WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

GLAVA I.

Osnovne odredbe

Predmet Zakona

?lanak 1.

(1) Ovim se Zakonom ure?uje:

1. poslovanje izme?u rezidenata i nerezidenata u stranim sred­stvima pla?anja i u kunama,

2. poslovanje izme?u rezidenata u stranim sredstvima pla?a­nja,

3. jednostrani prijenosi imovine iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvatsku koji nemaju obilježja izvršenja posla izme?u rezidenata i nerezidenata.

(2) Poslovanje iz stavka 1. ovoga ?lanka podrazumijeva sklapanje teku?ih i kapitalnih poslova te njihovo izvršavanje pla?anji­ma, naplatama ili prijenosima.

Rezidenti i nerezidenti

?lanak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona rezidentima se smatraju:

1. pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,

2. podružnice stranih trgova?kih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,

3. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizi?ke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane (u daljnjem tekstu: poduzetnici pojedinci),

4. fizi?ke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,

5. fizi?ke osobe koje u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važe?e dozvole boravka u trajanju najmanje 183 dana,

6. diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koja se financiraju iz prora?una te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i ?lanovi njihovih obitelji.

(2) Sve druge osobe koje nisu navedene u stavku 1. ovoga ?lanka smatraju se nerezidentima.

Banka i ovlašteno društvo

?lanak 3.

(1) Banka je u smislu ovoga Zakona financijska institucija koja ima odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke i odobrenje za obavljanje poslova ure?enih ovim Zakonom, a propisanih Zakonom o bankama, banka nerezident koja je na osnovi Zakona o bankama ovlaštena neposredno pružati bankovne usluge na teritoriju Republike Hrvatske te Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

(2) Ovlašteno društvo je ono društvo koje ima odobrenje za rad od Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske i obavlja poslove s vrijednosnim papirima sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Strana sredstva pla?anja

?lanak 4.

(1) Strana sredstva pla?anja, u smislu ovoga Zakona, jesu devize, strana gotovina, ?ekovi i ostali nov?ani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji su unov?ivi u stranoj valuti.

(2) Devize, u smislu ovoga Zakona, jesu nov?ana potraživanja od inozemstva.

(3) Strana gotovina (nov?anice i kovani novac) nov?ano je potraživanje od središnje banke ili države koja je gotovinu izdala.

(4) ?ekovi i ostali nov?ani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji su unov?ivi u stranoj valuti nov?ana su potraživanja od izdavatelja.

Vrijednosni papiri i izvedeni financijski instrumenti

?lanak 5.

(1) Vrijednosnim papirima smatraju se vrijednosni papiri sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira.

(2) Vrijednosni papiri kojima se trguje na tržištu kapitala, u smislu ovoga Zakona, jesu dionice, obveznice i drugi dužni?ki vrijednosni papiri izdani u seriji s rokom dospije?a dužim od jedne godine.

(3) Vrijednosni papiri kojima se trguje na tržištu novca, u smislu ovoga Zakona, jesu kratkoro?ni vrijednosni papiri izdani u seriji s rokom dospije?a do godine dana, kao što su trezorski zapisi, blagajni?ki zapisi, komercijalni zapisi, certifikati o depozitima i bankarski akcepti, te dugoro?ni dužni?ki vrijednosni papiri kojima je preostali rok dospije?a do godine dana.

(4) Izvedeni financijski instrumenti, u smislu ovoga Zakona, jesu vrijednosni papiri ili ugovori ?ija se vrijednost mijenja prema promjenama vrijednosti financijskog instrumenta ili drugoga pravnog posla iz kojega su izvedeni.

Doma?i i strani vrijednosni papiri

?lanak 6.

(1) Doma?i vrijednosni papiri, u smislu ovoga Zakona, jesu vrijednosni papiri ?iji je izdavatelj rezident te depozitarni zapisi koji su izdani u inozemstvu na temelju doma?eg vrijednosnog papira.

(2) Vrijednosni papiri koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga ?lanka smatraju se stranim vrijednosnim papirima.

Kapitalni poslovi

?lanak 7.

(1) Kapitalni poslovi, u smislu ovoga Zakona, poslovi su zaklju?eni izme?u rezidenata i nerezidenata te jednostrani prijenosi imovine radi prijenosa kapitala, a koji nisu teku?a pla?anja i prijenosi iz ?lanka 8. ovoga Zakona.

(2) U kapitalne poslove iz stavka 1. ovoga ?lanka ubrajaju se:

1. izravna ulaganja,

2. ulaganja u nekretnine,

3. poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala,

4. poslovi s vrijednosnim papirima na tržištu novca,

5. poslovi s udjelima u investicijskim fondovima,

6. kreditni poslovi,

7. depozitni poslovi,

8. pla?anja na osnovi ugovora o osiguranju,

9. jednostrani prijenosi imovine;

a) osobni prijenosi imovine,

b) fizi?ki prijenosi imovine.

(3) Kapitalni su poslovi i poslovi kojima se otu?uju prava ste?ena ulaganjem, odnosno vrijednosni papiri iz stavka 2. ovoga ?lanka, repatrijacija sredstava i prijenos ostatka likvidacijske ili ste?ajne mase.

Teku?i poslovi i teku?a pla?anja

?lanak 8.

(1) Teku?i poslovi su poslovi zaklju?eni izme?u rezidenata i nerezidenata ?ija namjera nije prijenos kapitala.

(2) Pla?anja i prijenosi s osnove teku?ih poslova uklju?uju:

1. dospjela pla?anja na osnovi trgovine robom i uslugama s inozemstvom te na osnovi drugih teku?ih poslova, uklju?uju?i usluge i normalne kratkoro?ne bankarske i kreditne olakšice,

2. dospjela pla?anja kamata i neto-dohotke od ostalih ulaganja,

3. pla?anja umjerenog iznosa na ime amortizacije zajmova, smanjenje vrijednosti izravnih ulaganja i raspodjelu dobiti na osnovi udjela u vlasništvu,

4. prijenose s osnove radni?kih doznaka, mirovina, invalidnina i ostalih socijalnih primanja, poreza i pristojba, me?udržavne suradnje, likvidiranih šteta na temelju ugovora o osiguranju, prijenose s osnove dobitaka u igrama na sre?u, naknada za koncesije, ?lanarina i kazna (penala) te umjerenih doznaka na ime troškova za uzdržavanje obitelji.

Izravna ulaganja

?lanak 9.

(1) Izravna ulaganja, u smislu ovoga Zakona, sva su ulaganja rezidenata u inozemstvu i nerezidenata u Republici Hrvatskoj koja ulaga? obavi s namjerom uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa i ostvarivanja znatnog utjecaja na upravljanje pravnom osobom.

(2) Namjera uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa i ostvarivanja znatnog utjecaja na upravljanje pravnom osobom iskazana je u slu?ajevima:

1. osnivanja ili pove?anja temeljnoga kapitala trgova?kog društva u potpunom vlasništvu ulaga?a, osnivanja podružnice ili stjecanja ve? postoje?ega trgova?kog društva u potpuno vlasništvo ulaga?a ili ulaganja radi obavljanja djelatnosti poduzetnika pojedinca,

2. ulaganja u novo ili ve? postoje?e trgova?ko društvo ako ulaga? time stje?e ukupno 10% ili više udjela u temeljnom kapitalu trgova?kog društva, odnosno 10% ili više glasa?kih prava nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga ?lanka,

3. kredita na rok od pet godina ili duže radi uspostavljanja trajnih ekonomskih odnosa, ako krediti imaju obilježja podre?enog ili hibridnog potraživanja.

(3) Nakon uspostavljanja izravnog vlasni?kog odnosa izme­?u rezidenata i nerezidenata u smislu stavka 1. i 2. ovoga ?lanka, transakcijama izravnih ulaganja smatraju se tako?er:

1. reinvestirana dobit, odnosno udio izravnog ulaga?a u dobiti trgova?kog društva koja se ne raspodjeljuje u obliku dividendi ili drugih oblika raspodjele dobiti,

2. dužni?ke transakcije izme?u izravnog ulaga?a i trgo­va­?­kog društva u koje je ve? izvršeno izravno ulaganje. Ovo uklju­?uje dužni?ke vrijednosne papire, komercijalne kredite, financijske kredite i ostale dužni?ko-vjerovni?ke odnose. Izravnim ulaganjem ne smatra se ulaganje financijskih institucija dužni?kim transakcijama vezanima uz teku?e poslovanje, ve? se izravnim ulaganjem smatraju samo one transakcije motivirane trajnim interesom vezanim uz vlasni?ki odnos.

(4) Izravnim ulaganjem ne smatra se ulaganje investicijskog fonda, brokerskog društva, mirovinskog fonda, društva za osiguranje, banke i druge osobe kojoj je status institucionalnog ulaga?a odobrila Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske u skladu s posebnim zakonom niti ulaganje nov?anih sredstava radi izdavanja depozitarnih zapisa.

(5) Iznimno se izravnim ulaganjem smatra ulaganje banke u drugu banku ili financijsku instituciju ?ija je glavna djelatnost pružanje financijskih usluga te ulaganje društva za osiguranje u drugo društvo za osiguranje ako ulaganja ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga ?lanka.

Poslovi s vrijednosnim papirima

?lanak 10.

(1) Poslovi s vrijednosnim papirima, u smislu ovoga Zakona, poslovi su s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala i tržištu novca te poslovi s udjelima u investicijskim fondovima koji nisu poslovi u smislu ulaganja iz ?lanka 9. ovoga Zakona.

(2) U poslove s vrijednosnim papirima iz stavka 1. ovoga ?lanka ubrajaju se:

1. izdavanje, uvrštenje i prodaja doma?ih vrijednosnih papira u inozemstvu,

2. izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj,

3. ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu,

4. ulaganja nerezidenata u vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj.

(3) Uvrštenje vrijednosnih papira iz stavka 2. ovoga ?lanka zna?i po?etak trgovanja stranim vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj ili doma?im vrijednosnim papirima u inozemstvu na burzi ili ure?enom javnom tržištu.

Kreditni poslovi

?lanak 11.

(1) Kreditni poslovi, u smislu ovoga Zakona, jesu komercijalni krediti i financijski krediti. U kreditne poslove, u smislu ovoga Zakona, ubrajaju se i jamstva i garancije.

(2) Komercijalni krediti, u smislu ovoga Zakona, odgode su pla?anja, odnosno pla?anja unaprijed robe i usluga. Komercijalnim kreditom smatra se i financiranje od banke odgode pla?anja i pla?anja unaprijed te poslovi otkupa potraživanja (factoring i forfaiting) ako osnovni posao, koji je podloga za nastalo potraživanje, ima obilježja komercijalnoga kredita.

(3) Financijski krediti, u smislu ovoga Zakona, svi su krediti osim kredita iz ?lanka 9. stavka 2. to?ke 3. i iz stavka 2. ovoga ?lanka. U financijske kredite ne ubrajaju se jamstva i garancije.

(4) Kreditni poslovi iz ?lanka 9. stavka 2. to?ka 3. ovoga Zakona i svi kreditni poslovi iz ovoga ?lanka, osim odgode pla?anja i pla?anja unaprijed do 12 mjeseci na temelju komercijalnog posla, sklapaju se u pisanom obliku. Ugovor o kreditu banka uvijek sklapa u pisanom obliku.

Depozitni poslovi

?lanak 12.

(1) Depozitni poslovi iz ?lanka 7. stavka 2. to?ke 7. ovoga Zakona poslovi su nastali na temelju ugovora o depozitu izme?u nerezidenta i banke te izme?u rezidenta i nerezidentne financijske institucije.

(2) U smislu ovoga Zakona depozitnim poslom smatra se i ugovor o teku?em ra?unu.

Pla?anja na osnovi ugovora o osiguranju

?lanak 13.

Pla?anja na osnovi ugovora o osiguranju uklju?uju pla?anja premija i osiguranih svota na temelju ugovora izme?u nerezidentnog društva za osiguranje i rezidenta kao korisnika te rezidentnog društva za osiguranje i nerezidenta kao korisnika.

Jednostrani prijenosi imovine

?lanak 14.

(1) Jednostrani prijenosi imovine prijenosi su imovine iz Republike Hrvatske u inozemstvo ili iz inozemstva u Republiku Hr­vat­sku koji nemaju obilježja izvršenja posla izme?u rezidenta i nerezidenta, a mogu biti osobni i fizi?ki prijenosi imovine.

(2) Osobni prijenosi imovine prijenosi su imovine iz Republike Hrvatske te u Republiku Hrvatsku na osnovi poklona i pomo?i, rente, nasljedstva, podmirenja duga useljenika u ma­ti?noj zemlji, prijenosa imovine iseljenika u inozemstvo i dohotka osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj koje nisu rezidenti.

(3) Hrvatska narodna banka može posebnom odlukom propisati ograni?enja za prijenose u inozemstvo s osnove poklona i pomo?i sukladno dopuštenim iznosima za fizi?ke prijenose imovine.

(4) Fizi?ki prijenos, u smislu ovoga Zakona, svaki je prijenos gotovine u kunama, strane gotovine, ?ekova i materijaliziranih vrijednosnih papira iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvat­sku.

Pla?anje i naplata u stranim sredstvima pla?anja

?lanak 15.

Pla?anje i naplata u stranim sredstvima pla?anja izme?u rezidenata te izme?u rezidenata i nerezidenata u Republici Hrvatskoj dopušteni su u slu?ajevima propisanima zakonom ili odlukom Hrvatske narodne banke.

Devizni ra?uni i devizni štedni ulozi rezidenata

?lanak 16.

(1) Rezidenti mogu držati devize na deviznim ra?unima ili kao devizne štedne uloge u bankama u Republici Hrvatskoj. Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i na?in otvaranja i vo?enja deviznih ra?una i deviznih štednih uloga.

(2) Pri otvaranju deviznih ra?una i deviznih štednih uloga banka je obvezna utvrditi identitet rezidenta.

(3) Podatke o vlasnicima deviznih ra?una i deviznih štednih uloga iz stavka 1. ovoga ?lanka banka je obvezna ?uvati pet godina od zatvaranja ra?una.

(4) Visina, na?in obra?una i pla?anja kamata te valuta u kojoj se pla?aju kamate i glavnica utvr?uju se ugovorom izme?u banke i rezidenta.

Krediti u stranim sredstvima pla?anja izme?u rezidenata

?lanak 17.

(1) Kredite u stranim sredstvima pla?anja mogu rezidentima odobravati banke. Odobreni kredit može se otpla?ivati u stranoj valuti.

(2) Ostali rezidenti ne smiju me?usobno odobravati kredite u stranim sredstvima pla?anja.

Poslovi s izvedenim financijskim instrumentima

?lanak 18.

(1) Na poslove s izvedenim financijskim instrumentima primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na poslove koji su podloga za poslove s izvedenim financijskim instrumentima.

(2) Hrvatska narodna banka može propisati uvjete za obavljanje poslova s izvedenim financijskim instrumentima u inozemstvu.

(3) Odredba stavka 2. ovoga ?lanka ne odnosi se na banke, brokerska društva, investicijske fondove, društva za osiguranje, mirovinske fondove i ostale financijske institucije ?ije je poslovanje ure?eno posebnim zakonima.

GLAVA II.

Kapitalni poslovi

II. 1. Izravna ulaganja

Izravna ulaganja nerezidenata i rezidenata

?lanak 19.

(1) Izravna su ulaganja nerezidenata u Republici Hrvatskoj slobodna, ako posebnim zakonima nije druga?ije odre?eno.

(2) Izravna su ulaganja rezidenata u inozemstvu slobodna.

Zaštita izravnih ulaganja

?lanak 20.

(1) Prijenos u inozemstvo dobiti koju nerezident ostvari izravnim ulaganjem slobodan je pod uvjetom da je u Republici Hrvat­skoj podmiren porez na dobit na iznos koji se prenosi u inozemstvo.

(2) Prijenos u inozemstvo ostatka likvidacijske ili ste?ajne mase slobodan je pod uvjetom da su u Republici Hrvatskoj podmirene sve porezne i druge zakonom propisane obveze iz tog posla.

II. 2. Ulaganja u nekretnine

?lanak 21.

Rezident može dozna?iti sredstva u inozemstvo radi stjecanja vlasništva nad nekretninama u inozemstvu ako je podmirio zakonom propisane obveze.

II. 3. Poslovi s vrijednosnim papirima na trŽIŠtu kapitala

Ulaganja rezidenata u vrijednosne papire u inozemstvu

?lanak 22.

(1) Rezidenti koji imaju status pravne osobe upisuju, upla?uju, odnosno kupuju i prodaju vrijednosne papire u inozemstvu preko ovlaštenog društva ili preko sudionika na inozemnoj burzi i ure?enom javnom tržištu.

(2) Rezidenti fizi?ke osobe i poduzetnici pojedinci upisuju, upla?uju, odnosno kupuju i prodaju vrijednosne papire u inozemstvu samo preko ovlaštenog društva.

(3) Rezidenti koji nisu navedeni u stavku 5. ovoga ?lanka mogu u inozemstvu kupovati vrijednosne papire koje izdaju države ?lanice OECD-a i me?unarodne financijske institucije te doma?e vrijednosne papire. Za druge vrijednosne papire koje rezidenti iz ovoga stavka mogu kupovati, Hrvatska narodna banka može odrediti rejting i zemlju izdavatelja te burzu i ure?eno javno tržište na kojoj kotiraju.

(4) Na?in i uvjete obavljanja poslova iz stavka 1., 2. i 3. ovoga ?lanka propisuje Hrvatska narodna banka.

(5) Banke, investicijski fondovi, društva za osiguranje, mirovinski fondovi i ostale financijske institucije ?ije je poslovanje ure?eno posebnim zakonima mogu u inozemstvu kupovati vrijednosne papire u skladu s tim zakonima.

Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj

?lanak 23.

(1) Izdavanje, uvrštenje i prodaja stranih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj dopušteni su ako je to u skladu s propisima koji ure?uju poslovanje s vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.

(2) Ministar financija može propisati uvjete za izdavanje, uvrštenje i prodaju stranih vrijednosnih papira na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj.

Ulaganje nerezidenata u vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj

?lanak 24.

(1) Nerezidenti mogu upisivati, upla?ivati, odnosno kupovati i prodavati vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima koji ure?uju poslovanje s vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.

(2) Hrvatska narodna banka može posebnom odlukom propisati obvezu otvaranja i vo?enja nerezidentnih skrbni?kih i nov?anih ra?una u bankama radi pla?anja i naplata pri prodaji vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.

(3) Odlukom iz stavka 2. ovoga ?lanka može se pravo stjecanja vrijednosnog papira za nerezidenta uvjetovati sklapanjem ugovora o vo?enju skrbni?kog ra?una u kojem se nerezident obvezuje da ste?ene vrijednosne papire ne?e otu?iti niti dati u zalog rezidentu u roku jedne godine od upisa prava vlasništva te da pristaje da banka skrbnik u knjizi dioni?ara, knjizi vlasnika obveznica ili drugoj knjizi koju vodi izdavatelj vrijednosnih papira ili središnja depozitarna agencija ishodi upis zabrane prava raspolaganja, pri ?emu nerezident zadržava svoja prava na isplatu dividende ili kamata.

II. 4. Poslovi s vrijednosnim papirima na trŽIŠtu novca

?lanak 25.

(1) Hrvatska narodna banka može propisati najniži rejting koji mora imati izdavatelj stranih kratkoro?nih vrijednosnih papira, ako ih na tržištu novca u inozemstvu stje?u rezidenti. Rezidenti mogu u inozemstvu slobodno kupovati doma?e vrijednosne papire.

(2) Banke, investicijski fondovi, društva za osiguranje, mirovinski fondovi i ostale financijske institucije ?ije je poslovanje ure?eno posebnim zakonima mogu u inozemstvu kupovati vrijednosne papire u skladu s tim zakonima.

(3) Hrvatska narodna banka može propisati najniži rejting koji strani izdavatelj mora imati za izdavanje kratkoro?nih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.

(4) Nerezidentima je zabranjeno kupovati blagajni?ke zapise Hrvatske narodne banke i trezorske zapise Ministarstva financija. Za ostale kratkoro?ne vrijednosne papire Hrvatska narodna banka može propisati ograni?enja glede stjecanja i njihova otu?enja prije dospije?a.

Provjera uvjeta za izdavanje i uvrštenje stranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj

?lanak 26.

(1) Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske u postupku ?e odobrenja prospekta provjeriti ispunjava li strani izdavatelj uvjete za izdavanje stranih vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj propisane ovim Zakonom te podzakonskim aktima Hr­vat­ske narodne banke i Ministarstva financija.

(2) Burze i ure?ena javna tržišta, pri uvrštenju stranih vrijednosnih papira u kotaciju na burzama i ure?enim javnim tržištima, dužni su provjeriti ispunjavaju li vrijednosni papiri stranih izdavatelja uvjete propisane ovim Zakonom te podzakonskim aktima Hrvatske narodne banke.

II. 5. Poslovi s udjelima u investicijskim fondovima

?lanak 27.

(1) Za poslove s udjelima u investicijskim fondovima na odgovaraju?i se na?in primjenjuju odredbe ovoga Zakona o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala, ako zakonom koji ure?uje poslovanje investicijskih fondova nije druga?ije odre?eno.

(2) Hrvatska narodna banka može društvima za upravljanje investicijskim fondovima i ovlaštenim društvima zabraniti prodaju nerezidentima udjela, odnosno dionica u onim investicijskim fondovima koji, prema statutu fonda, u svom portfelju smiju držati više od 50% blagajni?kih i/ili trezorskih zapisa.

II. 6. Kreditni poslovi

?lanak 28.

(1) Banke mogu kreditne poslove s nerezidentima ugovarati u svoje ime i za svoj ra?un, u svoje ime a za tu?i ra?un te u tu?e ime i za tu?i ra?un.

(2) Rezidenti koji imaju status pravne osobe ili poduzetnika pojedinca, prema ovome Zakonu, mogu kreditne poslove s nerezidentima ugovarati u svoje ime i za svoj ra?un te u svoje ime a za tu?i ra?un.

(3) Ostali rezidenti mogu kreditne poslove s nerezidentima ugovarati u svoje ime i za svoj ra?un.

(4) Rezidenti su obvezni sredstva financijskih kredita iz inozemstva prenijeti na ra?un otvoren kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili na ra?un otvoren u inozemstvu sukladno ?lanku 29. ovoga Zakona. Iznimno, rezidenti mogu koristiti financijske kredite iz inozemstva preko banaka u inozemstvu ako je ugovorom o kreditu ugovoreno pla?anje robe i usluga izravno dobavlja?u ili izvršitelju usluga ili ako se financijskim kreditom otpla?uje prije zaklju?eni kredit u inozemstvu (refinanciranje).

(5) Rezidenti su obvezni pri odobravanju kredita te izdavanju garancija i jamstava u korist nerezidenata pribaviti one instrumente osiguranja naplate kojima se postiže sigurnost kreditnog posla, garancije koja se izdaje, odnosno jamstva.

(6) Zabranjeno je odobravanje nerezidentima financijskih kredita s rokom dospije?a kra?im od jedne godine. Zabrana se ne odnosi na banke, na rezidente kada odobravaju financijske kredite nerezidentima u sklopu izravnih vlasni?kih ulaganja te na rezidente kada odobravaju financijske kredite nerezidentima s kojima su u srodstvu (bra?ni drug, roditelji, djeca, bra?a, sestre).

II. 7. Depozitni poslovi

Depozitni poslovi rezidenata

?lanak 29.

Hrvatska narodna banka odre?uje uvjete pod kojima rezidenti, osim banaka, mogu otvoriti ra?un i držati sredstva na ra?unu u inozemstvu.

Depozitni poslovi nerezidenata

?lanak 30.

(1) Nerezidenti mogu otvoriti u banci ra?un u stranoj valuti i u kunama.

(2) Banka je obvezna pri otvaranju ra?una utvrditi identitet nerezidenta.

(3) Podatke o vlasnicima ra?una iz stavka 1. ovoga ?lanka banka mora ?uvati pet godina od zatvaranja ra?una.

(4) Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i na?in otvaranja i vo?enja ra?una.

(5) Hrvatska narodna banka može propisati mjese?ni iznos do kojega se gotovina u kunama i strana gotovina može slobodno podizati odnosno polagati s ra?una ili na ra?une nerezidenata koji nisu fizi?ke osobe te može odrediti uvjete izdavanja odobrenja za iznose ve?e od propisanih.

II. 8. Pla?anja na osnovi ugovora o osiguranju

?lanak 31.

Pla?anja na osnovi ugovora o osiguranju slobodna su ako je ugovor sklopljen u skladu s propisima koji ure?uju osiguranje.

GLAVA III.

Pla?anja, naplate i prijenosi

III. 1. Op?e odredbe

Platni promet s inozemstvom

?lanak 32.

(1) Platni promet s inozemstvom obavljaju banke koje imaju odobrenje Hrvatske narodne banke i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

(2) Rezidenti obavljaju platni promet s inozemstvom preko banaka.

(3) Za Republiku Hrvatsku platni promet s inozemstvom može obavljati i Hrvatska narodna banka.

(4) Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i na?in obavljanja platnog prometa s inozemstvom.

(5) Pla?anja i prijenosi navedeni u ?lanku 8. ovoga Zakona su slobodni, osim u slu?aju primjene zaštitnih mjera sukladno ?lanku 47. ovoga Zakona.

Rokovi za izvršenje naloga u platnom prometu s inozemstvom

?lanak 33.

(1) Banka je dužna ispravan nalog za pla?anje u inozemstvo, ako nalogodavac ima dovoljno sredstva na ra?unu, izvršiti s valutom izvršenja pla?anja u inozemstvu najkasnije tri radna dana od dana primitka naloga, osim ako nalogodavac nije odredio kasniju valutu izvršenja pla?anja u inozemstvu.

(2) Banka je dužna najkasnije sljede?ega radnog dana od dana obavijesti o primitku sredstava na ra?unu u inozemstvu ili u drugoj banci u zemlji obavijestiti svoga klijenta, korisnika naplate, o priljevu iz inozemstva ili prenijeti sredstva drugoj banci u zemlji u kojoj korisnik naplate ima otvoren ra?un.

(3) Banka je dužna najkasnije sljede?eg radnog dana od dana primitka ispravnog naloga korisnika naplate rasporediti sredstva u skladu s nalogom.

Pla?anja i naplate u poslovima s nerezidentima u gotovini u kunama, stranoj gotovini, i ?ekovima

?lanak 34.

(1) Rezidenti iz ?lanka 2. stavka 1. to?ke 1., 2. i 3. ovoga Zakona mogu izvršiti pla?anje ili primiti naplatu u poslovima s nerezidentima u gotovini u kunama, stranoj gotovini i ?ekovima, pod uvjetima i na na?in kako propisuje Hrvatska narodna banka.

(2) Stranu gotovinu i ?ekove napla?ene prema stavku 1. ovoga ?lanka rezidenti su dužni položiti na ra?un otvoren u banci ili ih u dogovoru s bankom prodati banci u roku koji propiše Hrvatska narodna banka.

III. 2. Pla?anja i prijenosi na osnovi kapitalnih poslova

?lanak 35.

(1) Pla?anja i prijenosi na osnovi kapitalnih poslova slobodni su ako je posao sklopljen i prijavljen u skladu s ovim Zakonom te ako su podmirene sve porezne obveze iz toga posla u Republici Hrvatskoj. Iznimno na prijenos dobiti u inozemstvo, koju nerezident ostvari izravnim ulaganjem primjenjuje se ?lanak 20. stavak 1. ovoga Zakona.

(2) Banka ne smije izvršiti nalog za pla?anje u inozemstvo na temelju isplate dobiti od izravnog ulaganja i na temelju isplate ostatka likvidacijske ili ste?ajne mase ako bi takvo pla?anje bilo u suprotnosti sa stavkom 1. ovoga ?lanka.

III. 3. Jednostrani prijenosi imovine – fizi?ki prijenosi imovine

Unošenje i iznošenje strane gotovine, gotovine u kunama i ?ekova

?lanak 36.

(1) Strana gotovina i ?ekovi koji glase na stranu valutu mogu se slobodno unositi u Republiku Hrvatsku, uz obvezu prijavljivanja u smislu ?lanka 40. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka propisuje iznos do kojega se slobodno može:

1. iznositi strana gotovina,

2. unositi i iznositi gotovina u kunama,

3. unositi i iznositi ?ekove,

te propisuje uvjete za izdavanje odobrenja za unošenje i iznošenje iznosa ve?ih od dopuštenih.

(3) Banke slobodno, za potrebe obavljanja svoje djelatnosti, iznose stranu gotovinu i ?ekove koji glase na stranu valutu i iznad iznosa propisanog odlukom Hrvatske narodne banke donesenom na temelju stavka 2. ovoga ?lanka.

Postupak s prijavljenim iznosom gotovine u kunama, strane gotovine i ?ekova preko dopuštenih iznosa

?lanak 37.

(1) Carinik ?e putnika koji je prijavio iznošenje ve?eg iznosa gotovine u kunama, strane gotovine ili ?ekova nego što je dopušteno uputiti da iznos preko dopuštenog deponira u banci ili, ako je to mogu?e, u carinarnici.

(2) Ako putnik iz stavka 1. ovoga ?lanka odbije postupiti po uputi ovlaštenoga carinskog djelatnika, smatrat ?e se da protivno ovom Zakonu zakonu želi iznijeti gotovinu u kunama, stranu gotovinu ili ?ekove.

(3) Gotovina u kunama, strana gotovina ili ?ekovi iz stavka 1. ovoga ?lanka, deponirani u carinarnici, vratit ?e se putniku prilikom ili nakon povratka u Republiku Hrvatsku, uz naplatu manipulativnog troška u visini 1% deponiranog iznosa. Pri tome visina troška ne može biti ve?a od 350,00 kuna niti manja od 35,00 kuna, a napla?uje se u kunama.

(4) Ako putnik ?ija je gotovina u kunama ili strana gotovina deponirana u smislu stavka 1. ovoga ?lanka, ili njegov opunomo?enik, ne podigne gotovinu u roku od 90 dana od dana deponiranja, smatrat ?e se da se odrekao gotovine u korist prora?una Republike Hrvatske, na što je bio upozoren u potvrdi o deponiranju koju izdaje carinarnica.

Slanje i prijenos materijaliziranih vrijednosnih papira u inozemstvo ili iz inozemstva

?lanak 38.

(1) Slanje i prijenos materijaliziranih vrijednosnih papira, koji su vlasništvo rezidenta, u inozemstvo ili iz inozemstva može obaviti ovlašteno društvo i skrbni?ka banka radi:

1. ostvarivanja prava iz vrijednosnog papira,

2. prijenosa prava iz vrijednosnog papira na nerezidenta,

3. ?uvanja stranih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira koje je u inozemstvu izdao rezident, ako ?e ti vrijednosni papiri biti pohranjeni kod osobe koja je u inozemstvu ovlaštena za obavljanje tih poslova.

(2) Odredba stavka 1. ovoga ?lanka ne primjenjuje se u slu?aju privremenog prijenosa i slanja vrijednosnih papira u inozemstvo ili iz inozemstva radi ostvarivanja prava iz vrijednosnih papira, što je potrebno prethodno prijaviti Hrvatskoj narodnoj banci.

Posebna odredba

?lanak 39.

Na rezidente koji u inozemstvu borave na temelju važe?e radne dozvole u trajanju najmanje 183 dana te na rezidente iz ?lanka 2. stavka 1. to?ke 5. ne primjenjuje se ?lanak 22. stavak 2. i 3., ?lanak 25. stavak 1., ?lanak 27., ?lanak 28. stavak 4. i 6., ?lanak 29., ?lanak 36. stavak 2. to?ka 1. i ?lanak 38. stavak 1. ovoga Zakona, koji ure?uju prijenos kapitala rezidenata u inozemstvo.

Sprje?avanje pranja novca

?lanak 40.

(1) Rezidenti i nerezidenti moraju prilikom prelaska državne granice cariniku prijaviti unošenje odnosno iznošenje gotovine u kunama, strane gotovine i ?ekova u vrijednosti propisanoj zakonom koji ure?uje sprje?avanje pranja novca.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga ?lanka odnosi se i na predstavnika, odgovornu osobu ili opunomo?enika koji preko državne granice za pravnu osobu prenose gotovinu u kunama, stranu gotovinu i ?ekove.

Simulirani ugovori

?lanak 41.

Rezident ne smije platiti neistinitu tražbinu ili izdati nalog za pla?anje nerezidentu na temelju simuliranog ugovora ili lažne fakture, odnosno sklopiti ugovor u kojemu nije navedena stvarna cijena.

GLAVA IV.

Tržište i te?aj strane valute

Tržište stranih sredstava pla?anja

?lanak 42.

(1) Tržište stranih sredstava pla?anja, u smislu ovoga Zakona, obuhva?a sve poslove kupnje i prodaje stranih sredstava pla?anja.

(2) Banke ugovaraju poslove kupnje i prodaje stranih sredstava pla?anja u svoje ime i za svoj ra?un te u svoje ime a za tu?i ra?un, a druge osobe u svoje ime i za svoj ra?un.

(3) Rezidenti i nerezidenti obavljaju kupoprodaju stranih sredstava pla?anja u bankama. Ministarstvo financija obavlja kupoprodaju stranih sredstava pla?anja i u Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) Rezidenti iz ?lanka 2. stavka 1. to?ke 4. i 5. ovoga Zakona te fizi?ke osobe nerezidenti mogu kupoprodaju stranih sredstava pla?anja obavljati i kod ovlaštenih mjenja?a.

(5) Rezidenti i nerezidenti koji nisu navedeni u stavku 4. ovoga ?lanka ne smiju kupoprodaju stranih sredstava pla?anja obavljati kod ovlaštenih mjenja?a.

Promptna i terminska kupoprodaja stranih sredstava pla?anja

?lanak 43.

(1) Sudionici tržišta stranih sredstava pla?anja mogu kupovati, odnosno prodavati devize promptno i terminski (na rok).

(2) Terminska kupnja, odnosno prodaja deviza, u smislu ovoga Zakona, jest kupnja, odnosno prodaja kod koje je rok za izvršenje obveze duži od dva radna dana od sklapanja ugovora.

Formiranje te?aja

?lanak 44.

Te?aj strane valute prema kuni slobodno se formira na tržištu stranih sredstava pla?anja na temelju ponude i potražnje.

Objavljivanje i primjena srednjeg te?aja Hrvatske narodne banke

?lanak 45.

(1) Hrvatska narodna banka svakoga radnog dana na temelju ostvarenog prometa i te?ajeva stranih valuta na tržištu stranih sred­stava pla?anja utvr?uje vrijednost kune prema drugim valutama. Tako utvr?eni te?aj Hrvatska narodna banka dužna je javno objaviti.

(2) Hrvatska narodna banka propisuje na?in i rokove u kojima su banke i ovlašteni mjenja?i dužni dostavljati podatke o prometu na tržištu stranih sredstava pla?anja.

(3) Srednji te?aj Hrvatske narodne banke za strana sredstva pla?anja koristi se za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe statistike.

(4) Pri obra?unu uvoznih i izvoznih davanja strana valuta prera?unava se u kune po srednjem te?aju Hrvatske narodne banke koji je vrijedio pretposljednjeg radnog dana u tjednu, a koji prethodi tjednu u kojem se utvr?uje iznos uvoznih i izvoznih davanja, ako ministar financija ne odredi druga?ije.

Ovlašteni mjenja?i

?lanak 46.

(1) Mjenja?ki poslovi su poslovi kupnje i prodaje strane gotovine te poslovi otkupa ?ekova koji glase na stranu valutu i u njima su unov?ivi.

(2) Mjenja?ko poslovanje mogu obavljati rezidenti sa statusom pravne osobe i poduzetnici pojedinci koji u svom radu koriste zašti?eni ra?unalni program za obavljanje mjenja?kih poslova, koji imaju ugovor s bankom te koji su registrirani za obavljanje mjenja?kih poslova (ovlašteni mjenja?i).

(3) Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i na?in obavljanja mjenja?kih poslova.

GLAVA V.

Zaštitne odredbe

Preduvjeti za poduzimanje zaštitnih mjera

?lanak 47.

(1) Ako kretanje kapitala prouzro?i ili prijeti da ?e prouzro?iti ozbiljne poteško?e pri provo?enju monetarne ili devizne politike, Hrvatska narodna banka može posebnom odlukom propisati zaštitne mjere.

(2) Zaštitne mjere može provesti Hrvatska narodna banka ili Vlada Republike Hrvatske ako su one potrebne radi izvršenja sankcija Ujedinjenih naroda i drugih me?unarodnih organizacija kojih je Republika Hrvatska ?lanica.

(3) Zaštitne mjere iz stavka 1. ovoga ?lanka mogu se odrediti za razdoblje do šest mjeseci.

(4) Hrvatska narodna banka može iznimno produžiti rok iz stavka 3. ovoga ?lanka uz suglasnost Hrvatskoga sabora.

(5) O zaštitnim mjerama, prije njihove primjene, moraju biti obaviještene Vlada Republike Hrvatske i Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Zaštitne mjere

?lanak 48.

Zaštitne mjere Hrvatske narodne banke iz ?lanka 47. ovoga Zakona mogu sadržavati:

1. ograni?enje rezidentima da raspolažu sredstvima na ra?u­nima u inozemstvu ili na deviznim ra?unima u Republici Hrvat­skoj,

2. obvezu banaka da Hrvatskoj narodnoj banci prodaju devize na osnovi mjenja?kih poslova banaka i ovlaštenih mjenja?a,

3. ograni?enje obavljanja kreditnih poslova izme?u rezidenata i nerezidenata;

4. ograni?enje obavljanja pla?anja i naplata na osnovi obveza i potraživanja u poslovima s inozemstvom,

5. ograni?enje prijenosa vrijednosnih papira, strane gotovine i zlata u Republiku Hrvatsku i iz Republike Hrvatske,

6. ograni?enje obavljanja transakcija vrijednosnim papirima i zlatom izme?u rezidenata i nerezidenata,

7. ograni?enje davanja garancija ili jamstava, zaloga ili drugih osiguranja za ra?un nerezidenata.

GLAVA VI.

Poslovne knjige i izvješ?ivanje

VI. 1. Op?e odredbe o izvjeŠ?ivanju o poslovima s inozemstvom

Obveza izvješ?ivanja

?lanak 49.

(1) Rezidenti koji su dužni izvješ?ivati, izvješ?uju Hrvatsku narodnu banku neposredno ili posredno preko banaka, ovlaštenih društava, središnje depozitarne agencije i carinskih tijela.

(2) Rezidenti koji su dužni izvješ?ivati, moraju Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Ministarstvu financija – Deviznom inspektoratu i Carinskoj upravi omogu?iti uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju u svrhu provjere podataka.

(3) Hrvatska narodna banka propisuje pobliže uvjete odnosno sadržaj, na?in i postupak izvješ?ivanja.

(4) Hrvatska narodna banka izra?uje projekciju platne bilance Republike Hrvatske.

(5) Radi pra?enja ostvarenja projekcije platne bilance Republike Hrvatske, rezidenti su dužni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke o poslovima i transakcijama s inozemstvom na na?in i u rokovima koje ona utvrdi posebnom odlukom.

VI. 2. Nadzorna knjiga

?lanak 50.

(1) Banke su dužne voditi nadzornu knjigu o pla?anju i naplati u poslovima iz podru?ja teku?ih transakcija s inozemstvom kada te poslove obavljaju u svoje ime i za svoj ra?un.

(2) Drugi rezidenti iz ?lanka 2. stavka 1. to?ke 1., 2. i 3. ovoga Zakona dužni su voditi nadzornu knjigu o pla?anju i naplati u poslovima iz podru?ja teku?ih i kapitalnih transakcija s inozemstvom, neovisno o tome trebaju li podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su obvezni voditi prema drugim propisima.

(3) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljede?i radni dan.

(4) Ministar financija propisuje na?in vo?enja i sadržaj nadzornih knjiga.

VI. 3. IzvjeŠ?ivanje o izravnim i ostalim vlasni?kim ulaganjima

?lanak 51.

(1) Rezidenti su dužni u roku od 30 dana nakon obavljenoga izravnog ili drugoga vlasni?kog ulaganja u inozemstvo, odnosno nakon obavljenoga izravnog ili drugoga vlasni?kog ulaganja nerezidenata u Republici Hrvatskoj, prijaviti ulaganje i kasnije promjene ulaganja Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Hrvatska narodna banka propisuje na?in prijavljivanja i pri­kupljanja podataka o izravnim i drugim vlasni?kim ulaganjima.

VI. 4. IzvjeŠ?ivanje o poslovima s vrijednosnim papirima

?lanak 52.

(1) Ovlašteno društvo i banka skrbnik moraju izvješ?ivati Hrvatsku narodnu banku o svim poslovima rezidenata s vrijednosnim papirima u inozemstvu i o svim poslovima nerezidenata s vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj.

(2) Rezidenti izdavatelji dužni?kih vrijednosnih papira obvezni su izvješ?ivati Hrvatsku narodnu banku o izdavanju i prodaji tih vrijednosnih papira u inozemstvu.

VI. 5. IzvjeŠ?ivanje o kreditnim poslovima

?lanak 53.

(1) Rezidenti moraju izvješ?ivati Hrvatsku narodnu banku o kreditnim poslovima s nerezidentima na na?in i u rokovima koje odre?uje Hrvatska narodna banka.

(2) Za potrebe izvješ?ivanja Hrvatska narodna banka može odrediti da se u kreditne poslove ubroje i odre?eni drugi poslovi izme?u rezidenata i nerezidenata koji su po ekonomskoj svrsi jednaki svrsi kreditnog posla.

VI. 6. IzvjeŠ?ivanje o depozitnim poslovima

?lanak 54.

Rezidenti su obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješ?a o prometu i stanju sredstava na svojim ra?unima u inozemstvu, te na ra?unima svojih podružnica u inozemstvu, na na?in i u rokovima koje Hrvatska narodna banka utvrdi odlukom.

GLAVA VII.

Nadzor

VII. 1. Op?e odredbe

Nadzorna tijela

?lanak 55.

Nadzor nad poslovanjem u skladu s ovim Zakonom obavljaju Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija – Devizni inspektorat i Carinska uprava (u daljnjem tekstu: nadzorna tijela).

Razmjena informacija izme?u nadzornih tijela

?lanak 56.

(1) Nadzorna tijela moraju me?usobno razmjenjivati informacije koje su im potrebne u postupku nadzora te obavještavati o ustanovljenim nepravilnostima, ako su ti nalazi važni za rad drugoga nadzornog tijela.

(2) Nadzorna tijela uredit ?e sadržaj i na?in me?usobnog obavještavanja sporazumom o razmjenjivanju informacija ili drugim aktima.

VII. 2. Stvarna nadleŽnost

Nadležnost Ministarstva financija – Deviznog inspektorata

?lanak 57.

(1) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat nadzire primjenu i provedbu ovoga Zakona te poslovanje rezidenata i nerezidenata kada svoju gospodarsku ili drugu djelatnost obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Rezidenti i nerezidenti iz stavka 1. ovoga ?lanka moraju deviznom inspektoru omogu?iti nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i uvid u poslovanje te mu, na njegov zahtjev, dati na raspolaganje ili poslati svu potrebnu dokumentaciju i podatke i za djelatnost koju rezident obavlja u inozemstvu.

Nadležnost Ministarstva financija – Deviznog inspektorata i Hrvatske narodne banke

?lanak 58.

(1) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat i Hrvatska narodna banka nadziru devizno poslovanje banaka, podružnica i predstavništava stranih banaka.

(2) Ministarstvo financija – Devizni inspektorat nadzire poslovanje ovlaštenih mjenja?a.

Nadležnost Ministarstva financija – Carinske uprave

?lanak 59.

(1) Ministarstvo financija – Carinska uprava nadzire vrstu i koli?inu gotovine u kunama i strane gotovine te vrijednosnih papira koje iz Republike Hrvatske odnosno u Republiku Hrvatsku iznose odnosno unose rezidenti i nerezidenti u putni?kom, robnom i poštanskom prometu.

(2) Ministarstvo financija – Carinska uprava može za nadzor pošiljaka u poštanskom prometu ovlastiti Hrvatsku poštu d.d.

GLAVA VIII.

Kaznene odredbe

VIII. 1. PrekrŠaji

?lanak 60.

(1) Nov?anom kaznom od 70.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna ili fizi?ka osoba:

1. ako u pla?anjima prema inozemstvu plati neistinitu tražbinu ili banci izda nalog za pla?anje na podlozi simuliranog ugovora ili lažne fakture,

2. ako sklopi ugovor s pravnom ili fizi?kom osobom u inozemstvu o uvozu ili izvozu robe ili usluga u kojemu nije navedena stvarna cijena.

(2) Nov?anom kaznom od 35.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka ?lan uprave, osoba ovlaštena za raspolaganje sredstvima na ra?unu pravne osobe ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

?lanak 61.

(1) Nov?anom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj banka ili druga pravna osoba koja pri sklapanju ugovora kojim odobrava kredit, daje garanciju ili jamstvo u korist nerezidenta ne pribavi sredstva osiguranja naplate ili pribavi sredstva osiguranja ?ija je vrijednost u o?itom nerazmjeru s cijenom kredita ili najvišom svotom garancije.

(2) Nov?anom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj ?lan uprave ili druga odgovorna osoba koja je po?inila prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka.

(3) Ako je ugovor iz stavka 1. ovoga ?lanka sklopljen s nerezidentom od koga se, zbog njegove kreditne sposobnosti, može sa sigurnoš?u o?ekivati da ?e kredit vratiti na vrijeme i u cijelosti, po?initelj se može blaže kazniti ili osloboditi od kazne.

(4) U slu?aju kada je ugovor iz stavka 1. ovoga ?lanka sklopljen s nerezidentom koji je uredno podmirio sva dospjela dugovanja prema banci, po?initelj ?e se osloboditi kazne.

?lanak 62.

(1) Nov?anom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna ili fizi?ka osoba:

1. ako obavlja mjenja?ke poslove bez ugovora s bankom ili u mjenja?kom poslovanju ne koristi zašti?eni ra?unalni program,

2. ako ovlaštenoj osobi Deviznog inspektorata ne dopusti nad­zor ili je sprije?i u obavljanju službene radnje.

(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je po?inila prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka kaznit ?e se za prekršaj nov?anom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka prekršajno tijelo može, uz nov?anu kaznu, izre?i i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja mjenja?kih poslova ili druge djelatnosti koja je bila predmet nadzora, u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, osim za pla?anja i prijenose iz ?lanka 8. ovoga Zakona.

(4) Strana gotovina i gotovina u kunama koja je predmet prekršaja iz stavka 1. to?ke 1. ovoga ?lanka oduzet ?e se rješenjem o prekršaju u korist prora?una Republike Hrvatske.

?lanak 63.

(1) Nov?anom kaznom od 15.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna ili fizi?ka osoba:

1. ako u roku od 30 dana nakon inicijalnoga izravnog ulaganja ili drugoga vlasni?kog ulaganja ne prijavi ulaganje Hrvatskoj narodnoj banci ili ne prijavi druge podatke propisane odlukom Hrvatske narodne banke, ili to u?ini na na?in suprotan propisanom na?inu podnošenja prijave,

2. ako dozna?i sredstva u inozemstvo u svrhu kupnje nekretnina u inozemstvu, a da za to nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom,

3. ako izvrši pla?anje ili primi naplatu u stranim sredstvima pla?anja u poslovima s rezidentima ili nerezidentima u Republici Hrvatskoj suprotno ovome Zakonu ili odluci Hrvatske narodne banke,

4. ako na tržištu kapitala u inozemstvu kupi vrijednosne papire ?iji izdavatelji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom ili odlukom Hrvatske narodne banke,

5. ako upis, uplatu, kupnju ili prodaju vrijednosnih papira u inozemstvu ne obavi posredovanjem ovlaštenog društva kada je to ovim Zakonom predvi?eno,

6. ako na tržištu novca u Republici Hrvatskoj u poslovima s nerezidentima proda blagajni?ke zapise Hrvatske narodne banke ili trezorske zapise Ministarstva financija, te ako proda ili otkupi prije dospije?a ostale kratkoro?ne vrijednosne papire kada to prema odluci Hrvatske narodne banke nije dopušteno,

7. ako na tržištu novca u inozemstvu kupi vrijednosne papire koji nemaju ocjenu boniteta propisanu odlukom Hrvatske narodne banke,

8. ako u ime ili za ra?un druge osobe sklopi ugovor o kreditnom poslu s nerezidentom suprotno odredbama ovoga Zakona, ako sredstva financijskog kredita iz inozemstva ne prenese na ra?un otvoren kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili na ra?un otvoren u inozemstvu sukladno ?lanku 29. ovoga Zakona, ako ne koristi financijski kredit iz inozemstva sukladno ugovoru o kreditu, kada je ugovoreno pla?anje roba i usluga izravno dobavlja?u ili izvršitelju usluga odnosno ukoliko financijskim kreditom ne otpla?uje prije zaklju?eni kredit u inozemstvu,

9. ako pošalje, prenese ili pokuša prenijeti u inozemstvo ili iz inozemstva materijalizirane vrijednosne papire mimo ovlaštenog društva ili skrbni?ke banke, ili kada to prema odredbama ovoga Zakona nije dopušteno,

10. ako nerezidentu odobri financijski kredit s rokom dospije?a kra?im od jedne godine kada to ovim Zakonom nije dopušteno,

11. ako otvori ra?un u inozemstvu protivno ovom Zakonu, ili se ne drži obveze sadržane u odobrenju Hrvatske narodne banke,

12. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese izvješ?a o prometu i stanju sredstava na svojim ra?unima u inozemstvu te na ra?unima svojih podružnica u inozemstvu na na?in i u rokovima koje propiše Hrvatska narodna banka,

13. ako ne obavlja platni promet s inozemstvom u skladu s ovim Zakonom ili propisima Hrvatske narodne banke,

14. ako pla?anja i naplate u poslovima s nerezidentima, u gotovini u kunama te stranoj gotovini i ?ekovima, obavlja na na?in suprotan uvjetima i na?inu koje propiše Hrvatska narodna banka, te ako stranu gotovinu i ?ekove u propisanom roku ne položi na ra?un u banci ili je ne proda banci,

15. ako se pri obavljanju poslova s izvedenim financijskim instrumentima u inozemstvu ne pridržava uvjeta propisanih odlukom Hrvatske narodne banke,

16. ako ne poštuje uvjete i na?in obavljanja mjenja?kih poslova kako to propisuje Hrvatska narodna banka,

17. ako kupi, proda, dade ili uzme u zajam stranu gotovinu, te ako posreduje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine suprotno ovome Zakonu,

18. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese u propisanom roku potrebna izvješ?a o poslovima s inozemstvom ili o djelatnosti koju obavlja u inozemstvu, ili to u?ini na na?in suprotan propisanom na?inu podnošenja izvješ?a, ako ne dade zatraženu dokumentaciju Deviznom inspektoratu, odnosno ako ne vodi na propisani na?in poslovne knjige o tom poslovanju,

19. ako ne poštuje mjere za zaštitu monetarnog ili deviznog sustava što ih propiše Hrvatska narodna banka.

(2) Nov?anom kaznom od 3.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit ?e za prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) U teškim slu?ajevima prekršaja iz stavka 1. ovoga ?lanka, ako vrijednost predmeta prekršaja prelazi 100.000,00 kuna, ili je prekršaj u?injen u povratu ili je u?injen na osobito opasan na?in, pravna ili fizi?ka osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit ?e se za prekršaj nov?anom kaznom od 30.000,00 do 400.000,00 kuna.

(4) Strana gotovina i gotovina u kunama koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga ?lanka, ili strana gotovina i gotovina u kunama koja je bila predmet platnog prometa koji je rezultat prekršaja, oduzet ?e se u prekršajnom postupku rješenjem o prekršaju.

(5) Iznimno, u lakšim slu?ajevima prekršaja propisanima ovim Zakonom, u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlu?iti da se strana gotovina i gotovina u kunama iz stavka 1. ovoga ?lanka ne oduzme ili da se oduzme samo djelomi?no.

?lanak 64.

(1) Nov?anom kaznom od 35.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj banka:

1. ako se pri sklapanju ugovora o vo?enju skrbni?kog ra?una nerezidenta za kupnju vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj ne pridržava uvjeta propisanih odlukom Hrvatske narodne banke,

2. ako sklopi ugovor o uzimanju kredita u inozemstvu za tu?i ra?un, a odobrenje za njezin rad ne uklju?uje pružanje usluga u kreditnim poslovima s inozemstvom,

3. ako obavi neku radnju deviznog poslovanja bez odobrenja ili uz prekora?enje ovlasti iz odobrenja za rad dobivenog od Hrvat­ske narodne banke,

4. ako izvrši nalog komitenta kojim on raspolaže stranim sred­stvima pla?anja u zemlji ili inozemstvu, odnosno kunama u inozemstvu, suprotno ovome Zakonu, a znala je ili morala znati da je raspolaganje stranim sredstvima pla?anja ili kunama suprotno ovome Zakonu,

5. ako na ra?un nerezidenta primi u polog gotovinu u kunama, odnosno stranu gotovinu, kada to prema odredbama ovoga Zakona nije dopušteno, odnosno ako omogu?i podizanje gotovine u kunama i strane gotovine s ra?una nerezidenta protivno ovome Zakonu,

6. ako u Zakonom propisanom ili odre?enom roku ne izvrši ispravan nalog za pla?anje u inozemstvo, ako ne obavijesti korisnika naplate o priljevu iz inozemstva u propisanom roku, ako ne prenese primljena sredstva drugoj banci u zemlji u kojoj korisnik naplate ima otvoren ra?un ili ne rasporedi sredstva u skladu s nalogom korisnika naplate odnosno ne rasporedi sredstva s osnove ispravnog naloga korisnika naplate u za to propisanom roku,

7. ako sklopi ugovor o obavljanju mjenja?kih poslova s osobom koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom,

8. ako ugovor sklopljen s ovlaštenim mjenja?em ne sadrži obvezne sastojke propisane odlukom Hrvatske narodne banke,

9. ako Hrvatskoj narodnoj banci, kada je to ovim Zakonom predvi?eno, ne podnese izvješ?e ili ako Deviznom inspektoratu ne dade podatke u roku ili na propisani na?in,

10. ako obavlja platni promet s inozemstvom ili vodi devizne ra?une suprotno propisima Hrvatske narodne banke,

11. ako ne utvrdi identitet rezidenta ili nerezidenta pri otvaranju deviznog ra?una ili deviznog štednog uloga, odnosno nerezidenta pri otvaranju ra?una u kunama, ili ako podatke o vlasnicima ra?una ne ?uva pet godina od zatvaranja ra?una.

(2) Nov?anom kaznom od 2.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka i odgovorna osoba u banci.

?lanak 65.

(1) Nov?anom kaznom od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit ?e se burza ili ure?eno javno tržište vrijednosnih papira ako protivno ovome Zakonu uvrsti u kotaciju dionice stranih dioni?kih društava za ?iju prodaju na tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj strani izdavatelj nije ispunio uvjete propisane odlukom ministra financija ili ako uvrsti u kotaciju strane kratkoro?ne dužni?ke vrijednosne papire koji nemaju ocjenu boniteta propisanu odlukom Hrvatske narodne banke.

(2) ?lan uprave ili druga odgovorna osoba koja je po?inila prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka kaznit ?e se nov?anom kaznom od najmanje 15.000,00 kuna.

?lanak 66.

(1) Nov?anom kaznom od 35.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit ?e se ovlašteno društvo ako na tržištu novca u Republici Hrvat­skoj izvrši nalog klijenta kojim se nerezidentu omogu?ava kupnja blagajni?kih ili trezorskih zapisa u vlasništvu rezidenata, odnosno kupnja ili prodaja prije dospije?a ostalih kratkoro?nih vrijednosnih papira ?iji su izdavatelji rezidenti, suprotno odluci Hrvatske narodne banke.

(2) Nov?anom kaznom od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka i ?lan uprave, broker ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

?lanak 67.

(1) Nov?anom kaznom od 35.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit ?e se društvo za upravljanje investicijskim fondovima ili ovlašteno društvo ako nerezidentu omogu?i ulaganje u investicijski fond kada to prema odluci Hrvatske narodne banke nije dopušteno.

(2) Nov?anom kaznom od 15.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj i ?lan uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

?lanak 68.

(1) Nov?anom kaznom od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj fizi?ka osoba koja u putni?kom prometu s inozemstvom, protivno ovome Zakonu, iznese ili pokuša iznijeti stranu gotovinu, ?ekove koji glase na stranu valutu ili gotovinu u kunama preko dopuštenog iznosa, odnosno bez odobrenja Hrvatske narodne banke, ako iznošenje strane gotovine, ?ekova ili gotovine u kunama nije prijavila cariniku, te ako unese ili pokuša unijeti kune preko dopuštenog iznosa, odnosno bez odobrenja Hrvatske narodne banke.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga ?lanka kaznit ?e se za prekršaj fizi?ka osoba – putnik koji prijavi iznošenje gotovine u kunama ili strane gotovine preko dopuštene visine, ali odbije deponirati iznos koji prelazi dopuštenu visinu.

(3) Strana gotovina, ?ekovi i gotovina u kunama koji su predmet prekršaja iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka oduzet ?e se rješenjem o prekršaju u korist prora?una Republike Hrvatske.

(4) Strana gotovina, ?ekovi i gotovina u kunama koji su predmet izvršenja prekršaja mogu se oduzeti i kad nisu vlasništvo po?initelja.

(5) Iznimno, u posebno opravdanim slu?ajevima, prekršajno tijelo može odlu?iti da se strana gotovina, ?ekovi i gotovina u kunama koji su predmet prekršaja iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka ne oduzmu ili da se oduzmu samo djelomi?no.

?lanak 69.

(1) Nov?anom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj doma?a i strana fizi?ka osoba, doma?a i strana pravna osoba, predstavnik, odgovorna osoba ili opunomo?enik doma?e i strane pravne osobe ako pokuša prenijeti ili prenese preko državne granice bez prijave cariniku gotovinu i ?ekove u vrijednosti utvr?enoj zakonom kojim se ure?uje sprje?avanje pranja novca.

(2) Gotovina i ?ekovi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga ?lanka oduzet ?e se rješenjem o prekršaju u korist prora?una Republike Hrvatske.

(3) Gotovina i ?ekovi koji su predmet izvršenja prekršaja mogu se oduzeti i kad nisu vlasništvo po?initelja.

(4) Iznimno, u posebno opravdanim slu?ajevima u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlu?iti da se gotovina i ?ekovi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga ?lanka ne oduzmu ili da se oduzmu samo djelomi?no.

?lanak 70.

Devizni inspektorat i carinsko tijelo, kada obavljaju deviznu kontrolu, privremeno ?e, uz potvrdu, oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu te dokumentaciju i druge predmete kojima je izvršen prekršaj, koji su rezultat prekršaja ili koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, prema propisima koji vrijede za prekršajni postupak. Gotovinu u kunama i stranu gotovinu odmah ?e uplatiti na posebne ra?une Deviznog inspektorata Ministarstva financija.

?lanak 71.

Ovlaštene osobe Deviznog inspektorata mogu pravnoj ili fizi?koj osobi privremeno ograni?iti ili privremeno zabraniti obavljanje odre?ene djelatnosti i prije zapo?injanja prekršajnog postupka, pe?a?enjem opreme za rad ili poslovnih prostorija, u slu?aju osnovane sumnje da je po?injen prekršaj iz ?lanka 62. stavka 1. ovoga Zakona.

?lanak 72.

Kad je kao po?initelj odre?enih djela prekršaja ozna?ena fizi?ka osoba, po?initelji tih djela mogu biti gra?ani kao fizi?ke osobe, trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizi?ke osobe koje samostalnim radom obavljaju djelatnost za koju su registrirane, ako iz obilježja pojedinog djela ili pojedinog propisa ne proizlazi da po?initeljem može biti samo neka od tih osoba.

?lanak 73.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predvi?ene ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana kada je radnja prekršaja dovršena.

(2) Zastara nastupa u svakom slu?aju kada od dana dovršenja radnje prekršaja protekne šest godina.

(3) Na tijek i prekid zastare pokretanja prekršajnog postupka te na zastaru izvršenja prekršajne kazne i zaštitnih mjera primjenjuju se odredbe Zakona o prekršajima.

?lanak 74.

(1) Prekršajni postupak u prvom stupnju vodi Devizni inspektorat Republike Hrvatske.

(2) Protiv rješenja Deviznog inspektorata Republike Hrvatske može se podnijeti žalba Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.

VIII. 2. Kaznena djela

?lanak 75.

Tko se nedopušteno bavi kupnjom, prodajom, davanjem ili uzimanjem strane gotovine u zajam, posredovanjem u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine, ili se nedopušteno bavi mjenja?kim poslovima bez ugovora s bankom, kaznit ?e se kaznom zatvora do pet godina ili nov?anom kaznom do sto pedeset dnevnih dohodaka.

?lanak 76.

Odgovorna osoba koja sklapanjem ugovora, organiziranjem posla ili na drugi na?in ostvaruje za pravnu osobu kupnju, prodaju ili pozajmljivanje strane gotovine, posredovanje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine protivno ovom Zakonu, ili u pravnoj osobi organizira mjenja?ke poslove bez ugovora s bankom, kaznit ?e se kaznom zatvora do pet godina ili nov?anom kaznom do sto pedeset dnevnih dohodaka.

GLAVA IX.

Prijelazne i završne odredbe

Rok za donošenje podzakonskih propisa

?lanak 77.

Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka donijet ?e podzakonske propise na temelju ovoga Zakona najkasnije u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Rokovi za ukidanje ograni?enja odre?enih kapitalnih poslova

?lanak 78.

(1) Protekom ?etiri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju izme?u Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država ?lanica, s druge strane, prestaju važiti ?lanak 18. stavak 2., ?lanak 22. stavak 3. i 4., ?lanak 23. stavak 2., ?lanak 24. stavak 3., ?lanak 25., ?lanak 26., ?lanak 27., ?lanak 28. stavak 6., ?lanak 63. stavak 1. to?ke 4., 5., 6., 7., 10. i 15., ?lanak 64. stavak 1. to?ka 1., ?lanak 65., ?lanak 66. i ?lanak 67. ovoga Zakona.

(2) Nakon stjecanja punopravnog ?lanstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji prestaje važiti ?lanak 47. stavak 4. ovoga Zakona.

Zakonski i podzakonski propisi koji prestaju važiti donošenjem ovoga Zakona te podzakonski propisi koji ostaju u primjeni do donošenja novih propisa

?lanak 79.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, br. 91A/93., 36/98. i 32/01.), Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 43/96.), Uredba o utvr?ivanju roka iz ?lanka 3. stavka 1. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 62/01.) te podzakonski propisi izdani na temelju tih zakona, osim:

a) podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (»Narodne novine«, br. 91A/93., 36/98. i 32/01.), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, a to su:

– Odluka o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima (»Narodne novine«, br. 4/97.),

– Odluka o prikupljanju podataka o me?unarodnim transak­ci­jama povezanim s komunikacijskim uslugama (»Narodne novine«, br. 62/01.),

– Odluka o prikupljanju podataka o me?unarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem (»Narodne novine«, br. 62/01.),

– Odluka o na?inu obavljanja mjenja?kih poslova (»Narodne novine«, br. 44/01.),

– Odluka o na?inu i rokovima dostavljanja izvješ?a o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu (»Narodne novine«, br. 57/01.),

– Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje stranim pravnim osobama za polaganje efektivnog stranog novca na devizne ra?une (»Narodne novine«, br. 107/93.),

– Odluka o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 114/93. i 14/96.),

– Odluka o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu (»Narodne novine«, br. 107/93., 116/93., 97/94., 2/95. i 87/01.),

– Odluka o uvjetima pod kojima se može odobriti naplata potraživanja iz inozemstva u netransferabilnoj valuti (»Narodne novine«, br. 115/93.),

– Odluka o op?im uvjetima za davanje odobrenja doma?oj osobi da drži devize na ra?unu u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 17/02. i 10/03.),

– Naredba o vo?enju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 112/93.),

– Odluka o na?inu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 99/93., 97/94., 2/96. i 7/96.),

– Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti banci ovlaštenoj za poslove s inozemstvom kod koje otvara kunski odnosno devizni ra?un (»Narodne novine«, br. 38/99.),

– Odluka o podizanju efektivnog stranog novca s deviznih ra?una stranih pravnih osoba (»Narodne novine«, br. 28/97.),

– Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u put­ni­?kom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 44/94. i 88/98.),

– Odluka o svoti deviza koju doma?e fizi?ke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putni?kom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 99/93.),

– Odluka o uvjetima uz koje doma?e fizi?ke osobe mogu iz Republike Hrvatske iznositi ?ekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putni?kom prometu s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 107/93.),

– Odluka o uvjetima pod kojima se doma?a i strana valuta, ?ekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama (»Narodne novine«, br. 99/93., 107/93. i 50/94.),

– Odluka o prikupljanju podataka o uslugama u me?u­na­rodnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 80/98.),

– Uputa o na?inu i postupku izrade izvješ?a o stanju potraživanja iz inozemstva (»Narodne novine«, br. 53/99.), osim to?aka V., VI., VIII. i XI. Upute koje prestaju važiti;

b) podzakonskih propisa izdanih na temelju Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 43/96.), a to su:

– Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 132/99.),

– Odluka o izmjeni obrazaca KZ2 i KO2 (»Narodne novine«, br. 147/99.), koji ostaju na snazi do donošenja propisa iz ?lanka 77. ovoga Zakona.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti ?lanak 41., ?lanak 64. i ?lanak 73. stavak 2. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96., 75/99., 76/99., 62/01., 109/01. i 49/03.–pro?iš?eni tekst), te podzakonski propisi doneseni na temelju ?lanka 41. Zakona o trgovini (Odluka o obavljanju kompenzacijskih poslova s inozemstvom, (»Narodne novine«, br. 54/97.).

Stupanje na snagu Zakona

?lanak 80.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 440-01/02-01/01
Zagreb, 29. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tom?i?, v. r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics