WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjerenje, obrazovanje nezaposlenih osoba, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere i aktivnosti kojima se zadržava postojeća zaposlenost i potiče novo zapošljavanje, osiguranje sredstava za djelatnost zapošljavanja, te ustroj, upravljanje i provedba djelatnosti zapošljavanja u skladu s politikom tržišta rada.

Članak 2.

Svi zaposlenici u radnom odnosu obvezno su osigurani za slučaj nezaposlenosti.

Osiguranje se provodi na načelu solidarnosti.

Članak 3.

Osiguranjem su obuhvaćena sljedeća prava:

- novčana naknada,

- pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na mirovinsko i invalidsko osiguranje i doplatak za djecu po propisima koji uređuju ta područja,

- novčana pomoć,

- naknada troškova za vrijeme obrazovanja,

- jednokratna novčana pomoć, naknada putnih i selidbenih troškova.

Članak 4.

Poslove u svezi sa zapošljavanjem u zemlji i inozemstvu obavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.

Iznimno, poslove posredovanja pri zapošljavanju u zemlji mogu obavljati druge pravne i fizičke osobe ako ispunjavaju uvjete utvrđene posebnim propisom i dobiju suglasnost ministarstva nadležnog za rad.

Ministar nadležan za rad propisat će koje pravne i fizičke osobe mogu obavljati poslove iz stavka 2. ovoga članka, za koja zanimanja mogu posredovati te opseg, uvjete i način obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju.

II. POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Članak 5.

Posredovanje pri zapošljavanju je djelatnost kojom se osigurava stalna stručna pomoć nezaposlenim i drugim osobama u izboru i pronalaženju zanimanja i zaposlenja koje odgovara njihovim stručnim i drugim radnim sposobnostima a poslodavcima osigurava popunu slobodnih radnih mjesta.

Posredovanje u smislu ovoga Zakona uključuje:

- profesionalni odabir,

- obrazovna djelovanja,

- profesionalno usmjerenje,

- profesionalnu rehabilitaciju.

Članak 6.

Profesionalnim odabirom odabire se nezaposlena osoba koja će u najvećoj mjeri zadovoljiti zahtjeve radnog mjesta i poslodavca.

Članak 7.

Obrazovna djelovanja obuhvaćaju stručno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i spcijalizaciju te osiguravaju nezaposlenim i drugim osobama stjecanje i dopunjavanje znanja i vještina potrebnih za zaposlenje, odnosno promjenu zaposlenja.

Članak 8.

Profesionalnim usmjerenjem pruža se pomoć, djeci, mladeži, zaposlenicima i nezaposlenim osobama pri izboru zanimanja, promjeni zanimanja, obrazovanju i profesionalnoj rehabilitaciji.

Profesionalno usmjerenje ostvaruje se putem informiranja, savjetovanja, selekcije i praćenja osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Profesionalna rehabilitacija omogućuje invalidnim osobama te osobama sa umanjenom radnom sposobnošću sticanje znanja i vještina potrebnih za zapošljavanje, a u cilju što ravnopravnijeg sudjelovanja na tržištu rada.

Članak 10.

Pri posredovanju Zavod djeluje nepristrano u odnosu na nezaposlene osobe i poslodavce.

Pri postupku posredovanja Zavod će uzeti u obzir poslove slobodnih radnih mjesta, sposobnosti osoba kojima se posreduje pri zapošljavanju, njihove osobne uvjete, te ih može prethodno uputiti na ispitivanje psihofizičkih sposobnosti, sklonosti i zdravstvenog stanja.

Članak 11.

Posredovanje pri zapošljavanju Zavod obavlja besplatno.

Troškove nastale na temelju posebnih zahtjeva poslodavca i troškove posredovanja u inozemstvu Zavodu nadoknađuje poslodavac.

Članak 12.

Poslove posredovanja pri zapošljavanju Zavod obavlja na osnovi prijave potreba za zaposlenikom, evidencije nezaposlenih osoba i drugih osoba koje traže zaposlenje te u neposrednoj suradnji sa poslodavcem i nezaposlenim osobama.

Posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu Zavod obavlja u suradnji s uredima za rad pojedinih zemalja i vlasnicima stranih brodova u skladu s konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada i drugim međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Članak 13.

Prijave potreba za zaposlenikom dostavljaju se Zavodu na za to propisanim obrascima.

U roku od 3 dana po primitku prijave Zavod će prijavu javno objaviti na način utvrđen aktom Zavoda i izvjestiti podnositelja prijave o mogućnostima zapošljavanja.

Članak 14.

Zavod će u roku od 5 dana po primitku prijave potreba za zaposlenikom uputiti poslodavcu tražene zaposlenike koji najbolje odgovaraju zahtjevima iz prijave, te o tome izvijestiti poslodavca.

Zavod će nakon roka naznačenog u prijavi provjeriti jesu li se upućene nezaposlene osobe prijavile poslodavcu, odnosno je li radno mjesto popunjeno.

Članak 15.

Ako u evidenciji nezaposlenih i drugih osoba nema osoba koje u potpunosti zadovoljavaju traženim uvjetima Zavod će u roku od 3 dana izvijestiti poslodavca o mjerama koje Zavod može poduzeti ili poduzima radi traženja potrebnih zaposlenika.

Članak 16.

U postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu Zavod će izvješćivati zaposlenike o uvjetima života i rada, pravima iz rada i posebnim obvezama te im pružati pomoć u ostvarivanju prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

III. MATERIJALNO OSIGURANJE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

1. NOVÈANA NAKNADA

Članak 17.

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje:

- devet mjeseci neprekidnog rada ili

- dvanaest mjeseci rada s prekidima u posljednjih osamnaest mjeseci.

Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punoga radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na novčanu naknadu stječe žena koja u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno službe:

-ima dijete koje nije navršilo godinu dana života,

-ima blizance, treće i svako sljedeće dijete koje nije navršilo tri godine života.

Osobe iz stavka 3. ovoga članka pravo na novčanu naknadu mogu ostvariti ako ispunjavaju sve druge uvjete utvrđene ovim Zakonom i ako pravo na novčanu naknadu ne ostvaruju prema drugim propisima.

Kao vrijeme provedeno na radu, koji je uvjet za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju u stvarnom trajanju i vrijeme koje je zaposlenik proveo na bolovanju nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad.

Pri utvrđivanju uvjeta za stjecanje prava na novčanu naknadu razdoblja nezaposlenosti u tijeku kojih se nezaposlena osoba redovito javljala Zavodu ne smatraju se prekidom u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, odnosno službe ili prestanka privremene nesposobnosti za rad prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Nezaposlena osoba koja iz opravdanog razloga propusti rok za prijavu iz stavka 1. ovoga članka, može se prijaviti i podnijeti zahtjev Zavodu u roku od 8 dana od prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka, a najkasnije 3 mjeseca od dana prestanka radnog odnosa.

Upravno vijeće Zavoda svojim aktom utvrđuje što se smatra opravdanim razlogom u smislu stavka 2. ovoga članka.

Članak 19.

Pravo na novčanu naknadu nema zaposlena osoba kojoj je radni odnos, odnosno služba prestala:

1) zbog toga što je otkazala ugovor o radu, odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,

2) pisanim sporazumom o prestanku ugovora o radu, odnosno službe,

3) zbog toga što na probnom radu nije postigla odgovarajuće radne učinke, jer nije položila stručni ispit, odnosno jer vježbenik nije zadovoljio tijekom vježbeničkog staža,

4) zbog toga što je kršila obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem zaposlenika) kao i zbog teške povrede radne obveze, odnosno službene dužnosti,

5) zbog neopravdanog nejavljanja na dužnost ili radno mjesto u roku pet radnih dana uzastopce,

6) zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 6 mjeseci, izrečene mjere sigurnosti, odgojne ili zaštitne mjere u trajanju dužem od 6 mjeseci,

7) umirovljenjem ili ispunjavanjem uvjeta za starosnu mirovinu,

8) zbog potpune nesposobnosti za rad prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Članak 20.

Nezaposlenoj osobi kojoj je prestao radni odnos, odnosno služba pisanim sporazumom, iznimno pripada pravo na novčanu naknadu, ako je do prestanka radnog odnosa, odnosno službe došlo zbog:

- premještaja bračnog druga u drugo mjesto prebivališta u skladu s posebnim propisima,

- spajanja obitelji nakon zaključenog braka i time uvjetovane promjene mjesta prebivališta,

- promjene mjesta prebivališta iz zdravstvenih razloga, a na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar zdravstva.

Članak 21.

Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek plaće umanjen za doprinose, ostvaren u punom radnom vremenu u tromjesečnom razdoblju koje je neposredno prethodilo prestanku radnog odnosa, odnosno službe ili privremenoj nesposobnosti za rad.

Ako se osnovica ne može utvrditi prema odredbama stavka 1. ovoga članka nezaposlenoj osobi se utvrđuje novčana naknada u visini prosječno isplaćene novčane naknade u Zavodu u prethodnom mjesecu.

Članak 22.

Visina novčane naknade za prvih 78 dana korištenja iznosi 80%, a za preostalo vrijeme korištenja 60% od osnovice utvrđene prema odredbama članka 21. ovoga Zakona.

Novčana naknada ne može biti niža niti viša od najnižeg, odnosno najvišeg iznosa novčane naknade koju utvrđuje odlukom ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

Novčana naknada ne može biti niža od 20% iznosa prosječne isplaćene plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske prema zadnjem obavljenom podatku, niti viša od iznosa koji utvrdi ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

Članak 23.

Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi u trajanju od:

1) 78 dana ako je provela na radu neprekidno 9 mjeseci ili 12 mjeseci s prekidima u posljednjih 18 mjeseci,

2) 104 dana ako je provela na radu 12 mjeseci neprekidno ili 16 mjeseci s prekidima u posljednja 24 mjeseca,

3) 130 dana ako je provela na radu više od 3 godine,

4) 156 dana ako je provela na radu više od 4 godine,

5) 182 dana ako je provela na radu više od 5 godina,

6) 208 dana ako je provela na radu više od 6 godina,

7) 234 dana ako je provela na radu više od 7 godina,

8) 260 dana ako je provela na radu više od 8 godina,

9) 286 dana ako je provela na radu više od 9 godina,

10) 312 dana ako je provela na radu više od 10 godina.

Nedjelje se ne računaju u broj dana za koje nezaposlenoj osobi pripada novčana naknada.

Nezaposlena osoba (muškarac) koja je provela na radu 30 godina, odnosno nezaposlena osoba (žena) koja je provela na radu 25 godina ima pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja, odnosno nastupanja slučajeva iz članka 29. ovoga Zakona.

Pravo iz stavka 3. ovoga članka ima i nezaposlena osoba kojoj nedostaje 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu.

Nezaposlenoj ženi iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona novčana naknada se utvrđuje u trajanju od najmanje 78 dana a najdulje do starosti djeteta utvrđene odredbama članka 17. stavka 3. podstavka 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 24.

Nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu, može se na njezin zahtjev isplatiti naknada u jednokratnom iznosu utvrđenom prema mjerilima iz članka 23. ovoga Zakona radi samozapošljavanja.

Nezaposlena osoba kojoj je jednokratno isplaćena novčana naknada ne može se prijaviti Zavodu prije proteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.

Nezaposlena osoba, kojoj je novčana naknada isplaćena na način iz stavka 1. ovoga članka može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako ispuni uvjet iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona.

Uvjete i način isplate naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Članak 25.

Trajanje prava na novčanu naknadu iz članka 23. ovoga Zakona produžava se nezaposlenoj osobi ako u tijeku primanja te naknade nastupe sljedeće okolnosti:

1) ženi za vrijeme trudnoće i nakon poroda za razdoblje do godine dana života djeteta, odnosno do navršene treće godine života djeteta ako je po ocjeni nadležnog tijela zdravstvenog osiguranja djetetu neophodna majčina njega, za blizance, treće i svako sljedeće dijete do 3 godine života djeteta, ili dva mjeseca od poroda mrtvog djeteta, odnosno smrti djeteta prije navršene godine dana života, ako to pavo ne ostvaruje po drugim propisima. Trajanje ovog prava se produžuje pod istim uvjetima u slučaju ponovnih trudnoća,

2) za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju dok traje ta nesposobnost, a najduže 12 mjeseci,

3) ako bude uključena u program obrazovnih djelovanja, do isteka tog programa.

Članak 26.

Novčana naknada pripada nezaposlenoj osobi od prvog dana po prestanku radnog odnosa, odnosno službe ili privremene nesposobnosti za rad, ako podnese zahtjev za novčanu naknadu Zavodu u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, odnosno službe ili privremene nesposobnosti za rad.

Ako nezaposlena osoba podnese zahtjev poslije roka od 30 dana, a najkasnije u roku 3 mjeseca od dana prestanka radnog odnosa, odnosno službe, novčana naknada pripada joj od dana podnošenja tog zahtjeva.

Članak 27.

Isplaćivanje novčane naknade obustavlja se korisniku:

1) za vrijeme odsluženja, odnosno dosluženja vojnog roka,

2) u tijeku izdržavanja kazne zatvora do 6 mjeseci,

3) ako se ne javi Zavodu jedanput mjesečno.

Po prestanku okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za ostatak razdoblja do kojeg je nezaposlenoj osobi priznato pravo na novčanu naknadu pod uvjetom da se prijavi Zavodu u roku od 30 dana.

Članak 28.

Pravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi:

1) ako se zaposli,

2) istekom razdoblja za koje je imala pravo na novčanu naknadu,

3) umirovljenjem ili ispunjenjem uvjeta za starosnu mirovinu,

4) ako postane potpuno nesposobna za rad,

5) kad ostvari pravo na naknadu po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju,

6) nastupanjem na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,

7) ako se neopravdano ne odazove na poziv Zavoda, odbijanjem prvoga ponuđenog zaposlenja koje odgovara zanimanju i stupnju stručne spreme, znanju i sposobnosti i drugim posebnim uvjetima potrebnim za obavljanje poslova ili naprijavljivanjem na oglas, odnosno natječaj na koji ga Zavod uputi u skladu sa svojim aktom osim ako ponuđeno zaposlenje nije odbijeno zbog obiteljskih obveza ili stoga što poslodavac redovito ne ispunjava svoje obveze prema zaposlenicima,

8) ako se neopravdano u dva uzastupna mjeseca ne javi Zavodu,

9) osnivanjem trgovačkog društva ili druge pravne osobe, početkom samostalnog obavljanja djelatnosti osobnim radom ili profesionalne djelatnosti,

10) kada navrši 65 godina života, ako ispunjava uvjete za mirovinu po bilo kojoj osnovi.

Pravo na novčanu naknadu prestaje i ako nezaposlena osoba koja ne snosi troškove obrazovanja odbije uključiti se u obrazovanje koje je na istom stupnju stručne spreme organizirao Zavod, ili ako svojom krivnjom prekine, odnosno ne završi obrazovanje.

Članak 29.

Nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako od trenutka prestanka prava na novčanu naknadu ispuni uvjete utvrđene u članku 17. ovoga Zakona.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka nezaposlena osoba kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zapošljavanjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja je ponovno ostala nezaposlena, osim iz razloga utvrđenih u članku 19. ovoga Zakona, produžava se isplaćivanje novčane naknade za onoliko vremena koliko joj je preostalo za primanje te naknade.

2. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPLATAK ZA DJECU

Članak 30.

Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ima nezaposlena osoba ako se prijavi Zavodu:

1. u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja nadoknade plaće na koju ima pravo prema propisima o zdravstvenom osiguranju,

2. u roku od 30 dana nakon služenja vojnog roka ili nakon nesposobnosti za rad zbog koje je otpuštena s te vojne službe,

3. u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obveznog liječenja alkoholičara i narkomana,

4. u roku od 30 dana po povratku u Republiku Hrvatsku nakon prestanka rada u inozemstvu i ako je prije odlaska na rad u inozemstvo bila zdravstveno osigurana u Republici Hrvatskoj,

5. u roku od 90 dana nakon svršetka školske godine u kojoj je završila redovito školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako je prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu,

6. u roku od 90 dana nakon služenja vojnog roka, odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti radi koje je otpuštena s te vojne službe, ako je na služenje vojnog roka stupila u roku od 60 dana od dana završetka školovanja u odgovarajućoj ustanovi,

7. u roku od 30 dana od dana navršenih 15 godina života ako nije završio školovanje, odnosno po svršetku osnovnog školovanja u roku 30 dana od dana svršetka školske godine ako se nije zaposlio,

8. u roku od 30 dana od prekida školovanja osoba koja je prema propisima o školovanju izgubila položaj učenika, odnosno redovitog studenta ili je prekinula redovito školovanje, zadržava pravo na zdravstveno osiguranje u trajanju od jedne godine od prekida školovanja ako to pravo ne može ostvariti po drugoj osnovi.

Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ima i nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju a Zavod je obvezan tu osobu osigurati za slučaj nesreće na poslu ili profesionalnog oboljenja.

Članak 31.

Pravo na mirovinsko i invalidsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila pravo na novčanu naknadu po odredbama ovoga Zakona i ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok ne stekne najmanji uvjet staža osiguranja, odnosno mirovinskog staža za priznavanje starosne mirovine, ali najviše u trajanju 5 godina.

Članak 32.

Invalidi rada koji ispunjavaju uvjete za stjecanje prava po osnovi mirovinskog i invalidskog osiguranja ostvaruju prava obuhvaćena materijalnim osiguranjem za vrijeme nezaposlenosti, po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Razdoblja koja je nezaposlena osoba kao invalid rada provela koristeći se pravom na obrazovanje, odnosno pravom na zaposlenje ne smatraju se prekidom u radu pri utvrđivanju prava po osnovi materijalnog osiguranja.

Članak 33.

Pravo na mirovinsko i invalidsko osiguranje ima žena iz članka 17. stavka 3. ovoga Zakona.

Prava iz stavka 1. ovoga članka prestaju:

1. brisanjem iz evidencije,

2. kada dijete navrši godinu dana života, odnosno do navršene 3. godine života ako je po ocjeni nadležnog tijela zdravstvenog osiguranja djetetu potrebna neopohodna pojačana majčina njega, odnosno kada blizanci, treće ili svako sljedeće dijete navrši tri godine života,

3. u slučaju smrti djeteta do nastupanja okolnosti iz točke 1. i 2. ovoga stavka, a najduže šest mjeseci od smrti djeteta.

Članak 34.

Sredstva za obvezno zdravstveno osiguranje i mirovinsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih osoba iz članka 30., 31. i 33. ovoga Zakona osigurava Zavod.

Visinu osnovice za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

Članak 35.

Pravo na obvezno zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje nezaposlena osoba gubi nastupanjem okolnosti iz članka 28. ovoga Zakona osim okolnosti iz točke 2. stavka 1. istoga članka.

Članak 36.

Pravo na doplatak za djecu nezaposlena osoba ostvaruje po posebnim propisima.

3. NOVÈANA POMOÆ

Članak 37.

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovna djelovanja, a koja ne prima novčanu naknadu ima u tijeku trajanja tog obrazovanja pravo na novčanu pomoć u visini najniže novčane naknade koju isplaćuje Zavod.

Odlukom Upravnog vijeća Zavoda mogu se utvrditi i drugi slučajevi i uvjeti pod kojima se nezaposlenim osobama prijavljenim kod Zavoda može odobriti novčana pomoć.

4. NAKNADA TROŠKOVA ZA VRIJEME OBRAZOVNIH DJELOVANJA

Članak 38.

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovna djelovanja ima pravo na naknadu troškova prijevoza za vrijeme tih djelovanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, stvarnih troškova za obvezne udžbenike, troškova prehrane u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom i troškova propisane zaštitne odjeće.

5. JEDNOKRATNA NOVÈANA POMOÆ

Članak 39.

Nezaposlena osoba kojoj se posredovanjem Zavoda ili na drugi način osigura zaposlenje izvan mjesta njenog prebivališta ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Uvjete za ostvarivanje prava i visinu jednokratne novčane pomoći utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

6. NAKNADA PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA

Članak 40.

Nezaposlena osoba prijavljena Zavodu, kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu ima pravo na naknadu putnih ili selidbenih troškova za sebe, bračnog druga i djecu od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja.

Uvjete za korištenje prava i visinu naknade iz prethodnog stavka utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

7. MATERIJALNO OSIGURANJE OSOBA
KOJE SU BILE ZAPOSLENE U INOZEMSTVU

Članak 41.

Hrvatski državljani koji su bili zaposleni u inozemstvu ostvaruju pravo na materijalno osiguranje za vrijeme nezaposlenosti u skladu s odredbama međudržavnog ugovora.

Hrvatski državljanin koji je radio u državi s kojom Republika Hrvatska nema zaključen ugovor kojim su regulirana prava za slučaj nezaposlenosti, odnosno državi u kojoj nije bio osiguran za slučaj nezaposlenosti, može ostvariti materijalno osiguranje po odredbama ovog Zakona ako je doprinos za zapošljavanje plaćao Zavodu za vrijeme od najmanje 9 mjeseci u posljednja 24 mjeseca prije prestanka zaposlenja u inozemstvu.

Članak 42.

Osnovica za utvrđivanje novčane naknade nezaposlenim osobama iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona utvrđuje se u skladu s međudržavnim ugovorom.

Osnovicu za utvrđivanje novčane naknade osobama iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje odlukom ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za financije.

Članak 43.

U postupku utvrđivanja i ostvarivanja prava kao i utvrđivanje visine novčane naknade nezaposlenim osobama iz članka 41. ovoga Zakona, pored odredbi međudržavnog ugovora primjenjuju se i odredbe ovoga Zakona.

IV. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Članak 44.

Prava za vrijeme nezaposlenosti nezaposlena osoba ostvaruje u Zavodu.

Članak 45.

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe.

U postupku rješavanja o pravima nezaposlenih osoba za vrijeme nezaposlenosti primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja odlučuje nadležno tijelo Zavoda određeno statutom Zavoda.

Članak 46.

Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava utvrđena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona dužna je u roku 15 dana prijaviti Zavodu svaku okolnost koja utječe na promjenu ili prestanak prava.

Članak 47.

Nezaposlena osoba kojoj je na teret Zavoda izvršena isplata ili je ostvarila neka primanja na koja nije imala pravo, dužna je vratiti primljene iznose, odnosno nadoknaditi učinjene izdatke:

1) ako je na osnovi netočnih podataka za koje je znala ili morala znati da su netočni, ili na drugi protupravan način ostvarila pravo, ili ga je ostvarila u obujmu većem nego što joj pripada,

2) ako je ostvarila novčanu isplatu ili drugo davanje zbog toga što nije prijavila nastale promjene, odnosno okolnosti koje utječu na prestanak prava ili obujam njegovog korištenja, a znala je ili je morala znati za nastale promjene ili okolnosti.

Ako je na osnovi pravomoćne sudske odluke ili odluke poslodavca zaposlenik vraćen na rad, te su mu uspostavljena prava po osnovi rada za razdoblje u tijeku kojeg je bio nezaposlen, zaposlenik je dužan vratiti Zavodu iznose isplaćene na ime novčane naknade.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka Zavod ima pravo na povrat uplaćenog koje je uplatio za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje te doplatka za djecu.

V. AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU

Članak 48.

Aktivna politika u zapošljavanju je skup mjera i aktivnosti koje Zavod poduzima u cilju unapređenja tržišta rada, zapošljavanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojeće zaposlenosti ako za to postoji ekonomska opravdanost, olakšavanja zapošljavanja pojedinih skupina ili pojedinaca na tržištu rada, smanjenja nezaposlenosti te osiguravanja zaposlenika poslodavcima.

Tržište rada određuje stanje zaposlenosti i nezaposlenosti, odnosno odnos broja tražitelja zaposlenja i ponude slobodnih poslova.

Članak 49.

Aktivna politika u zapošljavanju obuhvaća osobito:

- programe obrazovnih djelovanja,

- programe za otvaranje novih radnih mjesta,

- programe prilagodbe radnih mjesta za pojedine skupine nezaposlenih,

- pojedinačne programe samozapošljavanja nezaposlenih osoba,

- programe pripreme zaposlenika u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koja prelaze na nove proizvodne programe ili na nove tehnologije,

- programe izrade studija, istraživačkih i drugih projekata vezanih za tržište rada,

- programe humanitarnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih, očuvanja kulturnih i povijesnih spomenika i drugih djelatnosti ako neposredno zapošljavaju nezaposlene osobe,

- programe sanacije trgovačkog društva i druge pravne osobe ako ista, osigurava profitabilno poslovanje za duže razdoblje,

- programe zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih (starije osobe, invalidne osobe i dr.),

- programe prostorne i profesionalne pokretljivosti.

Članak 50.

Upravno vijeće Zavoda u provođenju aktivne politike u zapošljavanju iz članka 49. ovoga Zakona, a u skladu s općom gospodarskom politikom i stanjem na tržištu rada utvrđuje:

- mjere aktivne politike u zapošljavanju,

- potrebna financijska sredstva,

- prvenstvo u provođenju mjera aktivne politike u zapošljavanju.

Posebni uvjeti i način korištenja sredstava utvrđuju se ugovorom između Zavoda i korisnika sredstava.

Članak 51.

Sredstva namijenjena provedbi mjera aktivne politike u zapošljavanju mogu se odobravati u obliku kredita.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka Zavod može ulagati radi provođenja programa koji osiguravaju zapošljavanje većeg broja osoba.

VI. EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH OSOBA

Članak 52.

Evidenciju nezaposlenih osoba vodi Zavod u skladu sa propisima o evidencijama u oblasti rada i drugim propisima, na osnovi prijave nezaposlene osobe.

Članak 53.

Nezaposlenom osobom u smislu ovoga Zakona smatra se osoba sposobna za rad, u dobi 15-65 godina koja je evidentirana u Zavodu kao tražitelj zaposlenja i redovito se prijavljuje Zavodu, a koja:

- nije u radnom odnosu,

- nije vlasnik ili većinski suvlasnik više od 51% udjela u trgovačkom društvu ili u drugoj pravnoj osobi,

- ne obavlja samostalno profesionalnu i gospodarsku djelatnost,

- nije vlasnik ili većinski suvlasnik više od 51% udjela u poljoprivrednom gospodarstvu,

- nije redoviti učenik, redoviti student ili umirovljenik.

Ne smatra se nezaposlenom osoba kojoj prava iz radnog odnosa miruju.

Članak 54.

Nezaposlena osoba prijavljuje se i evidentira u Zavodu prema mjestu prebivališta, odnosno prema mjestu prestanka radnog odnosa, ako u tom mjestu ima boravište.

Evidentirana nezaposlena osoba obvezna je javljati se Zavodu jedanput u mjesecu.

Zavod vodi podatke o nezaposlenim osobama na propisanim obrascima osnovne evidencije.

Članak 55.

Zaposlene ili s njima izjednačene osobe mogu se prijaviti Zavodu radi promjene zaposlenja, odnosno radi posredovanja, savjetovanja i informiranja bez obveze redovitog javljanja.

Podaci o ovim osobama vode se u pomoćnoj evidenciji.

Članak 56.

Evidenciju o nezaposlenoj osobi Zavod prestaje voditi ako ta osoba:

- zasnuje radni odnos ili stupi u službu,

- odjavi se sa evidencije,

- postane vlasnik ili većinski suvlasnik više od 51% udjela u trgovačkom društvu ili drugom pravnom subjektu,

- samostalno počne obavljati djelatnost osobnim radom ili profesionalnu djelatnost,

- postane vlasnik ili većinski suvlasnik više od 51% udjela u poljoprivrednom gospodarstvu,

- ostvari mirovinu,

- postane potpuno nesposobna za rad,

- nastupi na odsluženje vojnog roka,

- nastupi na izdržavanje kazne zatvora dužem od 6 mjeseci,

- ne javi se u dva uzastopna roka Zavodu, a ne obavijesti Zavod o opravdanim razlozima,

- postane redovit učenik ili student,

- izjavi, da u skladu sa propisima rješava svoje zaposlenje uz pomoć sredstava dobivenih u tu svrhu,

- navrši 65 godina života, ako ispunjava uvjete za mirovinu po bilo kojoj osnovi,

- bez opravdanih razloga ne odazove se na poziv Zavoda, odbijanjem prvog ponuđenog zaposlenja koje odgovara zanimanju i stupnju stručne spreme, znanju i sposobnosti i drugim posebnim uvjetima potrebnim za obavljanje poslova ili neprijavljivanjem na oglas, odnosno natječaj na koji ga Zavod uputi u skladu sa svojim aktom,

- ne snosi troškove obrazovanja, a odbije uključiti se u obrazovanje koje je na istom stupnju stručne spreme organizirao Zavod, ili ako svojom krivnjom prekine odnosno ne završi obrazovanje.

Osobe o kojima je Zavod prestao voditi evidenciju iz razloga navedenih u podstavcima 14. i 15. prethodnog stavka mogu se ponovno prijaviti Zavodu nakon proteka roka od 6 mjeseci od prestanka vođenja evidencije.

Članak 57.

Poslodavci obvezno prijavljuju Zavodu:

- svaku potrebu za zaposlenikom,

- svaki prestanak prijavljene potrebe za zaposlenikom.

Članak 58.

Provedbene propise o načinu i mjestu podnošenja, vođenja, sadržaju i rokovima prijava, evidencija i izvješća donosi Upravno vijeće Zavoda.

VII. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 59.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 60.

Zavod obavlja sljedeće poslove:

- prati, analizira i istražuje gospodarska, socijalna i druga kretanja, zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost, te njihove međusobne utjecaje, na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja,

- vodi evidencije o nezaposlenima, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i zaposlenika koji traže zaposlenje, prati potrebe za zaposlednicima, njihovo zapošljavanje, te u tom poslu surađuje s poslodavcima,

- u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i udrugama organizira i provodi programe profesionalnog usmjerenja, obrazovanja, te druge oblike aktvine politike zapošljavanja,

- surađuje s obrazovnim ustanovama radi usklađivanja obrazovnih programa s potrebama za zaposlenicima i provođenje profesionalnog usmjeravanja,

- provodi međunarodne konvencije i međudržavne ugovore o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti,

- obavlja poslove glede zapošljavanja hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava, te izdaje radne dozvole stranim državljanima i osobama bez državljanstva za rad u Republici Hrvatskoj,

- rješava o pravima nezaposlenih osoba i obavlja isplatu naknada na temelju donijetih rješenja,

- upravlja i usmjerava sredstvima ostvarenim po osnovi doprinosa za zapošljavanje i drugim sredstvima osiguranim za namjene utvrđene ovim Zakonom,

- podnosi jednom godišnje Saboru Republike Hrvatske izvješće o radu Zavoda i to do 30. travnja za proteklu godinu,

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima Zavoda.

Članak 61.

Zavod donosi dugoročni plan o utvrđivanju smjernica politike tržišta rada te razvitka usluga Zavoda na tržištu rada za razdoblje od najmanje 3 godine koji mora biti u skladu s općom gospodarskom politikom i stanjem na tržištu rada. Dugoročni plan treba sadržavati i troškove investicija, kadrova i materijalnih troškova razvitka.

Dugoročni plan, na prijedlog Upravnog vijeća, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 62.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova Zavod osniva jedinstvenu stručnu službu.

Stručna služba Zavoda ustrojava se tako da osigura nesmetano, svrsishodno i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda kao i dostupno ostvarivanje prava nezaposlenih osoba utvrđenih ovim Zakonom.

Zavod ima jedan žiro-račun.

Članak 63.

Statut Zavoda donosi Upravno vijeće Zavoda a potvrđuje ga Sabor Republike Hrvatske.

Statutom se osobito uređuje ustrojstvo Zavoda, prava, obveze i odgovornosti tijela koja upravljaju Zavodom, javnost rada Zavoda i njegovih tijela, način sudjelovanja sindikata pomoraca i predstavnika brodara u posredovanju pri zapošljavanju pomoraca, način sudjelovanja evidentiranih nezaposlenih osoba u provedbi mjera za poticanje zapošljavanja, način zastupanja, poslovanja, obavljanja stručno-administrativnih, pravnih i drugih poslova i druga pitanja od važnosti za rad Zavoda.

Članak 64.

Zavodom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće se sastoji od 9 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske i to:

- 5 članova na prijedlog ministra nadležnog za rad i

- 4 člana, od kojih 2 predstavnika sindikata i 2 predstavnika poslodavaca na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća ili na prijedlog reprezentativnih udruga poslodavaca i sindikata ako Gospodarsko-socijalno vijeće nije osnovano.

Predsjednika upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća. Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom Zavoda.

Članak 65.

Zavod ima ravnatelja kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad.

Djelokrug rada, ovlasti i odgovornosti ravnatelja Zavoda utvrđuje se statutom.

Članak 66.

Upravni nazdor nad zakonitošću rada Zavoda obavlja ministarstvo nadležno za rad.

Zavod je obvezan najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu ministarstvu nadležnom za rad.

Članak 67.

Nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona provodi inspekcija rada.

Inspekcija rada zabranit će obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pravnim i fizičkim osobama koji te poslove obavljaju protivno odredbi članka 4. stavka 2.ovoga Zakona.

VIII. IZVORI SREDSTAVA ZA DJELATNOST ZAPOŠLJAVANJA

Članak 68.

Sredstva za djelatnost zapošljavanja osiguravaju se:

- doprinosom zaposlenika,

- doprinosom poslodavaca,

- doprinosom zaposlenika zaposlenih u inozemstvu,

- iz drugih izvora.

Doprinosi i druga sredstva uplaćuju se Zavodu.

Članak 69.

Osnovica za obračun doprinosa je:

- za zaposlenika, plaća zaposlenika,

- za poslodavca, zbroj osnovica za obračun doprinosa svih zaposlenika koje poslodavac zapošljava.

Plaćom se u smislu ovoga Zakona smatra sve što poslodavac plaća ili daje zaposleniku na osnovi radnog odnosa, osim iznosa koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada ili naknade, potpore i nagrade koje se ne oporezuju u smislu propisa o porezu na dohodak.

Članak 70.

Stopa doprinosa za zaposlenika je 0,85% od osnovice utvrđene u članku 69. ovoga Zakona.

Stopa doprinosa za poslodavca je 0,85% od osnovice utvrđene u članku 69. ovoga Zakona.

Iznimno stopu doprinosa za zaposlenika iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Članak 71.

Obveznik uplate doprinosa iz članka 68. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga Zakona je poslodavac.

Obveznik uplate doprinosa iz članka 68. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona je zaposlenik zaposlen u inozemstvu.

Poslodavac je dužan doprinose iz stavka 1. ovoga članka obračunati i uplatiti pri svakoj isplati plaće.

Članak 72.

Glede obveza obračuna i uplate doprinosa utvrđenih ovim Zakonom primjenjuju se propisi o porezima na dohodak i propisi o plaćanju poreza građana.

Članak 73.

Sredstva ostvarena naplatom kazni propisanih ovim Zakonom, Zakonom o radu (“Narodne novine”, br. 38/95., 54/95. i 65/95.), Zakonom o inspekciji rada (“Narodne novine”, br. 9/83., 17/86., 9/91., 26/93. i 29/94.) te Zakonom o zapošljavanju stranaca (“Narodne novine”, br. 19/92., 33/92., 89/92., 26/93., 29/94. i 52/94.) prihod su Zavoda i uplaćuju se na njegov račun.

Članak 74.

Sredstva za djelatnost zapošljavanja ostvarena prema članku 68. i članku 73. ovoga Zakona raspoređuju se na temelju godišnjega financijskog plana Zavoda.

Financijski plan donosi Upravno vijeće Zavoda uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad i ministra nadležnog za financije.

Sredstva za plaće službenika i namještenika Zavoda te materijalne troškove Zavoda osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 75.

Zavod ima zalihu koja se ostvaruje izdvajanjem najmanje 50% viška prihoda nad rashodima.

Ako se po završnom računu utvrdi višak prihoda, 50% tog viška se unosi u zalihu, a 50% se prenosi u narednu godinu i uključuje u sredstva za djelatnost zapošljavanja.

Tijekom godine zaliha se može koristiti kao obrtna sredstva za podmirenje tekućih obveza Zavodu te kao pozajmica uz obvezu vraćanja najkasnije do kraja iduće godine uz kamatu.

Zaliha služi za pokrivanje viška rashoda i sanaciju gubitaka.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 76.

Novčanom kaznom od 40.000.00 do 200.000.00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba koja obavlja poslove posredovanja u zemlji ili inozemstvu bez suglasnosti (članak 4. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom od 4.000,00 do 20.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put udvostručuju se najniži i najviši iznosi novčanih kazni propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka.

Članak 77.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac ako ne prijavi:

- svaku potrebu za zaposlenikom (članak 57. podstavak 1.),

- svaki prestanak potrebe za zaposlenikom (članak 57. podstavak 2.).

Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poslodavca novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka počinjene drugi put udvostručuju se najniži i najviši iznosi novčanih kazni propisanih stavkom 1. i 2. ovoga članka.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Zavod za zapošljavnje u sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Zavod za zapošljavanje u sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi nastavlja s radom kao Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Sredstva Zavoda za zapošljavanje u sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi postaju sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji preuzima prava i obveze te službenike i namještenike Zavoda za zapošljavanje u sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Članak 79.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do tog dana, osiguravaju se ta prava i nakon toga dana u istom opsegu do njihovog prestanka.

Članak 80.

Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podnijeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, okončat će se prema propisima koji su se primjenjivali do tog dana, ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

Žalbe podnijete protiv rješenja donijetih do stupanja na snagu ovoga Zakona rješavat će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 81.

Prava iz članka 17. stavka 3. i članka 33. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona priznat će se nezaposlenoj ženi koja u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, odnosno kojoj je isteklo pravo na novčanu naknadu a blizanci ili posljednje dijete žene s troje ili više djece nije navršilo 3 godine života.

Članak 82.

Zavod će donijeti Statut i druge akte u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka shodno će se primjenjivati postojeći akti Zavoda za zapošljavanje u sastavu Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Članak 83.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

- Zakon o zapošljavanju (“Narodne novine”, br. 55/90. - pročišćeni tekst, 19/91., 26/93., 117/93., 29/94., 76/94. i 95/94.),

- Zakon o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja (“Narodne novine”, br. 33/89., 42/90. i 14/91.),

- članak 18. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (“Narodne novine”, br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 26/93., 96/93., 29/94. i 44/94.).

Članak 84.

Korisnici sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja kojima su sredstva odobrena kao povratna prema Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja, dužna su vratiti ta sredstva Zavodu u skladu sa zaključenim ugovorima.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka Zavod će koristiti za poticanje zapošljavanja.

Propise o uvjetima i načinu korištenja ovih sredstava propisat će ministar nadležan za rad uz suglasnost s ministrom nadležnim za financije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 85.

Propis iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona ministar nadležan za rad donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja propisa iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona primjenjuje se Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravni subjekti izvan Zavoda za zapošljavanje (“Narodne novine”, br. 11/95.).

Članak 86.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Klasa: 100-01/96-01/01
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics