WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O AZILU

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O AZILU

Glava I.

OP?E ODREDBE

?lanak 1.

Ovim se Zakonom propisuju na?ela, uvjeti i postupak za priznavanje azila i odobravanje privremene zaštite, status, prava i obveze tražitelja azila, azilanata i stranaca kojima je odobrena privremena zaštita, te uvjeti i postupak za ukidanje statusa azilanta i za prestanak privremene zaštite stranaca u Republici Hrvat­skoj.

Zna?enje izraza u ovom Zakonu

?lanak 2.

Pojedini izrazi imaju, u smislu ovoga Zakona, sljede?e zna­?e­nje:

Stranac je osoba koja nema hrvatsko državljanstvo (strani državljanin i osoba bez državljanstva),

Izbjeglica je osoba koja je definirana u Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. godine i Protokolu o statusu izbjeglica iz 1967. godine (u daljnjem tekstu: Ženevska konvencija i Protokol), odnosno osoba koja se ne nalazi u zemlji svog podrijetla te se zbog osnovanog straha od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti odre?enoj društvenoj skupini ili politi?kog mišljenja, ne može, ili se zbog tog straha ne želi staviti pod zaštitu te zemlje, kao i osoba bez državljanstva koja se nalazi izvan zemlje prethodnog boravišta, a koja se ne može ili se zbog straha ne želi vratiti u tu zemlju.

Azil je uto?ište koje u Republici Hrvatskoj dobiva izbjeglica na temelju akta nadležnog tijela kojim se udovoljava njegovom zahtjevu za priznavanje azila, iz razloga navedenih u ?lanku 4. ovoga Zakona.

Privremena zaštita je zaštita koja se pruža strancima u Republici Hrvatskoj koje zemlja njihovog podrijetla nije spremna ili nije u mogu?nosti zaštititi iz razloga navedenih u ovom Zakonu, a može trajati najduže tri godine.

Tražitelj azila je stranac koji izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za azil odnosno stranac koji podnese zahtjev za azil.

Azilant je izbjeglica kojemu je priznato pravo na azil na temelju odredaba ovoga Zakona.

Maloljetnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest godina života a koji se pri ulasku u Republiku Hrvatsku nalazi bez pratnje roditelja ili skrbnika, ili koji je ostao bez pratnje roditelja ili skrbnika nakon što je ušao u Republiku Hrvatsku.

Boravište je mjesto u kojem se azilant nastanio s namjerom da tu živi.

Strana putna isprava je putovnica (osobna ili obiteljska), zajedni?ka putovnica, diplomatska putovnica, službena putovnica, pomorska knjižica, brodarska knjižica i druga putna isprava priznata po me?unarodnom pravu.

Putna isprava za stranca je putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva i putni list za stranca.

Zemlja podrijetla je zemlja ?ije državljanstvo ima stranac ili zemlja u kojoj je osoba bez državljanstva imala svoje prethodno boravište. Ako osoba ima više od jednog državljanstva, zemlja podrijetla je svaka od zemalja ?ije državljanstvo stranac ima.

Sigurna tre?a zemlja je zemlja u kojoj je stranac boravio prije dolaska u Republiku Hrvatsku, pod uvjetima:

1. da je u njoj siguran od proganjanja ili kršenja ljudskih prava iz razloga navedenih u ?lanku 4. ovoga Zakona,

2. da se pridržava me?unarodnih na?ela u svezi zaštite izbjeg­lica sadržanih u Ženevskoj konvenciji i Protokolu,

3. da se stranac može u nju zakonito vratiti i zatražiti azil bez straha od protjerivanja u zemlju gdje bi njegov život, sigurnost ili sloboda bili ugroženi.

Vlada Republike Hrvatske utvr?uje listu sigurnih tre?ih zemalja iz stavka 1. podstavka 12. ovoga ?lanka i objavljuje je u »Narodnim novinama«.

Zabrana prisilnog udaljenja ili vra?anja

?lanak 3.

Nije dopušteno prisilno udaljiti ili na bilo koji na?in vratiti izbjeglicu u zemlju, gdje bi njezin život ili sloboda bili ugroženi zbog rasne, vjerske ili nacionalne pripadnosti, zbog pripadnosti odre?enoj društvenoj skupini ili zbog politi?kog mišljenja ili u državu u kojoj bi mogla biti podvrgnuta mu?enju, ne?ovje?nom ili ponižavaju?em postupanju ili kažnjavanju.

Zabrana prisilnog udaljenja ili vra?anja izbjeglica iz stavka 1. ovoga ?lanka ne primjenjuje se na osobu za koju postoji osnovana sumnja da bi mogla ugroziti sigurnost države ili javni poredak u Republici Hrvatskoj, ili koja, nakon što je pravomo?no osu?ena za teško kazneno djelo, predstavlja opasnost za društvo.

Pravo na azil

?lanak 4.

Republika Hrvatska priznat ?e pravo na azil strancu koji se ne nalazi u zemlji svog podrijetla te se zbog osnovanog straha od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti odre?enoj društvenoj skupini ili politi?kog mišljenja ne može, ili se zbog tog straha ne želi staviti pod zaštitu doti?ne zemlje, ili osobi bez državljanstva koja se nalazi izvan zemlje prethodnog boravišta, a koja se ne može, ili se zbog tog straha ne želi vratiti u tu zemlju.

Razlozi za isklju?enje

?lanak 5.

Pravo na azil ne?e se priznati strancu za kojeg se prikupe podaci iz kojih proizlazi:

– da je po?inio zlo?in protiv mira, ratni zlo?in ili zlo?in protiv ?ovje?nosti definiran me?unarodnim dokumentima i njihovim odredbama vezanim za takve zlo?ine,

– da je po?inio teško nepoliti?ko kazneno djelo izvan Repub­like Hrvatske prije nego je došao u Republiku Hrvatsku,

– da je sudjelovao u planiranju, financiranju, organiziranju, odnosno na bilo koji na?in pomaganju ili izvršenju teroristi?kih aktivnosti ili u pružanju uto?išta sudionicima teroristi?kih aktivnosti,

– da je kriv za postupke koji su u suprotnosti s ciljevima i na?elima Ujedinjenih naroda.

Pravo na azil ne?e se priznati strancima koji trenutno primaju zaštitu ili pomo? tijela ili agencija Ujedinjenih naroda, osim Ureda Visokog povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice (u daljnjem tekstu UNHCR).

Ukoliko zaštita ili pomo? iz stavka 2. ovoga ?lanka zbog bilo kojih razloga prestane, a položaj tih osoba nije ure?en u skladu s relevantnim rezolucijama koje je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih naroda, tim ?e se osobama priznati pravo na azil ukoliko ispunjavaju uvjete iz ?lanka 4. ovoga Zakona.

Pravo na azil ne?e se priznati osobama kojima nadležna tijela Republike Hrvatske priznaju ista prava i obveze kao državljanima Republike Hrvatske.

Tijela nadležna za odlu?ivanje o zahtjevu

?lanak 6.

O zahtjevu za azil odlu?uje u prvom stupnju Ministarstvo unutarnjih poslova.

Protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova dopuštena je žalba Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za rješavanje o žalbama tražitelja azila i azilanata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Protiv rješenja Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Povjerenstvo

?lanak 7.

Povjerenstvo ima predsjednika i osam ?lanova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra unutarnjih poslova, na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik i ?lanovi Povjerenstva imenuju se iz redova diplomiranih pravnika zaposlenih u tijelima državne uprave ili javnim službama, s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Povjerenstvo odlu?uje u vije?ima sastavljenim od tri ?lana. Vije?e donosi odluke ve?inom glasova.

Povjerenstvo je neovisno u svom radu.

Prostorne i tehni?ke uvjete za rad Povjerenstva osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

Podnošenje zahtjeva za azil

?lanak 8.

Zahtjev za azil stranac podnosi u Prihvatilištu za tražitelje azi­la.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil stranac može izjaviti prilikom obavljanja grani?ne kontrole na grani?nom prijelazu.

Ako se stranac nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, na­mjeru za podnošenje zahtjeva za azil može izjaviti u svakoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Stranca koji izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za azil kod drugog državnog tijela, uputit ?e se nadležnom tijelu iz stav­ka 1. ovoga ?lanka.

Izražavanjem namjere za podnošenje zahtjeva za azil smatra se svako traženje zaštite od proganjanja u smislu ?lanka 4. ovoga Zakona.

Nezakonit ulazak u Republiku Hrvatsku

?lanak 9.

Izbjeglica koji nezakonito u?e u Republiku Hrvatsku, izravno dolaze?i s teritorija gdje je njegov život ili sloboda ugrožena u smislu ?lanka 4. ovoga Zakona, ne?e se kazniti zbog nezakonitog ulaska ili boravka, ako Ministarstvu unutarnjih poslova bez odgode podnese zahtjev za azil i ako predo?i valjane razloge svog nezakonitog ulaska ili boravka.

Pomo? podnositelju zahtjeva

?lanak 10.

Tražitelju azila mora se omogu?iti da što prije podnese svoj zahtjev za azil.

Tražitelj azila mora biti upoznat s postupkom za dobivanje azila te s pravima i dužnostima koja ima u tom postupku kao i o mogu?nosti stupanja u kontakt i dobivanja besplatne pravne pomo?i od predstavnika UNHCR-a i predstavnika drugih organizacija koje se bave zaštitom prava izbjeglica.

Suradnja s Uredom UNHCR-a

?lanak 11.

O pitanjima koja se odnose na tražitelje azila i azilante, nad­ležna državna tijela sura?uju s Uredom UNHCR-a.

Nadležna državna tijela na zahtjev Ureda UNHCR-a dostav­ljaju obavijesti i statisti?ke podatke o:

– tražiteljima azila i azilantima u Republici Hrvatskoj,

– primjeni Ženevske konvencije i ostalih me?unarodnih dokumenata koji se odnose na izbjeglice,

– zakonima, uredbama i ostalim propisima koji se primjenjuju ili su u izradi, a odnose se na izbjeglice.

Pravo na boravak tražitelja azila

?lanak 12.

Tražitelj azila ima pravo na boravak u Republici Hrvatskoj do okon?anja postupka po njegovom zahtjevu za azil.

?lanovi uže obitelji tražitelja azila, koji su došli zajedno s tražiteljem azila u Republiku Hrvatsku, imaju pravo na boravak sukladno stavku 1. ovoga ?lanka.

Jezik u postupku

?lanak 13.

Ako tražitelj azila ne razumije jezik na kojemu se vodi postupak, osigurat ?e mu se prevoditelj za jezik kojeg razumije.

Žene – tražitelji azila

?lanak 14.

Na zahtjev žene – tražitelja azila, osigurat ?e se, ako je to mogu?e, da postupak vodi ženska osoba.

Odredba stavka 1. ovoga ?lanka odnosi se i na osiguravanje prevoditelja.

Maloljetnici bez pratnje

?lanak 15.

Maloljetniku bez pratnje koji traži azil tijelo nadležno za poslove socijalne skrbi imenovat ?e skrbnika.

Zahtjev za azil ?iji je tražitelj maloljetnik bez pratnje rješava se u najkra?em mogu?em roku.

Ministarstvo unutarnjih poslova vodit ?e postupak uzevši u obzir stupanj psihofizi?kog razvoja maloljetnika.

Punoljetne poslovno nesposobne osobe

?lanak 16.

Punoljetnoj poslovno nesposobnoj osobi koja traži azil, prije po?etka postupka postavlja se zakonski zastupnik.

Zakonskog zastupnika odre?uje tijelo nadležno za poslove socijalne skrbi, u skladu sa zakonom.

Osobe navedene u stavku 1. ovoga ?lanka imaju pravo na pomo? i osnovnu skrb sukladno posebnim propisima.

Op?e obveze tražitelja azila

?lanak 17.

Tražitelji azila dužni su poštivati Ustav, zakone i druge propise Republike Hrvatske.

Tražitelji azila dužni su sura?ivati s nadležnim državnim tijelima Republike Hrvatske te postupati po njihovim mjerama i uputama.

Ograni?enje politi?kog djelovanja

?lanak 18.

Tražiteljima azila i azilantima zabranjeno je osnivanje, pridruživanje, potpomaganje i djelovanje u politi?kim i drugim skupinama koje djeluju u ili izvan Republike Hrvatske, a koje svojim programom ili djelovanjem smjeraju na podrivanje slobodnoga demokratskoga ustavnog poretka, ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske, odnosno obavljaju djelatnost opre?nu na?elima me?unarodnog prava.

Prikupljanje osobnih podataka

?lanak 19.

Ministarstvo unutarnjih poslova može za potrebe provedbe ovoga Zakona prikupljati osobne podatke od tražitelja azila.

Ministarstvo unutarnjih poslova može i bez suglasnosti tra­žitelja azila prikupljati podatke o njemu kod tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i podru?ne samouprave, te pravnih i fizi?kih osoba:

– ako je to u interesu tražitelja azila,

– ako je to zakonom ili drugim propisom dopušteno, ili

– ako je to potrebno radi provjere podataka o strancu.

Tijela i osobe iz stavka 2. ovoga ?lanka, koji raspolažu podacima koji se odnose na tražitelja azila, dužni su dati te podatke na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova.

Osobni i drugi podaci prikupljeni tijekom postupka priznavanja azila predstavljaju službenu tajnu i ne?e se dostaviti zemlji podrijetla tražitelja azila ili drugim tijelima koja ne sudjeluju u postupku.

Iznimno, za tražitelja azila ?iji je zahtjev za azil pravomo?no odbijen i kojeg treba prisilno udaljiti, mogu se zemlji podrijetla ili drugoj zemlji koja ga pristane prihvatiti dati sljede?i podaci:

– ime i prezime, datum ro?enja, spol, državljanstvo, podaci o ?lanovima obitelji, podaci o ispravama koje je izdala zemlja podrijetla i zadnja adresa u toj zemlji,

– po potrebi otiske prstiju i fotografije.

Prikupljanje i korištenje podataka iz ovoga ?lanka mora biti u skladu sa zakonom koji regulira zaštitu osobnih podataka.

Glava II.

PRAVA I OBVEZE TRAŽITELJA AZILA I AZILANATA

PRAVA I OBVEZE TRAŽITELJA AZILA

Prava tražitelja azila

?lanak 20.

Tražitelji azila imaju pravo na:

– boravak,

– osiguranje osnovnih uvjeta za život i smještaj,

– zdravstvenu zaštitu,

– osnovno školovanje,

– nov?anu pomo?,

– pristup sudovima i pravo na pravnu pomo?,

– humanitarnu pomo?,

– slobodu vjeroispovijesti i vjerskog odgoja njihove djece.

Prava iz stavka 1. ovoga ?lanka traju do okon?anja postupka povodom podnijetog zahtjeva za azil.

Obveze tražitelja azila

?lanak 21.

Tražitelji azila dužni su:

– odazvati se na pozive Ministarstva unutarnjih poslova i sura?ivati tijekom cijelog postupka priznavanja azila,

– javiti se Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od 3 dana u slu?aju promjene adrese,

– pridržavati se uputa i mjera Ministarstva unutarnjih poslova o ograni?enju slobode kretanja,

– podvr?i se mjerama utvr?ivanja identiteta,

– ne napuštati Republiku Hrvatsku dok traje postupak priznavanja azila.

U slu?aju nepoštivanja odredbe stavka 1. ovoga ?lanka tražitelju azila može se ograni?iti ili ukinuti pravo na nov?anu pomo? iz ?lanka 20. ovoga Zakona.

Prihvatilište za tražitelje azila

?lanak 22.

U Prihvatilište za tražitelje azila (u daljnjem tekstu: Prihvati­lište) smještaju se stranci kojima je u tijeku postupak za priznavanje azila.

Ustrojstvo Prihvatilišta ure?uje se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova.

Hrvatski Crveni križ, Hrvatski Caritas, UNHCR i druge organizacije koje se bave zaštitom prava izbjeglica mogu u Prihva­ti­liš­tu voditi odgojne, obrazovne i sli?ne programe te pružati besplatnu pravnu pomo?, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Tražiteljima azila smještenim u Prihvatilište osiguravaju se osnovni uvjeti za život uklju?uju?i:

– smještaj,

– hranu,

– nov?anu pomo?,

– zdravstvenu zaštitu,

– pomo? u osnovnim higijenskim potrepštinama.

Tražitelji azila mogu primati razne oblike humanitarne po­mo­?i.

Tražitelji azila koji posjeduju osnovna nov?ana sredstva ili su im troškovi osobnog života osigurani na neki drugi na?in, nemaju pravo na nov?anu pomo?.

Pravila boravka u Prihvatilištu odre?uju se ku?nim redom.

Opseg zdravstvene zaštite

?lanak 23.

Tražitelji azila imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Opseg prava na zdravstvenu zaštitu odre?uje se sukladno propisima o zdravstvenoj zaštiti stranaca.

Djeca-tražitelji azila uživaju punu zdravstvenu zaštitu kao i hrvatski državljani.

PRAVA I OBVEZE AZILANTA

Prava azilanta

?lanak 24.

Azilant ima pravo na:

– boravak,

– smještaj,

– rad,

– zdravstvenu zaštitu,

– školovanje,

– slobodu vjeroispovijesti i vjerskog odgoja njihove djece,

– spajanje uže obitelji,

– pravo pristupa sudovima i pravo na pravnu pomo?,

– nov?anu pomo?, i

– pomo? pri uklju?ivanju u društveni život.

Obveze azilanta

?lanak 25.

Azilant je obvezan:

– poštivati Ustav, zakone i druge propise Republike Hrvat­ske,

– Ministarstvu unutarnjih poslova prijaviti boravište i pro­mjenu adrese stanovanja u roku od 8 dana.

Pravo na boravak

?lanak 26.

Boravak u Republici Hrvatskoj, u smislu ovoga Zakona, utvr­?uje se pravomo?nim rješenjem kojim se tražitelju azila priznaje pravo na azil te traje do kona?nosti rješenja o ukidanju statusa azilanta.

Pravo na smještaj

?lanak 27.

Azilantima se osigurava smještaj prema mogu?nostima Republike Hrvatske, a najduže 6 mjeseci od pravomo?nosti rješenja kojim se tražitelju azila priznaje pravo na azil.

Pravo na osiguranje smještaja izgubit ?e azilant koji odbije dodijeljeni smještaj.

Pravo na rad

?lanak 28.

Azilanti i ?lanovi njihove uže obitelji imaju pravo na rad sukladno propisima koji reguliraju zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj.

Pravo na zdravstvenu zaštitu

?lanak 29.

Azilanti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu sukladno propisima koji reguliraju zdravstvenu zaštitu stranaca u Republici Hrvatskoj.

Pravo na školovanje

?lanak 30.

Azilant ima pravo na osnovno, srednje i visoko školovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin.

Pravo na slobodu vjeroispovijesti i vjerskog odgoja djece

?lanak 31.

Azilantima se jam?i sloboda vjeroispovijesti i sloboda vjerskog odgoja njihove djece.

Pravo na spajanje obitelji

?lanak 32.

Azilantu koji boravi u Republici Hrvatskoj odobrit ?e se pravo na spajanje sa ?lanovima uže obitelji.

?lanovima uže obitelji azilanta, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

– bra?ni drug,

– maloljetna djeca koja nisu zasnovala vlastitu obitelj,

– roditelji ili zakonski zastupnik maloljetnog azilanta.

Strancima navedenim u stavku 2. to?ki 1. i 3. ovoga ?lanka, status se rješava sukladno propisima koji ure?uju pravni položaj stranaca, a osobe navedene u stavku 2. to?ki 2. ovoga ?lanka slijede pravni položaj roditelja, odnosno zakonskog zastupnika kojem je odobren status azilanta.

Pravo na spajanje obitelji strancu navedenom u stavku 2. to?ki 1. ovoga ?lanka odobrit ?e se samo ako je brak zaklju?en prije dolaska u Republiku Hrvatsku.

Pravo pristupa sudovima i pravo na pravnu pomo?

?lanak 33.

Azilanti i ?lanovi njegove uže obitelji imaju pravo pristupa sudovima i pravo na pravnu pomo?.

Pravo na nov?anu pomo?

?lanak 34.

Azilant koji ne ostvaruje prihode, ne posjeduje imovinu i nema osobe koja ga je dužna i sposobna uzdržavati ima pravo na nov?anu pomo?, sukladno propisima o socijalnoj skrbi.

Pravo na nov?anu pomo? izgubit ?e azilant koji odbije prihvatiti ponu?eni posao.

Prava ?lanova uže obitelji azilanta

?lanak 35.

Prava navedena u ?lanku 24. ovoga Zakona ostvaruju i ?lanovi uže obitelji azilanta, koji s njime žive u Republici Hrvatskoj.

Pomo? pri uklju?ivanju u društvo

?lanak 36.

Republika Hrvatska, u okviru svojih mogu?nosti, osigurava uvjete za uklju?ivanje azilanta u kulturni, gospodarski i društveni život.

Pri tome ?e posebnu pozornost usmjeriti na:

– organiziranje te?ajeva hrvatskog jezika,

– organiziranje te?ajeva, seminara i drugih oblika obrazovanja i stru?nog osposobljavanja,

– pružanje obavijesti o hrvatskoj povijesti, kulturi i državnom ustrojstvu.

Glava III.

POSTUPAK PRIZNAVANJA AZILA

Primjena Zakona o op?em upravnom postupku

?lanak 37.

U postupku priznavanja azila primjenjuju se odredbe Zakona o op?em upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije druga?ije odre?eno.

Jedinstvenost postupka

?lanak 38.

Stranac koji podnese zahtjev za azil nema pravo podnijeti zahtjev za odobrenje boravka, sukladno propisima koji ure?uju status stranaca.

Smještaj tražitelja azila

?lanak 39.

Stranac koji je podnio zahtjev za azil, smjestit ?e se u Prihvatilište za vrijeme dok traje postupak.

Ako tražitelj azila posjeduje sredstva za uzdržavanje ili su mu smještaj i skrb osigurani na drugi na?in, Ministarstvo unutarnjih poslova odredit ?e da tražitelj azila, nakon sedam dana boravka u Prihvatilištu, boravi izvan Prihvatilišta.

Usluge smještaja tražitelja azila mogu obavljati i pravne i fizi?ke osobe, uz uvjete i na?in koje odredi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

Ograni?enje kretanja

?lanak 40.

Tražitelju azila može se ograni?iti kretanje iz razloga:

– navedenih u ?lanku 5. stavku 1. to?ki 3. ovoga Zakona,

– utvr?ivanja identiteta,

– sprje?avanja širenja zaraznih bolesti, ili

– nepoštivanja zakona i drugih propisa te mjera koje se poduzimaju kako bi se održao javni red.

Kretanje se može ograni?iti:

– zabranom kretanja izvan Prihvatilišta,

– zabranom kretanja izvan odre?enog podru?ja, ili

– zabranom napuštanja odre?ene adrese.

Kretanje se ograni?ava na rok do 3 mjeseca, a u naro?ito opravdanim okolnostima može se produžiti za još mjesec dana.

Iznimno od stavka 3. ovoga ?lanka, ograni?avanje kretanja iz razloga navedenih u stavku 1. to?ki 3. ovoga ?lanka vrijedi dok za to postoje razlozi.

Ograni?enje kretanja odre?uje rješenjem Ministarstvo unutarnjih poslova.

Protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova tražitelj azila može izjaviti žalbu Povjerenstvu u roku od 8 dana.

Žalba ne odga?a izvršenje rješenja.

Povjerenstvo u roku od 8 dana donosi rješenje o žalbi.

Odbacivanje zahtjeva

?lanak 41.

Zahtjev za azil odbacit ?e se zaklju?kom:

– ako tražitelj azila dolazi iz sigurne tre?e zemlje, u smislu ?lanka 2. ovoga Zakona,

– ako je tražitelju azila ve? prije u Republici Hrvatskoj zahtjev za azil odbijen, odba?en ili je postupak bio obustavljen, a nije priložio dokaze da su se okolnosti na kojima je zasnivao prethodni zahtjev u me?uvremenu bitno promijenile.

Protiv zaklju?ka o odbacivanju zahtjeva tražitelj azila može izjaviti žalbu Povjerenstvu u roku od 8 dana.

Rješenje o žalbi Povjerenstvo donosi u roku od 30 dana, ra?unaju?i od dana predaje žalbe.

Odbijanje zahtjeva

?lanak 42.

Zahtjev za azil odbit ?e se:

– ako tražitelj azila ne ispunjava uvjete za priznavanje prava na azil navedene u ?lanku 4. ovoga Zakona,

– ako postoji neki od razloga iz ?lanka 5. ovoga Zakona,

– ako je zahtjev o?ito neutemeljen,

– ako tražitelj azila posjeduje i državljanstvo tre?e države ?iju zaštitu nije zatražio.

Protiv rješenja kojim je zahtjev odbijen kao o?ito neuteme­ljen rok za žalbu Povjerenstvu je 8 dana.

Rješenje o žalbi iz stavka 2. ovoga ?lanka Povjerenstvo donosi u roku od 30 dana ra?unaju?i od dana predaje žalbe.

O?ito neutemeljen zahtjev

?lanak 43.

Zahtjev je o?ito neutemeljen ako:

– mu o?igledno nedostaje vjerodostojnost, odnosno iskaz tražitelja azila je kontradiktoran i nedosljedan,

– mu nedostaje sadržaj, odnosno ako tražitelj azila ne daje nikakve naznake da bi bio izložen strahu od proganjanja u smislu ?lanka 4. ovoga Zakona,

– je tražitelj azila došao u Republiku Hrvatsku isklju?ivo iz ekonomskih razloga,

– ako je tražitelj azila mogao dobiti u?inkovitu zaštitu u drugom dijelu svoje vlastite zemlje,

– se zbog op?ih politi?kih okolnosti, pravnog stanja ili provedbe zakona u zemlji podrijetla op?enito može smatrati da ne može postojati osnovani strah od proganjanja,

– ako je tražitelju azila ve? prije u nekoj drugoj zemlji koja provodi odredbe Ženevske konvencije zahtjev za azil odbijen, a okolnosti na kojima zasniva svoj zahtjev nisu se promijenile,

– se temelji na namjernoj prijevari ili zlouporabi postupka azila.

Prijevara i zlouporaba postupka

?lanak 44.

Pod prijevarom i zlouporabom postupka smatra se slu?aj kada tražitelj azila:

– temelji svoj zahtjev na lažnom identitetu ili na krivotvorenim dokumentima, osim ako za to navede opravdane razloge,

– svoj zahtjev temelji na neistinitim razlozima,

– namjerno uništi svoju putovnicu, putnu kartu ili drugu ispravu koja bi mogla biti od zna?aja za donošenje odluke o njegovom zahtjevu, osim ako navede opravdane razloge za poduzimanje takve radnje,

– krije da je ranije podnio zahtjev za azil u drugoj zemlji, posebno ako je koristio lažni identitet,

– podnosi zahtjev s o?itom namjerom da odgodi prisilno udaljenje na temelju odluke Ministarstva unutarnjih poslova.

Obustava postupka

?lanak 45.

Postupak za priznavanje azila obustavlja se bez obzira u kojoj je fazi, ako:

– tražitelj azila odustane od zahtjeva za azil,

– se tražitelj azila bez opravdanog razloga ne odazove na poziv Ministarstva unutarnjih poslova na usmeno saslušanje,

– tražitelj azila bez opravdanog razloga pravodobno ne izvijesti Ministarstvo unutarnjih poslova o promjeni svoje adrese, ili na drugi na?in sprje?ava dostavu poziva,

– tražitelj azila ne sudjeluje u utvr?ivanju svog identiteta,

– tražitelj azila izbjegava dati podatke o ?injenicama i okol­nostima ili priložiti dokaze koje posjeduje, a važne za utvr?ivanje osnovanosti zahtjeva, ili

– tražitelj azila napusti Republiku Hrvatsku za vrijeme trajanja postupka.

Sudjelovanje drugih osoba u postupku priznavanja azila

?lanak 46.

U postupku priznavanja azila javnost je isklju?ena.

U postupku priznavanja azila moraju sudjelovati:

– zakonski zastupnik ili skrbnik maloljetnika bez pratnje,

– skrbnik punoljetne poslovno nesposobne osobe.

Iznimno iz stavka 1. ovoga ?lanka u prvostupanjskom postupku može, ako se tome ne protivi tražitelj azila, sudjelovati i predstavnik UNHCR-a ili druge organizacije koja se bavi zaštitom prava izbjeglica.

Postupak pred Upravnim sudom

?lanak 47.

Za podnošenje tužbe i postupak pred Upravnim sudom primjenjuju se odredbe zakona koji ure?uje upravne sporove.

Ukidanje statusa azilanta

?lanak 48.

Ministarstvo unutarnjih poslova rješenjem ?e ukinuti status azilantu ako:

1. se dobrovoljno stavi pod zaštitu zemlje podrijetla ili neke druge zemlje u kojoj je ranije boravio,

2. stekne državljanstvo i uživa zaštitu zemlje ?ije je držav­ljan­stvo stekao,

3. okolnosti na osnovi kojih mu je odobren status azilanta više ne postoje,

4. se naknadno pokaže da ga je stekao lažnim prikazivanjem bitnih ?injenica i okolnosti, ili da ima i drugo državljanstvo, ili je trebalo primijeniti odredbe ?lanka 5. ovoga Zakona da su odlu?ne ?injenice bile poznate,

5. krši zabranu iz ?lanka 18. ovoga Zakona,

6. iseli iz Republike Hrvatske uz pisanu izjavu o iseljenju, ili boravi izvan Republike Hrvatske duže od 90 dana, a o tome nije obavijestio Ministarstvo unutarnjih poslova,

7. ako mu je izre?ena sigurnosna mjera protjerivanja.

U slu?ajevima iz to?ke 3. stavka 1. ovoga ?lanka, azilant ?e zadržati svoj status, ako pruži dokaze o osnovanosti straha od proganjanja.

Prisilno udaljenje

?lanak 49.

Tražitelja azila kojemu je zahtjev za azil odbijen, odba?en ili je postupak obustavljen, i koji nezakonito boravi na podru?ju Republike Hrvatske, prisilno ?e se udaljiti, sukladno odredbama zakona koji ure?uje kretanje i boravak stranaca.

Glava IV.

POTVRDE I ISPRAVE

Izdavanje potvrda, isprava i viza

?lanak 50.

Ministarstvo unutarnjih poslova izdat ?e tražitelju azila:

– potvrdu o podnošenju zahtjeva za azil, i

– iskaznicu tražitelja azila.

Ministarstvo unutarnjih poslova izdat ?e azilantu:

– putnu ispravu za azilanta na njegov zahtjev,

– osobnu iskaznicu za azilanta, i

– vizu na njegov zahtjev.

Privremeno zadržavanje stranih isprava

?lanak 51.

Ministarstvo unutarnjih poslova može tražitelju azila i azilantu, po izdavanju potvrda i isprava navedenih u ?lanku 50. stavku 1. i 2. ovoga Zakona, zadržati stranu putnu ispravu ili drugu identifikacijsku ispravu ako to zahtijevaju razlozi zaštite nacionalne sigurnosti ili javnog poretka.

Navedene isprave mogu se zadržati:

– do prestanka statusa azilanta,

– dok postoje razlozi za njihovo zadržavanje.

O privremenom zadržavanju stranih isprava izdaje se potvrda.

Iskaznica tražitelja azila

?lanak 52.

Iskaznica tražitelja azila služi kao dokaz o podnošenju zahtjeva za azil i dozvole boravka u Republici Hrvatskoj do okon?anja postupka.

Iskaznica tražitelja azila izdaje se i ?lanovima njegove uže obitelji, sukladno ?lanku 12. stavku 2. ovoga Zakona.

Putna isprava za azilanta

?lanak 53.

Putna isprava za azilanta izdaje se na zahtjev azilanta.

Putna isprava za azilanta izdaje se na rok od 2 godine.

Zahtjev za izdavanje putne isprave za azilanta podnosi zakonski zastupnik ili skrbnik za osobe mla?e od 18 godina ili osobe koja je djelomi?no ili potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Maloljetna osoba ima pravo na putnu ispravu za azilanta, ali može biti i registrirana u putnoj ispravi svoga zakonskog zastupnika ili skrbnika sve dok ne navrši 15 godina života.

Osobna iskaznica za azilanta

?lanak 54.

Osobna iskaznica za azilante izdaje se na rok od 5 godina.

Vra?anje iskaznice

?lanak 55.

Iskaznica tražitelja azila, putna isprava za azilanta i osobna iskaznica za azilanta moraju se vratiti Ministarstvu unutarnjih poslova, po okon?anju postupka ili po ukidanju statusa azilanta ili u slu?aju zamjene.

U postupku vra?anja, zamjene, gubitka, nestanka ili kra?e isprava iz stavka 1. ovoga ?lanka primjenjuju se odredbe Zakona koji ure?uje kretanje i boravak stranaca.

Glava V.

PRIVREMENA ZAŠTITA

Odobravanje privremene zaštite

?lanak 56.

Privremena zaštita odobrava se strancima koji masovno dolaze u Republiku Hrvatsku iz zemlje u kojoj je zbog rata ili njemu sli?nog stanja, op?eg nasilja ili unutarnjih sukoba došlo do krše­nja ljudskih prava, ako ih zemlja njihovog podrijetla nije u mo­gu?­nosti zaštititi.

Strancima iz stavka 1. ovoga ?lanka, koji su državljani zemlje iz koje su izbjegli ili su bez državljanstva, odobrit ?e se privremena zaštita pod uvjetom da su:

– prije nastanka stanja iz stavka 1. ovoga ?lanka imali prebivalište ili boravište u toj zemlji te su zbog nastalog stanja neposredno došli u Republiku Hrvatsku,

– za vrijeme nastanka takvog stanja zakonito boravili u Republici Hrvatskoj, a po isteku zakonitog boravka im je povrat u zemlju podrijetla privremeno onemogu?en.

Ocjenu stanja o potrebi pružanja me?unarodne zaštite osobama iz stavka 1. ovoga ?lanka donosi Vlada Republike Hrvatske.

Uzimaju?i u obzir gospodarske i druge mogu?nosti Republike Hrvatske, te razloge nacionalne sigurnosti, javnog reda i mira i sli?no, Vlada Republike Hrvatske odre?uje broj osoba kojima ?e biti pružena privremena zaštita te razloge zbog kojih se taj broj može premašiti.

Nadležnost za odobravanje i vrijeme trajanja
privremene zaštite

?lanak 57.

Privremenu zaštitu odobrava Ministarstvo unutarnjih poslova na vrijeme od šest mjeseci.

Privremena zaštita može se produžavati na vrijeme od šest mjeseci ako postoje opravdani razlozi za njezino odobravanje, a sveukupno može trajati najduže tri godine.

Razlozi uskra?ivanja privremene zaštite

?lanak 58.

Privremena zaštita ne?e se odobriti strancu ako:

– ne postoje razlozi navedeni u ?lanku 56. ovoga Zakona,

– postoje razlozi navedeni u ?lanku 5. i 18. ovoga Zakona,

– je po?inio teško kazneno djelo u Republici Hrvatskoj za koje mu je izre?ena kazna zatvora u trajanju od najmanje 5 godina, a koja još nije brisana iz kaznene evidencije,

– ima status azilanta ili status priznat po odredbama zakona koji ure?uje kretanje i boravak stranaca,

– uživa me?unarodnu zaštitu ili ima državljanstvo ili regulirani boravak u tre?oj državi.

Prestanak privremene zaštite

?lanak 59.

Strancu prestaje privremena zaštita:

– protekom vremena za koje je odobrena,

– prestankom postojanja razloga za privremenu zaštitu,

– kada napusti Republiku Hrvatsku,

– ako mu je zaštita odobrena na temelju drugog zakona ili me?unarodnog sporazuma,

– ako uživa me?unarodnu zaštitu ili ima regulirani boravak u tre?oj državi,

– ako mu je izre?ena sigurnosna ili zaštitna mjera protjerivanja.

Prava i obveze stranaca pod privremenom zaštitom

?lanak 60.

Stranac kojemu je odobrena privremena zaštita u Republici Hrvatskoj ima pravo na:

– boravak,

– osnovne uvjete za život i smještaj,

– zdravstvenu zaštitu,

– osnovno i srednje školovanje,

– pravnu pomo?,

– slobodu vjeroispovijesti.

Obveze propisane u ?lanku 25. ovoga Zakona primjenjuju se i na strance kojima je odobrena privremena zaštita.

Pravo na spajanje obitelji

?lanak 61.

Iznimno, uz prava propisana ?lankom 60. ovoga Zakona, strancu pod privremenom zaštitom odobrit ?e se pravo na spajanje obitelji ako je to pravo mogu?e ostvariti jedino na teritoriju Republike Hrvatske.

Pravo na spajanje obitelji ima maloljetno dijete koje nije zasnovalo vlastitu obitelj, i bra?ni drug stranca kojem je odobrena privremena zaštita.

?lanovima obitelji koji se spajaju tako?er se odobrava privremena zaštita.

Smještaj stranaca pod privremenom zaštitom

?lanak 62.

Strancima kojima je odobrena privremena zaštita osigurava se smještaj u skladu s mogu?nostima Republike Hrvatske.

Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

?lanak 63.

Strancu kojem je odobrena privremena zaštita izdaje se iskaz­nica.

Odgovaraju?a primjena propisa

?lanak 64.

Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na azilante, na odgovaraju?i se na?in primjenjuju na strance pod privremenom zaštitom.

Ograni?enje korištenja prava

?lanak 65.

Stranac koji tijekom trajanja privremene zaštite podnese zahtjev za azil, ne može koristiti prava tražitelja azila dok mu privremena zaštita traje.

Glava VI.

EVIDENCIJE

?lanak 66.

O tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom, putnim ispravama za azilante, iskaznicama tražitelja azila, osobnim iskaznicama azilanta i iskaznicama osoba pod privremenom zaštitom, vizama i privremeno zadržanim putnim i drugim ispravama vode se evidencije.

Evidencije iz stavka 1. ovoga ?lanka vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Glava VII.

OVLASTI ZA DONOŠENJE PROPISA

?lanak 67.

Vlada Republike Hrvatske imenovat ?e predsjednika i ?lanove Povjerenstva iz ?lanka 7. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

?lanak 68.

Ministar unutarnjih poslova donosi propise o:

– na?inu vo?enja evidencija iz ?lanka 66. ovoga Zakona,

– izgledu obrazaca i sadržaju iskaznica za tražitelje azila, azilante i osobe pod privremenom zaštitom, putnih isprava za azilante i zahtjeva za azil,

– na?inu vo?enja posebne evidencije o uzetim otiscima prstiju i fotografiranju tražitelja azila i osoba pod privremenom zaštitom.

?lanak 69.

Ministar unutarnjih poslova na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi donosi propise o smještaju tražitelja azila, azilanata i osoba pod privremenom zaštitom.

?lanak 70.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donosi propise o visini nov?ane pomo?i tražiteljima azila, azilantima i osobama pod privremenom zaštitom.

?lanak 71.

Propise iz ?lanka 68., 69. i 70. ovoga Zakona nadležni ministri donijet ?e u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Glava VIII.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

?lanak 72.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe ?lanaka 22. i 59. u dijelu koji se odnosi na status izbjeglice, ?lanak 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 43., 48., 72. stavak 1. i ?lanak 73. Zakona o kretanju i boravku stranaca (»Narodne novine« br. 53/91., 22/92., 26/93. i 29/94.).

Postupci zapo?eti po odredbama Zakona o kretanju i boravku stranaca, prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit ?e se po odredbama Zakona o kretanju i boravku stranaca.

Stranci koji su po Zakonu o kretanju i boravku stranaca stekli status izbjeglice, danom stupanja na snagu ovoga Zakona stje?u status azilanta, sukladno odredbama ovoga Zakona.

?lanak 73.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2004.

Klasa: 217-01/02-01/02
Zagreb, 12. lipnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tom?i?, v. r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics