WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

DIO PRVI

ZAJEDNIČKE ODREDBE

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima javnim pozivom na upis i/ili javnom ponudom za kupnju vrijednosnih papira, djelokrug, prava i obveze subjekata na tržištu kapitala te ustrojstvo, djelokrug i nadležnost Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske i središnje depozitarne agencije.

Vrijednosni papir

Članak 2.

Vrijednosni papir u smislu ovoga Zakona je isprava ili elektronički zapis koji sadrže prava koja se bez istih ne mogu ni ostvariti ni prenositi.

Bitni sastojci vrijednosnih papira

Članak 3.

Vrijednosni papir mora sadržavati:

1. naznaku vrste vrijednosnog papira,

2. serijski i kontrolni broj vrijednosnog papira,

3. tvrtku, sjedište i adresu izdavatelja,

4. naznaku da vrijednosni papir glasi na donositelja ili na ime; ako glasi na ime, vrijednosni papir sadrži tvrtku i sjedište pravne osobe ili ime i prezime i jedinstveni matični broj građanina,

5. opis prava i obveza koje sadrži vrijednosni papir, obveze izdavatelja i način njihova ostvarenja,

6. mjesto i nadnevak izdavanja vrijednosnog papira,

7. potpise osoba koje su za to ovlaštene statutom izdavatelja.

GLAVA II.

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 4.

(1) Ovim Zakonom osniva se Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija) kao stalna neovisna pravna osoba, osnovana radi uređivanja i nadziranja izdavanja vrijednosnih

papira i njihova trgovanja, čije su obveznosti i javne ovlasti utvrđene ovim Zakonom.

(2) Sjedište je Komisije u Zagrebu.

(3) U obavljanju poslova utvrđenih zakonom, Komisija je samostalna i neovisna i odgovara Saboru Republike Hrvatske.

(4) Zabranjen je svaki oblik utjecanja na odlučivanje Komisije, a napose uporaba javnih ovlasti i sredstava javnog priopćavanja te uopće javnog istupanja u namjeri da se utječe na tijek rada i ishod odlučivanja Komisije.

Članovi Komisije

Članak 5.

(1) Komisija se sastoji od pet članova, od kojih jedan obnaša obveznost predsjednika Komisije, a dva obveznost zamjenika predsjednika Komisije. Članovi Komisije obnašaju obveznost članstva profesionalno.

(2) Komisija ima svoje stručne službe.

(3) Na zaposlene u stručnim službama Komisije primjenjuju se opći propisi o radu.

Imenovanje članova Komisije

Članak 6.

(1) Za člana Komisije može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin koji je završio fakultet, ima odgovarajuće stručno znanje, sposobnosti i radno iskvstvo te je dostojan da bude član Komisije.

(2) Članovi Komisije imenuju se na šest godina. Svake dvije godine istječe mandat dvojici članova, a svake sedme se imenuje jedan novi član na šest godina.

(3) Vrijeme na koje je član imenovan (mandat) počinje teći od dana imenovanja. Ako neki od članova Komisije prestane obnašati obveznost prije isteka mandata, na njegovo mjesto imenuje se osoba do isteka mandata člana kojega zankjenjuje. Član Komisije može biti ponovno imenovan.

(4) Članove Komisije imenuje Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Predsjednika Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske izmedu članova Komisije. Zamjenike predsjednika imenuje predsjednik između članova.

Članak 7.

(1) Članovi Komisije ne mogu biti članovi uprave, nadzornih i upravnih Odbora ni drugih tijela izdavatelja vrijednosnih papira niti obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njihovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njihov društveni ugled, niti mogu činiti ili biti, što je inače nespojivo s obnašanjem obveznosti člana Komisije.

(2) Članovi Komisije ovlašteni su pisati i objavljivati stručne ili znanstvene radove o sadržaju akata koje donosi Komisija i sudjelovati u radu stručnih ili znanstvenih skupova.

(3) Članovi Komisije moraju se ponašati tako da ne umanjuju svoj ugled ili ugled Komisije te da ne dovedu u pitanje svoju samostalnost i neovisnost pri donošenju odluka i samostalnost Komisije.

(4) Članovi Komisije ne smiju koristiti svoj rad u Komisiji i ugled Komisije za ostvarivanje vlastitih prava.

Donošenje odluka

Članak 8.

(1) O svim pravilnicima, naredbama i propisima te o drugim općim ili pojedinačnim aktima koje donosi Komisija pri obavljanju svojih zadaća, u skladu sa zakonom, odlučuju na sjednici nazočni članovi Komisije.

(2) Tri člana Komisije čine kvorum. Svakoj sjednici Komisije obvezno prisustvuje predsjednik ili njegov zamjenik.

(3) Komisija donosi odluke većinom od najmanje tri glasa.

(4) Svi akti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti prije stupanja na snagu objavljeni u “Narodnim novinama”.

Unutrašnje ustrojstvo

Članak 9.

Komisija donosi statut kojim uređuje svoje ustrojstvo i poslovanje. Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na statut Komisije.

Izvješćivanje

Članak 10.

Komisija je obvezna najmanje jednom svake kalendarske godine Vladi i Saboru Republike Hrvatske podnijeti izvješće o svojemu radu i situaciji na tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.

Financiranje

Članak 11.

(1) U proračunu Republike Hrvatske svake se proračunske godine osiguravaju sredstva za rad, obrazovanje i upošljavanje odgovarajućeg osoblja te ispunjenje tehničkih i drugih uvjeta nužnih za obavljanje poslova Komisije.

(2) Prihodi koji se ostvaruju od administrativnih pristojbi što ih Komisija naplaćuje za svoje usluge prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Djelokrug Komisije

Članak 12.

(1) Komisija:

1. donosi propise o provedbi ovoga Zakona kada je za to ovlaštena,

2. izdaje dozvole i odobrenja kada je za to ovlaštena zakonom,

3. nadgledava poštivanje pravila uobičajene trgovine i lojalne utakmice u trgovini vrijednosnim papirima,

4. provodi nadzor nad društvima za poslovanje vrijednosnim papirima, burzama, uređenim javnim tržištima, izdatnicima vrijednosnih papira, bankama u dijelu poslova koje obavljaju na tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: banke), investicijskim fondovima i društvima za upravljanje investicijskim fondovima u svezi s obavljanjem poslova koji se odnose na vrijednosne papire i na druge poslove određene ovim Zakonom,

5. organizira, poduzima i nadgleda mjere kojima se osigurava učinkovito funkcioniranje tržišta vrijednosnih papira i zaštita investitora,

6. vodi knjige i registre u skladu sa odredbama ovoga Zakona,

7. surađuje sa srodnim organizacijama u inozemstvu,

8. daje informacije i širi znanje o načelima na kojima počiva djelovanje tržišta vrijednosnih papira,

9. donosi pravilnike i naredbe kojima se uređuju funkcioniranje i rad središnje depozitarne agencije, djelovanje i rad operatora računa i ostala pitanja u svezi s nematerijaliziranim i imobiliziranim vrijednosnim papirima,

10. propisuje obvezni sadržaj informacija koje moraju biti objavljene svim dioničarima i javnosti od strane osoba koje vrše distribuciju vrijednosnih papira javnom ponudom,

11. utvrđuje opće uvjete koje moraju zadovoljiti svi oni koji se profesionalno bave trgovanjem vrijednosnim papirima,

12. poduzima ostale mjere i obavlja druge poslove u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

(2) Komisija može pokrenuti građanskopravni spor radi naknade štele od izdavatelja, društva za poslovanje s vrijednosnim papirima, investicijskog fonda, pokrovitelja izdanja te drugih pravnih subjekata ili fizičkih osoba za koje smatra da su svojim postupcima protupravno oštetile vlasnike vrijednosnih papira te u takvomu sporu ima status stranke - oštećenika, iako nije vlasnik vrijednosnog papira i nije oštećena. Ako uspije u sporu, naknada štete bit će isplaćena svim oštećenim vlasnicima vrijednosnog papira istoga roda, zbog kojega je pokrenut spor.

Upravni spor

Članak 13.

(1) Akti koje donosi Komisija jesu konačni.

(2) Protiv akata Komisije nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

Obveza čuvanja tajne

Članak 14.

(1) Svi članovi ili bivši članovi i djelatnici ili bivši djelatnici Komisije, suradnici i bivši suradnici, članovi i bivši članovi savjetodavnih tijela Komisije moraju čuvati informacije o materijalnim činjenicama ili povlaštenim činjenicama koje saznaju pri obnašanju svojih obveza ili obavljanju zadaća u Komisiji ili na drugi način, i to od bilo koje osobe, osim kada su na to ovlašteni zakonom. Takve se informacije smatraju službenom tajnom. Ne smiju se davati savjeti glede trgovine vrijednosnim papirima i investiranja u vrijednosne papire ili davanja mišljenja o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje vrijednosnih papira koji su u prometu na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Zabrana aktivnosti navedenih u prethodnom stavku ovoga članka prestaje nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana prestanka obavljanja funkcija u Komisiji.

Dostavljanje informacija Komisiji

Članak 15.

(1) Sve informacije koje se obvezno objavljuju u skladu s odredbama ovoga Zakona i/ili s aktima što ih donosi Komisija moraju se dostaviti Komisiji prije objavljivanja.

(2) Komisija može zahtijevati dostavljanje i drugih informacija, pored onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Informacije iz ovoga članka treba dostaviti Komisiji u pisanom obliku, koje su potpisale i ovjerile ovlaštene osobe. Komisija može zahtijevati da se podaci dostave u obliku zapisa na magnetskim i sličnim medijima.

DIO DRUGI

GLAVA I.

JAVNA PONUDA

Prospekt

Članak 16.

(1) Prospekt je javni poziv na upis i/ili kupnju vrijednosnih papira koji mora sadržavati sve informacije neophodne da ulagatelj može stvoriti realnu sliku o imovini i obvezama, gubitku i dobitku, financijskom položaju i perspektivama izdavatelja te o pravima sadržanim u vrijednosnim papirima na koje se odnosi prospekt.

(2) Izdavatelj vrijednosnog papira Komisiji podnosi zahtjev za odobrenje prospekta vrijednosnih papira, uz koji prilaže prospekt i tekst odluke nadležnog tijela izdavatelja o izdavanju vrijednosnih papira.

(3) Izrada prospekta nije potrebna ako se radi o državnim obveznicama.

Obvezni sadržaj prospekta

Članak 17.

(1) Prospekt sadrži sljedeće podatke o vrijednosnim papirima, upisu i uplati:

1. naznaku vrste i opis karakteristika vrijednosnih papira, njihov ukupan broj i opis prava sadržanih u takvim vrijednosnim papirima,

2. razdoblje u kojem su otvoreni upis i uplata vrijednosnih papira,

3. točan opis načina rasporeda vrijednosnih papira ako ih bude upisano više od količine koja se izdaje,

4. točan naziv, sjedište i adresu agenta izdanja (ako postoji),

5. točan naziv, sjedište i adresu osobe koja garantira ili osoba koje garantiraju za obveze izdavatelja po vrijednosnom papiru (ako postoje),

6. točan opis ograničenja glede slobodnog prijenosa vrijednosnih papira,

7. nazive i adrese institucija preko kojih izdavatelji podmiruju financijske obveze prema vlasnicima vrijednosnih papira,

8. cijenu ili način određivanja cijene vrijednosnih papira,

9. postupak izvršavanja prava prednosti prilikom upisa i uplate (ako postoje takva prava).

(2) Prospekt sadrži sljedeće podatke o izdavatelju vrijednosnih papira:

1. tvrtku, adresu, nadnevak osnivanja, pravni oblik, naziv suda kod kojega se vodi registar u koji je upisan te broj upisa u takvu registru,

2. iznos upisanog i/ili odobrenog kapitala te uplaćenog kapitala, podrobnosti o vrijednosnim papirima od kojih se sastoji temeljni kapital, kada se radi o dioničkom društvu, a ako temeljni kapital nije u potpunosti uplaćen, iznos neuplaćenog dijela i razloge zbog kojih nije uplaćen, broj konvertibilnih kreditnih vrijednosnih papira ili prava na upis vrijednosnih papira koji su izdani te uvjete za njihovu konverziju odnosno upis,

3. podatke o vladajućem društvu ako je izdavatelj društvo koncerna,

4. kada se prospekt odnosi na dionice i popis dioničara koji izravno ili neizravno imaju ili mogu imati prevladavajući utjecaj na upravljanje izdavateljem.

(3) Podaci o predmetu poslovanja izdavatelja:

1. opis predmeta poslovanja izdavatelja te eventualne izvanredne okolnosti koje su utjecale ili utječu na obavljanje nekih od tih djelatnosti,

2. ovisnost o tuđim patentima, i lilcencijama ili drugim ugovorima s trećima, kada je to od većeg značenja za poslovanje,

3. podaci o važnijim tekućim investicijama,

4. temeljni podaci o tekućim sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije utjecati na financijski položaj izdavatelja,

5. kada su vrijednosni papiri na koje se odnosi prospekt zamjenjivi ili su izdani zajedno s pravima na kupnju ili upis, a izdavatelj vrijednosnih papira na čije stjecanje daju pravo ili u koje se mogu zamijeniti nije izdavatelj vrijednosnih papira na koje se odnosi prospekt, treba navesti i podatke iz ovoga stavka o drugom izdavatelju.

(4) Podaci o imovini i zaduženosti, financijskom položaju te dobitku i gubitku izdavatelja, i to za posljednje tri godine, osim ako izdavatelj postoji kraće vrijeme. Podaci sadrže sljedeće:

1. vlastita izvješća, a ako postoje, i konsolidirana financijska izvješća; ako izdavatelj izrađuje samo konsolidirana izvješća, ona moraju biti uključena u prospekt, a ako izdavatelj izrađuje i vlastita i konsolidirana financijska izvješća, obavezan ih je uključiti u prospekt osim kada izvješće koje nije uključeno ne sadrži bitne dodatne podatke, pri čemu se podaci iz pojedinih izvješća prikazuju na tablicama, što omogućuje usporedbu pojedinih stavaka unutar uzastopnih financijskih godina,

2. ime ili tvrku osobe koja je odgovorna za reviziju financijskih izvješća, a ako je ta osoba odbila obaviti reviziju ili je potpisati ili je u reviziju uključila određene ograde te činjenice moraju biti navedene zajedno s razlozima koji su je naveli da tako postupi.

(5) Prospekt sadrži sljedeće podatke o odgovornim osobama izdavatelja :

1. imena, prezimena i adrese članova uprave i nadzornog odbora ili drugoga odgovarajućeg tijela izdavatelja te funkcije što ih obnašaju u tim tijelima, koji su odgovorni za sadržaj prospekta, a ako se prospekt odnosi na dionice, onda naknade i primanja koja članovi uprave i nadzornog odbora ostvaruju od izdavatelja,

2. imena, prezimena i funkcije drugih osoba, osim osoba navedenih u točki 1. ovoga stavka, odgovornih za sadržaj prospekta i izjavu koju su obvezne potpisati: “Prema našemu uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovoga prospekta čine cjelovit i, istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka; financijskog položaja i poslovanja izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.” ·

(6) Ako su jedna ili više osoba izdale garanciju za izvršenje obveza po vrijednosnim papirima na koje se prospekt odnosi, prospekt mora sadržavati i podatke navedene u stavku 2. ovoga članka o izdavatelju takve garancije.

(7) Komisija može produžiti rok iz stavka 4. ovoga članka.

Promjene okolnosti

Članak 18.

Svaku novu važnu činjenicu ili netočnost u prospektu koja može utjecati na procjenu vrijednosnog papira, a nastane između objelodanjenja prospekta i isteka razdoblja za upis i uplatu vrijednosnih papira, obvezno je spomenuti ili ispraviti u dodatku prospekta, koji mora biti dostupan javnosti na isti način kao i prospekt.

Skraćeni prospekt

Članak 19.

(1) Sadržaj skraćenog prospekta određuje Komisija.

(2) Skraćeni prospekt može se izdati u ovim slučajevima:

1. prilikom izdavanja vrijednosnih papira privatnog izdanja,

2. prilikom izdavanja vrijednosnih papira, u skladu s odredbama članka 20. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Ako se radi o izdavanju dionica prilikom osnivanja dioničkog društva, izdaje se skraćeni prospekt u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Odobrenje prospekta

Članak 20.

(1) Prospekt mora odobriti Komisija prije objavljivanja.

(2) Odobrenjem prospekta Komisija potvrđuje da prospekt sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske i da može biti objavljen.

(3) Za istinitost i potpunost informacija koje sadrži prospekt odgovaraju isključivo izdavatelj, osobe navedene u prospektu i druge osobe koje su se s prospektom koristile za prikrivanje ili lažno prikazivanje materijalnih činjenica, neovisno o tome jesu li navedene u prospektu i je li prospekt ili nije odobrila Komisija.

(4) Komisija je obvezna po zahtjevu za odobrenje prospekta donijeti odluku i dostaviti je izdavatelju u roku od 30 dana od dana predaje zahtjeva Komisiji.

(5) Ako Komisija ne donese odluku ili je ne dostavi izdavatelju u roku navedenom u stavku 4. ovoga članka, smatra se da je prospekt odobren, a izdavatelj ga ima pravo objaviti. Prilikom dokazivanja da prospekt nije uredno odobren, teret dokaza pada na Komisiju.

(6) Kada vrijednost cjelokupne emisije vrijednosnih papira koji se izdaju ne prelazi iznos od 200.000 kuna ili veći iznos koji utvrdi Komisija, ona može dozvoliti:

1. izdavanje skraćenog prospekta, i/ili

2. izdavanje vrijednosnih papira bez prethodnog odobrenja prospekta.

(7) Izdavatelj može vrijednosne papire izdati u skladu s odredbama stavka 6. ovoga članka najviše jednom u tri godine, a o namjeri izdavanja i o izdavanju obvezan je Komisiji poslati obavijest.

(8) Komisija može donijeti propise kojima se podrobnije određuju način i rokovi slanja obavijesti iz stavka 7. ovoga članka te njen sadržaj.

Distribucija prospekta

Članak 21.

(1) Prospekt mora biti objavljen kao umetak u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju u Republici Hrvatskoj ili u obliku brošure koja je bez naplate dostupna na teritoriju Republike Hrvatske. U tom slučaju u tisku mora biti objavljena informacija gdje se navedena brošura može osobno podignuti i način na koji se može bez posebne naplate naručiti poštom.

(2) Pored toga, ili prospekt ili obavijest o tomu gdje I kako se on može pribaviti mora biti objavljen u “Narodnim novinama"Republike Hrvatske.

(3) Prospekt mora biti objavljen najkasnije istovremeno kad i javna ponuda za pribavljanje vrijednosnih papira na koje se on odnosi.

(4) Prospekt se ne smije objaviti prije donošenja odluke o odobrenju prospekta ili proteka roka iz članka 20. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 22.

(1) Banka ili druga financijska organizacija, preko koje se vrše upis i uplata vajednosnih papira, mora u roku od deset dana nakon proteka roka za upis i uplatu vrijednosnih papira izvijestiti Komisiju o broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira.

(2) Izdavatelj vrijednosnih papira mora objaviti podatke o broju upisanih i uplaćenih vrljednosnih papira u dnevnome tisku u daljnjemu roku od 8 dana.

Članak 23.

Izdavatelj ili njegov agent ne mogu nakon proteka roka za upis i uplatu vrijednosnih papira na nikakav način raspolagati papirima koji nisu upisani i uplaćeni.

Članak 24.

Državne obveznice izdaju se po posebnom zakonu.

GLAVA II.

OSOBE OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA U SVEZI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Članak 25.

Osobe ovlaštene za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima jesu trgovačka društva za poslovanje vrijednosnim papirima, burza vrijednosnih papira, uređena javna tržišta, banke, operatori računa, transferni agenti, središnja depozitarna agencija te druge pravne osobe koje su ovlaštene za to Zakonom o investicijskim fondovima.

Članak 26.

(1) Poslovi u svezi s vrijednosnim papirima su sljedeći:

l. kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime, a za tuđi račun),

2. trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,

3. poslovi posebne burzovne trgovine,

4. upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun klijenata,

5. obavljanje poslova agenta izdanja pri izdavanju novih vrijednosnih papira,

6. pokroviteljstvo izdanja,

7. investicijsko savjetovanje,

8. poslovi transfernog agenta.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u sudski registar kao djelatnosti društava ovlaštenih za obavljanje poslova u svezi s vrijednosnim papirima.

(3) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mogu, u skladu s pravilima burze obavljati i poslove posebne burzovne trgovine.

(4) Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima koje obavlja poslove posebne burzovne trgovine obvezno je pristati na sve ponude za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira po cijenama koje je istaklo.

Članak 27.

(1) Obavljanjem poslova navedenih u članku 26. ovoga Zakona mogu se kao djelatnošću baviti isključivo trgovačka društva, koja Komisija ovlasti za poslovanje vrijednosnim papirima (društva za poslovanje vrijednosnim papirima) i koja su, na temelju rješenja Komisije, registrirana kod nadležnih sudova za obavljanje takvih poslova.

(2) Banke mogu obavljati poslove navedene u članku 26. stavku 1. točkama 5. i 6. ovoga Zakona.

(3) Poslove navedene u članku 26. stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4., 7. i 8. ovoga Zakona banke mogu obavljati samo preko društva za poslovanje vrijednosnim papirima, koje može biti i potpuno u njihovu vlasništvu.

(4) Banka može imati vlasnički udio samo u jednom društvu za poslovanje vrijednosnim papirima.

Članak 28.

(1) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima jesu trgovačka društva koja mogu biti ustrojena kao dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kojima jedini predmet poslovanja mogu biti poslovi navedeni u članku 26. ovoga Zakona.

(2) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima koja su organizirana kao dionička društva mogu izdavati samo dionice na ime.

Temeljni kapital

Članak 29.

(1) Za obavljanje poslova iz članka 26. stavka 1. točke 1., 7. i 8. ovoga Zakona temeljni kapital društva za poslovanje s vrijednosnim papirima ne može biti manji od 200.000 (dvjesto tisuća) kuna.

(2) Za obavljanje poslova iz članka 26. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Zakona temeljni kapital društva za poslovanje s vrijednosnim papirima ne može biti manji od 400.000 (četiristo tisuća) kuna.

(3) Za obavljanje poslova iz članka 26. stavka 1. točke 5. i 6. ovoga Zakona temeljni kapital društva za poslovanje vrijednosnim papirima ne može biti manji od 4.000.000 (četiri milijuna) kuna.

(4) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima, od kojih, svako pojedinačno društvo ne ispunjava uvjet glede iznosa temeljnog kapitala za obavljanje poslova iz članka 26. stavka 1. točke 5. i 6. ovoga Zakona, mogu na temelju ugovora s nekim drugim društvom ili društvima od Komisije zatražiti dozvolu obavljanja poslova agenta izdanja za neko točno određeno izdanje vrijednosnih papira, a Komisija im je obvezna izdati takvu dozvolu ako ispune ove uvjete:

1. da su ugovorne stranke društva za poslovanje vrijednosnim papirima,

2. da ugovorne stranke zajedno ispunjavaju uvjet glede iznosa temeljnog kapitala za obavljanje poslova iz članka 26. stavka 1. točke 5. i 6. ovoga Zakona.

Vlasništvo

Članak 30.

(1) Ista osoba ne može ni izravno ni neizravno imati udjele ili dionice u više društava za poslovanje vrijednosnim papirima.

(2) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima ne mogu ni izravno ni neizravno imati udjele ili dionice u drugim društvima ovlaštenim za promet vrijednosnim papirima.

(3) Fizičke osobe ne mogu biti istovremeno uposlene u više društava za poslovanje vrijednosnim papirima ili biti članovi nadzornog odbora ili uprave u više društava za poslovanje vrijednosnim papirima.

(4) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima ne mogu poslovati vrijednosnim papirima s društvima s kojima su povezana kao ovisno ili vladajuće društvo.

(5) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima obvezna su podatke o izravnoj i neizravnoj vlasničkoj strukturi redovito dostavljati Komisiji, prilikom dobivanja dozvole za obavljanje djelatnosti, i to u roku od osam dana od svake promjene u vlasničkoj strukturi.

Vođenje knjiga

Članak 31.

(1) Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima mora u svezi s obavljanjem poslova iz članka 26. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona voditi posebnu knjigu naloga, u koju se upisuju nalozi nalogodavca za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira i opozivi tih naloga.

(2) Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima obvezno je nalogodavcu na njegov zahtjev izdati ovjereni izvod iz knjige naloga glede svih poslova koji se odnose na njegove naloge.

(3) Knjiga naloga sadrži ove podatke:

1. nadnevak, vrijeme (sat i minute) i način prijava naloga,

2. ime ili naziv nalogodavca (kod fizičkih osoba i matični broj),

3. točnu oznaku vrijednosnog papira ili vrijednosnih papira na koje se odnosi nalog, uvjete za izvršenje naloga (cijenu ili ograničenja cijene, vremenska ograničenja i sl.), naznaku o otkazu naloga, nadnevak ako je došlo do otkaza,

4. točan nadnevak, vrijeme (sat i minute) i uvjete izvršenja naloga ako je nalog izvršen.

(4) Knjiga naloga mora se voditi na način koji onemogučava naknadne izmjene unesenih podataka.

(5) Komisija može propisati dodatne sastojke knjige naloga i način njena vođenja.

Obveznost izvješćivanja nalogodavca

Članak 32.

(1) Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima obvezno je bez odlaganja izvijestiti i kada to nalogodavac posebno zahtijeva, o svakoj transakciji koja je sklopljena prema njegovu nalogu.

(2) Nalogodavac se ne može odreći prava na izvješćivanje iz stavka 1. ovoga članka.

Sredstva nalogodavca

Članak 33.

(1) Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima obvezno je novčana sredstva koja mu doznače nalogodavci u svrhu plaćanja vrijednosnog papira držati na odvojenom računu ili odvojenim računima (račun nalogodavca), koji su posebno u tu svrhu otvoreni kod ovlaštenih institucija. Sredstva s računa nalogodavca mogu se koristiti samo za plaćanja prema njihovim nalozima.

(2) Sredstva na računima klijenata vlasništvo su nalogodavca, a nisu vlasništvo društva za poslovanje vrijednosnim papirima, ne ulaze u njegovu imovinu ni u likvidacijsku ili stečajnu masu niti se mogu uporabiti za izvršenje glede potraživanja prema društvu za poslovanje vrijednosnim papirima.

(3) Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima obvezno je kod središnje depozitarne agencije otvoriti posebni račun vrijednosnih papira nalogodavca na kojem drži njegove vrijednosne papire u svrhu obavljanja transakcija. Na taj se račun na odgovarajući način primjenjuju odredbe stavka l. i 2. ovoga članka.

Posudba vrijednosnih papira

Članak 34.

(1) Društvo za poslovanje vrijednosnim papirima smije davati na posudbu i uzimati na posudbu vrijednosne papire samo uz pisano odobrenje vlasnika tih vrijednosnih papira.

(2) Komisija može donijeti propise kojima se podrobnije utvrđuju uvjeti i način posuđivanja vrijednosnih papira.

Ovlašteni posrednici

Članak 35.

(1) Ovlašteni posrednici jesu fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima kao djelatnici društva koja su ovlaštena za promet vrijednosnim papirima.

(2) Uvjete za dobivanje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika propisuje Komisija.

(3) Komisija vodi registar ovlaštenih posrednika.

(4) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima smiju obavljati djelatnosti iz članka 26. ovoga Zakona samo ako su uposlili najmanje jednog djelatnika koji je ovlašteni posrednik.

Investicijski savjetnik

Članak 36.

(1) Investicijski savjetnik je pravna ili fizička osoba koja savjetuje pri investiranju u vrijednosne papire, pri njihovoj kupnji ili prodaji.

(2) Uvjete za dobivanje dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika propisuje Komisija.

(3) Komisija vodi registar fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova investic:ijskih savjetnika.

(4) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima mogu obavljati poslove iz članka 26. stavka 1. točke 4. i 7. ovoga Zakona samo ako imaju zaposlena najmanje 2 djelatnika koji su upisani u registar iz stavka 3. ovoga članka.

Dostava podataka

Članak 31.

(1) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima obvezna su dostavljati Komisiji:

1. godišnja izvješća o poslovanju i financijska izvješća, i to u roku od 30 dana od izrade takvih izvješća,

2. podatke u svezi s promjenom okolnosti koje utječu na ispunjenje uvjeta propisanih za obavljanje takve djelatnosti, i to odmah pošto nastanu promjene.

(2) Komisija može donositi propise kojima će podrobno utvrditi informacije koje su obvezna dostavljati društva za poslovanje vrijednosnim papirrma. .

Ovlaštenja Komisije

Članka 38.

(1) Komisija može donositi akte kojima uređuje poslovanje društva za poslovanje vrijednosnim papirima.

(2) Komisija u svojim aktima utvrđuje postupovna pravila za obavljanje uvida u poslovanje društva za poslovanje vrijednosnim papirima, izdavanje i oduzimanje dozvola te poduzimanje ostalih prikladnih mjera za zaštitu investitora i normalno poslovanje tržišta vrijednosnih papira.

(3) Statute i pravilnike strukovnih udruženja ovlaštenih posrednika, investicijskih savjetnika, društava za poslovanje vrijednosnim papirima te drugih pravnih i fizičkih osoba koje su profesionalno uključene u trgovinu vrijednosnim papirima odobrava Kamisija. Komisija može donositi propise o obvezatnim odredbama koje moraju sadržavati takvi akti.

GLAVA III.

TRGOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Članak 39.

(1) Vrijednosnim papirima koji su bili izdani uz javni poziv organizirano se trguje na burzi i na drugim uređenim javnim tržištima, koja se osnivaju radi stvaranja uvjeta za povezivanje ponude i potražnje vrijednosnih papira.

(2) Bavljenje djelatnošću iz stavka 1. ovoga članka odobrava Komisija.

Odjeljak 1. BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Burza vrijednosnih papira

Članak 40.

(1) Burza vrijednosnih papira osniva se kao dioničko društvo, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama ovoga Zakona.

(2) Burze moraju raspolagati osobljem, opremom, tehničkim uvjetima i organizacijom koja omogućuje:

1. da svi sudionici u trgovini na burzi mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uvjetima davati i prihvaćati ponude za kupnju i prodaju vrijednosnih papira,

2. da svi sudionici u trgovini na burzi imaju u istome trenutku jednaki pristup tržišnim informacijama o vrijednosnim papirima kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupavati vrijednosne papire pod jednakim uvjetima.

(3) Sudionici u trgovini na burzi mogu biti samo društva za poslovanje vrijednosnim papirima koji su članovi burze.

Specijalizirane burze

Članak 41.

(1) Burza može biti specijalizirana da se na njoj trguje samo nekim vrstama vrijednosnih papira.

(2) Vrstu i oblik vrijednosnih papira za koje je burza specijalizirana treba navesti u tvrtki burze.

Osnivanje burze

Članak 42.

(1) Burzu može osnovati najmanje 20 hrvatskih društava za poslovanje vrijednosnim papirima i u svakomu trenutku mora imati najmanje toliki broj članova da bi imala uvjete za rad.

(2) Dioničari burze mogu biti samo članovi burze.

(3) Burza je obvezna primiti u danstvo svako društvo za poslovanje vrijednosnim papirima koje ispunjava uvjete za članstvo, i to u roku od šest mjeseci nakon što je takvo društvo podnijelo molbu za članštvo.

Članak 43.

(1) Bueza se upisuje u sudski registar

(2) Burza ima statut u kojem se ureduje organizacija i upravljanje burzom.

(3) Promet vrijednosnim papirima i poslovanje burze ureduje se aktima koje donosi burza.

(4) Statut i akte burze odobrava Komisija,

Temeljni kapital burze i dionice

Članak 44.

(1) Temeljni kapital burze mora iznositi najmanje 1.000.000,00 kuna.

(2) Članovi burze imaju jednaki broj dionica. Burzovne dionice ne mogu se prenositi, osim u slučaju prestanka članstva u burzi.

(3) Sve burzovne dionice su redovne dionice na ime i svaka daje pravo na jedan glas na sjednici glavne skupštine burze.

Nepristranost

Članak 45.

(1) Burza se, za razliku od društva za poslovanje vrijednosnim papirima, ne smije baviti trgovinom vrijednosnim papirima ni davati savjete o trgovini vrijednosnim papirima i investiranju u vrijednosne papire niti davati mišljenja o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje vrijednosnih papira.

(2) Burza je ovlaštena javno iznositi prednosti uvrštenja vrijednosnih papira na burzi i poslovanja tim papirima.

Upravljanje

Članak 46.

(1) Burza ima nadzorni odbor koji se sastoji od najmanje pet članova. Najmanje su dva člana nadzornog odbora djelatnici burze.

(2) Naknade koje primaju članovi nadzornog odbora burze javne su i objavljuju se u godišnjem izvješću o njezinu poslovanju, gdje se obavljaju i podaci o prisustvovanju pojedinih članova sjednicama nadzornog odbora.

(3) Godišnje izvješće o poslovanju, burza je obavezna dostaviti Komisiji, svim dioničarima i članovima burze i objaviti ga u “Narodnim novinama”.

Obveznost čuvanja tajne

Članak 41.

(1) Djelatnici i članovi nadzornog odbora i ostalih burzinih tijela ne smiju:

1. odavati informacije, koje su materijalne činjenice ili povlaštene informacije, za koje saznaju pri obnašanju svojih obveznosti ili pri obavljanju zadaća na burzi ili na drugi način i to bilo kojoj osobi, osim kada su za to ovlašteni zakonom, ako se takvi podaci smatraju poslovnom tajnom,

2. davati savjete o trgovini vrijednosnim papirima i investiranju u vrijednosne papire, davati mišljenja o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje vrijednosnih papira koji su u prometu na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Uprava burze mora osigurati redovito informiranje osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka o njihovim obvezama glede čuvanja poslovne tajne.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su se pridržavati ograničenja iz stavka 1. ovoga članka i za vrijeme od 6 mjeseci pošto prestanu biti djelatnici, odnosno članovi nadzornog odbora i ostalih burzinih tijela.

Pododjeljak 1. UVRŠTENJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA NA BURZU

Kotacija

Članak 48.

(1) Burza mora propisati različite uvjete za najmanje dvije kotacije u koje se uvrštavaju vrijednosni papiri, od kojih je najviša kotacija službena ili redovita kotacija.

(2) Uvjete za uvrštenje u kotaciju propisuje burza, u skladu s odredbama ovoga Zakona i aktima Komisije.

(3) Zahtjev za uvrštenje vrijednosnog papira u jednu od predviđenih kotacija podnosi izdavatelj vrijednosnog papira ili osoba koju on ovlasti.

Obveznost ispunjenja uvjeta za uvrštenje u kotaciju

Članak 49.

(1) Za uvrštenje u službenu ili redovitu kotaciju i u ostale kotacije vrijednosnih papira na burzi moraju biti ispunjeni uvjeti navedeni u ovomu Zakonu.

(2) Vrijednosni papiri predloženi za uvrštenje, glede oblika, sadržaja i ostaloga, moraju odgovarati zahtjevima propisanim zakonima Republike Hrvatske.

(3) Prijedlog o uvrštenju mora se odnositi na sve vrijednosne papire istoga roda jednog izdavatelja.

(4) Vrijednosni papiri mogu početi kotirati tek nakon proteka roka za uplatu ako je takav rok određen prilikom njihova izdanja ili utvrđen zakonom.

(5) Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, izdavatelj može, pod uvjetima koje propišu Komisija i burza, obaviti primarnu distribuciju vrijednosnih papira putem burze.

Neograničena prenosivost

Članak 50.

Vrijednosni papiri koji kotiraju na burzi moraju biti neograničeno prenosivi i u potpunosti uplaćeni.

Pododjeljak 2. UVRŠTENJE DIONICA U SLUŽBENU (REDOVITU) KOTACIJU NA BURZI

Uvjeti glede izdavatelja

Članak 51.

(1) Izdavatelj mora biti dioničko društvo koje je registrirano u trgovačkomu registru i koje pošluje u skladu s propisima Republike Hrvatske.

(2) Temeljni kapital i rezerve, uključujući gubitak ili dobit posljednje financijske godine, ne smiju biti manji od iznosa koji propiše Komisija.

(3) Financijska izvješća izdavatelja moraju biti obavljena ili predana nadležnim institucijama za razdoblje od najmanje tri posljednje godine.

Članak 52.

Najmanje 25% dionica roda za koje se zahtijeva uvrštenje u službenu ili redovitu kotaciju mora biti prodano javnom ponudom prije podnošenja zahtjeva za uvrštenje.

Pododjeljak 3. UVRŠ‘TENJE KORPORACIJSKIH OBVEZNICA NA BURZU

Članak 53.

(1) Korporacijska obveznica je obveznica čiji je izdavatelj trgovačko društvo koje obavlja gospodarsku djelatnost i koje je registrirano te posluje u skladu s propisima Republike Hrvatske.

(2) Temeljni kapital i rezerve izdavatelja, uključujući gubitak ili dobit posljednje financijske godine, ne smiju biti manji od iznosa koji propiše Komisija.

(3) Financijska izvješća izdavatelja moraju biti objavljena ili predana nadležnim institucijama za razdoblje od najmanje tri posljednje financijske godine.

Članak 54.

(1) Korporacijske obveznice (u daljnjem tekstu: obveznice) predložene za uvrštenje na burzu moraju glede sadržaja odgovarati propisima Republike Hrvatske.

(2) Obveznice moraju biti slobodno prenosive i u potpunosti uplaćene.

(3) Kada se obveznice izdaju za javnost prije podnošenja prijedloga o uvrštenju, one mogu početi kotirati tek nakon isteka roka za njihov upis i uplatu ako je takav rok određen prilikom izdanja ili utvrđen zakonom.

(4) Iznos obveze koju izdavatelj preuzima po svim obveznicama jednoga roda ne smije biti manji od iznosa koji propiše Komisija.

(5) Zamjenjive obveznice i obveznice, koje se izdaju s pravom na kupnju, mogu biti uvrštene na burzu samo, ako su vrijednosni papiri, u koje je moguće zamijeniti navedene obveznice ili koje je moguče pribaviti, na temelju prava sadržanih u pravu na kupnju, uvršteni na istoj burzi.

(6) Prijedlog o uvrštenju mora se odnositi na sve obveznice istoga roda.

Pododjeljak 4. UVRŠTENJE DRŽAVNIH OBVEZNICA NA BURZU

Članak 55.

Državne obveznice mogu se uvrstiti na burzu, za što nisu poropisani posebni uvjeti.

Pododjeljak 5. UVRŠTENJE STRANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA NA BURZU

Članak 56.

(1) Strani vrijednosni papiri jesu vrijednosni papiri čiji je izdavatelj strana pravna osoba, koja je valjano osnovana po pravu zemlje u kojoj ona ima registrirano sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske, a izdani u u skladu s propisima države u kojoj je sjedište izdavatelja.

(2) Vrijednosni papiri stranih izdavatelja moraju ispunjavati sve uvjete koji su propisani za domaće vrijednosne papire ovim Zakonom i na njemu utemeljenim propisima.

(3) Izdavatelji takvih vrijednosnih papira i sami vrijednosni papiri moraju ujedno odgovarati svim zahtjevima predviđenim propisima koji vrijede za izdavatelja u njegovu sjedištu.

(4) Ako strani vrijednosni papiri koji se uvršćuju na burzu postoje u materijalnom obliku, deponiraju se kao elektronički zapis kod središnje depozitarne agencije koja izdaje dokument o njihovoj pohrani.

Pododjeljak 6. OVLAŠTENJA KOMISIJE I BURZE

Članak 57.

(1) Komisija može propisati podrobnije uvjete za uvrštenje vrijednosnih papira u službenu ili redovitu i/ili neslužbenu kotaciju na burzi.

(2) Burze mogu postavljati strože zahtjeve od onih propisanih ovim Zakonom i aktima Komisije.

(4) Komisija i burze obvezni su definirati uvjete i za ostale kotacije, osim službene ili redovite, i to glede:

1. temeljnog kapitala izdavatelja,

2. razdoblja postojanja i poslovanja izdavatelja,

3. najniže nominalne ili tržišne vrijednosti cjelokupne serije vrijednosnih papira predloženih za uvrštenje,

4. minimalnog broja dioničara izdavatelja.

Podaci koje je obvezno objaviti u povodu uvrštenja vrijednosnih papira na burzu

Članak 58.

(1) Podaci koji se obvezno objavljuju prilikom uvrštenja dionica i obveznica u službenu ili redovitu kotaciju moraju sadžavati sve što je propisano za sadržaj prospekta u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu s prirodom poslovanja izdavatelja te investitorima i njihovim investicijskim savjetnicima omogućiti da realno procijene imovinu i obveze, financijsku poziciju, dobit i gubitak izdavatelja te prava koja su sadržana u vrijednosnim papirima.

(3) Objavljivanje podataka iz stavka 1. ovoga članka mora odobriti Komisija.

(4) Podaci spomenuti u prethodnom stavku objavljuju se na isti način kao što je propisano za prospekt.

Podaci koje izdavatelji uvrštenih vrijednosnih papira moraju redovito objavljivati

Članak 59.

(1) Izdavatelj vrijednosnih papira uvrštenih u službenu ili redovitu kotaciju na burzi mora redovito objavljivati godišnja i polugodišnja izvješća o svomu poslovanju.

(2) Komisija će utvrditi rokove za objavu i sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

Odjeljak 2. UREĐENA JAVNA TRŽIŠTA

Članak 60.

(1) Uređena javna tržišta su mjesta povezivanja ponude i potražnje vrijednosnih papira koji nemaju službenu kotaciju.

(2) Uvrštenje vrijednosnog papira na uređenim javnim tržištima mogu zatražiti izdavatelji i društva za poslovanje vrijednosnim papirima.

(3) Na uređena javna tržišta vrijednosnih papira primjenjuju se odredbe članka 40. te od članka 42. do članka 47. ovoga Zakona.

(4) Komisija je dužna propisati informacije koje izdatnik mora objelodaniti prilikom uvrštenja vrijednosnog papira na uređenim javnim tržištima.

(5) Informacije iz stavka 4. ovoga članka koje je izdatnik dužan objelodaniti, moraju sadržavati najmanje financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Članak 61.

(1) Uređena javna tržišta su obvezna u dnevnom tisku objavljivati ponude za kupnju i ponude za prodaju vrijednosnih papira te podatke o zaključenom prometu, po cijeni i količini.

(2) O zaključenim poslovima na uređenom javnom tržištu u pogledu cijena i količine, ova su tržišta obvezna tjedno izvješćivati Komisiju. Komisija utvrđuje obvezni sadržaj izvješća iz ovoga članka.

GLAVA IV.

ZABRANE I OGRANIČENJA POSLOVA U SVEZI S VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Odjeljak 1. POVLAŠTENE INFORMACIJE

Članak 62.

(1) Povlaštene informacije jesu sve činjenice koje nisu poznate javnosti, a odnose se na jednog ili više izdavatelja vrijednosnih papira ili na same vrijednosne papire, koje bi, da su poznate javnosti, vjerojatno utjecale na njihovu cijenu.

(2) Komisija može izdavati propise o sprečavanju zlouporabe povlaštenih informacija.

Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama

Članak 63.

(1) Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama jesu sve one osobe koje su u obavljanju svojih radnih zadaća, svoje profesije ili dužnosti saznale za povlaštene informacije.

(2) Članovi uprave, nadzornih odbora i drugih odgovarajućih tijela izdavatelja vrijednosnih papira smatraju se osobama koje raspolažu povlaštenim informacijama što se odnose na izdavatelja i društvo koje kontrolira izdavatelj.

(3) Djelatnici društava za poslovanje vrijednosnim papirima nisu ovlašteni odavati materijalne činjenice u svezi s vrijednosnim papirima ili njihovim izdavateljima, za koje saznaju u okviru obavljanja svojih poslova.

(4) Društva za poslovanje vrijednosnim papirima koja saznaju za povlaštene informacije ne smiju kupovati i prodavati za vlastiti račun i davati investicijske savjete o vrijednosnim papirima na koje se odnose te povlaštene informacije.

Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama

Članak 64.

(1) Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama te osobe koje su od njih doznale takve informacije i kojima je poznata priroda tih informacija ne smiju:

1. koristiti prednosti koje pruža uvid u povlaštene informacije prilikom kupnje ili prodaje, izravno ili neizravno, vrijednosnih papira koji su u prometu na teritoriju Republike Hrvatske ili vrijednosnih papira što su ih izdali izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to gdje se njima trguje,

2. odavati povlaštene informacije trećim osobama,

3. koristiti prednosti koje pruža uvid u povlaštene informacije prilikom davanja savjeta trećim osobama o kupnji ili prodaji, izravno ili neizravno, vrijednosnih papira koji su u prometu na teritoriju Republike Hrvatske ili vrijednosnih papira što su ih izdali izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to gdje se njima trguje.

(2) Osobe koje raspolažu povlaštenim informacijama mogu te informacije iznositi samo ako su za to ovlaštene u okviru obavljanja svojih poslova ili dužnosti.

(3) Osobe iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona obvezne su svaki posao kojim izravno ili neizravno stječu ili otpuštaju vrijednosne papire izdavatelja navedenih u članku 63. stavku 2. prijaviti izdavatelju, Komisiji i burzi na kojoj su uvršteni takvi vrijednosni papiri, i to u roku od sedam dana od dana obavljene transakcije.

(4) Poslovima iz stavka 3. ovoga članka, koje je obvezno prijaviti Komisiji i burzi, smatraju se i poslovi društava koja kontroliraju osobe iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona.

Obveza izdavatelja glede povlaštenih informacija

Članak 65.

(1) Izdavatelj vrijednosnih papira koji su u prometu na teritoriju Republike Hrvatske obvezan je bez odlaganja izvijestiti javnost o svim informacijama što se odnose na okolnosti ili odluke koje predstavljaju materijalne činjenice.

(2) Kada izdavatelj nije u mogućnosti objaviti informacije navedene u prethodnomu stavku, jer bi to ugrozilo njegove legitimne interese, o tome mora obavijestiti Komisiju, koja ga može osloboditi od obveze iz prethodnog stavka, ali na rok koji ne može biti duži od tri mjeseca.

Odjeljak 2. MANIPULIRANJE CIJENAMA

Članak 66.

(1) Radi izbjegavanja stvaranja neistinite slike tržišta, za pojedini vrijednosni papir nije dozvoljeno:

l. obaviti transakciju vrijednosnim papirima tako da se pri tomu ne promijeni stvarni vlasnik,

2. dati nalog za kupnju ili prodaju vrijednosnog papira, znajući da je dan ili će biti dan nalog za prodaju ili kupnju tog vrijednosnog papira po približno istoj cijeni od iste ili druge osobe.

(2) Zabranjeno je obavljati transakcije vrijednosnim papirom :

1. kako bi se povećala cijena tog vrijednosnog papira te potakli drugi investitori da kupe taj vrijednosni papir,

2. kako bi se smanjila cijena tog vrijednosnog papira te time potakli investitori na prodaju tog vrijednosnog papira ili

3. kako bi nastao privid aktivne trgovine tim vrijednosnim papirom i tako potakli drugi investitori na kupnju i/ili prodaju tog vrijednosnog papira.

(3) Zabranjeno je kupovati ili prodavati vrijednosne papire ili davati ponude za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira suprotno napucima koje Komisija može donijeti u svrhu sprečavanja manipulacija cijenom vrijednosnih papira te stvaranja neistinite slike tržišta glede pojedinih vrijednosnih papira.

Odjeljak 3. ŠIRENJE NEISTINITIH INFORMACIJA

Članak 67.

Zabranjeno je širiti neistinite informacije na način da se utječe na cijenu vrijednosnih papira.

Odjeljak 4. PROVIZIJOM MOTIVIRANA TRGOVINA

Članak 68.

Prilikom obavljanja poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira zabranjeno je prodavati vrijednosne papire ili davati naloge za njihovu prodaju iz tog portfelja, odnosno kupovati vrijednosne papire ili davati naloge za njihovu kupnju za portfelj isključivo s namjerom stjecanja provizije koja se naplaćuje za tu kupnju i prodaju.

Odjeljak 5. REDOSLIJED OBAVLJANJA TRANSAKCIJA

Članak 69.

Društva za poslovanje vrijednosnim papirima obvezna su, kada se radi o transakcijama istim vrijednosnim papirom pod istim ili sličnim uvjetima, prvo obaviti transakcije koji proizlaze iz naloga klijenata, a tek potom transakcije za vlastiti račun.

GLAVA V.

ZAŠTITA INVESTITORA

Odjeljak 1. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Pododjeljak l. OSIGURANJE ZA ISPUNJENJE OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Zabrana osiguranja isplate dividende

Članak 70.

(1) Obveza izdavatelja na isplatu dividende ne može biti osigurana bankovnom garancijom, jamstvom ili sličnim oblicima osiguranja.

(2) Svaka garancija ili osiguranje plaćanja buduće dividende je ništavna.

Bankovna garancija

Članak 71.

(1) Za obveze izdavatelja da plati glavnicu i kamate, koje proizlaze iz kreditnih vrijednosnih papira, banka može izdati garanciju.

(2) Takva garancija mora obveze izdavatelja navedene u stavku 1. ovoga članka pokriti u cijelosti i može biti aktivirana na prvi poziv bilo kojega vlasnika kreditnog vrijednosnog papira, i to bez prava prigovora.

Zalog nekretnina ili vrijednosnih papira

Članak 72.

(1) Obveza izdavatelja da plati glavnicu i kamate po vrijednosnom papiru može biti osigurana zalogom nekretnina i/ili vrijednosnih papira.

(2) Zalog nekretnina mora biti upisan u odgovarajuće javne knjige i registre u kojima se vode nekretnine, a založeni vrijednosni papiri moraju biti položeni kod središnje depozitarne agencije i to za sve vrijeme trajanja zaloga. U registar nekretnina, ako se radi o osiguranju potraživanja po kreditnim vrijednosnim papirima zalogom nekretnine, upisuje se hipoteka u korist vlasnika vrijednosnih papira određene serije ili izdanja, taka da se ti vrijednosni papiri mogu jasno razlikovati od drugih, bez navođenja vlasnika.

(3) Vrijednost založenih nekretnina ili vrijednosnih papira mora utvrditi ovlašteni sudski vještak.

(4) Vrijednost založenih nekretnina ili vrijednosnih papira ne smije biti manja od ukupne obveze izdavatelja po svim vrijednosnim papirima koji su osigurani zalogom nekretnina ili vrijednosnih papira.

Pododjeljak 2. PODACI KOJE REDOVITO MORAJU OBJAVLJIVATI IZDAVA TELJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOJI SU DISTRIBUIRANI JAVNOSTI

Članak 73.

(1) Podatke što ih redovito moraju objavljivati izdavatelji vrijednosnih papira koji su distribuirani javnosti propisuje Komisija.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka najmanje moraju sadržavati polugodišnja izvješća o poslovanju izdavatelja, u koja su uključeni najmanji netopromet, dobitak ili gubitak prije i poslije plaćanja poreza, prikazan u tabličnom obliku, predložena ili isplaćena prijevremena dividenda (ako postoji), popratna izjava sa svim podacima koji su neophodni investitorima da bi mogli realno procijeniti trendove glede poslovanja, dobitka ili gubitka izdavatelja i koji ukazuju na posebne okolnosti što su utjecale na poslovanje, dobitak ili gubitak izdavatelja te usporedbu iznesenih podataka s podacima iz odgovarajućeg razdoblja u prethodnoj financijskoj godini.

(3) Podaci koje redovito moraju objavljivati izdavatelji vrijednosnih papira koji su distribuirani javnosti objavljuju se na isti način kao i prospekt.

Odjeljak 2. ZAŠTITA DIONIČARA

Pododjeljak 1. OBAVIJESTI O PROMJENAMA STRUKTURE VLASNIŠTVA

Obveza obavješćivanja izdavatelja i Komisije o vlasništvu

Članak 74.

(1) Kada fizička ili pravna osoba izravno ili putem posrednika, pribavljanjem ili otpuštanjem vrijednosnih papira pribavi ili izgubi glasačka prava na sjednici skupštine društva, koje je registrirano u Republici Hrvatskoj kao dioničko društvo, i kada zbog toga pribavljanja ili otpuštanja, razmjerni broj glasova kojima raspolaže nadmaši, odnosno padne ispod jednog od sljedećih pragova: 10% (deset posto), 20% (dvadeset posto),1/3 (jedna trećina), 50% (pedeset posto), 2/3 (dvije trećine) ili 75% (sedamdeset pet posto), obvezna je obavijestiti izdavatelja i Komisiju u roku od sedam dana.

(2) Rok od sedam dana iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je osoba iz stavka 1. ovoga članka saznala za pribavljanje ili gubitak glasačkih prava ili kada je, u skladu s okolnostima, to trebala saznati.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati informacije o rodu i seriji dionica koje su pribavljene ili otpuštene, broju glasova kojima raspolaže u apsolutnom i relativnom iznosu te puno ime i adresu (za fizičke osobe), odnosno tvrtku i sjedište (za pravne osobe).

Oslobađanje od obveze obavješćivanja o vlasništvu

Članak 75.

(1) Komisija može od obveze obavješćivanja iz članka 74. ovoga Zakona, osloboditi društva ovlaštena za poslovanje vrijednosnim papirima ako je pribavljanje ili otpuštanje takvih dionica obavljeno putem pravnih osoba iz članka 27. ovoga Zakona, u okviru obavljanja djelatnosti tih društava, bez namjere njihova uplitanja u upravljanje izdavatelja o čijim se dionicama radi.

Obavješćivanje javnosti

Članak 76.

Izdavatelj koji primi obavijest navedenu u članku 14. stavku 1. ovoga Zakona obvezan ju je objaviti u dnevnomu tisku koji je dostupan na području Republike Htvatske, i to u roku od 7 dana od dana njezine dostave.

Oslobođenje od obveze obavješćivanja javnosti

Članak 77.

(1) Komisija može, na pismeni prijedlog izdavatelja, podnesen u roku od tri dana od dana primitka obavijesti iz članka 74. ovoga Zakona, privremeno (ali nikako na rok duži od tri mjeseca) osloboditi izdavatelja od obveze objaljivanja u skladu sa člankom 76. ovoga Zakona ako bi takvo objavljivanje očigledno teško oštetilo izdavatelja, pod uvjetom da nije vjerovatno da će neobjavljivanje onemogućiti javnost u procjeni činjenica i okolnosti čije je poznavanje nužno za procjenu vrijednosti vrijednosnih papira koje je izdao izdavatelj.

(2) Ako izdavatelj koji podnese prijedlog Komisiji, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ne primi pismenu odluku Komisije o oslobađanju od obveze objavljivanja u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva Komisiji, mora postupiti u skladu s odredbom članka 76. ovoga Zakona.

Pododjeljak 2. PODJELA I SPAJANJE DIONICA

Podjela dionica

Članak 78.

Glavna skupština dioničkog društva može odlučiti da se dionice izdavatelja podijele tako da se svakomu dioničaru umjesto jedne izdaju dvije dionice ili više dionica.

Spajanje dionica

Članak 79.

(1) Glavna skupština može odlučiti da se dionice izdavatelja spoje tako da se svakom dioničaru umjesto dvije dionice ili više dionica izda jedna dionica.

(2) Prava dioničara čije se dionice spajaju ne smiju takvim spajanjem biti umanjena.

(3) Dioničarima koji nemaju dovoljno dionica da ih zamijene u postupku spajanja izdavatelj mora omogućiti, da u roku od 3 mjeseca od dana kada prime obavijest o spajanju dionica, pribave dionice do potrebne količine za spajanje po jednakoj cijeni.

Obavijest o podjeli i spajanju dionica

Članak 80.

(1) Izdavatelj je obvezan u roku od 8 dana od dana kada skupština dioničkog društva donese odluku o spajanju ili podjeli dionica o tomu obavijestiti sve dioničare.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podrobnije podatke o uvjetima i postupku zamjene dionica zbog podjele ili spajanja.

(3) Dioničarima mora biti omogućena zamjena dionica u roku koji ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 3 mjeseca od dana donošenja odluke o podjeli ili spajanju dionica.

(4) Troškove podjele ili spajanja dionica snosi izdavatelj.

(5) O obavljenom spajanju ili podjeli dionica izdavatelj je obvezan podrobno izvijestiti Komisiju i o tomu dati priopćenje za tisak te se pobrinuti da bude objavljeno u dnevnomu tisku koji je dostupan na području Republike Hrvatske.

DIO TREĆI

POJAVNI OBLICI I POHRANJIVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 81.

(1) Vrijednosni papiri izdaju se u nematerijaliziranom obliku.

(2) Nematerijalizirani vrijednosni papiri postoje samo u obliku elektroničkih zapisa na medijima kod središnje depozitarne agencije.

(3) Imobilizirani vrijednosni papiri postoje u obliku materijalnih isprava od papira ili drugog prikladnog materijala, ali su pohranjeni u središnjoj depozitarnoj agenciji ili u depozitnoj banci na temelju posebnih ugovora te se u pravnomu prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnje depozitarne agencije.

Račun i vrijednosnih papira

Članak 82.

(1) Vlasnik vrijednosnih papira ima račun vrijednosnih papira kod središnje depozitarne agencije. .

(2) Pravo uvida u račun vrijednosnih papira imaju vlasnik računa i operatori računa.

(3) Operatori računa i središnja depozitarna agencija obvezni su podatke o stanju pojedinih računa čuvati kao tajnu.

Članak 83.

Operatori računa jesu pravne osobe koje je ovlastila Komisija da upravljaju računima vrijednosnih papira otvorenim pri središnjoj depozitarnoj agenciji u ime i za račun vlasnika računa ili vlasnika vrijednosnih papira.

GLAVA II.

SREDIŠNJA DEPOZITARNA AGENCIJA

Članak 84.

(1) Središnja depozitarna agencija obavlja poslove u svezi s pohranom i prijenosom nematerijaliziranih i imobiliziranih vrijednosnih papira i poslove prebijanja i podmirenja po zaključenim poslovima u prometu vrijednosnih papira.

(2) Središnja depozitarna agencija jest dioničko društvo koje se bavi pohranom nematecijaliziranih vrijednosnih papira i njihovim rukovanjem. Središnja depozitarna agencija može obavljati i poslove u svezi s imobilizacijom vrijednosnih papira.

(3) Središnju depozitarnu agenciju osnivaju ovlašteni sudionici tržišta kapitala i Zavod za platni promet.

(4) Središnja depozitarna agencija obvezna je primiti u članstvo svako društvo za poslovanje vrijednosnim papirima koje ispunjava uvjete za članstvo, i to u roku od šest mjeseci nakon što je takvo društvo podnijelo molbu za članstvo.

Nadzorni odbor i uprava

Članak 85.

(1) Središnja depozitarna agencija ima nadzorni odbor koji se sastoji od najmanje 5 članova.

(2) Jednog člana nadzornog odbora na prijedlog Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Podaci o visini naknada koje primaju članovi nadzornog odbora te o visini dohotka članova uprave javni su i objavljuju se u godišnjem izvješću o poslovanju središnje depozitarne agencije, gdje se tiska i podatak o prisustvovanju pojedinih članova sjednicama nadzornog odbora.

(4) Godišnje izvješće o poslovanju središnje depozitarne agencije dostavlja se Komisiji, svim dioničarima agencije i izdavateljima nematerijaliziranih vrijednosnih papira i objavljuje u “Narodnim novinama” Republike Hrvatske.

Troškovi

Članak 86.

Troškove čuvanja i pohrane nematerijaliziranih vrijednosnih papira te ostale troškove središnje depozitarne agencije snose izdavatelji vrijednosnih papira.

Knjiga vlasnika nematerijaliziranih vrijednosnih papira

Članak 87.

(1) Središnja depozitarna agencija obvezna je izdavatelju dostavljati sve podatke potrebne za vođenje knjige vlasnika vrijednosnih papira (knjige dioničara, knjige vlasnika obveznica itd.).

(2) Središnja depozitarna agencija može, u skladu s ugovorom koji sklopi s izdavateljem, sama voditi knjigu vlasnika vrijednosnih papira za izdavatelja i obavljati raspodjelu materijala koji se, prema propisima i aktima izdavatelja, dostavljaju vlasnicima vrijednosnih papira.

Zabrana trgovanja

Članak 88.

(1) Središnja depozitarna agencija ne smije se baviti trgovinom vrijednosnim papirima, ne smije davati savjete o trgovini vrijednosnim papirima i investiranju u vrijednosne papire, ni mišljenja o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje vrijednosnih papira. .

(2) Središnja depozitarna agencija ovlaštena je javno iznositi općenite prednosti nematerijaliziranih vrijednosnih papira ili posebne prednosti pojedinih nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Čuvanje i pohrana podataka

Članak 89.

(1) Središnja depozitarna agencija obvezna je zaštititi računarski sustav i podatke koje on sadrži od neovlaštenog korištenja te od izmjene i gubitka, čuvati izvornu dokumentaciju, na temelju koje se obavljaju upisi u medije za pohranu podataka, i to najmanje pet godina u obliku izvornika, a potom u mikrografskom obliku, te osigurati redovito dnevno kopiranje podataka koji se čuvaju, na prikladne medije (diskete, magnetne trake i sl.). Njih mora čuvati na sigurnom mjestu, osiguranom od poplave, požara i sličnih događaja, koje je različito od mjesta na kojem se nalazi računarski sustav. Podaci zabilježeni na elektronskim medijima čuvaju se trajno.

(2) Uvid u podatke koji sadrže povijest transakcija pojedinim vrijednosnim papirom ima pravo, uz razumnu naknadu, svaka osoba čiji je interes pravno utemeljen.

(3) Komisija može utvrditi podrobnije standarde i tehnike zaštite računarskog sustava i podataka koje oni sadrže, a odnose se na nematerijalizirane vrijednosne papire.

Odgovornost

Članak 90.

Središnja depozitarna agencija odgovara za štetu, uključivši i izmaklu dobi


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics