WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA

I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju vrste i opseg prava radnika u slučaju stečaja poslodavca, poslovi koje obavlja Fond za razvoj i zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Fond) kao jamstveni fond za isplate potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, uvjeti pod kojima se ta prava ostvaruju i način osiguranja sredstava za ostvarenje tih prava.

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeće zna­čenje:

»poslodavac je u stečaju« označava poslodavca kada je nad njim otvoren stečaj prema posebnim propisima koji uređuju stečajni postupak,

»radnik« je osoba koja je zaposlena kod poslodavca na temelju ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, kao i osoba koja je bila zaposlena kod poslodavca u vremenu za koje se isplaćuju potraživanja na temelju članka 3. stavka 1. ovoga Zakona,

»plaća« je naknada za rad a obuhvaća osnovnu plaću i dodatke na plaću koje je poslodavac u novcu dužan isplatiti radniku za obavljeni rad, na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog propisa.

II. Prava radnika

Članak 3.

(1) Fond je dužan u roku od 30 dana od konačnosti rješenja iz članka 12. ovoga Zakona radniku isplatiti:

1. neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, odnosno otvaranja stečaja,

2. neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, odnosno otvaranja stečaja,

3. naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos, odnosno u kojoj je otvoren stečaj,

4. otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom,

5. pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

(2) Fond osigurava isplate iz stavka 1. ovoga članka u visini:

1. najniže plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena plaća, odnosno naknada plaće iz točke 1. i 2.,

2. najviše do polovice najniže plaće u Republici Hrvatskoj za slučaj iz točke 3.,

3. polovicu zakonom propisane otpremnine iz točke 4.,

4. najviše do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete iz točke 5.

Članak 4.

Kod isplate plaće i naknade plaće Fond je dužan obračunati i platiti doprinose za obvezna osiguranja.

III. Fond za razvoj i zapoŠljavanje

Članak 5.

(1) Poslovi iz članka 1. ovoga Zakona koje obavlja Fond su:

– rješavanje o pravima radnika utvrđenih ovim Zakonom i obavljanje isplate na temelju donesenih rješenja,

– osiguravanje zakonitosti ostvarivanja prava radnika,

– pružanje stručne pomoći radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih ovim Zakonom,

– usmjeravanje i upravljanje sredstvima osiguranim za na­mjenu utvrđenu ovim Zakonom.

(2) Administrativne poslove zaprimanja zahtjeva iz članka 10. ovoga Zakona za Fond obavlja Hrvatski zavod za zapoš­lja­vanje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(3) Međusobna prava i obveze u svezi s obavljanjem poslova iz stavka 2. ovoga članka Fond i Zavod uređuju Sporazumom o poslovnoj suradnji.

(4) Fond je obvezan najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Članak 6.

(1) Pri Fondu se osniva Savjetodavno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(2) Vijeće ima 3 člana, koje imenuje i razrješava Vlada.

(3) Članovi Vijeća su:

– predstavnik Vlade,

– predstavnik sindikata i

– predstavnik poslodavaca.

(4) Vlada imenuje svog predstavnika na prijedlog ministra nadležnog za rad (u daljnjem tekstu: ministar), a predstavnike sindikata i poslodavaca na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća ili na prijedlog reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata, ako Gospodarsko-socijalno vijeće nije osnovano.

(5) Vijeće donosi Poslovnik kojim uređuje način svojega rada.

(6) Vijeće kao savjetodavno tijelo raspravlja i daje mišljenja i prijedloge Upravi Fonda o:

– godišnjem financijskom planu Fonda u dijelu koji se odnosi na osiguranje sredstava za provedbu ovoga Zakona,

– organizaciji i načinu rada Fonda u obavljanju poslova iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona,

– godišnjem izvješću o radu Fonda i

– svim ostalim pitanjima koja bi mogla utjecati na mo­gućnost i način ostvarivanja prava radnika utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 7.

Nadzor nad zakonitošću rada Fonda u dijelu koji se odnosi na izvršavanje poslova utvrđenih ovim Zakonom obavlja ministarstvo nadležno za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

Članak 8.

Na sva pitanja koja se odnose na ustrojstvo i rad Fonda, a koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje.

IV. Postupak ostvarivanja prava

Članak 9.

(1) Prava propisana ovim Zakonom može ostvariti radnik koji je u trenutku otvaranja stečajnog postupka bio u radnom odnosu kod poslodavca, kao i radnik koji je bio zaposlen kod poslodavca u vremenu za koje se isplaćuju potraživanja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, ako je svoje potraživanje prijavio u roku i na način utvrđen propisima koji uređuju stečajni postupak, odnosno ako otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem nije bio proveden, ako je svoje potraživanje prijavio u roku i na način utvrđen ovim Zakonom.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka prava propisana ovim Zakonom ne mogu ostvariti članovi uprave trgovačkog društva.

(3) Potraživanja iz stavka 1. ovoga članka radnik ima pravo potraživati od Fonda.

Članak 10.

(1) Postupak za ostvarenje prava iz članka 3. ovoga Zakona pokreće se na zahtjev radnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se područnoj službi Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice, u roku od 30 dana od dana kada su potraživanja u stečajnom postupku postala priznata, odnosno od dana kada je rješenje nadležnoga stečajnog suda o nepro­vođenju stečajnog postupka objavljeno u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

(1) Zahtjev iz članka 10. ovoga Zakona podnosi se na posebnom obrascu.

(2) Uz zahtjev radnik mora priložiti:

1. ugovor o radu ili pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, odnosno dokaz o zasnovanom radnom odnosu ili odluku o prestanku radnog odnosa, i

2. popis priznatih potraživanja koji je sastavio stečajni upravitelj ili obračune iz članka 83.a stavka 2. Zakona o radu.

(3) Sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka i dodatnu dokumentaciju koju je potrebno priložiti obrascu propisuje pravilnikom ministar.

(4) Stečajni upravitelji, poslodavci i fizičke osobe dužne su Fondu na njegov zahtjev dostaviti sve podatke potrebne za donošenje odluke o zahtjevu radnika.

(5) Osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su Fondu dostaviti podatke u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva Fonda.

Članak 12.

(1) O zahtjevu Fond odlučuje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva prema članku 10. stavku 2. ovoga Zakona.

(2) O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

(3) Rješenje ministarstva iz stavka 2. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

(4) U postupku rješavanja o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. Prijenos potraŽivanja

Članak 13.

(1) Potraživanja koja radniku na temelju članka 3. ovoga Zakona isplaćuje Fond, prelaze na Fond danom izvršenja rješenja iz članka 12. ovoga Zakona.

(2) O prijenosu potraživanja Fond je dužan obavijestiti stečajnog upravitelja i priložiti dokaz o isplati sredstava.

VI. Osiguranje sredstava

Članak 14.

Sredstva za ostvarivanje prava radnika utvrđena ovim Zakonom osiguravaju se u državnom proračunu.

VII. Kaznene odredbe

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se poslodavac koji na zahtjev Fonda ne dostavi zatraženu dokumentaciju (članak 11. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se stečajni upravitelj, odgovorna osoba poslodavca i druga fizička osoba.

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se Fond ako ne donese rješenje u roku iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba Fonda.

VIII. Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 17.

Pravilnik iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Sva potraživanja radnika prema poslodavcima nad kojima je stečajni postupak otvoren do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, rješavat će se po propisima i odredbama zakona koji su bili na snazi na dan otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-01/03-01/03
Zagreb, 14. srpnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics