WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O POŠTI

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O POŠTI

I. OPĆE ODREDBE

SadrŽaj Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom određuju poštanske usluge i propisuju uvjeti za obavljanje ovih usluga, uređuju prava, obveze i odgovornosti davatelja i korisnika poštanskih usluga, te uređuju druga pitanja u vezi s poštanskom djelatnošću.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na sve davatelje poštanskih usluga, te na usluge u međunarodnom poštanskom prometu, ako aktima Svjetske poštanske unije nije drukčije određeno.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. akti Svjetske poštanske unije su međunarodni ugovori i propisi koje donose tijela Svjetske poštanske unije, a primjenjuju se na poštanske usluge u međunarodnom prometu,

2. adresirana pošiljka je poštanska pošiljka na kojoj se nalazi adresa primatelja na koju treba uručiti pošiljku,

3. cjenik poštanskih usluga je popis cijena poštanskih usluga prema kojemu davatelj poštanskih usluga naplaćuje usluge,

4. consignment (grupiranje pošiljaka) je otprema većeg broja pošiljaka jednog pošiljatelja za jednog ili više primatelja,

5. časopis je ukoričena i uvezana tiskana publikacija koju izdaje nakladnik redovito ili povremeno,

6. davatelj poštanskih usluga je pravna osoba koja je ovlaštena obavljati poštanske usluge prema odredbama ovoga Zakona,

7. dopisnica je adresirana pismovna pošiljka s otvorenim tekstom na kartonu ili čvrstom papiru,

8. dozvola je upravni akt koji izdaje Vijeće za poštanske usluge davatelju poštanskih usluga u svrhu obavljanja univerzalnih poštanskih usluga,

9. EMS pošiljka (express mail service) je posebno žurna pošiljka za koju pošiljatelj dobije potvrdu o primitku, a uručuje se uz potpis primatelja; pošiljatelj može zahtijevati usluge s dodatnom vrijednosti, kao što su uvid u kretanje pošiljke, vrijeme uručenja, preuzimanje u svom poslovnom prostoru i sl.,

10. izravna pošta su pošiljke koje sadrže promidžbene i druge marketinške poruke otiskane u više istovjetnih primjeraka, koje su adresirane na najmanje 40 različitih adresa; računi za komunalne i druge usluge, kao i drugi računi, financijska i druga izvješća ne smatraju se izravnom poštom,

11. javna poštanska mreža su poštanski objekti, oprema i sredstva koji su međusobno povezani u jedinstvenu tehničko-
-tehnološku cjelinu u svrhu pružanja univerzalnih poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske,

12. javni operator je davatelj poštanskih usluga koji na temelju ovoga Zakona ima pravo i obvezu obavljati sve univerzalne poštanske usluge na cijelom području Republike Hrvatske, te isključivo pravo obavljati rezervirane poštanske usluge,

13. korisnik poštanskih usluga je pravna ili fizička osoba koja koristi poštanske usluge, kao pošiljatelj ili primatelj poštan­ske pošiljke,

14. kućni kovčežić je kovčežić koji se koristi za uručenje pismovnih pošiljaka primatelju, a nalazi se u stambenoj zgradi ili na ulazu u dvorište,

15. mali paket (međunarodni) je adresirana međunarodna pismovna pošiljka koja sadrži robu i druge predmete mase do 2 kg,

16. nakladnik je pravna ili fizička osoba koja izdaje tisak uz uvjete propisane posebnim zakonom,

17. novine su tiskana publikacija koju izdaje nakladnik svakodnevno ili u određenom razdoblju, a nije ukoričena, niti uve­zana,

18. otkupna pošiljka je pošiljka koja se uručuje primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa koji davatelj poštanskih usluga isplaćuje pošiljatelju,

19. paket je poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete,

20. pismo je adresirana pismovna pošiljka koja se najčešće upotrebljava za međusobno dopisivanje,

21. pismovna pošiljka je pismo, dopisnica, tiskanica, sekogram i mali paket adresiran na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti,

22. posebne poštanske usluge su usluge kojima pošiljatelj zahtijeva poseban postupak vezan za prijenos i uručenje pošiljke,

23. pošiljatelj je pravna ili fizička osoba koja šalje poštansku pošiljku i koja je nositelj svih prava i obveza iz ugovora, do propisnog uručenja poštanske pošiljke,

24. pošiljka koja se uručuje osobno primatelju je pošiljka koju davatelj poštanskih usluga smije uručiti samo osobno primatelju, zakonskom zastupniku i opunomoćenoj osobi,

25. pošiljka s označenom vrijednosti je vrijednosno pismo, EMS pošiljka i paket na kojima pošiljatelj označuje vrijednost sadržaja, a za čiji se gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja isplaćuje naknada do visine označene vrijednosti,

26. pošiljka s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI) je pošiljka koju primatelj može vratiti pošiljatelju bez plaćanja poštarine,

27. pošiljka s potvrđenim uručenjem je pošiljka za koju davatelj poštanskih usluga daje pošiljatelju potvrdu o primitku i uručuje je primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja vraća iznos naplaćene poštarine,

28. pošiljka s povratnicom je pošiljka za koju pošiljatelj, nakon njezinog uručenja, dobije dokument (povratnicu) na koje­mu se nalaze podaci o nadnevku uručenja i potpis primatelja,

29. poštanska i brzojavna uputnica je poštanska pošiljka kojom pošiljatelj šalje primatelju određeni iznos novca u gotovini,

30. poštanska pošiljka je pismovna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica i paket adresiran na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti,

31. poštanske usluge su usluge prijama, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka,

32. poštanski kovčežić je kovčežić u koji korisnici usluga mogu ubaciti obične pismovne pošiljke kako bi ih davatelj poštanskih usluga otpremio primateljima,

33. poštanski ured je poslovni prostor u kojemu javni operator obavlja poštanske usluge,

34. poštarina je cijena koju, prema cjeniku poštanskih usluga, davatelj poštanskih usluga naplaćuje za poštanske usluge,

35. potvrda o primitku pošiljke je potvrda koju daje davatelj poštanskih usluga pošiljatelju prigodom primitka određenih poštanskih pošiljaka,

36. preporučena pošiljka je pošiljka za koju davatelj poštan­skih usluga daje pošiljatelju potvrdu o primitku i uručuje ju primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja isplaćuje propisanu naknadu štete,

37. prijam poštanskih pošiljaka je preuzimanje poštanskih pošiljaka od korisnika poštanskih usluga u poštanskom uredu, na adresi pošiljatelja, putem poštanskih kovčežića, zbirnih kovčežića i sl.,

38. prijava za obavljanje poštanskih usluga je prijava koju pravna osoba podnosi Vijeću za poštanske usluge radi obavljanja poštanskih usluga koje nisu univerzalne poštanske usluge,

39. primatelj je pravna ili fizička osoba na koju je poštanska pošiljka adresirana i kojoj se pošiljka treba uručiti na temelju naloga pošiljatelja,

40. razmjena dokumenata je usluga kojom treća osoba osigurava skupini naručitelja sredstva, uključujući prostor i prijevozna sredstva, kojima ti naručitelji međusobno razmjenjuju pošiljke,

41. rezervirane poštanske usluge su usluge prijama, prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka koje u skladu s ovim Zakonom obavlja jedino javni operator,

42. rokovi za prijenos i uručenje poštanske pošiljke su rokovi u kojima je davatelj poštanskih usluga obvezan prenijeti i uručiti poštansku pošiljku,

43. sekogram je adresirana pismovna pošiljka namijenjena slijepim osobama,

44. stroj za označavanje poštarine je računalni ili drugi uređaj čiji se otisak upotrebljava umjesto poštanske marke kao znak da je poštarina plaćena,

45. sudska pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku su pismovne pošiljke koje, na temelju postupovnih zakona, šalju sudovi, tijela državne uprave i druga tijela koja imaju javne ovlasti,

46. tisak je tiskana publikacija koju izdaje nakladnik svakodnevno, povremeno ili u određenom razdoblju (novine i časopisi),

47. tiskanica je adresirana pošiljka čiji sadržaj nema značajke osobnog ili poslovnog dopisivanja, a otiskan je u više istovjetnih primjeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu; tiskanica koju šalje pošiljatelj bez adrese primatelja smatra se neadresiranom tiskanicom,

48. ugovor o pristupanju (poštanski ugovor) je ugovor bez pisanog oblika, koji se smatra sklopljenim u trenutku kad davatelj poštanskih usluga preuzme poštansku pošiljku, a njime se uređuju međusobna prava i obveze pošiljatelja i davatelja poštanskih usluga,

49. univerzalne poštanske usluge su poštanske usluge koje su dostupne svim korisnicima usluga na cijelom području Republike Hrvatske,

50. uručenje pošiljke je uručenje poštanske pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi u poštanskom uredu, na adresi primatelja, putem kućnog kovčežića i sl.,

51. Vijeće za poštanske usluge je pravna osoba čije članove imenuje Hrvatski sabor radi obavljanja regulatornih poslova vezanih za poštansku djelatnost,

52. viša sila je stvarni događaj koji se nije mogao predvidjeti, niti izbjeći ili otkloniti,

53. zbirni poštanski kovčežić je kovčežić koji se koristi za uručenje i preuzimanje poštanskih pošiljaka od onih korisnika koji su udaljeni od naseljenih mjesta, a postavlja se uz put ili cestu, odnosno na pogodnom mjestu za korisnike i poštonoše,

54. žurna pošiljka je pošiljka koja osim žurnosti može imati i dodatne vrijednosti koje su utvrđene Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

Interes Republike Hrvatske

Članak 3.

(1) Funkcioniranje poštanskog prometa i obavljanje poštan­skih usluga je od interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske moraju se osigurati univerzalne poštanske usluge pod jednakim uvjetima. Davatelj poštanskih usluga može prekinuti obavljanje ovih usluga samo u slučaju više sile.

Članak 4.

(1) Javni operator obvezan je u slučaju štrajka osigurati prijam, prijevoz i uručenje žurnih pošiljaka i brzojavnih uputnica te drugih pošiljaka koje, uz prethodno mišljenje sindikata, odredi ministar nadležan za poštu (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Davatelji poštanskih usluga obvezni su u slučaju štrajka obaviti prijevoz i uručenje žurnih pošiljaka i brzojavnih uputnica koje su zaprimljene prije početka štrajka.

PoŠtanski sustav javnog operatora

Članak 5.

(1) Poštanskim sustavom javnog operatora osigurava se obav­ljanje univerzalnih poštanskih usluga iz članka 10. ovoga Zakona i funkcioniranje poštanskog prometa na području Republike Hrvatske.

(2) Poštanski sustav te način i uvjeti, pod kojima je javni operator obvezan osigurati funkcioniranje poštanskog prometa, uređuju se Pravilnikom o poštanskom sustavu javnog operatora.

Pravilnik o poŠtanskom sustavu javnog operatora

Članak 6.

(1) Pravilnikom o poštanskom sustavu javnog operatora utvrđuju se mjerila, uvjeti i postupak za:

1. otvaranje, zatvaranje i preseljenje poštanskog ureda javnog operatora,

2. određivanje područja na kojima je javni operator obvezan osigurati prijam i uručenje poštanskih pošiljaka,

3. ustrojstvo, izgradnju i uporabu poštanskih objekata i opreme koja čini poštanski sustav javnog operatora,

4. određivanje radnog vremena poštanskog ureda javnog operatora s korisnicima poštanskih usluga.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

Pravilnik o opĆim uvjetima za obavljanje poŠtanskih usluga

Članak 7.

(1) Pravilnikom o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik o uslugama) uređuju se pobliže uvjeti, način i postupak za obavljanje poštanskih usluga, te rokovi za prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka.

(2)  Pravilnik o uslugama donosi ministar.

(3) Odredbe Pravilnika o uslugama, kojima se uređuje postupak uručenja sudskih pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku, donose se uz suglasnost ministra nadležnog za pravosuđe i opću upravu.

OpĆi uvjeti davatelja poŠtanskih usluga

Članak 8.

(1) Općim uvjetima davatelja poštanskih usluga uređuju se uvjeti, način i postupak obavljanja poštanskih usluga određenog davatelja poštanskih usluga.

(2) Odredbe općih uvjeta davatelja poštanskih usluga ne smiju biti u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama.

(3) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka donosi davatelj poštanskih usluga, uz prethodnu suglasnost Vijeća za poštanske usluge (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(4) Opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka davatelj poštanskih usluga mora objaviti na način da budu dostupni korisnicima poštanskih usluga.

II. POŠTANSKE USLUGE

Ugovor o pristupanju

Članak 9.

(1) Poštanske usluge obavljaju se, u pravilu, na temelju ugovora o pristupanju (u daljnjem tekstu: poštanski ugovor), uz uvjete određene ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

(2) Poštanski ugovor smatra se sklopljenim s nadnevkom na otisku žiga davatelja poštanskih usluga na potvrdi o primitku pošiljke, odnosno na pošiljci kad se ne izdaje potvrda o primitku pošiljke.

(3) Davatelj poštanskih usluga može s pojedinim korisnicima sklopiti pisani ugovor kojim se uređuje obavljanje određenih poštanskih usluga.

(4) Međusobna prava i obveze iz poštanskog ugovora zasnivaju se između davatelja poštanskih usluga i pošiljatelja.

(5) Nakon uručenja poštanske pošiljke određena prava i obveze iz poštanskog ugovora prelaze, u skladu s odredbama ovoga Zakona, Pravilnika o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga, s pošiljatelja na primatelja poštanske pošiljke.

Univerzalne poŠtanske usluge

Članak 10.

(1) Pod univerzalnim poštanskim uslugama smatraju se unutarnje i međunarodne usluge prijama, prijenosa i uručenja:

1. pismovnih pošiljaka mase do 2 kg i sekograma mase do 7 kg,

2. paketa mase do 20 kg,

3. poštanskih i brzojavnih uputnica,

4. posebnih usluga u vezi s pošiljkama iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka.

(2) Pod posebnim uslugama iz stavka 1. točke 4. ovoga članka smatraju se usluge prijama, prijenosa i uručenja prepo­ručenih pošiljaka, pošiljaka s potvrđenim uručenjem, pošiljaka s označenom vrijednosti, EMS pošiljaka, žurnih pošiljaka, poši­ljaka s povratnicom, otkupnih pošiljaka, pošiljaka koje se uručuju osobno primatelju i pošiljaka s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI), te consignment usluge i druge usluge propisane Pravilnikom o uslugama.

(3) Univerzalne poštanske usluge moraju biti pod jednakim uvjetima dostupne svim korisnicima usluga na cijelom području Republike Hrvatske.

(4) Univerzalne poštanske usluge i uvjeti za obavljanje ovih usluga uređeni su odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o uslugama te aktima Svjetske poštanske unije za usluge u među­narodnom prometu.

Članak 11.

(1) HP – Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: javni operator) je davatelj svih univerzalnih poštanskih usluga i na temelju ovoga Zakona ima pravo i obvezu ove usluge obavljati na cijelom području Republike Hrvatske.

(2) Javni operator je obvezan osigurati razinu kakvoće obav­ljanja univerzalnih poštanskih usluga propisanu Pravilnikom o uslugama i Pravilnikom o poštanskom sustavu.

(3) Republiku Hrvatsku u Svjetskoj poštanskoj uniji predstav­ljaju ministarstvo nadležno za poštu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i javni operator.

(4) Javni operator je ovlašten sklapati sporazume i ugovore s drugim poštanskim upravama i operatorima o načinu i uvjetima obavljanja poštanskih usluga.

(5) Javni operator jedini je ovlašten koristiti se nazivom »Pošta«.

Rezervirane poŠtanske usluge

Članak 12.

(1) Pod rezerviranim poštanskim uslugama smatraju se, bez obzira na sadržaj pošiljke i vrstu usluge, prijam, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, mase do 100 grama, u unutarnjem i međunarodnom dolaznom prometu.

(2) Poštanske usluge iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se rezerviranim poštanskim uslugama ako je cijena jednaka ili viša od trostruke cijene prve stope mase najbrže kategorije.

(3) Rezerviranim poštanskim uslugama smatraju se i:

1. usluge uplata i isplata poštanskih i brzojavnih uputnica u unutarnjem i međunarodnom prometu,

2. usluge prijama, prijenosa i uručenja pošiljaka izravne pošte mase do 100 grama,

3. usluge prijama, prijenosa i uručenja pismena po upravnom postupku,

4. uporaba i pražnjenje poštanskih kovčežića javnog operatora.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, usluge prijama, prijevoza i uručenja tiska (novine i časopisi) koji šalju nakladnici, kao i usluge prijama, prijenosa i uručenja neadresiranih tiskanica, te razmjene dokumenata, ne smatraju se rezerviranim poštanskim uslugama.

(5) Javni operator ima isključivo pravo obavljanja rezerviranih poštanskih usluga i obvezan je ove usluge obavljati na cijelom području Republike Hrvatske.

PoŠtanske usluge koje se obavljaju na slobodnom trŽiŠtu

Članak 13.

(1) Na slobodnom tržištu obavljaju se poštanske usluge koje se ne smatraju rezerviranim poštanskim uslugama prema članku 12. ovoga Zakona, a mogu ih obavljati pravne osobe koje pribave dozvolu ili podnesu prijavu u skladu s ovim Zakonom.

(2) Davateljima poštanskih usluga iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je obavljanje određene vrste poštanskih usluga, na određenom području, u skladu s izdanom dozvolom, odnosno podnesenom prijavom, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Kurirske usluge

Članak 14.

(1) Kurirske usluge su poštanske usluge s dodatnom vrijednosti koje davatelj poštanskih usluga obavlja na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja, a podrazumijevaju preuzimanje pošiljke na adresi pošiljatelja, te izravan prijenos i uručenje na adresi primatelja. Usluga se obavlja u jednom tehnološkom postupku koji ne smije biti prekinut nikakvim dodatnim aktivnostima od preuzimanja do uručenja pošiljke, a osoba koja prenosi pošiljku mora imati mogućnost u svakom trenutku postupiti po nalogu poši­ljatelja.

(2) Usluge s dodatnom vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka su usluge kojima se osigurava brži prijenos pošiljaka i jamči vrijeme dostave, mogućnost praćenja pošiljaka tijekom prijenosa i postupanje po nalogu pošiljatelja, te druge usluge s dodatnom vrijednosti koje zahtijeva pošiljatelj.

(3) Kurirskim uslugama ne smatraju se usluge preuzimanja poštanskih pošiljaka na adresi pošiljatelja adresiranih na različite primatelje, koje se ne mogu obaviti na način i pod uvjetima propisanima stavkom 1. i 2. ovoga članka.

(4) Kurirske usluge obavljaju se na slobodnom tržištu, a davatelji poštanskih usluga obvezni su ih obavljati na način i pod uvjetima određenima ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

Davatelji poŠtanskih usluga

Članak 15.

(1) Davatelji poštanskih usluga su javni operator i druge prav­ne osobe koje obavljaju poštanske usluge na temelju dozvole ili prijave, u skladu s ovim Zakonom.

(2) Davatelji poštanskih usluga iz stavka 1. ovoga članka mogu, osim univerzalnih poštanskih usluga iz članka 10. ovoga Zakona, obavljati i druge poštanske usluge u skladu s ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama i općim uvjetima davatelja po­štanskih usluga.

(3) Davatelji poštanskih usluga obvezni su poštansku pošiljku prenijeti i uručiti u stanju u kakvom je primljena, a poštanske usluge obavljati pod uvjetima, na način i u rokovima određenima ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama, Pravilnikom o poštanskom sustavu, aktima Svjetske poštanske unije, dozvolom, prijavom i općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

(4) Davatelji poštanskih usluga obvezni su, u okviru ovlasti na temelju ovoga Zakona, dozvole ili prijave, primiti svaku pošiljku koja ispunjava propisane uvjete.

(5) U slučajevima određenima Pravilnikom o uslugama davatelji poštanskih usluga obvezni su primiti i uručiti obične pismovne pošiljke za koje nije plaćena ili nije dostatno plaćena poštarina.

(6) Davatelji poštanskih usluga obvezni su donijeti opće uvjete za obavljanje poštanskih usluga u roku navedenom u dozvoli iz članka 31. ovoga Zakona, odnosno u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave Vijeću.

III. POŠTANSKE POŠILJKE

Vrste poŠtanskih poŠiljaka

Članak 16.

(1) Pod poštanskom pošiljkom smatra se svaka pismovna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica te paket koji ima adresu primatelja, a koju pošiljatelj predaje davatelju poštanskih usluga radi uručenja primatelju.

(2) Pod pismovnom pošiljkom smatraju se: pismo, dopisnica, tiskanica, sekogram i mali paket adresirani na određenog primatelja.

(3) Pod pismom se smatraju i računi, financijska izvješća i slično, adresirani na određenog primatelja.

(4) Poštanske pošiljke moraju udovoljavati uvjetima odre­đenima ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama, općim uvjetima davatelja poštanskih usluga i aktima Svjetske poštanske unije za poštanske usluge u međunarodnom prometu.

(5) Prijam i uručenje određenih poštanskih pošiljaka obavlja se uz uvjete propisane drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Potvrda o primitku poŠtanske poŠiljke

Članak 17.

Davatelji poštanskih usluga obvezni su pošiljatelju izdati potvrdu o primitku pošiljke za preporučenu pošiljku, pošiljku s potvrđenim uručenjem, pismo s označenom vrijednosti, paket, EMS pošiljku, poštansku i brzojavnu uputnicu, te druge pošiljke za koje je izdavanje ove potvrde propisano općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.

VlasniŠtvo poŠtanske poŠiljke

Članak 18.

Poštanska pošiljka je vlasništvo pošiljatelja sve dok nije uručena primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi, osim kad je zaplijenjena na temelju posebnog zakona.

PoŠtanske marke i poŠtanski Žig

Članak 19.

(1) Sve poslove u vezi s izdavanjem, prodajom i povla­čenjem iz uporabe poštanskih maraka Republike Hrvatske i poštanskih vrijednosnica obavlja javni operator.

(2) Poštanske marke moraju ispunjavati uvjete propisane aktima Svjetske poštanske unije i pravilnikom koji donosi javni operator uz suglasnost ministra.

(3) Poštanske marke smiju se upotrebljavati samo za plaćanje poštanskih usluga koje obavlja javni operator u unutarnjem i međunarodnom prometu.

(4) Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka pobliže se uređuju uvjeti i način izdavanja i uporabe poštanskih maraka, kao i druga pitanja u vezi s poštanskim markama.

(5) Poštanski žig propisan aktima Svjetske poštanske unije i općim uvjetima javnog operatora smije upotrebljavati isključivo javni operator.

(6) Davatelji poštanskih usluga iz članka 13. ovoga Zakona upotrebljavaju otisak žiga iz računala ili otisak posebnog žiga, s tim da se na otisku mora nalaziti nadnevak i naziv davatelja poštanskih usluga koji se razlikuje od drugih davatelja poštanskih usluga.

NevaŽeĆe poŠtanske marke

Članak 20.

Pod nevažećim poštanskim markama iz članka 19. ovoga Zakona smatraju se:

1. poštanske marke koje nije izdao javni operator,

2. oštećene poštanske marke,

3. već rabljene poštanske marke,

4. poštanske marke povučene iz uporabe,

5. poštanske marke koje ne ispunjavaju uvjete propisane aktima Svjetske poštanske unije i pravilnikom iz članka 19. stavka 2. ovoga Zakona.

IV. CIJENE POŠTANSKIH USLUGA

OpĆa naČela

Članak 21.

(1) Cijenu poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: poštarina) naplaćuju davatelji poštanskih usluga od pošiljatelja, u pravilu unaprijed, osim ako ovim Zakonom, Pravilnikom o uslugama, općim uvjetima davatelja poštanskih usluga ili ugovorom između davatelja poštanskih usluga i pošiljatelja nije drukčije određeno.

(2) Poštarina se može plaćati gotovinom i drugim zakonskim sredstvima plaćanja.

(3) Za označavanje poštarine mogu se upotrebljavati strojevi za označavanje poštarine. Otisak stroja mora sadržavati naziv davatelja poštanskih usluga i iznos naplaćene poštarine. Uporabu ovih strojeva i uvjete plaćanja poštarine određuju davatelji poštanskih usluga.

(4) Poštarina se plaća prema cjeniku poštanskih usluga koji donose davatelji poštanskih usluga u skladu s ovim Zakonom.

(5) Davatelji poštanskih usluga mogu odobriti popust korisnicima koji šalju veći broj pošiljaka, s obzirom na manje troškove u odnosu na pojedinačni (standardni) prijam poštanskih pošiljaka, uz uvjet da je takav popust predviđen cjenikom poštanskih usluga i da se primjenjuje na sve korisnike koji šalju pošiljke pod istim uvjetima.

(6) Kad je to određeno posebnim zakonom, pošiljatelj je obvezan, osim poštarine, platiti i iznos određen tim zakonom.

(7) Pošiljatelj ne plaća poštarinu u slučajevima predviđenim aktima Svjetske poštanske unije i Pravilnikom o uslugama.

(8) Davatelji poštanskih usluga obvezni su, u prostoru namijenjenom korisnicima poštanskih usluga, vidno istaknuti izvadak iz cjenika poštanskih usluga i na zahtjev korisnika dati taj cjenik na uvid.

(9) Davatelji poštanskih usluga obvezni su objaviti cijene usluga u sredstvima javnog priopćavanja najmanje osam dana prije početka njihove primjene.

(10)  Pobliže odredbe o cijenama poštanskih usluga te načinu i uvjetima plaćanja uređuju se Pravilnikom o uslugama.

Cijene poŠtanskih usluga koje se obavljaju na slobodnom trŽiŠtu

Članak 22.

(1) Davatelj poštanskih usluga određuje cijene poštanskih usluga koje se obavljaju na slobodnom tržištu, pri čemu cijene istovrsnih usluga za pismovne pošiljke moraju biti jednake za sve korisnike na cijelom području na kojemu davatelj poštanskih usluga obavlja usluge, osim iznimke utvrđene u članku 21. stavku 5. ovoga Zakona.

(2) Cijene iz stavka 1. ovoga članka ne smiju:

1. sadržavati dodatne iznose koje bi davatelj poštanskih usluga odredio isključivo na temelju svoje znatnije tržišne snage na tržištu poštanskih usluga,

2. pojedinim korisnicima usluga davati prednost u odnosu na druge korisnike istovrsnih usluga koji predaju pošiljke pod istim uvjetima,

3. se određivati ispod jedinične cijene koštanja s namjerom preuzimanja ili zadržavanja znatnije tržišne snage na tržištu poštanskih usluga.

(3) Davatelj poštanskih usluga obvezan je cijene iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Vijeću najmanje petnaest dana prije početka njihove primjene.

Ostatak teksta pogledajte na ovoj adresi:
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2490.htm


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics