WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Zakonom ustrojavaju državna ministarstva, ministarstva i državne upravne organizacije i određuje njihov djelokrug.


Članak 2.
Državna ministarstva jesu:

1. Ministarstvo financija,

2. Ministarstvo obrane,

3. Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove,

4. Ministarstvo unutarnjih poslova,

5. Ministarstvo vanjskih poslova.


Članak 3.
Ministarstva jesu:

1. Ministarstvo gospodarstva,

2. Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

3. Ministarstvo kulture,

4. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,

5. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza,

6. Ministarstvo pravosuđa,

7. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja,

8. Ministarstvo prosvjete i športa,

9. Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

10. Ministarstvo turizma,

11. Ministarstvo zdravstva,

12. Ministarstvo znanosti i tehnologije.


Članak 4.
Državne upravne organizacije jesu:

1. Državna geodetska uprava,

2. Državna uprava za vode,

3. Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša,

4. Državno ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu,

5. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži,

6. Državni hidrometeorološki zavod,

7. Državni zavod za intelektualno vlasništvo,

8. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,

9. Državni zavod za statistiku,

10. Državni inspektorat.


II. DJELOKRUG DRŽAVNIH MINISTARSTAVA

Članak 5.
Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje fiskalne politike i izradu državnog proračuna; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt proračuna i izvanproračunskih fondova te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne uprave i samouprave; izvršavanje državnog proračuna; proračunsku kontrolu; državne računovodstvene standarde; izradu računskog plana, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje financijskih izvješća; upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, programiranje vanjskog i domaćeg zaduženja, pripremu i vođenje evidencije o emisiji državnih vrijednosnih papira, registriranje neposrednih i uvjetnih obveza države te praćenje visine otplate domaćih i vanjskih dugova, evidentiranje i praćenje zajmova koje daje država; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlaze iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i komercijalnim bankama; operativne poslove u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; poticanje stranih ulaganja; sustavno praćenje elementarnih nepogoda i ratnih razaranja; vođenje registra koncesija; izradu analitičkih materijala iz područja bankarskog i deviznog sustava i sustava osiguranja; porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i zabavnih igara; poduzimanje mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca; nadzor nabave roba, usluga i ustupanja radova.

Ministarstvo financija obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: ocjenu poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje mjera u svezi s djelotvornosti, ekonomičnosti i učinkovitosti njihovog poslovanja.

Ministarstvo financija u odnosu na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske obavlja i druge nadzorne i druge poslove koje mu odredi Vlada Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 6.
Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje razvitka sustava obrane, izradu i usklađivanje planova obrane i planova za druge izvanredne okolnosti; procjenu ratnih i drugih opasnosti; ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvitak i uporabu Hrvatske vojske, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; pričuve proizvoda s posebnom namjenom za potrebe obrane, upravljanje i raspolaganje imovinom koja mu je povjerena; sustav uzbunjivanja i obavješćivanja; sustav vojne izobrazbe; mjere sigurnosti i zaštite tajnih podataka obrane; organiziranje posebnih veza za rukovođenje i kriptozaštitu; planiranje i izradu mjera mobilizacije i pripravnosti; novačenje, popunu i mobilizaciju oružanih snaga, tijela i organizacija, kadrovske i personalne poslove pričuvnih časnika i dočasnika; vojno školstvo; vojni sanitet; statusna i druga pitanja vojnih osoba i pričuvnih časnika; zdravstvenu zaštitu vojnih osoba i njihovih obitelji; znanstvenoistraživački rad za potrebe obrane, sustav financiranja obrane; inspekcijske poslove obrane.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 7.
Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razradu temeljnih koncepcija i osnova nacionalnih programa razvitka Republike Hrvatske; demografsku politiku; poticanje razvitka demografski opustjelih i gospodarski zaostajućih područja; razvitak otoka; obnovu i izgradnju objekata infrastrukture i javne namjene te drugih objekata uništenih ratnim djelovanjima značajnim za razvitak tih područja te s njima zemljopisno i gospodarski povezanih područja; promicanje stambene izgradnje naselja uništenih ili oštećenih ratim djelovanjima; predlaganje ukupne politike povratka i obnavljanja stanovništva; organiziranje investicijskih i drugih radova obnove i stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata; koordiniranje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji objekata posebnoga društvenog interesa, kao i drugih zajedničkih aktivnosti u krajevima koji su bili zahvaćeni ratnim djelovanjima; predlaganje financijske politike u svezi s obnovom.

Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenog hrvatskog pučanstva u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj, predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku; pruža pomoć u njihovim poduzetničkim ulaganjima i aktivnostima kroz organiziranje i provođenje informativne, promidžbene i nakladničke djelatnosti s ciljem povratka i useljavanja; skrbi o zbrinjavanju starijih povratnika i useljenika; potiče povratak i useljavanje mladih te njihovo školovanje i stipendiranje u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje i pomoć prognanicima i izbjeglicama i osiguravanje uvjeta za njihov povratak.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 8.
Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: poslove policije i kriminalističke policije i to zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela; pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima; održavanje javnog reda i mira te zaštitu određenih osoba, građevina i prostora; obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova i vještačenja; poslove sigurnosti prometa na cestama; nadzor državne granice; kretanje i boravak stranaca te njihova prihvata; putne isprave za prelazak preko državne granice; održavanje javnih okupljanja; državljanstvo; izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanja prebivališta i boravišta građana; izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila; nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva; eksplozivne tvari; pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove zaštite od požara; poslove civilne zaštite; poslove vatrogastva; zaštitu ustavom utvrđenog poretka; poslove specijalne policije te nadzora nad radom zaštitarskih tvrtki.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i druge poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 9.
Ministarstvo vanjskih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: predstavljanje Republike Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama; razvijanje i unapređivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa; suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim oblicima međunarodne suradnje država, praćenje razvitka međunarodnih gospodarskih odnosa; zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske i njezinih državljana koji žive ili borave u inozemstvu te uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u drugim državama; razgovore i pregovore s predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i ostalih subjekata međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, pripremu, sklapanje i izvršenje međunarodnih ugovora; poticanje i pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; održavanje i razvijanje veza s misijama stranih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj kao i konzularnim uredima stranih država; praćenje razvitka i sudjelovanje u raspravama iz međunarodnog javnog i privatnog prava u zemlji i inozemstvu; pružanje informacija ustanovama i tijelima stranih država i međunarodnih organizacija te stranoj javnosti o stanju u zemlji, odnosno o drugim pitanjima od značenja za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


III. DJELOKRUG MINISTARSTAVA

Članak 10.
Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na industriju, osim prehrambene i duhanske industrije; brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo; malo i srednje poduzetništvo; djelatnost trgovine; trgovinsku politiku; politiku zaštite domaće proizvodnje; gospodarsku suradnju s inozemstvom; uključivanje u europske gospodarske integracije; usklađivanje aktivnosti u svezi s prijmom i članstvom Republike Hrvatske u svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; poticanje izvoza i stranih ulaganja; osnivanje i poslovanje slobodnih zona; sustavno poticanje poduzetništva; stanje i pojave na tržištu, opskrbu i cijene; zaštitu potrošača te poslove koji se odnose na robne zalihe.

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: privatizaciju dionica, udjela, stvari i prava u vlasništvu Republike Hrvatske, restrukturiranje i sanaciju pravnih osoba kad je to zakonom određeno, te nadzor zakonitosti rada Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 11.
Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pitanja posmrtne dodjele i promicanja, odnosno dodjele i promicanje u činove oružanih snaga Republike Hrvatske poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, odnosno hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, sukladno posebnim propisima.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 12.
Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanje ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskog naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske.

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih spomenika kulture te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih spomenika kulture; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih spomenika kulture; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu spomenika kulture, te upravljanje spomenicima kulture sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 13.
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: poljoprivredu; prehrambenu i duhansku industriju; ribarstvo; veterinarstvo; poljoprivredno i šumsko zemljište; poslove granične inspekcije zaštite bilja i granične veterinarske inspekcije; uređivanje pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinsko-pravnih poslova; šumarstvo i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu i veterinarstvo; davanje suglasnosti za nabavu poljoprivrednih proizvoda za tržište zaliha, a u funkciji reguliranja tržišta robnih zaliha, davanje suglasnosti na uvjete i način prodaje tržišnih zaliha koji se odnose na poljoprivredne proizvode; provedbu mjera poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu te njihovu prilagodbu mjerilima svjetske trgovinske organizacije; uređenje i koordiniranje kreditiranja poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima; zaštitu i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja; zaštitu poljoprivrednog zemljišta; propisivanje načina vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu; poslove gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu; propisivanje uvjeta za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; provođenje mjera radi otkrivanja i sprečavanje pojava zaraznih bolesti životinja, te propisivanje uvjeta i načina provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskog ribolovnog mora, granice ribolovnih zona te propisivanje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u ribolovu.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica; ustanovljavanje i dodjeljivanje lovišta na površinama u vlasništvu države; propisivanje uvjeta i kontrolu životinja u proizvodnji i klanju te preradi proizvoda životinjskog podrijetla; uvjete za utovar, istovar, pretovar i prijevoz životinja; koordiniranje rada poljoprivredne savjetodavne službe, unapređivanje svih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu; provođenje zakona koji reguliraju međunarodne sporazume iz djelokruga poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i veterinarstva.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 14.
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, cestovni, željeznički, zračni, poštanski i telekomunikacijski promet te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putevima; kopneni robno-transportni centri; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava; telekomunikacije i poštu; izradu tehničkih uvjeta i uvjeta uporabe objekata, tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija; davanje i ostvarivanje koncesija u telekomunikacijama; emitiranje i distribuciju radijskih i televizijskih programa; međunarodnu koordinaciju uporabe radijskih frekvencija, uporabu radijskih frekvencija; izdavanje dozvola za radijske postaje domaćim i stranim osobama; inspekcijske poslove; sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, telekomunikacija i pošta, unutarnjeg i međunarodnog poštanskog i telekomunikacijskog prometa te nadzor radijskih frekvencija; poslove Obalne straže (lučkih kapetanija).

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 15.
Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika, državnih pravobranitelja i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, državnim pravobraniteljstvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste te informatizacije pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa obavlja i nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti te državnom odvjetništvu, državnom pravobraniteljstvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka.

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u svezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, te poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 16.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje regionalnoga prostornog razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, informacijski sustav o prostoru, praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, koordiniranje izrade dokumenata prostornog uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornog uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskog zemljišta; utvrđuje uvjete za projektiranje i gradnju građevina; djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja, socijalnih i službenih stanova; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; komunalno gospodarstvo, politika, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, graditeljstvu i stanovanju, inspekcijske poslove prostornog uređenja i gradnji.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na obavljanje poslova evidencije i održavanja imovine Republike Hrvatske kojom neposredno raspolaže Vlada Republike Hrvatske, ako ovim ili drugim zakonom obavljanje tih poslova nije povjereno drugom tijelu državne uprave te provedbu odluka Povjerenstva Vlade za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 17.
Ministarstvo prosvjete i športa obavlja upravne i druge poslove u području prosvjete koji se odnose na: sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nastavne planove i programe; udžbenike, normative i standarde te druge uvjete za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; stručno obrazovanje i usavršavanje odgajatelja, učitelja i nastavnika; učenički standard; inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor, osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju.

Ministarstvo prosvjete i športa obavlja upravne i druge poslove na području športa i tjelesne kulture koji se odnose na: razvitak športa, zaštitu i podizanje zdravlja djece, mladeži i odraslih te na djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo prosvjete i športa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: osposobljavanje djece, mladeži i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 18.
Ministarstvo rada i socijalne skrbi obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: uređivanje radnih odnosa; tržište rada i upošljavanje; odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove u svezi s njihovim povratkom i zapošljavanjem u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; zaštitu na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja, te sustav i politiku mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: socijalnu skrb i sustav socijalne politike; posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji valjano ne brinu, zaštitu djece društveno neprihvatljivog ponašanja te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, kao i usklađivanje praćenja izvršenja obveza preuzetih međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece, zaštitu invalidnih osoba, civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata; zaštitu vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata; zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. do 17. kolovoza 1990., članova njihovih obitelji.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 19.
Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnog, nautičkog, seoskog, lovnog, zdravstvenog, omladinskog i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelijersko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području statističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 20.
Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje državnih i stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog crvenog križa i komora; zdravstvenoinspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem otrova; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, prostorima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 21.
Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničkih informacija i komunikacija; razvitak znanstvenoistraživačkih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima: usklađivanje financiranja programa neprestane istraživačke djelatnosti i ugovornih projekata u svrhu ostvarivanja Nacionalnoga znanstvenoistraživačkog programa te znanstvenih projekata od posebnog interesa: planiranje, usklađivanje i provođenje razvitka informatičke djelatnosti i njezino povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici Hrvatskoj, informatizaciju tijela državne uprave, te planiranje i usklađivanje tehnološkog razvitka u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: praćenje, evidentiranje i ostvarivanje znanstvene, tehničke i tehnološke suradnje sa stranim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima; upućivanje naših stručnjaka u inozemstvo i uključivanje stranih stručnjaka u Republici Hrvatskoj; evidenciju i suradnju s našim stručnjacima u svijetu; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma.

Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav i izradu nastavnih planova i programa visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad i stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, smještaj, prehranu i druga pitanja životnog i radnoga studentskog standarda te inspekcijske poslove visoke naobrazbe.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


IV. DJELOKRUG DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Članak 22.
Državna geodetska uprava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i vodova; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru.

Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.


Članak 23.
Državna uprava za vode obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom; praćenje i prilagođavanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica: hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; zaštitu voda i zaštitu mora od zagađivanja s kopna; osiguravanje zalihe voda u svrhu vodoopskrbe naselja s pitkom vodom i gospodarstva s industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga: planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih kanalizacijskih sustava od državnog interesa; inspekcijske poslove na zaštiti od voda, korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja.

Državna uprava za vode obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.


Članak 24.
Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja; predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; osiguravanje provedbe katastra onečišćavanja (monitoring); vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša: utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; postupanje s otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša; ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša; inspekcijske poslove zaštite okoliša; poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.

Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanjem mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; utvrđivanje uvjeta zaštite prirode; inspekcijske poslove zaštite prirode.

Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.


Članak 25.
Državno ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave, nadzor nad radom predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave; politički i izborni sustav; manjinska prava; organiziranje i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u državnoj upravi i tijelima jedinica lokalne samouprave; vođenje središnjeg očevidnika o državnim službenicima i namještenicima; radnopravni položaj i praćenje primjene sustava plaća djelatnika u tijelima državne uprave i lokalne samouprave; praćenje načina i korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, a posebice primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu; obavljanje stručnih i tehničkih poslova za rad službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda, Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina i Vladina povjerenstva za granice jedinica lokalne samouprave; nadzire zakonitost rada i postupanja u oblasti osobnih stanja građana u svezi s vođenjem državnih evidencija o hrvatskom državljanstvu, biračkom pravu, maticama rođenih, vjenčanih i umrlih, rješava u upravnim stvarima u svezi s promjenom osobnog imena; postupa po zahtjevima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske kod pribavljanja i dostavljanja isprava za građane u inozemstvu, obavlja poslove za Međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC), izravno sudjeluje u radu međunarodnih tijela koja se bave pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; prati i nadzire provedbu Zakona o općem upravnom postupku i propisa o uredskom poslovanju; provodi postupak registracije političkih stranaka, udruga, zaklada i fundacija i vodi odgovarajuće registre; obavlja poslove upravne inspekcije i druge poslove opće uprave.

Državno ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu obavlja i druge upravne i stručne poslove koji nisu stavljeni u nadležnost kojem ministarstvu, odnosno drugom dijelu državne uprave.

Državno ravnateljstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 26.
Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži obavlja stručne i zakonom povjerene upravne poslove koji se odnose na: brigu o dobrobiti obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovališta i obiteljskih centara, usklađivanje njihovih djelovanja, izdavanje popularne literature za roditelje i mladež, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje i učvršćivanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 27.
Državni hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje hidrometeoroloških podataka; istraživanje atmosfere i vodnih resursa; primjenu meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, umjetnog djelovanja na vrijeme, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena; obavljanje međunarodnih poslova iz područja hidrologije i meteorologije od interesa za Republiku Hrvatsku.

Državni hidrometeorološki zavod osigurava i stručno, tehničko i tehnološko jedinstvo obavljanja hidroloških i meteoroloških poslova.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 28.
Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: normizaciju, ovlašćivanje (akreditaciju), certificiranje, mjeriteljstvo i nadzor predmeta od plemenitih kovina; uspostavljanje i objedinjavanje sustava normizacije, ovlašćivanje, certificiranja i mjeriteljstva; uspostavljanje i održavanje državnih etalona fizikalnih veličina i osiguranje njihove sljedivosti; izdavanje i prihvaćanje normi; uspostavljanje i vođenje središnjega dokumentacijskog i informacijskog sustava o hrvatskim i prihvaćenim normama; uspostavljanje, opsluživanje i nadzor nad certifikacijskim sustavima; uspostavljanje, opsluživanje i nadzor u djelatnostima normizacije i mjeriteljstva; nakladništvo i distribuciju izdanja u području normizacije, certificiranja i mjeriteljstva.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 29.
Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu industrijskog vlasništva; izume i znakove razlikovanja - modela i uzoraka, robnih i uslužnih žigova te oznake podrijetla proizvoda; informacijsko-dokumentacijske poslove koji se odnose na prikupljanje, sređivanje i stavljanje na uvid patentne dokumentacije zainteresiranim subjektima i druge oblike diseminacije informacija iz područja intelektualnog vlasništva; poslove međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i s međunarodnim organizacijama, posebice sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI); poslove koji se odnose na pripreme, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: autorska i srodna prava (prava autora, prava umjetnika izvođača, prava proizvođača fonograma i videograma, pravo organizacija za radiodifuziju).

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 30.
Državni zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: pripremu i provedbu programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske, a posebice prikuplja, obrađuje, čuva, analizira, objavljuje i daje na korištenje statističke podatke na temelju jedinstvene metodologije i jedinstvenih statističkih standarda; unapređivanje statističkih metoda; izgrađivanje statističkoga informacijskoga sustava kao dijela sustava informiranja; uvođenje i vođenje administrativnih i statističkih registara; davanje metodoloških i drugih stručnih uputa za statistička istraživanja i nadzor nad njihovim provođenjem, razmjenjivanje statističkih podataka s drugim državnim i međunarodnim organizacijama.

Državni zavod za statistiku obavlja i stručne poslove koji se odnose na: analizu i prognozu makroekonomskih kretanja u nacionalnom gospodarstvu.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Članak 31.
Državni inspektorat obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: nadzor nad obavljanjem poslova u prometu robom; nadzor nad primjenom propisa o radu i zaštiti na radu; elektroenergetici, rudarstvu, istraživanju i iskorištavanju mineralnih sirovina, posudama pod tlakom; stočarstvu i vinarstvu; slatkovodnom i morskom ribarstvu; šumarstvu i lovstvu, šumskom sjemenu, šumskom sadnom materijalu; te obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Državni inspektorat obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 32.
Ravnatelje državnih upravnih organizacija imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministra.

Ravnatelja Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Državnog zavoda za statistiku i glavnog inspektora Državnog inspektorata imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade.

Ravnatelji državnih upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su nadležnom ministru, a ravnatelj Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Državnog zavoda za statistiku i glavni inspektor Državnog inspektorata odgovorni su izravno Vladi Republike Hrvatske.

Za Državnu geodetsku upravu i Državnu upravu za zaštitu prirode i okoliša nadležan je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, za Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te Državnu upravu za vode nadležan je ministar razvitka, useljeništva i obnove, a za Državni zavod za intelektualno vlasništvo nadležan je ministar znanosti i tehnologije.


Članak 33.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom Ministarstvo financija, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Državna geodetska uprava, Državna uprava za vode, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Državni hidrometeorološki zavod, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Državni zavod za statistiku i Državni inspektorat.

Ministarstvo razvitka i obnove nastavlja s radom kao Ministarstvo razvitka i useljeništva, a Ministarstvo uprave nastavlja s radom kao Državno ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju s radom Ministarstvo povratka i useljeništva i Ministarstvo privatizacije.


Članak 34.
Ministarstvo razvitka, useljeništva i obnove preuzima poslove Ministarstva povratka i useljeništva, a Ministarstvo gospodarstva preuzima poslove Ministarstva privatizacije.


Članak 35.
Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana uredbama urediti unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug.

Čelnici tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug, dužni su donijeti, odnosno uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana donošenja uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Unutarnje ustrojstvo jedinica tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug, nastavljaju s radom u sastavu ministarstava i državnih upravnih organizacija u kojima su ustrojeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, do donošenja akata iz stavka 2. ovoga članka.

Državni službenici i namještenici tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona i zadržavaju stečena zvanja i položaje do donošenja rješenja na temelju akata iz stavka 2. ovoga članka.


Članak 36.
Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, središnja tijela državne uprave koja preuzimaju poslove sukladno odredbama ovoga Zakona, preuzimaju srazmjerno preuzetim poslovima.


Članak 37.
Danom primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 72/94., 92/96. i 131/97.).


Članak 38.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. lipnja 1999.

Klasa: 023-03/99-01/02
Zagreb, 7. svibnja 1999.


ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics