propisima o hrani obvezatna me?unarodna svjedodžba (certifikat) o zdravstvenoj is­pravnosti, pošiljke mora pratiti propisana me?unarodna svje­dodžba (certifikat) o zdravstvenoj ispravnosti pošiljke ako me?u­narodnim ugovorom nije druk?ije odre?eno.

(2) Za hranu koja se uvozi mogu se na temelju dvostranih ili višestranih ugovora priznati me?unarodne svjedodžbe (certifikati) o zdravstvenoj ispravnosti pošiljke, izdane od ovlaštenog tijela zemlje izvoznice.

(3) Ako ugovori iz stavka 2. ovoga ?lanka ne postoje, priznavanje me?unarodnih svjedodžbi (certifikata) i drugih dokumenata obavlja se na temelju provedbenih propisa koji donose ministar poljoprivrede i šumarstva odnosno ministar zdravstva.

(4) Me?unarodne svjedodžbe (certifikati) i drugi dokumenti o zdravstvenoj ispravnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latini?nom pismu te jeziku zemlje podrijetla.

V. UPISNIK I ODOBRAVANJE OBJEKATA

?lanak 22.

(1) Objekti koji se koriste u primarnoj proizvodnji hrane moraju biti upisani u upisnik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

(2) Objekti koji se koriste u proizvodnji, preradi i skla­dištenju hrane moraju biti upisani u upisnik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, odnosno Ministarstva zdravstva, sukladno nadležnostima u propisivanju op?ih ili specifi?nih uvjeta higijene hrane iz ?lanka 26. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Objekti koji se koriste u pripremanju, obradi ili preradi hrane na maloprodajnom mjestu uklju?ivo i pokretni i/ili privremeni prostori (stacionarni i pokretni kiosci hrane, prodajna mjesta na tržnici, pokretna vozila za prodaju) moraju biti upisani u evidenciju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, odnosno Ministarstva zdravstva sukladno nadležnostima u propisivanju op?ih ili specifi?nih uvjeta higijene hrane iz ?lanka 26. stavka 4. i 5. ovoga Zakona.

(4) Radi upisivanja u evidenciju iz stavka 3. ovoga ?lanka nadležni uredi državne uprave, službe za gospodarstvo, nakon donošenja rješenja o ispunjavanju uvjeta utvr?enih posebnim propisima, dužni su primjerak rješenja dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva odnosno Ministarstvu zdravstva.

(5) Objekti u kojima se proizvodi, prera?uje i skladišti hrana životinjskog podrijetla moraju biti odobreni sukladno propisima o veterinarstvu.

(6) Ministar zdravstva može u okviru svoje nadležnosti propisanih ?lankom 26. stavkom 2. podstavkom 2., stavkom 4. podstavkom 2. i stavkom 5. ovoga Zakona donijeti provedbeni propis kojim ?e se utvrditi vrsta objekata za koje je potrebno provesti postupak odobravanja te rok u kojemu ?e subjekti koji ve? posluju s hranom u objektima koji podliježu postupku odobravanja, udovoljiti uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju ovoga Zakona.

(7) U objektima koji podliježu postupku odobravanja ne može se zapo?eti obavljanje djelatnosti bez odobrenja. Nadležno tijelo odobrit ?e samo one objekte za koje je proveden stru?ni nadzor radi provjere ispunjavanja propisanih uvjeta.

(8) Nadležna ministarstva svakom objektu iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka u postupku upisa u upisnik izdaju rješenje o upisu u upisnik i dodjeljuju registracijski broj ili broj odobrenja.

(9) Subjekti u poslovanju s hranom, osim onih koji djeluju na maloprodajnoj razini, osigurat ?e da hrana, koju su oni proizveli, bude ozna?ena registracijskim brojem ili brojem odobrenja iz upisnika.

(10) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, odnosno Ministarstvo zdravstva vode evidencije iz stavka 3. ovoga ?lanka i upisnike registriranih ili odobrenih objekata iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka, te popis dostavljaju Hrvatskoj agenciji za hranu.

(11) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, odnosno Ministarstvo zdravstva ?e rješenjem brisati subjekt u poslovanju s hranom upisan u upisnik iz stavka 10. ovoga ?lanka, na njegov zahtjev, odnosno kad se utvrdi da je objekt prestao udovoljavati uvjetima propisanim propisima o hrani.

(12) Sadržaj, oblik i na?in vo?enja evidencija i upisnika registriranih ili odobrenih objekata te postupak ozna?avanja registracijskim brojem ili brojem odobrenja propisuje ministar poljoprivrede i šumarstva odnosno ministar zdravstva.

Privremena zabrana obavljanja djelatnosti

?lanak 23.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, odnosno Ministarstvo zdravstva mogu privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti u objektima iz ?lanka 22. ovoga Zakona u slu?ajevima:

– kada se tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da je objekt bio korišten protivno odredbama propisa o hrani,

– kada je takav postupak prijeko potreban ili svrhovit radi osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane.

Troškovi postupka odobravanja objekata

?lanak 24.

(1) Za objekte iz ?lanka 22. stavka 5. i 6. ovoga Zakona koji podliježu postupku odobravanja nadležni ministar osniva stru?no povjerenstvo.

(2) Troškove za rad povjerenstva iz stavka 1. ovoga ?lanka odre?uje nadležni ministar, a snosi podnositelj zahtjeva.

VI. OBVEZE SUBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

Op?a odgovornost za higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane

?lanak 25.

Za svaku štetu ošte?enja zdravlja ljudi zbog konzumacije zdravstveno neispravne hrane odgovaraju subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, distribucije i prodaje.

Op?i i specifi?ni uvjeti higijene hrane

?lanak 26.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom na razini primarne pro­izvodnje moraju osigurati sustavno provo?enje op?ih ili specifi?nih uvjeta higijene hrane koje utvr?uje ministar poljoprivrede i šumarstva provedbenim propisom.

(2) Subjekti za proizvodnju, preradu, skladištenje i prijevoz hra­ne moraju osigurati sustavno provo?enje op?ih ili specifi?nih uvjeta higijene koje utvr?uju provedbenim propisima:

– ministar poljoprivrede i šumarstva za hranu pretežito životinjskog podrijetla,

– ministar zdravstva za svu ostalu hranu.

(3) Subjekti koji posluju s hranom u maloprodaji moraju udovoljavati op?im minimalno-tehni?kim uvjetima utvr?enim propisima o trgovini.

(4) Subjekti koji hranu na maloprodajnom mjestu pripremaju, obra?uju ili prera?uju te rashla?uju i/ili skladište tu hranu, moraju osigurati sustavno provo?enje specifi?nih uvjeta higijene koje utvr?uju provedbenim propisima:

– ministar poljoprivrede i šumarstva za hranu pretežito životinjskog podrijetla,

– ministar zdravstva za svu ostalu hranu.

(5) Subjekti koji posluju s hranom u ugostiteljskoj djelatnosti moraju osigurati sustavno provo?enje op?ih i/ili specifi?nih uvjeta higijene koje utvr?uje provedbenim propisom ministar zdravstva uz suglasnost ministra turzima.

Odgovornost u vezi s hranom koja ne udovoljava propisanim zahtjevima

?lanak 27.

(1) Ako subjekt u poslovanju s hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuirao, ne udovoljava zahtjevima zdravstvene ispravnosti, dužan je odmah zapo?eti postupak sprje?avanja stavljanja hrane na tržište, odnosno povla?enja s tržišta hrane u slu?ajevima kada proizvod nije više pod njegovom neposrednom kontrolom te o tome obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, odnosno Ministarstvo zdravstva.

(2) Ako je hrana ve? stigla do potroša?a, subjekt u poslovanju s hranom mora u?inkovito i to?no obavijestiti potroša?e o razlozima za njezino povla?enje, i ako je potrebno, od potroša?a tražiti povrat hrane kojom su ve? opskrbljeni, kada ostale mjere nisu dovoljne za postizanje visoke razine zaštite zdravlja.

(3) Subjekt u poslovanju s hranom u maloprodaji ili distribucijskoj djelatnosti, koja nema izravnog utjecaja na ambalažu, deklariranje, zdravstvenu ispravnost hrane, unutar granica svoje djelatnosti mora zapo?eti postupak povla?enja s tržišta hrane koja ne udovoljava zahtjevima o zdravstvenoj ispravnosti kad o tome dobije obavijest, odnosno rješenje kojim se nalaže poduzimanje mjera.

(4) Subjekt u poslovanju s hranom mora nadležnim tijelima dati informacije prijeko potrebne za sljedivost hrane.

(5) Subjekt u poslovanju s hranom mora sura?ivati i ne smije sprje?avati drugu osobu da sura?uje s nadležnim tijelima u mjerama poduzetim radi smanjivanja rizika koji potje?e od hrane kojima oni opskrbljuju ili su opskrbljivali tržište.

Zahtjevi koji se odnose na mogu?nost sljedivosti hrane

?lanak 28.

(1) Mogu?nost sljedivosti mora biti uspostavljena u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, sirovina biljnog i životinjskog podrijetla, životinja koje proizvode hranu ili služe za proizvodnju hrane, kao i sljedivosti bilo koje druge tvari koja je namijenjena ugradnji ili se može o?ekivati da ?e biti ugra?ena u hranu.

(2) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti sustav evidencija, odnosno baze podataka i osigurati postupke koji ?e im omogu?iti da u svakom trenutku mogu identificirati svaku pravnu i fizi?ku osobu koja ih je opskrbljivala hranom, životinjama koje proizvode hranu ili služe za proizvodnju hrane ili bilo kojim drugim tvarima koje su namijenjene proizvodnji ili se može o?ekivati da ?e biti upotrijebljene u proizvodnji hrane.

(3) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti baze podataka i osigurati postupke koji ?e im omogu?iti da u svakom trenutku mogu identificirati druge subjekte u poslovanju s hranom kojima su isporu?ivali hranu.

(4) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su podatke iz stavka 2. i 3. ovoga ?lanka ?uvati tri godine te ih na zahtjev u svakom trenutku u?initi dostupnim nadležnim tijelima.

(5) Hrana koja je stavljena na tržište ili je vjerojatno da ?e biti stavljena na tržište mora biti deklarirana ili na drugi na?in identificirana putem odgovaraju?e propisane dokumentacije ili drugih informacija, da bi se osigurala mogu?nost sljedivosti.

Zahtjevi koji se odnose na sustav samokontrole

?lanak 29.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom, osim na razini primarne proizvodnje, dužan je uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje u svakom objektu pod njegovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu sa sljede?im na?elima sustava analize opasnosti i kriti?nih kontrolnih to?aka (u daljnjem tekstu: HACCP):

– identificirati sve opasnosti koje moraju biti sprije?ene, uklonjene ili smanjene na prihvatljivu razinu,

– identificirati kriti?ne kontrolne to?ke na mjestima na kojima je kontrola bitna za sprje?avanje ili uklanjanje opasnosti ili za njihovo smanjivanje na prihvatljivu razinu,

– utvrditi kriti?ne granice (limite) na kriti?nim kontrolnim to?kama koje razdvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog za sprje?avanje, uklanjanje ili smanjivanje identificiranih opasnosti,

– utvrditi i provesti u?inkovite postupke sustavnog pra?enja kriti?nih kontrolnih to?aka,

– utvrditi korektivne postupke kada sustav pra?enja upozori na to da kriti?na kontrolna to?ka nije pod kontrolom,

– utvrditi postupke verificiranja radi utvr?ivanja u?inko­vitosti provo?enja mjera navedenih u podstavku 1. do 5. ovoga stavka, postupke verifikacije moraju provoditi redovito objekti i nadležni inspektori u objektima,

– utvrditi dokumente i evidencije primjerene prirodi i opsegu posla koji ?e prikazivati u?inkovitu primjenu mjera navedenih u podstavku 1. do 6. ovoga stavka.

(2) Subjekt u poslovanju s hranom na razini primarne proizvodnje, dužan je uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje u svakom objektu pod njegovom kontrolom provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s dobrom proizvo?a?kom praksom.

(3) Po?etnu provjeru uskla?enosti HACCP planova za objekte iz stavka 1. ovoga ?lanka obavlja Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, odnosno Ministarstvo zdravstva sukladno nadležnostima utvr?enim u ?lanku 26. stavku 2., 4. i 5. ovoga Zakona.

(4) Ako rezultati samokontrola navedenih u stavku 1. ovoga ?lanka otkriju postojanje rizika za zdravlje ljudi, drži se da hrana ne udovoljava propisanim zahtjevima zdravstvene ispravnosti, a subjekt u poslovanju s hranom dužan je poduzeti mjere u skladu sa ?lankom 27. ovoga Zakona.

(5) Uvjete za provedbu sustava samokontrole u objektima iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka utvr?uju provedbenim propisima ministar poljoprivrede i šumarstva odnosno ministar zdravstva sukladno nadležnostima utvr?enim u ?lanku 26. stavku 2. i 4. ovoga Zakona.

(6) Ministar poljoprivrede i šumarstva, odnosno ministar zdravstva mogu u provedbenim propisima iz stavka 5. ovoga ?lanka utvrditi izuze?a od odredbi iz stavka 1. ovoga ?lanka za odre?ene subjekte koji posluju s hranom, a posebice za male subjekte, odre?ene kategorije subjekata u maloprodaji te u proizvodnji tradicionalnih proizvoda, uz uvjet da je osigurana primjerena razina higijene provedbom postupka samokontrole, razvijenog u skladu s dobrom proizvo?a?kom praksom.

VII. NOVA HRANA

Kategorije nove hrane

?lanak 30.

(1) U novu hranu ubrajaju se sljede?e kategorije hrane:

– hrana i sastojci hrane koji sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih (u daljnjem tekstu: GMO),

– hrana i sastojci hrane, osim prehrambenih aditiva (aroma i enzima), koji su proizvedeni od GMO, ali ne sadrže GMO,

– hrana ili sastojci hrane s novom ili namjerno modificiranom primarnom molekularnom strukturom,

– hrana i sastojci hrane koji se sastoje od mikroorganizama, gljivica ili algi ili su izolirani iz njih,

– hrana ili sastojci hrane koji se sastoje od biljaka ili životinja, mineralnih ili sintetskih tvari ili su izlu?eni iz njih, osim hrane i sastojaka hrane koji su dobiveni tradicionalnim na?inima razmnožavanja ili za koje je odavno poznato da se sigurno mogu konzumirati,

– hrana i sastojci hrane na kojoj je bio primijenjen proizvodni postupak koji se sada ne koristi, a u slu?ajevima kada on uzrokuje znatne promjene u sastavu ili strukturi hrane ili sastojaka hrane, koje utje?u na njihovu prehrambenu vrijednost, metabolizam, ili razinu nepoželjnih tvari.

(2) Kategorije nove hrane navedene u stavku 1. ovoga ?lanka ne smiju:

– biti opasnosne za zdravlje krajnjeg potroša?a,

– stvarati zabludu kod krajnjeg potroša?a,

– razlikovati se toliko od hrane ili sastojaka hrane koju bi po svojoj namjeni trebali zamijeniti da bi njihova potrošnja bila za krajnjeg potroša?a u prehrambenom smislu nepovoljna.

(3) Na kategorije nove hrane iz stavka 1., podstavka 1. i 2. ovoga ?lanka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i posebnih propisa.

Stavljanje na tržište nove hrane

?lanak 31.

(1) Za stavljanje nove hrane prvi put na tržište Republike Hrvatske podnositelj zahtjeva mora pribaviti dopuštenje sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnog propisa.

(2) Dopuštenje iz stavka 1. ovoga ?lanka izdaje ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva, na temelju prethodno pribavljenoga znanstvenog mišljenja Hrvatske agencije za hranu.

(3) Dopuštenje za stavljanje na tržište hrane i sastojaka hrane koja sadrži ili se sastoji od GMO, te hrane i sastojaka hrane koja je proizvedena od GMO, ali ih ne sadrži, izdaje ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva, na temelju prethodno pribavljenog znanstvenog mišljenja Hrvatske agencije za hranu.

(4) Uvjete i postupak za izdavanje dopuštenja iz stavka 1. ovoga ?lanka propisuje ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva.

Upisnik o izdanim dopuštenjima za stavljanje na tržište nove hrane

?lanak 32.

(1) Ministarstvo zdravstva vodi upisnik o izdanim dopu­štenjima za stavljanje na tržište nove hrane.

(2) Sadržaj, oblik i na?in vo?enja upisnika iz stavka 1. ovoga ?lanka propisuje ministar zdravstva.

Zabrana stavljanja na tržište nove hrane

?lanak 33.

(1) Ako postoje znanstvene nedoumice glede štetnog djelovanja nove hrane na zdravlje ljudi, posebice hrane i sastojaka hrane koji sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih, ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva može privremeno zabraniti njezino stavljanje na tržište radi sprje?avanja ili umanjivanja mogu?ih negativnih utjecaja na zdravlje ljudi.

(2) Ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva trajno ?e zabraniti stavljanje na tržište nove hrane, posebice hrane i sastojaka hrane koji sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih, ako se na temelju znanstvene procjene rizika utvrdi njezina štetnost za zdravlje ljudi.

(3) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva zdravstva ili Hrvatske agencije za hranu, može zabraniti privremeno ili trajno uvoz nove hrane koja sadrži genetski modificirane organizme u slu?aju nedostatka znanstvenih informacija i znanja o mogu?im razmjerima negativnih posljedica na život i zdravlje ljudi.

Neškodljivo uklanjanje nove hrane

?lanak 34.

Nova hrana, posebice hrana i sastojci hrane koji sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih, a za koju se utvrdi da ne udovoljava zahtjevima zdravstvene ispravnosti propisane ovim Zakonom, mora se neškodljivo ukloniti sukladno posebnom propisu.

VIII. KAKVO?A HRANE

?lanak 35.

(1) Subjektima u poslovanju s hranom dopušteno je da proizvode, stavljaju na tržište hranu propisane kakvo?e, kao i hranu za koju nisu propisani zahtjevi kakvo?e, ako hrana odgovara odredbama o zdravstvenoj ispravnosti i navodima na deklaraciji.

(2) Ministar poljoprivrede i šumarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra zdravstva donosi provedbene propise kojima se ure?uje kakvo?a hrane, radi:

– zaštite interesa potroša?a,

– omogu?avanja potroša?ima da izvrše izbor u vezi s hranom koju konzumiraju.

(3) Provedbenim propisima iz stavka 2. ovoga ?lanka utvr?uju se zahtjevi koji se odnose na:

– klasifikaciju, kategorizaciju i nazivlje hrane,

– senzorska svojstva i sastav hrane,

– vrstu i koli?inu sirovina, dodataka i drugih tvari koji se rabe u proizvodnji i preradi hrane,

– tehnološke postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi hrane,

– metode uzimanja uzoraka i analiti?ke metode radi kontrole kakvo?e hrane,

– dodatne ili specifi?ne podatke koji bi trebali biti navedeni na deklaraciji hrane.

IX. OZNAKA TRADICIONALNOG UGLEDA HRANE

?lanak 36.

(1) Hrana može biti ozna?ena oznakom »tradicionalni ugled«, ako je proizvedena korištenjem tradicionalnih sirovina ili ima tradicionalni sastav ili je proizvedena ili prera?ena na tradicionalni na?in, a odlikuje se osobitim svojstvima u odnosu na drugu sli?nu hranu iz iste kategorije.

(2) Hranu iz stavka 1. ovoga ?lanka utvr?uje ministar poljoprivrede i šumarstva provedbenim propisom.

(3) Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu oznake »tradicionalni ugled« imaju proizvo?a?i i prera?iva?i te udruženja proizvo?a?a i/ili prera?iva?a (u daljnjem tekstu: udruženja) bez obzira na pravni oblik ili sastav udruženja, koji proizvode ili prera?uju takvu hranu. Podnositelji zahtjeva dužni su uz zahtjev priložiti specifikaciju za prehrambeni proizvod.

(4) Ministar poljoprivrede i šumarstva propisuje uvjete i postupak za priznavanje posebnih svojstava hrane, sadržaj specifikacije, te osniva Povjerenstvo za dodjelu oznake »tradicionalni ugled«.

?lanak 37.

(1) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva vodi upisnik prehrambenih proizvoda koji nose oznaku »tradicionalni ugled«.

(2) Sadržaj, oblik i na?in vo?enja upisnika iz stavka 1. ovoga ?lanka propisuje ministar poljoprivrede i šumarstva.

?lanak 38.

(1) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva donosi rješenje o upisu u upisnik iz ?lanka 37. ovoga Zakona na temelju zahtjeva udruženja, ako su ispunjeni propisani uvjeti.

(2) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva rješenjem ?e brisati iz upisnika prehrambeni proizvod ako utvrdi da je prestao udovoljavati propisanim uvjetima.

X. OZNAKE IZVORNOSTI I OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA HRANE

1. Oznaka izvornosti

?lanak 39.

(1) Oznaka izvornosti naziv je regije, odre?enog mjesta ili, u iznimnim slu?ajevima, zemlje koji se rabi za ozna?avanje hrane (prehrambenog proizvoda):

– koja potje?e iz te regije, odnosno iz tog mjesta ili iz te zemlje, i

– ?ija kakvo?a ili karakteristike, u bitnom ili isklju?ivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih ?imbenika odre?ene zemljopisne sredine i njezina se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom podru?ju.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga ?lanka, zemljopisne oznake koje imaju dokazano tradicionalno obilježje, iznimnu reputaciju i dobro su poznate, registriraju se kao oznake izvornosti, kada sirovine za prehrambeni proizvod potje?u iz podru?ja koje je šire ili razli?ito od podru?ja prerade, pod uvjetom:

– da je podru?je proizvodnje sirovina ograni?eno,

– da postoje posebni uvjeti za proizvodnju sirovina.

(3) Sirovine iz stavka 2. ovoga ?lanka samo su žive životinje, meso i mlijeko.

(4) Hranu koja može nositi oznaku izvornosti utvr?uje ministar poljoprivrede i šumarstva provedbenim propisom.

(5) Podru?ja i uvjete iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka, te na?in kontrole, pobliže odre?uje provedbenim propisom ministar poljoprivrede i šumarstva.

2. Oznaka zemljopisnog podrijetla

?lanak 40.

(1) Oznaka zemljopisnog podrijetla naziv je regije, odre­?enog mjesta ili, u iznimnim slu?ajevima, zemlje koja se rabi za ozna?avanje hrane:

– koja potje?e iz te regije, odnosno iz tog mjesta ili iz te zemlje, te

– koja ima specifi?nu kakvo?u, ugled ili drugo obilježje koje se pripisuje njezinom zemljopisnom podrijetlu, i njezina se proizvodnja i/ili prerada i/ili priprema odvija u tom zemljopisnom podru?ju.

(2) Hranu koja može nositi oznaku zemljopisnog podrijetla utvr?uje ministar poljoprivrede i šumarstva provedbenim propisom.

(3) Podru?ja i uvjete iz stavka 1. ovoga ?lanka, te na?in kontrole, pobliže odre?uje provedbenim propisom ministar poljoprivrede i šumarstva.

3. Registracija tradicionalnih zemljopisnih i nezemljopisnih naziva

?lanak 41.

Tradicionalni zemljopisni ili nezemljopisni nazivi koji se rabe za ozna?avanje hrane (prehrambenog proizvoda) koja potje?e iz neke regije ili iz nekoga odre?enog mjesta mogu se registrirati kao oznake izvornosti, ako taj prehrambeni proizvod udovoljava uvjetima navedenim u ?lanku 39. stavku 1. podstavku 2. ovoga Zakona.

4. Nazivi koji se ne mogu registrirati

?lanak 42.

(1) Ne može se registrirati kao oznaka izvornosti ili kao oznaka zemljopisnog podrijetla:

– naziv koji ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom,

– naziv kojega bi registracija, zbog reputacije, poznatosti i duljine upotrebe žiga, mogla dovesti potroša?e u zabludu o pravom identitetu prehrambenog proizvoda,

– naziv koji je u proturje?ju s nazivom biljne vrste ili životinjske pasmine i koji zbog toga može dovesti javnost i potroša?e u zabludu o pravom podrijetlu prehrambenog proizvoda,

– naziv koji je, iako se odnosi na odre?eno mjesto ili na odre?enu regiju u kojoj je prehrambeni proizvod izvorno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobi?ajeni naziv za taj proizvod (generi?ki naziv).

(2) Pri utvr?ivanju je li neki naziv postao generi?ki u smislu odredbi stavka 1. podstavka 4. ovoga ?lanka, uzimaju se u obzir svi ?imbenici, a osobito postoje?a situacija u zemljopisnom podru?ju iz kojeg taj naziv potje?e i u podru?jima potrošnje pro­izvoda.

(3) Registrirani nazivi ne mogu postati, za vrijeme trajanja zaštite, generi?ki nazivi.

5. Postupak za registraciju

?lanak 43.

(1) Postupak za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla provodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga ?lanka pokre?e se podnošenjem zahtjeva za registraciju.

(3) U postupku iz stavka 1. ovoga ?lanka pla?aju se naknade troškova postupka koje propisuje ministar poljoprivrede i šumarstva.

(4) Protiv zaklju?aka i rješenja donesenih u postupku iz stavka 1. ovoga ?lanka ne može se podnijeti žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.

(5) Ministar poljoprivrede i šumarstva osniva Povjerenstvo za registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla.

Osobe ovlaštene na podnošenje zahtjeva za registraciju

?lanak 44.

(1) Zahtjev za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla za pojedini prehrambeni proizvod može podnijeti grupa proizvo?a?a i/ili prera?iva?a toga proizvoda.

(2) Pod pojmom grupa iz stavka 1. ovoga ?lanka podrazumijeva se svako udruženje proizvo?a?a i/ili prera?iva?a odre­?enoga prehrambenog proizvoda (u daljnjem tekstu: udruženje), bez obzira na pravni status koji to udruženje ima.

(3) Pojedini proizvo?a? i/ili prera?iva?, neovisno o tome je li fizi?ka ili pravna osoba, može podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga ?lanka samo:

– ako je u vrijeme podnošenja toga zahtjeva jedini proizvo­?a?, odnosno prera?iva? prehrambenog proizvoda za koji zahtjeva registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla u odre?enom zemljopisnom podru?ju,

– ako jedino on rabi izvorne i nepromjenljive lokalne postupke,

– ako zemljopisno podru?je ima svojstva koja se znatno razlikuju od svojstava susjednih podru?ja i/ili ako se svojstva proizvoda razlikuju.

Sadržaj zahtjeva za registraciju

?lanak 45.

(1) Zahtjev za registraciju sadrži:

– zahtjev za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla koji sadrži, posebice: podatke o podnositelju, uklju?uju?i podatke o udruženju koje podnosi zahtjev i o svakom pojedinom proizvo?a?u odnosno prera?iva?u koji pripada tom udruženju, s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Zakonom,

– specifikaciju proizvoda.

(2) Podatke koje sadrži zahtjev i sadržaj specifikacije iz stavka 1. ovoga ?lanka pobliže odre?uje provedbenim propisom ministar poljoprivrede i šumarstva.

6. Registri oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti

?lanak 46.

(1) Oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla upisuju se, danom pravomo?nosti rješenja o usvajanju zahtjeva za registraciju, u Registar oznaka izvornosti odnosno u Registar oznaka zemljopisnog podrijetla koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

(2) Sadržaj, oblik i na?in vo?enja Registara iz stavka 1. ovoga ?lanka propisuje ministar poljoprivrede i šumarstva.

7. Pravo uporabe registriranih oznaka

?lanak 47.

(1) Pravo uporabe registrirane oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla pripada svim proizvo?a?ima i prera­?iva?ima prehrambenog proizvoda za koji je oznaka registrirana, dok za to udovoljavaju uvjetima odre?enim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (ovlašteni korisnici).

(2) Ovlašteni korisnici iz stavka 1. ovoga ?lanka imaju pravo uporabe registrirane oznake samo za ozna?avanje onog proizvoda koji udovoljava specifikaciji iz ?lanka 45. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.

(3) Zabranjena je uporaba registrirane oznake protivno stavku 1. i 2. ovoga ?lanka.

(4) Ovlašteni korisnici iz stavka 1. ovoga ?lanka upisuju se u Upisnik korisnika registriranih oznaka izvornosti ili u Upisnik korisnika registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

(5) Postupak upisa i brisanja korisnika, te sadržaj, oblik i na?in vo?enja upisnika iz stavka 4. ovoga ?lanka odre?uje provedbenim propisom ministar poljoprivrede i šumarstva.

?lanak 48.

(1) Nazivi registrirani kao oznaka izvornosti ili kao oznaka zemljopisnog podrijetla ne smiju se:

– rabiti u komercijalne svrhe, ni izravno niti neizravno, za ozna?avanje prehrambenih proizvoda koji nisu obuhva?eni registracijom, ako su ti proizvodi usporedivi s proizvodima koji su obuhva?eni registracijom, ili ako se tom uporabom iskorištava ugled zašti?enog naziva,

– zloupotrebljavati, oponašati, ili rabiti za stvaranje zablude, ?ak i kad je nazna?eno pravo podrijetlo prehrambenog proizvoda, uklju?uju?i uporabu zašti?enog naziva u prijevodu ili popra?enog izrazom kao što je »stil«, »tip«, »metoda«, »proizveden u«, »imitacija« i sl.,

– rabiti na na?in koji dovodi u zabludu o podrijetlu, izvornosti, vrsti ili bitnim svojstvima prehrambenog proizvoda na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, na reklamnom materijalu ili na dokumentima koji se odnose na proizvod, a i na spremniku pakiranih proizvoda koji bi mogao navesti na pogrešan zaklju?ak o njegovu podrijetlu,

– rabiti na bilo koji drugi na?in koji bi mogao dovesti javnost u zabludu o stvarnom podrijetlu prehrambenog proizvoda.

(2) Ako registrirani naziv sadrži u sebi naziv prehrambenog proizvoda koji se drži generi?kim nazivom, uporaba toga generi?kog naziva na odgovaraju?im prehrambenim proizvodima ne drži se uporabom opisanom u stavku 1. podstavku 1. ili 2. ovoga ?lanka.

8. Odnos prema Žigovima

?lanak 49.

Registrirana oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla nema utjecaja na vrijednost i uporabu žiga koji je u dobroj vjeri registriran prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju te oznake.

9. Me?unarodna registracija

?lanak 50.

(1) Me?unarodna registracija oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla provodi se na temelju me?unarodnog ugovora o uzajamnoj zaštiti oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

(2) Naziv koji nije registriran, ili koji se više ne rabi u zemlji podrijetla, ne može se registrirati kao oznaka izvornosti ili kao oznaka zemljopisnog podrijetla u Republici Hrvatskoj.

10. Gra?anskopravna zaŠtita

?lanak 51.

Na gra?anskopravnu zaštitu registriranih oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure?uju oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga.

XI. DEKLARIRANJE ILI OZNA?AVANJE I REKLAMIRANJE HRANE

Op?i zahtjevi deklariranja ili ozna?avanja hrane

?lanak 52.

(1) Hrana koja je stavljena na tržište Republike Hrvatske mora imati deklaraciju.

(2) Deklaracija podrazumijeva sve pisane oznake, trgova?ku oznaku, zaštitni znak, naziv marke, slikovni prikaz ili simbol koji se odnosi na hranu, a stavlja se na ambalažu, naljepnicu ili privjesnicu, na dokumente te obavijesti koji prate ili se odnose na tu hranu.

(3) Deklaracija mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latini?nom pismu, lako uo?ljiva, ?itljiva i op?e razumljiva.

(4) Deklaracija mora obvezatno sadržavati sljede?e podatke:

– naziv hrane pod kojim se ona prodaje,

– popis sastojaka,

– koli?inu odre?enih sastojaka ili kategoriju sastojaka,

– neto koli?inu za zapakiranu hranu,

– rok valjanosti,

– uvjete ?uvanja, gdje je to potrebno, odnosno ako mogu utjecati na trajnost hrane,

– naziv i adresu proizvo?a?a ili onoga koji hranu pakira i/ili stavlja na tržište,

– za uvozne proizvode pored naziva i adrese proizvo?a?a i naziv i adresu sjedišta uvoznika, te zemlju podrijetla,

– pojedinosti o mjestu podrijetla ako bi propust takva navo­?enja mogao u znatno krivo navoditi potroša?a o pravom pod­rijetlu,

– uputu za uporabu gdje je to potrebno radi pravilnog kori­štenja,

– za pi?a koja sadrže više od 1,2 % vol. alkohola stvarnu jakost alkohola po volumenu.

Hrana neprikladna za tržište

?lanak 53.

(1) Nije dopušteno stavljanje na tržište hrane koja se drži neprikladnom za tržište.

(2) Hrana se drži neprikladnom za tržište ako:

– na deklaraciji nema ozna?en rok valjanosti propisan od proizvo?a?a, ako je rok valjanosti ne?itljiv ili ako je istekao,

– sastav hranjivih tvari u hrani ne odgovara navodima na deklaraciji,

– sadrži dopuštene tvari ili sastojke u koli?inama višim ili nižim od propisanih.

Deklariranje ili ozna?avanje hrane

?lanak 54.

(1) Podaci na deklaraciji i na?in deklariranja ili ozna?avanja hrane mora biti takav da ne obmanjuje potroša?a, a posebice:

– glede karakteristika hrane, njezine prirode, identiteta, svojstava, sastava, koli?ine, trajnosti, podrijetla, metode njezine izrade ili proizvodnje,

– u odnosu na pripisivanje hrani u?inaka i svojstava koje ona nema,

– stvaranjem zablude da hrana ima neke posebne karakteristike, a sva sli?na hrana ima takve karakteristike.

(2) Deklariranjem i na?inom deklariranja ne mogu se bilo kojoj hrani pripisivati svojstva sprje?avanja, lije?enja ili izlje­?enja bolesti, ili se pozivati na takva svojstva.

(3) Zabrane i ograni?enja iz stavka 1. ovoga ?lanka odnose se i na:

– prezentiranje hrane, posebice na njezin oblik, izgled ili ambalažu, materijale koji se rabe za pakiranje, na?in i mjesto na kojem je aranžirana i izložena,

– reklamiranje hrane.

Propisi o deklariranju hrane

?lanak 55.

(1) Ministar poljoprivrede i šumarstva uz suglasnost ministra zdravstva donosi provedbeni propis kojim propisuje na?in deklariranja ili ozna?avanja, prezentacije i reklamiranja te navo?enja hranjivih vrijednosti hrane.

(2) Ministar zdravstva donosi provedbeni propis kojim propisuje ozna?avanje hrane za posebne prehrambene potrebe (dijetetskih namirnica) sukladno propisima o hrani.

(3) Ministar poljoprivrede i šumarstva propisuje posebno ozna?avanje proizvoda životinjskog podrijetla sukladno ovom Zakonu i propisima o veterinarstvu.

(4) Ministar poljoprivrede i šumarstva, odnosno ministar zdravstva pri donošenju propisa iz stavka 1., 2. i 3. ovoga ?lanka može odrediti:

– da odre?ene informacije koje se odnose na hranu budu na deklaraciji za zapakiranu hranu ili navedene na neki drugi na?in za hranu koja nije zapakirana,

– da posebni podaci koji se odnose na hranu budu deklarirani na neki drugi na?in,

– da se utvrde uobi?ajena zna?enja naziva pod kojim je hrana stavljena na tržište,

– posebne zahtjeve koji se odnose na deklariranje ili ozna­?avanje samo odre?ene grupe proizvoda.

Reklamiranje alkoholnih pi?a

?lanak 56.

(1) Zabranjeno je reklamiranje (oglašavanje) alkoholnih pi?a putem tiska, sredstava javnog priop?avanja, svih oblika reklame na javnim mjestima, objektima i sredstvima prometa, preko knjiga, ?asopisa, kalendara i odjevnih predmeta te preko naljepnica, plakata i letaka ako su te naljepnice, plakati i letci odvojeni od ambalaže alkoholnih pi?a.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga ?lanka dopušteno je reklamiranje piva, vina i vo?nih vina sukladno posebnom propisu.

(3) Reklamiranjem iz stavka 1. ovoga ?lanka drže se svi oblici izravnog i neizravnog reklamiranja, uklju?uju?i i isticanje naziva proizvo?a?a alkoholnih pi?a u reklamne svrhe, kao i dijeljenje alkoholnih pi?a u reklamne svrhe.

(4) Odredba stavka 1. ovoga ?lanka ne odnosi se na stru?ne knjige, ?asopise i druge stru?ne publikacije u kojima se objavljuju informacije o svojstvima alkoholnih pi?a, ako su te stru?ne publikacije namijenjene isklju?ivo proizvo?a?ima ili prodava?ima tih proizvoda.

(5) Odredba stavka 1. ovoga ?lanka ne odnosi se na informiranje potroša?a o svojstvima alkoholnih pi?a u objektima u kojima se ti proizvodi prodaju.

(6) Ministar zdravstva donosi provedbeni propis kojim ure?uje uvjete i na?in obavješ?ivanja potroša?a o svojstvima alkoholnih pi?a koje se ne drži reklamiranjem u smislu stavka 1. ovoga ?lanka.

Deklariranje ili ozna?avanje nove hrane

?lanak 57.

(1) Nova hrana stavljena na tržište Republike Hrvatske, pored op?ih zahtjeva za deklariranje ili ozna?avanje iz ?lanka 52. ovoga Zakona, mora na deklaraciji sadržavati i dodatne posebne podatke, da bi potroša?i bili obaviješteni o svim obilježjima ili svojstvima hrane, po kojima nova hrana ili njezin sastojak više nije odgovaraju?i postoje?oj hrani ili sastojku hrane.

(2) U tom slu?aju deklaracija mora sadržavati podatke o izmijenjenim obilježjima ili svojstvima, kao i metodu s pomo?u koje je to obilježje ili svojstvo dobiveno.

(3) Hrana i sastojci hrane koji sadrže ili se sastoje od GMO mora na deklaraciji, ambalaži i popratnoj dokumentaciji imati vidnu oznaku da sadrži ili se sastoji od GMO te naziv GMO.

(4) Oznaka mora jasno navoditi »genetski modificirani organizam« ili sadržavati re?enicu »Ovaj proizvod sadrži genetski modificirani organizam.«.

(5) Hrana i sastojci u hrani koji potje?u od GMO, ali ih ne sadrže, mora na deklaraciji, ambalaži i popratnoj dokumentaciji imati vidnu oznaku da potje?e od GMO.

(6) Oznaka mora sadržavati re?enicu »Ovaj proizvod potje?e od GMO.«.

(7) Pobliže zahtjeve koji se odnose na deklariranje nove hrane propisat ?e provedbenim propisom ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva.

XII. SLUŽBENA KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I HIGIJENE HRANE

Službena kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane

?lanak 58.

Službena kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane uklju?uje jednu ili više od sljede?ih aktivnosti:

– inspekcijski nadzor,

– uzorkovanje i analizu,

– pregled deklaracija, dokumetnacije i službenih evidencija,

– pregled evidencija iz ?lanka 28. ovoga Zakona,

– pregled provo?enja i u?inkovitosti sustava samokontrole objekta na temelju provjere evidencija i dokumentacije navedenih u ?lanku 29. ovoga Zakona.

Nadležnost inspekcija


Ostatak teksta pogledajte ovdje:
http://nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/1633.htm


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics