WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O BANKAMA

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O BANKAMA

I. OP?E ODREDBE

Op?a odredba

?lanak 1.

Ovim se Zakonom ure?uju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada banke te nadzor nad poslovanjem banke.

Banka

?lanak 2.

(1) Banka je financijska institucija koja je od Hrvatske na­rod­ne banke dobila odobrenje za rad i koja je osnovana kao dioni?ko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Banka se ne može upisati u sudski registar prije dobivanja odobrenja za rad Hrvatske narodne banke.

(3) Rije? »banka« ili izvedenicu te rije?i ako je ista sadržana u nazivu tvrtke, može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo odobrenje za rad kao banka od Hrvatske narodne banke.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga ?lanka, rije? »banka« ili izvedenicu te rije?i ako je ista sadržana u nazivu tvrt­ke, može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu i drugo društvo ako je to drugim zakonom dopušteno.

(5) Pod odobrenjem za rad u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se odobrenje iz ?lanka 33. ovoga Zakona.

Bankovne usluge

?lanak 3.

Bankovne usluge su primanje nov?anih depozita i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj ra?un, kao i izdavanje sredstava pla?anja u obliku elektrons­kog novca.

PruŽanje bankovnih usluga

?lanak 4.

Bankovne usluge može pružati:

1) banka koja od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pružanje tih usluga,

2) banka države ?lanice Europske unije iz ?lanka 13. stavka 1. ovoga Zakona koja u skladu s ovim Zakonom osnuje podružnicu na podru?ju Republike Hrvatske ili koja je u skladu s ovim Zakonom ovlaštena neposredno pružati bankovne usluge na podru?ju Republike Hrvatske,

3) podružnica strane banke iz ?lanka 13. stavka 2. ovoga Zakona koja od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pružanje tih usluga na podru?ju Republike Hrvatske.

Zabrana pruŽanja bankovnih usluga

?lanak 5.

Bankovne usluge smiju pružati samo osobe iz ?lanka 4. ovoga Zakona, osim ako nije druk?ije odre?eno drugim zakonom.

Ostale financijske usluge

?lanak 6.

(1) Banka i podružnica strane banke, osim bankovnih usluga, može pružati i ostale financijske usluge iz stavka 2. ovoga ?lanka, ako od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pružanje tih usluga.

(2) U smislu ovoga Zakona ostale financijske usluge jesu:

1) izdavanje garancija ili drugih jamstava,

2) factoring,

3) financijski najam (leasing),

4) kreditiranje, uklju?uju?i potroša?ke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uklju?uju?i forfeiting),

5) trgovanje u svoje ime i za svoj ra?un ili u svoje ime i za ra?un klijenta:

a) instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijed­nos­nim papirima,

b) stranim sredstvima pla?anja uklju?uju?i mjenja?ke poslove,

c) financijskim terminskim ugovorima i opcijama,

d) valutnim i kamatnim instrumentima,

6) obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima,

7) prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizi?kih osoba koje samostalno obav­ljaju djelatnost,

8) posredovanje i zastupanje u prodaji polica osiguranja, u skladu sa zakonom koji ure?uje osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju,

9) izdavanje i upravljanje instrumentima pla?anja,

10) iznajmljivanje sefova,

11) posredovanje pri sklapanju financijskih poslova,

12) usluge vezane uz vrijednosne papire, u skladu sa zakonom koji ure?uje izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima,

13) upravljanje mirovinskim ili investicijskim fondovima, u skladu sa zakonom koji ure?uje mirovinske odnosno investicijske fondove,

14) savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strate­gije i sli?nih pitanja kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga zna?ajna ulaganja,

15) druge sli?ne usluge koje su navedene u odobrenju za rad banke.

Zabrana pruŽanja usluga

?lanak 7.

Banka ne smije obavljati druge usluge osim bankovnih usluga iz ?lanka 3. ovoga Zakona, ostalih financijskih usluga iz ?lan­ka 6. ovoga Zakona i pomo?nih bankovnih usluga iz ?lanka 91. stavka 2. ovoga Zakona.

Sudjelovanje i kvalificirani udjel

?lanak 8.

(1) U smislu ovoga Zakona, osoba sudjeluje u drugoj pravnoj osobi ako ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje sa 20 ili više posto u kapitalu te pravne osobe ili glasa?kim pravima u toj pravnoj osobi.

(2) Kvalificirani udjel je, u smislu ovoga Zakona, izravno ili neizravno ulaganje na temelju kojeg ulagatelj stje?e 10 ili više posto udjela u kapitalu druge pravne osobe ili u glasa?kim pravima u toj pravnoj osobi, odnosno ulaganje manje od 10 posto ukoliko postoji utjecaj na upravljanje pravnom osobom u koju je izvršeno ulaganje.

Neizravna ulaganja

?lanak 9.

(1) Neizravna ulaganja su, u smislu ovoga Zakona, ulaganja u kapital pravne osobe ili stjecanje glasa?kih prava u pravnoj osobi, preko tre?e osobe.

(2) Neizravni imatelj dionica, poslovnih udjela ili drugih prava koja mu osiguravaju udjel u kapitalu pravne osobe ili u glasa?kim pravima u pravnoj osobi, u smislu ovoga Zakona, je:

1. osoba za ?iji je ra?un druga osoba (izravni imatelj) stekla dionice, poslovne udjele ili druga prava u pravnoj osobi, i/ili

2. osoba koja je povezana s izravnim imateljem dionica, poslovnih udjela ili drugih prava u pravnoj osobi.

Ovisno i vladaju?e druŠtvo

?lanak 10.

(1) Ovisno društvo je, u smislu ovoga Zakona, pravna osoba koja je kontrolirana od druge pravne osobe – vladaju?eg društva.

(2) Vladaju?e društvo je, u smislu ovoga Zakona, pravna osoba koja ima jedno ili više ovisnih društava.

(3) Svaka pravna osoba koja je ovisno društvo ovisnog društva smatra se ovisnim društvom vladaju?eg društva.

(4) Vladaju?e društvo i sva njegova ovisna društva ?ine, u smislu ovoga Zakona, grupu povezanih društava.

(5) Pravne osobe izme?u kojih postoji odnos kontrole kod kojeg nije mogu?e jednozna?no utvrditi koje je ovisno a koje vla­daju?e društvo tako?er se smatraju grupom povezanih društava.

Kontrola

?lanak 11.

(1) Kontrola je, u smislu ovoga Zakona, odnos vladaju?eg i ovisnog društva ili odnos izme?u fizi?ke ili pravne osobe i druge fizi?ke ili pravne osobe kojim se ostvaruje isti ili sli?an utjecaj kakav postoji u odnosu vladaju?eg i ovisnog društva.

(2) Smatra se da kontrola postoji ukoliko vladaju?e društvo u ovisnom društvu ispunjava najmanje jedan od sljede?ih uvjeta:

1) ima izravan ili neizravan ve?inski udjel u kapitalu ili izravnu ili neizravnu ve?inu glasa?kih prava,

2) ima pravo imenovati ili opozvati ve?inu ?lanova uprave ili nadzornog odbora,

3) ima pravo provoditi ili provodi dominantan utjecaj,

4) ima pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama društva na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma,

5) ima kontrolu nad više od 50 posto glasa?kih prava uspostavljenu na temelju sporazuma s drugim imateljima prava glasa, ili

6) ima mo? usmjeravanja ve?ine glasova na sastancima uprave, nadzornog odbora ili odgovaraju?ega upravlja?kog tijela društva.

Povezane osobe

?lanak 12.

(1) Povezane osobe su osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljede?ih uvjeta:

1) dvije ili više fizi?kih ili pravnih osoba koje predstavljaju jedan rizik za banku, jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima,

2) dvije ili više fizi?kih ili pravnih osoba koje predstavljaju jedan rizik za banku, jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, zna?ajan utjecaj na drugu ili druge,

3) dvije ili više fizi?kih ili pravnih osoba izme?u kojih ne postoji odnos kontrole iz to?ke 1. ovoga stavka ili zna?ajan utjecaj iz to?ke 2. ovoga stavka, ali koje predstavljaju jedan rizik za banku jer su me?usobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da uslijed pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može do?i do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se izme?u njih provodi ili postoji mogu?nost prijenosa gubitaka, dobiti ili kreditne sposobnosti, ili

4) povjerenik i osoba za ?iji ra?un djeluje.

(2) U smislu stavka 1. ovoga ?lanka pretpostavlja se da su povezane osobe i one osobe koje su me?usobno povezane kao:

1) ?lanovi uže obitelji,

2) ?lanovi uprave ili nadzornog odbora i ?lanovi uže obitelji tih osoba, ili

3) osobe zaposlene na temelju ugovora o radu s posebnim uvjetima sklopljenog s društvom u kojem su zaposlene kao i ?lanovi uže obitelji tih osoba.

(3) ?lanovi uže obitelji odre?ene osobe u smislu ovoga Zakona jesu:

1) njezin bra?ni drug ili osoba s kojom ona duže vrijeme živi u zajedni?kom ku?anstvu koje, prema zakonu koji ure?uje bra?nu zajednicu i obiteljske odnose, ima zakonski položaj jednak onome koji ima bra?na zajednica,

2) djeca ili posvojena djeca,

3) ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.

(4) Grupu povezanih osoba ?ine sve osobe koje su povezane na barem jedan od na?ina navedenih u stavku 1. i 2. ovoga ?lanka.

(5) U smislu ovoga Zakona, jednom osobom smatra se i grupa povezanih osoba iz stavka 4. ovoga ?lanka.

(6) U smislu ovoga Zakona, povezanim osobama, osim osoba iz ovoga ?lanka, smatraju se i ostali oblici povezanih društava sukladno odredbama Zakona o trgova?kim društvima.

Osoba drŽave ?lanice Europske unije i strana osoba

?lanak 13.

(1) Osoba države ?lanice Europske unije je fizi?ka osoba s prebivalištem na podru?ju države ?lanice Europske unije ili pravna osoba ?ije je sjedište na podru?ju države ?lanice Europske unije.

(2) U smislu ovoga Zakona, strana osoba je osoba ?ije je prebivalište ili sjedište izvan podru?ja Republike Hrvatske i izvan podru?ja države ?lanice Europske unije.

II. STATUSNE ODREDBE

II.1. PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O TRGOVA?KIM DRUŠTVIMA

Primjena odredaba Zakona o trgova?kim druŠtvima

?lanak 14.

Na banke se primjenjuju odredbe Zakona o trgova?kim društvima, osim ako nije druk?ije propisano ovim Zakonom.

II.2. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE BANKE

Temeljni kapital banke

?lanak 15.

Najmanji iznos temeljnog kapitala potreban za osnivanje banke jest 40 milijuna kuna.

Dionice banke

?lanak 16.

(1) Dionice banke moraju glasiti na ime.

(2) Dionice banke moraju biti u cijelosti upla?ene u novcu prije upisa osnivanja ili upisa pove?anja temeljnog kapitala u sudski registar.

(3) Dionice banke izdaju se u dematerijaliziranom obliku.

Krediti i jamstva za stjecanje dionica, odnosno udjela

?lanak 17.

(1) Banka ne smije izravno ili neizravno kreditirati ili izdavati jamstva za stjecanje dionica banke ili dionica, odnosno poslovnih udjela društava u ?ijem kapitalu sudjeluje sa 20 ili više posto udjela, izuzev ako takvim stjecanjem dionica, odnosno poslovnih udjela prestaje svaka kapitalna povezanost banke s odnosnim društvom.

(2) Kreditiranjem iz stavka 1. ovoga ?lanka smatraju se i bilo koji drugi pravni poslovi koji su po svojoj ekonomskoj namjeni jednaki kreditu.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga ?lanka, banka smije davati kredite ili jamstva na kredite svojim zaposlenicima i zaposlenicima njezinih ovisnih društava za kupnju vlastitih dionica banke. Ukupan iznos takvih kredita i jamstava ne smije prelaziti 10 posto temeljnog kapitala banke.

PovlaŠtene dionice banke

?lanak 18.

Banka ne smije imati u svom temeljnom kapitalu povlaštenih dionica više od jedne ?etvrtine svih izdanih dionica.

II.3. DIONI?ARI BANKE

Zabrana stjecanja dionica banke

?lanak 19.

Banka ili druga financijska institucija u kojoj neka banka ima udjel ve?i od 10 posto u kapitalu ili glasa?kim pravima, ne može ste?i dionice doti?ne banke na temelju kojih bi imala više od 10 posto udjela u njezinu kapitalu ili glasa?kim pravima.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela

?lanak 20.

(1) Za stjecanje dionica banke na temelju kojih osoba izravno ili neizravno stje?e kvalificirani udjel u banci (u daljnjem tekstu: imatelj kvalificiranog udjela) potrebna je prethodna suglas­nost Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela).

(2) Imatelj kvalificiranog udjela mora za svako daljnje stje­canje dionica banke na osnovi kojih stje?e ili stje?e više od 20 posto, 33 posto, 50 posto ili 75 posto udjela u glasa?kim pravima ili u kapitalu banke ili na osnovu kojih kontrolira banku, dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(3) Hrvatska narodna banka može odrediti uvjete kao i rokove u kojima ih imatelj kvalificiranog udjela mora ispuniti kako bi suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka ostala na snazi.

(4) Ako osoba koja je dobila suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka namjerava prodati ili na drugi na?in otu?iti svoje dionice tako da bi se zbog toga njezin udjel smanjio ispod granice za koju je dobila suglasnost, ona mora o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(5) Hrvatska narodna banka mora prije nego što odlu?i izdati suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela ili udjela iz stavka 2. ovoga ?lanka obavijestiti nadležno nadzorno tijelo odre?ene dr­ža­ve ?lanice Europske unije, ako je zahtjev za izdavanje suglas­nosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnijela jedna od slje­de?ih osoba:

1) banka koja je ovlaštena pružati bankovne usluge u toj državi ?lanici Europske unije,

2) društvo koje kontrolira banku ili ovisno društvo banke iz to?ke 1. ovoga stavka,

3) osoba koju kontrolira ista osoba ili osobe koje kontroliraju banku iz to?ke 1. ovoga stavka.

(6) Ako je zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnijela banka države ?lanice Europske unije ili strana banka, ona mora uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela priložiti suglasnost ili mišljenje nadležnoga nadzornoga tijela banke države ?lanice Europske unije ili nadležnoga nadzornog tijela strane banke.

Odlu?ivanje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

?lanak 21.

(1) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti dokumente iz ?lanka 35. stavka 1. to?ke 4. i 5. ovoga Zakona te drugu dokumentaciju koju može odrediti Hrvatska narodna banka.

(2) Hrvatska narodna banka odbit ?e zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, ako iz podataka s kojima raspolaže proizlazi:

1) da bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja imatelj kvalificiranog udjela ili s njim povezane osobe ili zbog postupaka imatelja kvalificiranog udjela ili s njim povezanih osoba, moglo biti ugroženo poslovanje banke zbog nepridržavanja pravila o upravljanju rizicima,

2) da bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja imatelj kvalificiranog udjela ili s njim povezane osobe ili zbog na?ina na koji su te osobe me?usobno povezane, moglo biti onemogu?eno ili znatno otežano obavljanje nadzora nad bankom, ili

3) da bi time došlo ili moglo do?i do koncentracije u bankovnom sustavu koja bi mogla narušiti slobodu tržišnog natjecanja,

4) da bi time došlo ili moglo do?i do nepovoljnog utjecaja na provo?enje monetarne i devizne politike u Republici Hrvatskoj.

(3) Hrvatska narodna banka ?e tako?er odbiti zahtjev strane osobe za stjecanje kvalificiranog udjela ako je, uzimaju?i u obzir propise države te osobe ili prakse države te osobe, vjerojatno da ?e obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona biti znatno otežano ili onemogu?eno.

Pravne posljedice stjecanja bez suglasnosti

?lanak 22.

(1) Osoba koja pribavi dionice protivno ?lanku 19. i 20. ovoga Zakona ili ako ne ispuni uvjete iz ?lanka 20. stavka 3. ovoga Zakona nema pravo glasa iz dionica koje je pribavila na taj na?in.

(2) Ako imatelj kvalificiranog udjela prekrši obveze nadre­?ene banke u grupi banaka iz ?lanka 92. ovoga Zakona ili nadre?enog financijskog holdinga u grupi banaka iz ?lanka 97. stavka 3. ovoga Zakona ili ako osoba iz ?lanka 95. stavka 1. i 2. ovoga Zakona prekrši obveze iz ?lanka 95. stavka 3. ovoga Zakona ili ako nastupe okolnosti iz ?lanka 21. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka donijet ?e odluku kojom se imatelju kvalificiranog udjela oduzimaju glasa?ka prava.

II.4. UPRAVA I NADZORNI ODBOR BANKE

Uprava banke

?lanak 23.

(1) Uprava banke mora imati najmanje dva ?lana koji vode poslove i zastupaju banku. Jedan od ?lanova uprave mora biti imenovan za predsjednika uprave.

(2) Ako statutom banke nije druk?ije odre?eno, ?lanovi uprave vode poslove i zastupaju banku zajedno.

(3) Uprava banke ne smije ovlastiti prokuristu (jednog ili više njih) za samostalno zastupanje banke, odnosno samostalno sklapanje svih ugovora i poduzimanje svih pravnih radnji u ime i za ra?un banke koje proizlaze iz ukupnog opsega bankovnih i ostalih financijskih usluga za koje je banka dobila odobrenje Hrvatske narodne banke i za koje je upisana u sudskom ili drugom registru.

(4) Uvjete koje treba ispunjavati osoba kojoj se daje prokura, vrsta i na?in davanja prokure, opseg ovlasti iz prokure, uklju?u­ju?i i ograni?enja u poduzimanju odre?enih radnji od strane prokuriste, utvr?uju se statutom banke.

(5) Najmanje jedan ?lan uprave banke mora poznavati hrvat­ski jezik. Najmanje jedan ?lan uprave banke mora imati prebiva­lište u Republici Hrvatskoj.

Radni odnos ?lanova uprave

?lanak 24.

(1) ?lanovi uprave banke moraju biti u radnom odnosu s bankom na neodre?eno i puno radno vrijeme.

(2) Sva posebna prava koja imaju ?lanovi uprave i ostali zaposlenici banke na osnovi ugovora o radu ili drugog ugovora s bankom, a koja ne proizlaze iz kolektivnog ugovora i zakona kojim je ure?eno pitanje radnih odnosa u Republici Hrvatskoj, prestaju danom dostave rješenja o imenovanju posebne uprave u banci.

(3) Bilo koja odredba ugovora o radu ili drugog ugovora koja bi bila u suprotnosti sa stavkom 2. ovoga ?lanka smatra se niš­tavom.

Uvjeti za ?lanstvo u upravi banke

?lanak 25.

(1) ?lan uprave banke može biti osoba koja ispunjava slje­de?e uvjete:

1) koja ima visoku stru?nu spremu,

2) koja ima odgovaraju?e stru?ne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vo?enje poslova banke,

3) koja nije bila na rukovode?im položajima u banci, odnosno trgova?kom društvu nad kojim je otvoren ste?ajni postupak, odnosno oduzeto odobrenje za rad,

4) koja nije ?lan nadzornog odbora te banke ili nadzornog odbora neke od banaka upisanih u sudski registar u Republici Hrvatskoj,

5) nad ?ijom imovinom nije otvoren ste?ajni postupak,

6) osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o trgova?kim društvima za ?lana uprave,

7) osoba koja nije ?lan uprave, odnosno prokurist drugoga trgova?kog društva.

(2) Pod stru?nim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. to?ke 2. ovoga ?lanka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovode?im položajima u banci, odnosno šest godina iskustva u vo?enju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima banke ili drugim usporedivim poslovima.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. to?ke 3. ovoga ?lanka, za ?lana uprave banke može biti imenovana osoba koja je bila na rukovode?im položajima u trgova?kom društvu, odnosno banci nad kojom je otvoren ste?ajni postupak, odnosno kojoj je oduzeto odobrenje za rad, ako Hrvatska narodna banka procijeni da ta osoba nije odgovorna za doga?aje iz stavka 1. to?ke 3. ovoga ?lanka.

Suglasnost za imenovanje ?lana uprave banke

?lanak 26.

(1) ?lanom uprave banke može biti imenovana samo ona osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(2) Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovoga ?lanka podnosi nadzorni odbor banke za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga ?lanka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ?lanka 25. ovoga Zakona.

(4) U postupku odlu?ivanja o suglasnosti Hrvatska narodna banka može zatražiti od kandidata za ?lana uprave prezentaciju o vo?enju poslova banke.

(5) Hrvatska narodna banka izdaje suglasnost iz stavka 1. ovoga ?lanka, ako na osnovi dokumenata iz stavka 3. ovoga ?lanka, prezentacije iz stavka 4. ovoga ?lanka i ostalih podataka s kojima raspolaže zaklju?i da kandidat ispunjava uvjete za ?lana uprave banke.

(6) Hrvatska narodna banka ?e odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za ?lana uprave banke, ako iz podataka s kojima raspolaže proizlazi da bi zbog djelatnosti i poslova koje osoba obavlja ili zbog radnji koje je osoba po?inila moglo biti ugroženo poslovanje banke u skladu s pravilima o upravljanju rizicima.

(7) Osoba koja je dobila suglasnost za ?lana uprave banke mora prije nego što bude imenovana na tu funkciju u drugoj banci ponovno dobiti suglasnost Hrvatske narodne banke. Odredbe stav­ka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga ?lanka se na odgovaraju?i na?in primjenjuju na suglasnost iz ovoga stavka.

(8) Osoba koja je ve? dobila suglasnost za ?lana uprave i koju nadzorni odbor želi ponovno imenovati mora ponovo pro?i postupak propisan ovim Zakonom.

(9) U slu?ajevima kada nedostaju ?lanovi uprave ili kada oni nisu u mogu?nosti obavljati svoju funkciju, nadzorni odbor banke može bez suglasnosti Hrvatske narodne banke, jednokratno imenovati svoje ?lanove za zamjenike ?lanova uprave najviše na vrijeme od tri mjeseca.

DuŽnosti i odgovornosti ?lanova uprave

?lanak 27.

Osim dužnosti ?lanova uprave koje proizlaze iz Zakona o trgova?kim društvima, ?lanovi uprave banke dužni su osigurati:

1) da banka posluje u skladu s pravilima o upravljanju rizicima kao što je propisano ovim Zakonom i ostalim zakonima koji ure?uju bankovno poslovanje odnosno pružanje ostalih financijskih usluga i propisima donesenim na temelju ovog i drugih zakona,

2) pra?enje rizika kojima je banka izložena u svom poslovanju i usvajanje odgovaraju?ih procedura putem kojih banka upravlja rizicima,

3) sustavno pra?enje, procjenu i strategiju održavanja, od­nos­no dosezanja adekvatne razine kapitala u odnosu na rizike kojima je banka izložena u svom poslovanju,

4) funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola za sva podru?ja poslovanja banke,

5) nesmetano obavljanje unutarnje revizije,

6) da banka vodi poslovne i druge knjige i poslovnu dokumentaciju, sastavlja knjigovodstvene dokumente, realno procje­nju­je imovinu i obveze, sastavlja financijska i druga izvješ?a u skladu s ra?unovodstvenim propisima i standardima i ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

7) da banka izvješ?uje i obavještava Hrvatsku narodnu banku u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

8) provo?enje mjera naloženih od Hrvatske narodne banke.

ObavjeŠtavanje nadzornog odbora

?lanak 28.

(1) Uprava banke mora odmah pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor banke o sljede?im doga?ajima:

1) ako je ugrožena likvidnost ili solventnost banke,

2) ako nastupe okolnosti za prestanak ili oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga ili zabranu obavljanja pojedina?nih bankovnih poslova ili ostalih financijskih usluga,

3) ako se financijsko stanje banke promijeni tako da jamstveni kapital banke padne ispod iznosa minimalnog kapitala iz ?lanka 64. ili minimalne stope adekvatnosti kapitala iz ?lanka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

4) ako banka prekora?i veliku izloženost prema jednoj osobi zbog smanjenja jamstvenog kapitala.

(2) ?lan uprave banke mora odmah pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor banke o:

1) izboru i opozivu u nadzorno tijelo druge pravne osobe,

2) pravnim poslovima na temelju kojih je ?lan uprave ili ?lan njegove uže obitelji izravno ili neizravno pribavio dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je ?lan uprave zajedno s ?lanovima njegove uže obitelji stekao kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi ili na temelju kojih su njihovi udjeli pali ispod granice kvalificiranog udjela.

Oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije ?lana uprave

?lanak 29.

(1) Hrvatska narodna banka ?e oduzeti suglasnost za obav­ljanje funkcije ?lana uprave:

1) ako je ?lan uprave dobio suglasnost davanjem neistinitih podataka,

2) ako je ?lan uprave teško prekršio dužnosti ?lana uprave iz ?lanka 27. ili 28. ovoga Zakona ili odredbe o dužnostima iz Zakona o trgova?kim društvima koje za sobom povla?e opoziv.

(2) Ako je postupak za oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije ?lana uprave pokrenut protiv ?lana uprave zbog kršenja propisa i pravila upravljanja rizicima zbog kojih je protiv banke pokrenut postupak za oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga, Hrvatska narodna banka može spojiti ova dva postupka.

?lanovi nadzornog odbora banke

?lanak 30.

(1) ?lan nadzornog odbora banke ne može biti osoba:

1) koja je povezana s pravnim osobama u kojima banka ima više od 5 posto udjela u glasa?kim pravima ili udjela u njihovom temeljnom kapitalu,

2) koja je ?lan nadzornog odbora ili uprave druge banke, drugog financijskog holdinga ili društva ?ija je djelatnost trgovanje vrijednosnim papirima na organiziranim tržištima,

3) ?ije su obveze prema banci ve?e od njezinih tražbina i ulaganja u banku ili koja je povezana s pravnim osobama ?ije su obveze prema banci ve?e od njihovih tražbina i ulaganja u banku, ako razlika izme?u ukupnih obveza prema banci i ukupnih tražbina i ulaganja u banku te osobe i s njom povezanih osoba prelazi iznos od 1 posto temeljnog kapitala banke.

(2) Zaposlenici banke ne mogu biti ?lanovi nadzornog odbora te banke.

(3) Zabrana iz stavka 1. to?ke 2. ovoga ?lanka ne primjenjuje se na osobe koje su ?lanovi nadzornog odbora ili uprave nadre­?ene banke ili nadre?enoga financijskog holdinga u grupi banaka.

NadleŽnosti nadzornog odbora banke

?lanak 31.

Osim nadležnosti koje nadzorni odbor ima prema Zakonu o trgova?kim društvima, nadzorni odbor banke ima i sljede?e nadležnosti:

1) daje suglasnost upravi na poslovne politike banke,

2) daje suglasnost upravi na financijske planove banke,

3) daje suglasnost na okvirni godišnji program rada unutarnje revizije,

4) donosi odluke o drugim pitanjima odre?enim ovim Zakonom.

DuŽnosti i odgovornosti ?lanova nadzornog odbora banke

?lanak 32.

Osim dužnosti i odgovornosti ?lanova nadzornog odbora koje proizlaze iz Zakona o trgova?kim društvima, ?lanovi nadzornog odbora banke moraju:

1) zauzimati stavove o nalazima Hrvatske narodne banke i drugih nadzornih tijela u postupcima nadzora nad bankom,

2) solidarno odgovarati banci za štete koje nastanu kao posljedica propusta u ispunjavanju njihovih dužnosti,

3) odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o:

a) imenovanju i prestanku njihove funkcije u upravnim ili nadzornim tijelima drugih pravnih osoba,

b) pravnim poslovima na temelju kojih je ?lan nadzornog odbora ili ?lan njegove uže obitelji izravno ili neizravno pribavio dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je ?lan nadzornog odbora zajedno s ?lanovima njegove uže obitelji stekao kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi ili na temelju kojih su njihovi udjeli pali ispod granice kvalificiranog udjela.

III. PRUŽANJE BANKOVNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH USLUGA

III.1. ODOBRENJE ZA PRUŽANJE BANKOVNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH USLUGA

Odobrenje za rad

?lanak 33.

(1) Hrvatska narodna banka izdaje banci i podružnici strane banke odobrenje za rad.

(2) Odobrenje za rad iz stavka 1. ovoga ?lanka sadrži odobrenje za pružanje bankovnih usluga.

(3) Odobrenje za rad iz stavka 1. ovoga ?lanka može sadržavati i odobrenje za pružanje ostalih financijskih usluga.

Odobrenja i suglasnosti

?lanak 34.

(1) Banka mora prije upisa osnivanja u sudski registar od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za pružanje bankovnih usluga (u daljnjem tekstu: odobrenje za pružanje bankovnih usluga).

(2) Ako banka osim bankovnih usluga namjerava pružati i ostale financijske usluge, ona mora prije upisa odgovaraju?e djelatnosti u sudski registar dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: odobrenje za pružanje ostalih financijskih usluga).

(3) Ako banka pripaja drugu banku ili drugu pravnu osobu, ona mora prije upisa odluke o pripajanju u sudski registar dobiti suglasnost Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: suglasnost za pripajanje).

(4) U slu?aju spajanja banaka, banke koje se spajaju moraju prije upisa nove banke u sudski registar dobiti suglasnost Hrvat­ske narodne banke za spajanje (u daljnjem tekstu: suglasnost za spajanje) te odobrenje za rad za novu banku. Danom upisa nove banke u sudski registar banke koje se spajaju prestaju postojati, a njihova odobrenja za rad prestaju važiti.

(5) Banka mora prije osnivanja podružnice u inozemstvu dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: odobrenje za rad podružnice u inozemstvu).

(6) Hrvatska narodna banka donosi odluku o odobrenju iz stavka 2. ovoga ?lanka u isto vrijeme kad i odluku o odobrenju za pružanje bankovnih usluga, osim ako je zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga ?lanka upu?en nakon što je banka dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga.

(7) Hrvatska narodna banka ne?e izdati suglasnost iz stavka 3. i 4. ovoga ?lanka ukoliko bi time došlo ili moglo do?i do:

1) koncentracije u bankovnom sustavu koja bi mogla narušiti slobodu tržišnog natjecanja, ili

2) nepovoljnog utjecaja na provo?enje monetarne i devizne politike u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pruŽanje bankovnih i ostalih financijskih usluga

?lanak 35.

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih i/ili ostalih financijskih usluga potrebno je priložiti:

1) statut u obliku ovjerene preslike javnobilježni?kog akta,

2) poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uklju?uje bi­lan­cu i ra?un dobiti i gubitka, planirane vrste poslova, odgova­raju?u organizacijsku i kadrovsku strukturu banke, ra?unovod­stvene politike te organizaciju unutarnje revizije,

3) popis dioni?ara u kojem su navedena njihova puna imena i adrese stanovanja, odnosno prebivališta i drugi identifikacijski podaci i/ili naziv tvrtke i adresa njezinog sjedišta i drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu banke,

4) za dioni?are, pravne osobe koje su imatelji kvalificiranog udjela:

– izvadak iz sudskog ili drugoga javnog registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

– ispis iz registra dioni?ara (knjige dionica) ili knjige udjela, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

– financijska izvješ?a za posljednje dvije poslovne godine,

5) popis osoba povezanih s imateljima kvalificiranih udjela i opis na?ina njihove povezanosti,

6) prijedlog kandidata za ?lanove uprave i nadzornog odbora, kod osnivanja banke,

7) mišljenje ili suglasnost nadzornog tijela banke države ?lanice Europske unije ili nadzornog tijela strane banke o banci koja namjerava osnovati banku u Republici Hrvatskoj,

8) odgovaraju?i akt nadležnog nadzornog tijela ukoliko to proizlazi iz propisa koji ure?uju obavljanje odre?enih ostalih financijskih usluga predvi?enih poslovnim planom banke,

9) dokumentaciju koju odredi Hrvatska narodna banka, a na temelju koje je mogu?e utvrditi postoje li kadrovski, tehni?ki i organizacijski uvjeti za obavljanje usluga na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

(2) Ako banka pored bankovnih usluga namjerava pružati i ostale financijske usluge, u zahtjevu za izdavanje odobrenja mora navesti vrste ostalih financijskih usluga koje namjerava obavljati.

(3) Ako banka nakon dobivanja odobrenja za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga želi pružati ostale financijske usluge za koje nema odobrenje, uz zahtjev za pružanje ostalih financijskih usluga mora priložiti dokumentaciju iz stavka 1. to?ke 8. i 9. ovoga ?lanka.

(4) Osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga ?lanka, Hrvatska narodna banka može u odre?enim slu?ajevima zatražiti od banke dostavljanje poslovnog plana u skladu sa stavkom 1. to?kom 2. ovoga ?lanka u kojem banka mora obrazložiti utjecaj novih usluga na bilancu, ra?un dobiti i gubitka, organizaciju, kadrovsku strukturu i ra?unovodstvene i druge politike.

DonoŠenje odluke o odobrenju za pruŽanje bankovnih i ostalih financijskih usluga

?lanak 36.

(1) Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje bankovnih usluga ako utvrdi da banka ispunjava uvjete za pru­žanje tih usluga.

(2) Ako banka zatraži da joj se izda odobrenje za pružanje i ostalih financijskih usluga, Hrvatska narodna banka ?e izri?ito navesti u odluci i ostale financijske usluge za koje je odobrenje izdala.

(3) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od šest mjeseci od dana primitka urednog zahtjeva za pružanje bankovnih i/ili ostalih financijskih usluga odlu?iti o zahtjevu, donijeti odgova­raju­?u odluku i obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun, banka može dopuniti zahtjev s traženom dokumentacijom ili dodatnim informacijama u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, s tim da krajnji rok za donošenje i obavijest o odluci ne može biti duži od dvanaest mjeseci od dana primitka zahtjeva.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pruŽanje usluga

?lanak 37.

Hrvatska narodna banka ?e odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje bankovnih i/ili ostalih financijskih usluga:

1) ako dioni?ari koji su imatelji kvalificiranih udjela nemaju suglasnosti iz ?lanka 20. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

2) ako ?lanovi uprave banke nemaju suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije ?lana uprave banke,

3) ako iz statuta i druge dokumentacije banke proizlazi da banka nije organizirana u skladu s ovim Zakonom, odnosno da nisu osigurani uvjeti za poslovanje banke odre?eni ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

4) ako su odredbe statuta banke u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona ili odredbama propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

5) ako iz dokumentacije i drugih poznatih ?injenica proizlazi da banka kadrovski, organizacijski i tehni?ki nije sposobna pružati bankovne i/ili ostale financijske usluge na na?in i u opsegu koji je predvi?en njezinim poslovnim planom,

6) ako bilo koji drugi propis koji ure?uje pružanje ostalih financijskih usluga predvi?enih poslovnim planom banke odre?u­je posebne uvjete za pružanje tih usluga, a banka ne ispunjava te uvjete, ili

7) ako iz zahtjeva i priložene dokumentacije proizlazi da banka ne ispunjava druge uvjete za pružanje ostalih financijskih usluga na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

Prestanak vaŽenja odobrenja za pruŽanje bankovnih usluga

?lanak 38.

(1) Odobrenje za pružanje bankovnih usluga prestaje važiti:

1) danom otvaranja ste?ajnog postupka,

2) danom otvaranja redovne likvidacije banke,

3) dostavom rješenja o oduzimanju odobrenja za pružanje bankovnih usluga,

4) danom upisa nove banke u sudski registar u slu?aju spajanja banaka, te

5) brisanjem iz sudskog registra banke koja se pripaja.

(2) Prestankom važenja odobrenja za pružanje bankovnih usluga prestaje važiti i odobrenje za pružanje ostalih financijskih usluga.

Razlozi za oduzimanje odobrenja za rad

?lanak 39.

(1) Hrvatska narodna banka donijet ?e odluku o oduzimanju odobrenja za rad:

1) ako banka ne po?ne poslovati unutar dvanaest mjeseci od izdavanja odobrenja,

2) ako banka samostalno prestane pružati bankovne usluge dulje od šest mjeseci,

3) ako banka prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga,

4) ako je dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga na temelju neistinite dokumentacije, odnosno neistinito prezentiranih podataka, ili

5) ako Hrvatska narodna banka utvrdi postojanje kojih od uvjeta za izricanje posebne mjere oduzimanja odobrenja za pruža­nje bankovnih usluga iz ?lanka 129. ovoga Zakona.

(2) Banka ne smije sklopiti, zapo?eti obavljanje ili obaviti niti jedan novi posao vezan uz pružanje bankovnih usluga od dana izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga ?lanka, osim onih poslova koji imaju za cilj i kojima se osigurava prestanak banke kao dioni?kog društva, na na?in utvr?en zakonom.

Sloboda trŽIŠnog natjecanja

?lanak 40.

(1) Hrvatska narodna banka ovlaštena je pratiti poslovne aktiv­nosti banaka i grupe banaka koje bi za cilj mogle imati u?i­nak spre?avanja ili ograni?avanja tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije u pružanju bankovnih usluga.

(2) Kod pra?enja slobode tržišnog natjecanja, odnosno kon­ku­rencije i utvr?ivanja je li ona narušena, Hrvatska narodna banka može zatražiti mišljenje tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije.

(3) Ako utvrdi da je kod pružanja bankovnih usluga narušena sloboda tržišnog natjecanja, odnosno konkurencija, Hrvatska narodna banka dužna je poduzeti mjere za osiguravanje slobode tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije.

(4) Hrvatska narodna banka ?e propisati na?in i kriterije po kojima utvr?uje je li narušena sloboda tržišnog natjecanja, odnosno konkurencija na tržištu bankovnih usluga u Republici Hrvat­skoj, kao i mjere za osiguravanje slobode tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije.

III.2. PRUŽANJE BANKOVNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH USLUGA IZVAN PODRU?JA REPUBLIKE HRVATSKE

III.2.1. Pružanje usluga u državi ?lanici Europske unije

PruŽanje usluga u drŽavi ?lanici Europske unije

?lanak 41.

(1) Banka može na podru?ju države ?lanice Europske unije preko podružnice ili neposredno pružati bankovne i ostale financijske usluge, sukladno prethodnom odobrenju dobivenom od Hrvatske narodne banke ako ispunjava uvjete koje je propisala ta država ?lanica Europske unije.

(2) Pod podružnicom iz stavka 1. ovoga ?lanka smatra se pod­ružnica prema odredbama Zakona o trgova?kim društvima.

PruŽanje usluga u drŽavi ?lanici Europske unije preko podruŽnice

?lanak 42.

(1) Banka koja namjerava osnovati podružnicu u državi ?lanici Europske unije mora o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i navesti državu ?lanicu Europske unije u kojoj namjerava otvoriti podružnicu. Ona mora uz obavijest priložiti:

1) opis djelatnosti koje ?e podružnica obavljati i njezin poslovni plan za naredne tri godine,

2) imena osoba ovlaštenih za vo?enje poslova podružnice,

3) naziv i adresu podružnice u državi ?lanici Europske unije na kojoj je mogu?e dobiti dokumentaciju o podružnici.

(2) Hrvatska narodna banka mora najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga ?lanka, poslati tu obavijest i priloge nadležnom nadzornom tijelu države ?lanice Europske unije i o tome obavijestiti banku.

(3) Istovremeno sa slanjem obavijesti iz stavka 2. ovoga ?lan­­ka Hrvatska narodna banka mora nadležnom nadzornom tijelu države ?lanice Europske unije poslati i:

1) podatke o iznosu jamstvenog kapitala banke i njezinoj adekvatnosti kapitala,

2) opis sustava osiguranja uloga usvojen u Republici Hrvat­skoj.

(4) Iznimno od odredaba stavka 2. ovoga ?lanka, Hrvatska narodna banka nije dužna poslati obavijest nadležnom nadzornom tijelu države ?lanice Europske unije, ako na temelju podataka s kojima raspolaže i dokumentacije iz stavka 1. ovoga ?lanka i s obzirom na planirani opseg poslovanja zaklju?i da postoji utemeljena sumnja o primjerenosti organizacije i uprav­ljanja podružnicom ili financijskom stanju banke.

(5) Banka mora obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o sva­koj promjeni podataka iz stavka 1. ovoga ?lanka najkasnije jedan mjesec prije namjeravane promjene. Hrvatska narodna banka mora obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države ?lanice Europske unije u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti.

Neposredno pruŽanje usluga u drŽavi ?lanici Europske unije

?lanak 43.

(1) Banka koja namjerava zapo?eti neposredno pružati bankovne i/ili ostale financijske usluge na podru?ju države ?lanice Europske unije mora o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i navesti državu ?lanicu Europske unije u kojoj namjerava po?eti neposredno pružati usluge. Ona uz obavijest mora priložiti opis djelatnosti koje ?e obavljati u državi ?lanici Europske unije i poslovni plan vezan uz te djelatnosti.

(2) Hrvatska narodna banka mora najkasnije u roku od mjesec dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga ?lanka poslati obavijest i priloge nadležnom nadzornom tijelu države ?lanice Europske unije i o tome obavijestiti banku.

Nadzor nad pruŽanjem usluga u drŽavi ?lanici Europske unije

?lanak 44.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad podružnicom banke u državi ?lanici Europske unije.

(2) Hrvatska narodna banka može zatražiti od nadležnoga nadzornog tijela države ?lanice Europske unije u kojoj banka pruža bankovne usluge da obavi kontrolu poslovanja podružnice banke u toj državi ?lanici Europske unije ako se time ubrzava ili olakšava postupak nadzora ili ako je to u skladu s interesom u?inkovitosti, jednostavnosti, brzine ili manjih troškova postupka. Ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke mogu uz jednake uvjete sudjelovati u nadzoru koji provodi nadležno tijelo države ?lanice Europske unije.

(3) Ako banka koja pruža bankovne usluge u državi ?lanici Europske unije, usprkos upozorenju nadležnog nadzornog tijela države ?lanice Europske unije, prekrši propise te države ?lanice Europske unije, Hrvatska narodna banka ?e poduzeti nadzorne mjere u skladu s ovim Zakonom. Hrvatska narodna banka mora odmah obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države ?lanice Europske unije o mjerama koje je poduzela.

(4) Ako Hrvatska narodna banka oduzme banci odobrenje za pružanje bankovnih usluga ili joj zabrani pružati pojedine ostale financijske usluge, ona ?e o tome odmah obavijestiti nadležno nad­zorno tijelo države ?lanice Europske unije u kojoj banka pruža bankovne usluge.

III.2.2. Pružanje usluga u inozemstvu

PruŽanje usluga u inozemstvu

?lanak 45.

(1) Banka smije pružati bankovne i/ili ostale financijske usluge u inozemstvu samo preko podružnice.

(2) Za osnivanje podružnice u inozemstvu banka mora dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke.

(3) Za donošenje odluke o davanju odobrenja za rad podružnice u inozemstvu na odgovaraju?i na?in se primjenjuju od­red­be ?lanka 42. stavka 1., 4. i 5. ovoga Zakona.

(4) Me?usobna suradnja i razmjena podataka izme?u Hrvat­ske narodne banke i nadzornog tijela države u inozemstvu može biti ure?ena posebnim propisima, odnosno sporazumima.

(5) Hrvatska narodna banka može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice u inozemstvu ako je, uzimaju?i u obzir propise države u kojoj banka namjerava osnovati podružnicu ili prakse vezane uz provo?enje tih propisa, vjerojatno da ?e obav­ljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona biti onemo­gu?eno.

III.2.3. Predstavništvo banke

PredstavniŠtvo banke

?lanak 46.

(1) Predstavništvo banke u inozemstvu može obavljati samo poslove istraživanja tržišta i predstavljanja banke koja ga je osnovala.

(2) Banka koja namjerava osnovati predstavništvo mora o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i navesti državu u kojoj namjerava osnovati predstavništvo.

(3) Predstavništvo nije pravna osoba.

III.3. PODRUŽNICE I SLOBODA PRUŽANJA BANKOVNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH USLUGA OD STRANE BANAKA DRŽAVA ?LANICA EUROPSKE UNIJE

Banka drŽave ?lanice Europske unije

?lanak 47.

(1) Banka koja je ovlaštena pružati bankovne i ostale financijske usluge u državi ?lanici Europske unije može tako?er pružati te usluge preko podružnice ili izravno na podru?ju Repub­like Hrvatske.

(2) Odredbe ?lanka 112. stavka 3. ovoga Zakona primjenjuju se na banku iz stavka 1. ovoga ?lanka koja pruža bankovne usluge preko podružnice.

(3) Podružnica banke iz stavka 1. ovoga ?lanka mora dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješ?a i informacije potrebne za provo?enje ovlasti i dužnosti Hrvatske narodne banke iz podru?ja monetarne i devizne politike i statistike.

Po?etak poslovanja

?lanak 48.

(1) Banka države ?lanice Europske unije iz ?lanka 47. stavka 1. ovoga Zakona može po?eti poslovati preko podružnice nakon isteka dvomjese?nog roka koji po?inje od dana kad Hrvatska narodna banka primi obavijest nadležnog nadzornog tijela države ?lanice Europske unije sa sadržajem propisanim u ?lanku 42. stav­ku 1. i 3. ovoga Zakona.

(2) Banka države ?lanice Europske unije iz ?lanka 47. stavka 1. ovoga Zakona može po?eti izravno pružati bankovne i ostale financijske usluge na podru?ju Republike Hrvatske onog dana kad Hrvatska narodna banka primi obavijest nadležnoga nadzornog tijela države ?lanice Europske unije sa sadržajem propisanim u ?lanku 42. stavku 1. i 3. ovoga Zakona.

(3) Banka države ?lanice Europske unije iz stavka 1. ovoga ?lanka mora obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj namjeravanoj promjeni vezanoj uz podatke iz ?lanka 42. stavka 1. to?ke od 1. do 3. ovoga Zakona najkasnije jedan mjesec prije namjeravane promjene.

(4) Odredba stavka 3. ovoga ?lanka tako?er se na odgova­raju?i na?in primjenjuje kad banka države ?lanice Europske unije namjerava otvoriti predstavništvo na podru?ju Republike Hrvatske.

Nadzor nad podruŽnicom banke drŽave ?lanice Europske unije

?lanak 49.

(1) Nadležno nadzorno tijelo države ?lanice Europske unije ili osobe koje je ono ovlastilo mogu obaviti nadzor poslovanja podružnice banke te države ?lanice Europske unije na podru?ju Republike Hrvatske po prethodnom slanju obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) U slu?aju iz stavka 1. ovoga ?lanka nadležno nadzorno tijelo ili osobe koje je ono ovlastilo imaju ovlaštenja i odgovornosti jednake onima koje ima Hrvatska narodna banka na temelju odredaba ?lanka od 118. do 122. ovoga Zakona.

(3) Na zahtjev nadležnog nadzornog tijela države ?lanice Europske unije Hrvatska narodna banka mora obaviti nadzor poslovanja podružnice banke te države ?lanice Europske unije na podru?ju Republike Hrvatske.

(4) Iznimno od odredaba stavka od 1. do 3. ovoga ?lanka, Hrvatska narodna banka je ovlaštena obaviti nadzor poslovanja podružnice banke države ?lanice Europske unije na podru?ju Republike Hrvatske u skladu s odredbama ?lanka od 118. do 122. ovoga Zakona u svrhu utvr?ivanja posluje li podružnica u skladu s odredbama ?lanka 47. stavka 3. ovoga Zakona.

Nadzorne mjere nad bankom ili podruŽnicom banke drŽave ?lanice Europske unije

?lanak 50.

(1) Ako banka države ?lanice Europske unije na podru?ju Republike Hrvatske prekrši odredbe iz ?lanka 47. stavka 2. ovoga Zakona ili ako podružnica banke države ?lanice Europske unije na podru?ju Republike Hrvatske prekrši odredbe iz ?lanka 47. stavka 3. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka ?e izdati upute za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Ako banka države ?lanice Europske unije ili njena podružnica ne postupi na na?in i u roku navedenom u uputi iz stavka 1. ovoga ?lanka, Hrvatska narodna banka ?e o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo te države ?lanice Europske unije.

III.4. OBAVLJANJE DJELATNOSTI STRANIH BANAKA

III.4.1. Podružnice stranih banaka

PruŽanje usluga stranih banaka

?lanak 51.

(1) Strana banka može pružati bankovne usluge i ostale financijske usluge na podru?ju Republike Hrvatske samo preko podružnice.

(2) Podružnica iz stavka 1. ovoga ?lanka nema svojstvo prav­ne osobe, a u pravnom prometu s tre?im osobama može obavljati poslove na podru?ju Republike Hrvatske u skladu s ovlaš­tenjima banke osniva?a i uz odgovornost banke osniva?a za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u vezi s radom podružnice.

Osnivanje i prestanak podruŽnice

?lanak 52.

(1) Strana banka može osnovati podružnicu na podru?ju Republike Hrvatske, ako od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za rad podružnice.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice potrebno je priložiti:

1) izvadak iz sudskog registra ili drugoga odgovaraju?eg registra države u kojoj se nalazi sjedište mati?ne banke, a koji ne može biti stariji od 30 dana,

2) statut ili druga odgovaraju?a pravila mati?ne banke,

3) podatke o ?lanovima upravnih i nadzornih tijela mati?ne banke,

4) revidirana poslovna izvješ?a mati?ne banke za posljednje tri poslovne godine,

5) dokument koji vjerodostojno prikazuje imatelje i njihove udjele u upravljanju mati?nom bankom,

6) izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovaraju?eg registra države u kojoj se nalazi sjedište pravnih osoba koje sudjeluju u upravljanju mati?nom bankom s udjelom ve?im od 10 posto, a koji ne može biti stariji od 30 dana,

7) opis bankovnih i ostalih financijskih usluga koje ?e podružnica pružati i poslovni plan za prve tri godine poslovanja,

8) odobrenje nadzornog tijela strane banke za osnivanje podružnice ili izjavu tog tijela da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države strane banke,

9) izjavu strane banke da ?e podružnica voditi svu dokumentaciju koja se odnosi na njezino poslovanje na hrvatskom jeziku i pohraniti je u sjedištu podružnice te da ?e sastavljati financijska izvješ?a u skladu s ovim Zakonom ili propisima izdanim na temelju ovoga Zakona,

10) detaljan opis sustava osiguranja uloga koji je na snazi u državi u kojoj se nalazi sjedište mati?ne banke,

11) ostalu dokumentaciju koju odredi Hrvatska narodna banka na temelju koje je mogu?e utvrditi je li podružnica kadrov­ski, tehni?ki i organizacijski sposobna pružati usluge na koje se odnosi zahtjev za izdavanje odobrenja.

(3) Hrvatska narodna banka može, kao uvjet za izdavanje odobrenja za rad podružnice strane banke, zahtijevati da strana banka položi na podru?ju Republike Hrvatske odre?eni nov?ani iznos ili pruži drugo odgovaraju?e osiguranje kao jamstvo za namiru obveza koje proizlaze iz poslova zaklju?enih na podru?ju Republike Hrvatske.

(4) Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za rad podružnice strane banke, ako na temelju podataka s kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje odobrenja zaklju?i da je podružnica financijski, upravlja?ki, organizacijski, kadrovski i tehni?ki sposobna poslovati u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Hrvatska narodna banka ?e odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice strane banke ako je s obzirom na propise države u kojoj se nalazi sjedište banke ili prakse te države vezane uz primjenu i provo?enje tih propisa vjerojatno da ?e obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona biti otežano.

(6) Hrvatska narodna banka ?e podružnici oduzeti odobrenje za rad:

1) ako je nadzorno tijelo strane banke oduzelo toj banci odobrenje za pružanje bankovnih usluga,

2) ako u slu?aju iz ?lanka 54. stavka 3. ovoga Zakona podružnica ne ispuni obveze po osnovu osiguranja uloga,

3) ako podružnica ne po?ne poslovati unutar šest mjeseci od izdavanja odobrenja,

4) ako podružnica prestane poslovati u razdoblju dužem od šest mjeseci,

5) ako je podružnica dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga na temelju neistinitih podataka ili ne posluje po važe?im propisima Republike Hrvatske,

6) ako podružnica ne može ispunjavati svoje obveze.

Primjena drugih odredaba ovoga Zakona

?lanak 53.

(1) Na podružnicu banke iz ?lanka 52. stavka 1. ovoga Zakona na odgovaraju?i na?in primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o:

1) upravi banke (?lanak 23. do 29.),

2) upravljanju rizicima (poglavlje V.),

3) bankovnoj tajni (poglavlje VII.),

4) poslovnim knjigama i poslovnim izvješ?ima (poglavlje VIII.),

5) unutarnjoj reviziji (poglavlje IX.),

6) reviziji (poglavlje X.),

7) nadzoru nad bankama (poglavlje XI.),

8) zaštiti potroša?a (poglavlje XVI.).

(2) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati na?in primjene odredaba iz stavka 1. ovoga ?lanka na podružnicu strane banke.

Sustav osiguranja uloga podruŽnica strane banke

?lanak 54.

(1) Podružnica strane banke je uklju?ena u sustav osiguranja uloga u državi u kojoj se nalazi sjedište strane banke.

(2) Razina i opseg jamstava za uloge u podružnici strane banke ne smiju prelaziti razinu i opseg odre?en zakonom i propisima Republike Hrvatske o osiguranju uloga.

(3) Ako sustav osiguranja uloga ne postoji u državi u kojoj se nalazi sjedište strane banke ili je opseg jamstava za uloge manji nego u Republici Hrvatskoj, podružnica strane banke se mora uklju?iti u sustav osiguranja uloga u Republici Hrvatskoj.

(4) O sustavu osiguranja uloga, podružnica strane banke mora bez odlaganja obavijestiti instituciju nadležnu za osiguranje uloga.


Ostatak teksta možete pro?itati na ovoj adresi:
http://nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/1388.htm


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics