WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

Ovim se Zakonom ure?uju vrste doprinosa, obveznik doprinosa, obveznik obra?unavanja doprinosa, obveznik pla?anja doprinosa, osnovica, stope za obra?un, na?in utvr?ivanja obveze i rokovi za uplatu te druga pitanja vezana uz pla?anje doprinosa za obvezna osiguranja, i to:

1. za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

2. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

3. za zdravstveno osiguranje,

4. osiguranje za slu?aj nezaposlenosti.

II. VRSTE DOPRINOSA

?lanak 2.

(1) Doprinosi za obvezna osiguranja (u daljnjem tekstu: obvezni doprinosi) prema ovome Zakonu jesu:

1. Za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,

1.2. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za staž osiguranja koji se ra?una s pove?anim trajanjem;

2. Za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje:

2.1. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,

2.2. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se ra?una s pove?anim trajanjem;

3. Za zdravstveno osiguranje:

3.1. doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje,

3.2. poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za prava u slu?aju ozljede na radu i profesionalne bolesti,

3.3. poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za koriš­tenje zdravstvene zaštite u inozemstvu;

4. Za osiguranje u slu?aju nezaposlenosti: doprinos za zapoš­ljavanje.

(2) Sredstva prikupljena obveznim doprinosima iz stavka 1. to?ke 1. ovoga ?lanka prihod su Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(3) Sredstva prikupljena obveznim doprinosima iz stavka 1. to?ke 2. ovoga ?lanka osobna su imovina osiguranika.

(4) Sredstva prikupljena obveznim doprinosima iz stavka 1. to?ke 3. ovoga ?lanka prihod su Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(5) Sredstva prikupljena obveznim doprinosima iz stavka 1. to?ke 4. ovoga ?lanka prihod su Hrvatskog zavoda za zapoš­lja­vanje.

III. TEMELJNI POJMOVI

?lanak 3.

U smislu ovoga Zakona, pojedini pojmovi imaju sljede?a zna?enja:

1. ?lan predstavni?kog tijela i izvršnog tijela državne vlasti, jedinice podru?ne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave je osoba koja dužnost ?lana u tom tijelu ili jedinici obavlja u radnom odnosu ili izvan radnog odnosa;

2. ?lan uprave trgova?kog društva je osoba koja dužnost ?lana uprave toga društva obavlja izvan radnog odnosa i s te je osnove obvezno osiguran;

3. doprinos iz osnovice je iznos doprinosa koji je obra?unan primjenom propisane stope na osnovicu, obveza je osiguranika i obustavlja se iz pla?e, razlike pla?e, poduzetni?ke pla?e, primitka od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada te od primitka koji posrednik pri zapošljavanju u?enika i studenata naplati za rad u?enika i redovitih studenata;

4. doprinos na osnovicu je iznos doprinosa koji je obra?unan primjenom propisane stope na osnovicu a obveza je poslodavca, isplatitelja razlike pla?e, osiguranika koji s osnove obavljanja samostalne djelatnosti umjesto poreza na dohodak pla?a porez na dobit, isplatitelja primitka s osnove druge samostalne djelatnosti i povremenoga nesamostalnog rada, osiguranika koji sam za sebe pla?a doprinose ili tijela državne uprave kada je tako ure?eno posebnim propisom;

5. druga samostalna djelatnost je djelatnost fizi?ke osobe koja, prema propisima o porezu na dohodak, ima obilježje samostalne djelatnosti i od koje se porez na dohodak pla?a po odbitku;

6. inozemni umirovljenik je osiguranik s osnove primitka mirovine ili invalidnine iz inozemstva koji, uz inozemnu mirovinu i invalidninu, nije ostvario i mirovinu iz obveznoga mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj, ako me?unarodnim ugovorom nije druga?ije ure?eno;

7. isplatitelj primitka je pravna ili fizi?ka osoba koja osiguraniku ispla?uje primitak s osnove obavljanja druge samostalne djelatnosti i povremenoga nesamostalnog rada i posrednik pri zapošljavanju u?enika i redovitih studenata koji ispla?uje primitak s osnove rada u?enika i redovitog studenta;

8. isplatitelj razlike pla?e je pravna ili fizi?ka osoba, tijelo jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, odnosno Republika Hrvatska, kod kojih ili na poziv kojih radnik u odre?enom razdoblju, umjesto rada za poslodavca, obavlja poslove i s te mu osnove, umjesto pla?e koju je trebao isplatiti poslodavac, ispla?uje razliku pla?e;

9. izaslani radnik je fizi?ka osoba koja za poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obavlja posao u drugoj državi te osoba na radu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Re­pub­like Hrvatske u inozemstvu;

10. mjese?na osnovica je iznos prema kojem se obra?unavaju obvezni doprinosi iz osnovice i na osnovicu za jedan kalendarski mjesec trajanja osiguranja;

11. najniža mjese?na osnovica je najniži iznos od kojega se obra?unavaju obvezni doprinosi iz osnovice i na osnovicu za jedan kalendarski mjesec trajanja osiguranja;

12. najviša mjese?na osnovica je najviši iznos do kojega se obra?unavaju obvezni doprinosi iz osnovice za jedan kalendarski mjesec trajanja osiguranja;

13. najviša godišnja osnovica je najviši iznos do kojega se obra?unava obvezni doprinos iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za jednu kalendarsku godinu trajanja osiguranja;

14. naknada pla?e je iznos koji je ispla?en ili je trebao biti ispla?en kao pravo s osnove obveznih osiguranja i na teret sredstava obveznih osiguranja;

15. obveznik doprinosa je osiguranik te pravna ili fizi?ka osoba i drugi pravni subjekt na teret ?ijih sredstava ili imovine se namiruju obvezni doprinosi;

16. obveznik obra?unavanja doprinosa je osiguranik te prav­na ili fizi?ka osoba i drugi pravni subjekt koji je dužan obra?unati obvezni doprinos;

17. obveznik pla?anja doprinosa je pravna ili fizi?ka osoba i drugi pravni subjekt koji je dužan platiti doprinos u ime i u korist osiguranika ili u svoje ime a u korist osiguranika i osiguranik kada je sam za sebe dužan uplatiti doprinos;

18. osiguranik je fizi?ka osoba obvezno osigurana prema propisima koji ure?uju obvezna osiguranja;

19. pla?a je nov?ani i svaki drugi primitak u vezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budu?im radom, bez obzira na naziv i oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je s osnove radnog odnosa ili s osnove ?lanstva u predstav­ni?kom tijelu i izvršnom tijelu državne vlasti, jedinice podru?ne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u odre­?enom mjesecu, poslodavac ili tijelo uprave isplatio ili bio dužan isplatiti radniku prema propisima o radu, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se ispla?uje radniku s te osnove;

20. poduzetni?ka pla?a je nov?ani i svaki drugi primitak osiguranika s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slo­bod­nog zanimanja te djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, koji od obavljanja te djelatnosti pla?a porez na dobit umjesto poreza na dohodak i osiguranik – trgovac pojedinac, ?iji iznos i isplatu odre?uje osiguranik, dospijeva za isplatu najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec i oporeziv je prema propisima o porezu na dohodak, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se ispla?uje poduzetniku s te osnove;

21. poljoprivrednik je osiguranik s osnove obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva kao jedinim ili glavnim zanimanjem, a s te osnove nije obveznik poreza na dohodak;

22. pomorac je osiguranik s osnove rada na brodu pod hrvat­skom zastavom u me?unarodnoj plovidbi ili pod stranom zastavom;

23. poslodavac je osoba za koju radnik u radnom odnosu obavlja odre?ene poslove i s te je osnove obveznik doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa i to:

23.1. pravna ili fizi?ka osoba,

23.2. predstavni?ko ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice podru?ne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave kada ?lan toga tijela dužnost obavlja u radnom odnosu,

23.3. inozemna organizacija sa sjedištem u Republici Hrvat­skoj koja ne uživa diplomatski imunitet (strano predstavništvo, podružnica, me?unarodna organizacija i ustanova),

23.4. inozemna fizi?ka osoba s prebivalištem (ili sjedištem) u Republici Hrvatskoj ili

23.5. diplomatska misija i konzularni ured strane države te me?unarodna organizacija ili predstavništvo sa sjedištem u Re­pub­lici Hrvatskoj koji uživaju diplomatski imunitet;

24. posrednik pri zapošljavanju u?enika i redovitih studenata je pravna osoba koja prema propisima o posredovanju pri zapošljavanju i o visokim u?ilištima posreduje pri zapošljavanju u?enika i redovitih studenata;

25. povremeni nesamostalni rad je rad fizi?ke osobe za drugu fizi?ku ili za pravnu osobu, izvan radnog odnosa, na poslovima i zadacima koji, prema propisima o porezu na dohodak, imaju obilježje nesamostalnog rada;

26. primitak je iznos koji se ispla?uje s osnove druge samostalne djelatnosti, povremenog nesamostalnog rada te s osnove rada u?enika i redovitog studenta za rad preko posrednika pri zapošljavanju, a sastoji se od porezno priznatog iznosa izdatka, iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se ispla?uje osiguraniku;

27. prosje?na pla?a je prosje?an iznos mjese?ne pla?e ispla?ene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju sije?anj – kolovoz teku?e godine koji ob­jav­ljuje Državni zavod za statistiku a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se ispla?uje radniku i služi za utvr?ivanje mjese?ne osnovice, najniže mjese?ne osnovice te najviše mjese?ne i najviše godišnje osnovice za obra?unavanje doprinosa u kalendarskoj godini koja slijedi iza godine na koju se prosje?na pla?a odnosi;

28. radnik je fizi?ka osoba koja u radnom odnosu obavlja odre?ene poslove za poslodavca prema propisima o radu i s te je osnove obvezno osiguran;

29. razdoblje obra?una obveznih doprinosa je kalendarsko razdoblje za koje treba obra?unati doprinose;

30. razlika pla?e je razlika izme?u iznosa mjese?ne pla?e koju bi radnik primio od poslodavca i iznosa koji mu se, prema posebnim propisima, ispla?uje za vrijeme provedeno u vojnoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se ispla?uje radniku s te osnove;

31. samostalna djelatnost obrta je gospodarska djelatnost osiguranika od koje, prema propisima o porezu na dohodak, dohodak utvr?uje prema poslovnim knjigama ili prema paušal­nom dohotku ili pla?a porez na dobit umjesto poreza na dohodak;

32. samostalna djelatnost poljoprivrede i šumarstva je gospodarska djelatnost osiguranika od koje, prema propisima o porezu na dohodak, dohodak utvr?uje prema poslovnim knjigama ili prema paušalnom dohotku ili pla?a porez na dobit umjesto poreza na dohodak;

33. samostalna djelatnost slobodnog zanimanja je profesionalna djelatnost osiguranika – zdravstvenog radnika, veterinara, odvjetnika, javnog bilježnika, revizora, inženjera, arhitekta, poreznog savjetnika, tuma?a, prevoditelja, znanstvenika, književnika, izumitelja, predava?a, novinara, turisti?kog vodi?a, umjetnika, športaša i drugih sli?nih djelatnosti, od koje, prema propisima o porezu na dohodak, dohodak utvr?uje prema poslovnim knjigama ili prema paušalnom dohotku ili pla?a porez na dobit umjesto poreza na dohodak;

34. samostalni umjetnik je fizi?ka osoba kojoj je to svojstvo utvr?eno prema propisima o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetni?kog stvaralaštva;

35. stalni sezonski radnik je fizi?ka osoba koja, na temelju sklopljenog ugovora o radu, na odre?eno vrijeme obavlja stalne sezonske poslove za poslodavca;

36. stranac je fizi?ka osoba koja je obvezno osigurana prema propisima o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj;

37. trajni nalog je posebna ovlast obveznika pla?anja doprinosa banci koja vodi njegov ra?un da može iznose obra?unanih obveznih doprinosa prenositi na teret njegova ra?una, a u korist uplatnog ra?una obveznih doprinosa;

38. trgovac pojedinac je fizi?ka osoba ?ija je samostalna djelatnost upisana u registar trgova?kog suda;

39. viša osnovica je iznos koji prelazi iznos mjese?ne osnovice propisane za obra?unavanje doprinosa osiguraniku, a sam ju je osiguranik izabrao za obra?unavanje doprinosa;

40. vjerski službenik je sve?enik, redovnik, redovnica i druga osoba osigurana s osnove rada za vjersku zajednicu izvan radnog odnosa;

41. volonter je osiguranik – osoba koju poslodavac, nakon završena školovanja za odre?eno zanimanje, primi na stru?no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prema propisima o radu i osoba koja se nakon završena obrazovanja nalazi na obveznom prakti?nom radu, a za svoj rad ne prima pla?u niti naknadu pla?e.

IV. OBVEZNIK DOPRINOSA TE OBVEZNIK OBRA?UNAVANJA I PLA?ANJA DOPRINOSA

?lanak 4.

Obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa:

1. radnik s osnove rada za poslodavca i osiguranik – ?lan predstavni?kog tijela i izvršnog tijela državne vlasti, jedinice podru?ne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave koji dužnost ?lana u tom tijelu ili jedinici obavlja u radnom odnosu, obveznik je doprinosa iz osnovice prema ?lanku 5. stavka 1., a izaslani radnik doprinosa iz osnovice prema ?lanku 8. stavku 1. ovoga Zakona;

2. poslodavac i isplatitelj razlike pla?e:

2.1. obveznik je obra?unavanja i pla?anja doprinosa iz osnovice prema ?lanku 5. stavku 1. ovoga Zakona, koje obustavlja iz pla?e odnosno razlike pla?e i pla?a u ime i u korist radnika – osiguranika iz to?ke 1. ovoga ?lanka i

2.2. obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 5. stavku 2. ovoga Zakona;

3. poslodavac stalnoga sezonskog radnika obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 6. ovoga Zakona;

4. poslodavac koji je primio volontera obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 7. ovoga Zakona;

5. poslodavac izaslanog radnika:

5.1. obveznik je obra?unavanja i pla?anja doprinosa iz osnovice prema ?lanku 8. stavku 1. ovoga Zakona, koje obustavlja iz pla?e i pla?a u ime i u korist radnika iz to?ke 1. ovoga ?lanka i

5.2. obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 8. stavku 2. ovoga Zakona;

6. osiguranik s osnove primitka od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada obveznik je doprinosa iz osnovice prema ?lanku 9. stavku 1. ovoga Zakona;

7. isplatitelj primitka od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada:

7.1. obveznik je obra?unavanja i pla?anja doprinosa iz osnovice prema ?lanku 9. stavku 1. ovoga Zakona, koje obustavlja iz primitka i pla?a u ime i u korist osiguranika iz to?ke 7. ovoga ?lanka i

7.2. obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 9. stavku 2. ovoga Zakona;

8. osiguranik – u?enik i redoviti student obveznik je doprinosa iz primitka za rad putem posrednika pri zapošljavanju u?enika i redovitih studenata, a posrednik pri zapošljavanju obveznik je obra?unavanja i pla?anja doprinosa iz osnovice prema ?lanku 10. ovoga Zakona, koje obustavlja iz primitka i pla?a u ime i u korist u?enika i redovitog studenta;

9. osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta koji, prema propisima o porezu na dohodak, dohodak s te osnove utvr?uje na temelju poslovnih knjiga obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 11. ovoga Zakona;

10. osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja koji, prema propisima o porezu na dohodak, dohodak s te osnove utvr?uje na temelju poslovnih knjiga obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 12. ovoga Zakona;

11. osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta ili samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja koji, prema propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak s te osnove pla?a prema paušalnom dohotku obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 13. ovoga Zakona;

12. osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta i samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja koji, prema propisima o porezu na dobit, s te osnove pla?a porez na dobit umjesto poreza na dohodak obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa iz osnovice i doprinosa na osnovicu prema ?lanku 14. stavku 1. ili stavku 2. ovoga Zakona;

13. osiguranik trgovac pojedinac obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa iz osnovice i doprinosa na osnovicu prema ?lanku 14. stavku 1. ili stavku 2. ovoga Zakona;

14. osiguranik s osnove poljoprivrede i šumarstva i to:

14.1. osiguranik koji od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ne pla?a porez na dohodak obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 15. to?ka 1. ovoga Zakona,

14.2. osiguranik koji od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, prema propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak pla?a prema paušalnoj osnovici, obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 15. to?ka 2. ovoga Zakona,

14.3. osiguranik koji od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, prema propisima o porezu na dohodak, dohodak od te djelatnosti utvr?uje na temelju poslovnih knjiga obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 15. to?ka 3. ovoga Zakona,

14.4. osiguranik koji od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, od te djelatnosti pla?a porez na dobit umjesto poreza na dohodak obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 14. ovoga Zakona;

15. osiguranik s osnove samostalne djelatnosti novinara, športaša i umjetnika te samostalnog umjetnika iz ?lanka 10. Za­ko­na o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetni?kog stvaralaštva koji s osnove ove djelatnosti porez na dohodak pla?a po odbitku prema ?lanku 18. stavku 13. Zakona o porezu na dohodak, obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 16. ovoga Zakona;

16. osiguranik – pomorac obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 17. ovoga Zakona;

17. Republika Hrvatska obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa:

17.1. za osiguranika roditelja iz ?lanka 15. Zakona o mirovinskom osiguranju – na najnižu mjese?nu osnovicu,

17.2. za osiguranika korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz ?lanka 25. stavka 6. Zakona o mirovinskom osiguranju – na osnovicu iz ?lanka 21. ovoga Zakona,

17.3. za osiguranika iz ?lanka 18. stavka 1. to?ke 1. i stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju – na najnižu mjese?nu osnovicu,

17.4. za osiguranika korisnika naknade pla?e koja se osigurava na teret državnog prora?una iz ?lanka 68. stavka 1. to?ke 1. – 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju – na osnovicu iz ?lanka 23. ovoga Zakona,

17.5. za osiguranika invalidnu osobu iz ?lanka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se ra?una s pove?anim trajanjem – na osnovicu iz ?lanka 22. ovoga Zakona te

17.6. za osiguranika samostalnog umjetnika iz ?lanka 5. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetni?kog stvaralaštva, koje pla?a putem nadležnog ministarstva – na najnižu mjese?nu osnovicu.

18. nadležno tijelo državne uprave obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa:

18.1. za osiguranika iz ?lanka 18. stavka 1. to?ke 3. i ?lanka 19. i 20. Zakona o mirovinskom osiguranju – na najnižu mjese?­nu osnovicu,

18.2. za osiguranika iz ?lanka 5. to?ke 15. Zakona o zdravstvenom osiguranju – na najnižu mjese?nu osnovicu;

19. Hrvatski zavod za zapošljavanje obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa za osiguranika iz ?lanka 18. stavka 1. to?ke 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i za osiguranika iz ?lanka 10. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju – na najnižu mjese?nu osnovicu;

20. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje:

20.1. obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa za osiguranika korisnika naknade pla?e – na osnovicu iz ?lanka 23. ovoga Zakona,

20.2. obveznik je obra?unavanja doprinosa za obveznika doprinosa i pla?anja doprinosa iz to?ke 17.4. i 17.6. ovoga ?lanka;

21. nadležni centar za socijalnu skrb obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa za osiguranika roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju, kojemu taj centar ispla?uje naknadu pla?e – na osnovicu prema ?lanku 23. ovoga Zakona;

22. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje:

22.1. obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa za osiguranika koji ostvaruje pravo na naknadu pla?e s osnove profesionalne rehabilitacije – na osnovicu prema ?lanku 23. ovoga Zakona;

22.2. obveznik je obra?unavanja doprinosa za obveznika doprinosa i pla?anja doprinosa iz to?ke 17.1., 17.2., 17.5. i 17.6. ovoga ?lanka;

23. osiguranik – vjerski službenik obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 18. ovoga Zakona;

24. osiguranik – inozemni umirovljenik obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 19. ovoga Zakona;

25. osiguranik s osnove rada u inozemstvu kod stranog poslodavca i u me?unarodnoj organizaciji obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 20. ovoga Zakona;

26. osiguranik s osnove rada u tuzemstvu za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 20. ovoga Zakona.

27. osiguranik ?lan uprave trgova?kog društva obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na osnovicu prema ?lanku 20. ovoga Zakona.

28. osiguranik s osnove prava na produženo osiguranje prema propisima o mirovinskom osiguranju obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na najnižu mjese?nu osnovicu;

29. osiguranik – osoba koja ne ostvaruje pla?u niti primitke, a dobrovoljno je osiguran prema propisima o zdravstvenom osiguranju, obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na najnižu mjese?nu osnovicu;

30. poslodavac koji radnika upu?uje na službeni put u inozemstvo, isplatitelj primitka s osnove druge samostalne djelatnosti ili povremenog nesamostalnog rada koji osiguranika po ovoj osnovi upu?uje na službeni put u inozemstvo te osiguranik s osnove obavljanja samostalne djelatnosti kada sam putuje na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na najnižu mjese?nu osnovicu;

31. osiguranik za kojega je obveznik doprinosa te obveznik obra?unavanja i obveznik pla?anja doprinosa propisan to?kom 5. ili 30. ovoga ?lanka, za svakoga ?lana svoje obitelji (supružnik i djeca) koji boravi u inozemstvu, ako op?im aktom poslodavca nije druga?ije odre?eno, obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na najnižu mjese?nu osnovicu;

32. osoba na radu u inozemstvu koja osigurava ?lanove obitelji koji nisu osigurani kod stranog nositelja osiguranja (supružnik i djeca), a borave u Republici Hrvatskoj, obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na najnižu mjese?nu osnovicu;

33. osiguranik stranac, ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi, osim stranca koji se u Republici Hrvatskoj nalazi na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju pa je ugovorom o stipendiranju stranca ure?eno da doprinos pla?a davalac stipendije i ako me?unarodnim ugovorom nije druga?ije ure?eno, obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa na najnižu mjese?nu osnovicu;

34. osiguranik stranac obveznik je doprinosa i pla?anja doprinosa za ?lanove obitelji (supružnika i djecu) koji s njim borave u Republici Hrvatskoj, ako me?unarodnim ugovorom nije druga­?ije ure?eno, na najnižu mjese?nu osnovicu;

35. pravna i fizi?ka osoba, za osobu koja je prekinula rad zbog upu?ivanja na obrazovanje, stru?no usavršavanje ili posli­jediplomski studij, obveznik je doprinosa te obveznik obra?u­na­vanja i pla?anja na najnižu mjese?nu osnovicu;

36. pravna i fizi?ka osoba, za osobu koju je prije stupanja u radni odnos, kao svojeg stipendistu uputila na prakti?ni rad kod druge pravne ili fizi?ke osobe radi stru?nog osposobljavanja ili usavršavanja, obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa na najnižu mjese?nu osnovicu;

37. pravna i fizi?ka osoba za osobu iz ?lanka 12. i 13. Zakona o zdravstvenom osiguranju, obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa na najnižu mjese?nu osnovicu;

38. pravna ili fizi?ka osoba ili tijelo državne vlasti kada ugovorom o stipendiranju stranca preuzme obvezu pla?anja zdravstvenog osiguranja stranca prema propisima o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, obveznik je doprinosa te obveznik obra?unavanja i pla?anja doprinosa na najnižu mjese?nu os­novicu;

39. škola i visoko u?ilište ili drugo nadležno tijelo obveznik je obra?unavanja doprinosa obvezniku doprinosa i pla?anja doprinosa iz to?ke 17.3. ovoga ?lanka.

V. OSNOVICA ZA OBRA?UN DOPRINOSA

?lanak 5.

(1) Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa iz osnovice, obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 1. ovoga Zakona jest pla?a, odnosno razlika pla?e.

(2) Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu, obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 2.2. ovoga Zakona, jest ukupan iznos isplate svim osiguranicima prema stavku 1. ovoga ?lanka, umanjen za iznos isplate osobama iz ?lanka 62. stavka 1. i 2. ovoga Zakona te za iznos pla?e radnika koji radi nepuno radno vrijeme i pla?a mu je niža od najniže osnovice.

?lanak 6.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 3. ovoga Zakona, za produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika jest najniža mjese?na osnovica.

?lanak 7.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 4. ovoga Zakona, za osiguranje volontera jest najniža mjese?na osnovica.

?lanak 8.

(1) Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa iz osnovice obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 1. ovoga Zakona jest pla?a koju bi izaslani radnik ostvario za iste odnosno za sli?ne poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, uve?ana za 20%.

(2) Osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 5.2. ovoga Zakona, jest ukupni iznos osnovica svih izaslanih radnika iz stavka 1. ovoga ?lanka, umanjena za iznos osnovice zaposlenih iz ?lanka 62. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

?lanak 9.

(1) Osnovica za obra?un doprinosa iz osnovice obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 6. ovoga Zakona jest:

1. primitak s osnove ?lanstva u skupštini i nadzornom odboru trgova?kog društva, ?lana upravnog odbora, upravnog vije?a i drugih njima odgovaraju?ih tijela drugih pravnih osoba, ?lana povjerenstva i odbora tih tijela, ste?ajnog upravitelja i suca porotnika koji nema svojstvo radnika u sudu;

2. primitak, umanjen za porezno priznati iznos izdatka:

2.1. za rad sudskog vještaka, trgova?kog putnika, agenta, predstavnika stanara, športskog suca i delegata te

2.2. od druge samostalne djelatnosti koja se obavlja uz neku osnovnu djelatnost, uz radni odnos ili uz korištenje prava na mirovinu;

3. primitak u svezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budu?im nesamostalnim radom, bez obzira na naziv i oblik isplate, oporeziv porezom na dohodak, što ga isplatitelj ispla?uje osiguranoj osobi izvan radnog odnosa;

4. primitak od ?lanstva u predstavni?kom tijelu i izvršnom tijelu državne vlasti, jedinice podru?ne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave ako taj primitak nije obuhva?en osnovicom iz ?lanka 5. ovoga Zakona.

(2) Osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 7.2. ovoga Zakona je svaki poje­dina?ni primitak ispla?en obvezniku doprinosa iz stavka 1. ovoga ?lanka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. to?ke 2.2. ovoga ?lanka, osnovicom za obra?un doprinosa ne smatra se primitak od druge samostalne djelatnosti po osnovi prava na isporu?eno djelo koje, prema propisima o autorskom pravu, ima svojstvo autorskog dje­la, ili, prema propisima o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetni?kog stvaralaštva, svojstvo umjetni?kog djela.

?lanak 10.

Osnovica za obra?un doprinosa iz osnovice obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 8. ovoga Zakona jest svaki pojedina?ni primitak, koji je posrednik pri zapošljavanju naplatio za rad u?enika i redovitog studenta.

?lanak 11.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 9. ovoga Zakona jest umnožak prosje?ne pla?e i koeficijenta 0,65.

?lanak 12.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 10. ovoga Zakona jest umnožak prosje?ne pla?e i koeficijenta 1,1.

?lanak 13.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 11. ovoga Zakona jest umnožak prosje?ne pla?e i koeficijenta 0,55.

?lanak 14.

(1) Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa iz osnovice i doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 12., 13. i 14.4. ovoga Zakona jest poduzetni?ka pla?a koja ne može biti niža od osnovice propisane ?lankom 12. ovoga Zakona.

(2) Ako si obveznik doprinosa iz stavka 1. ovoga ?lanka ne ispla?uje poduzetni?ku pla?u, osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu jest umnožak prosje?ne pla?e i koeficijenta 1,1.

?lanak 15.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 14. (osim obveznika iz to?ke 14.4.) ovoga Zakona jest umnožak prosje?ne pla?e i koeficijenata:

1. 0,4 za osiguranika iz to?ke 14.1.

2. 0,4 za osiguranika iz to?ke 14.2.

3. 0,5 za osiguranika iz to?ke 14.3.

?lanak 16.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 15. ovoga Zakona jest prosje?na pla?a.

?lanak 17.

(1) Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 16. ovoga Zakona jest umnožak prosje?ne pla?e i koeficijenata:

1. 0,5 za pomorca bez stru?ne spreme i NKV,

2. 0,7 za pomorca s nižom stru?nom spremom i PKV,

3. 1,0 za pomorca sa srednjom stru?nom spremom i KV,

4. 1,4 za pomorca s višom stru?nom spremom i VKV,

5. 1,6 za pomorca s visokom stru?nom spremom.

(2) Pod stru?nom spremom iz stavka 1. ovoga ?lanka smatra se stru?na sprema radnog mjesta na kojem pomorac obavlja poslove i zadatke.

?lanak 18.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 23. ovoga Zakona je umnožak iznosa prosje?ne pla?e i koeficijenata 0,4.

?lanak 19.

(1) Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 24. ovoga Zakona jest mirovina i invalidnina koju inozemni nositelj mirovinskog i invalidskog osiguranja ispla?uje osiguraniku.

(2) Osnovica iz stavka 1. ovoga ?lanka ne može biti viša od umnoška najniže mjese?ne osnovice i koeficijenta 2,00.

?lanak 20.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 25. – 27. ovoga Zakona jest prosje?na pla?a.

?lanak 21.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 17.2. ovoga Zakona, jest prosje?na pla?a razmjerno stažu ostvarenom prema ?lanku 25. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju.

?lanak 22.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 17.5. ovoga Zakona jest prosje?na pla?a.

?lanak 23.

Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa iz ?lanka 4. to?ke 17.4., 20.1., 21. i 22.1. ovoga Zakona jest iznos naknade pla?e.

?lanak 24.

(1) Mjese?na osnovica za obra?un doprinosa obvezniku doprinosa kojemu osnovica nije propisana ?lancima od 5. do 23. ovoga Zakona jest najniža mjese?na osnovica.

(2) Kada je razdoblje obra?unavanja kra?e od mjesec dana a osnovica doprinosa propisana je u mjese?nom iznosu, osnovica za taj mjesec utvr?uje se razmjerno broju dana za koje postoji obveza obra?unavanja doprinosa u odnosu na propisanu mjese?nu osnovicu tog obveznika.

VI. NAJNIŽA MJESE?NA OSNOVICA

?lanak 25.

(1) Najniža mjese?na osnovica za obra?un doprinosa umnožak je prosje?ne pla?e i koeficijenta 0,35.

(2) Najniža mjese?na osnovica iz stavka 1. ovoga ?lanka ne primjenjuje se kada se doprinos obra?unava prema osnovici – razlici pla?e te prema osnovicama iz ?lanka 9., 10. i 23. ovoga Zakona.

?lanak 26.

(1) Kada je razdoblje obra?unavanja kra?e od mjesec dana, najniža mjese?na osnovica utvr?uje se razmjerno broju dana za koje postoji obveza obra?una doprinosa i najniže mjese?ne osnovice.

(2) Za radnika koji radi nepuno radno vrijeme najniža mje­se?na osnovica za obra?unavanje doprinosa za mirovinsko osiguranje utvr?uje se razmjerno satima rada s nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vrijeme.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ?lanka, radniku koji radi nepuno radno vrijeme, mjese?na osnovica za obra?un doprinosa za zdravstveno osiguranje najniža je mjese?na osnovica, osim ako radnik ostvaruje pla?u i kod drugog ili više drugih poslodavaca pa je ukupna osnovica (pla?a kod svih poslodavaca) viša od najniže mjese?ne osnovice.

(4) Kada radnik iz stavka 3. ovoga ?lanka radi nepuno radno vrijeme kod dva ili više poslodavaca, a ukupna pla?a kod svih poslodavaca niža je od najniže mjese?ne osnovice, svaki poslodavac obra?unava doprinose razmjerno radnom vremenu radnika kod tog poslodavca i najniže mjese?ne osnovice.


Ostatak teksta pro?itajte na ovoj adresi:
http://nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/2338.htm


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics