WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O DRŽAVNIM POTPORAMA

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O DRŽAVNIM POTPORAMA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju opći uvjeti i pravila odobravanja, nadzora provedbe i povrata državnih potpora u svrhu provedbe međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/01., 14/02., 1/05. i 7/05.).

(2) Predmet ovoga Zakona nisu državne potpore poljoprivredi i ribarstvu.

Subjekti primjene

Članak 2.

(1) Davatelji državne potpore, u smislu ovoga Zakona, jesu Republika Hrvatska putem ovlaštenih pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje ili upravlja državnim potporama u smislu ovoga Zakona.

(2) Korisnici državne potpore, u smislu ovoga Zakona, jesu pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, a koriste neki od oblika državne potpore.

II. DRŽAVNE POTPORE

Pojam državnih potpora

Članak 3.

(1) Državne potpore, u smislu ovoga Zakona, svi su stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Programom državne potpore, u smislu ovoga Zakona, smatra se akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne potpore i akt na temelju kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore na neodređeno vrijeme i/ili u neodređenom iznosu.

(3) Pojedinačnom državnom potporom iz stavka 1. ovoga članka, u smislu ovoga Zakona, smatra se državna potpora koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore i državna potpora dodijeljena na temelju programa državne potpore uz obvezu dodat­nog odobravanja.

Opća zabrana i izuzeća od opće zabrane

Članak 4.

(1) Osim ako nije drukčije određeno ovim Zakonom, smatra se da nisu sukladne ovom Zakonu državne potpore koje, bez obzira na njihov oblik, narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore, u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a uz uvjet prethodnog odobrenja iz članka 13. ovoga Zakona, smatraju se sukladnima ovome Zakonu državne potpore za ublažavanje ili otklanjanje šteta prouzročenih prirodnim nepogodama, izvanrednim ili ratnim okolnostima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a uz uvjet prethodnog odobrenja iz članka 13. ovoga Zakona te ako ne utječu na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz članka 1. ovoga Zakona, sukladnima ovome Zakonu mogu se ocijeniti sljedeće državne potpore:

a) državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti,

b) državne potpore namijenjene promicanju kulture i zaštiti baštine,

c) državne potpore namijenjene provedbi značajnih međunarod­nih projekata ili otklanjanju ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu,

d) državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja,

e) državne potpore pravnim i fizičkim osobama kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje službe od općega gospodarskog interesa ili utvrđeno isključivo pravo obavljanja određene djelatnosti, a bez kojih bi državnih potpora bili onemogućeni u obavljanju i provedbi povjerenih im zadaća, uz uvjet da državne potpore predstavljaju isključivo naknadu za obavljanje i provedbu tih zadaća.

(4) Vlada Republike Hrvatske propisuje sadržaj, postupak i bit­ne elemente za ocjenu sukladnosti ovome Zakonu državnih potpora iz stavka 3. ovoga članka.

Nadležnost Agencije

Članak 5.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) odobrava i nadzire provedbu državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima.

Djelokrug Agencije u odnosu na državne potpore

Članak 6.

(1) Agencija obavlja sljedeće poslove:

a) razmatra i ocjenjuje prijedloge državnih potpora te programe državnih potpora u okviru godišnjih i višegodišnjih planova odobravanja državnih potpora,

b) nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima,

c) prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnim potporama,

d) prikuplja podatke o korištenju i učincima dodijeljenih državnih potpora,

e) vodi evidenciju o državnim potporama,

f) surađuje s tijelom nadležnim za državne potpore poljoprivredi i ribarstvu prilikom pripreme godišnjeg izvješća o državnim potporama,

g) surađuje s tijelima nadležnima za pripremu proračuna, sukladno posebnom zakonu, države, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave prilikom pripreme proračuna,

h) podnosi godišnje izvješće o državnim potporama Hrvatskom saboru,

i) surađuje s međunarodnim tijelima, u skladu s međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske,

j) sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na državne potpore te daje poticaje i prijedloge za unapređenje sustava državnih potpora,

k) obavlja ostale poslove vezane uz provedbu ovoga Zakona.

(2) Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Agencija ima javne ovlasti i surađuje s tijelima koja u Republici Hrvatskoj nadziru financijsko poslovanje vezano za državne potpore.

(3) Za potrebe obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka Agencija može osnivati stručna i savjetodavna tijela.

(4) Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Agencija primjenjuje na odgovarajući način kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o državnim potporama koja proizlaze iz članka 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.

III. POSTUPAK ODOBRAVANJA, NADZORA PROVEDBE I POVRATA DRŽAVNIH POTPORA

Članak 7.

Ako ovim Zakonom nije drukčije propisano, na postupak odobravanja državnih potpora, nadzora provedbe državne potpore, odnosno povrata državne potpore koja je dodijeljena protivno propisima, podredno se primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i Zakona o općem upravnom postupku, osim članka 266. Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 8.

Protiv akata Agencije kojima se okončavaju postupci iz članka 7. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Dostava podataka i isprava

Članak 9.

(1) Agencija je ovlaštena u svrhu postupka odobravanja držav­ne potpore od davatelja državne potpore i/ili korisnika državne pot­pore pisanim aktom zahtijevati sve podatke i isprave koje smatra potrebnima za provedbu toga postupka.

(2) Davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore duž­ni su pisanim putem u roku koji odredi Agencija, a koji ne može biti kraći od 8 dana niti dulji od 30 dana, dostaviti Agenciji sve tražene podatke i isprave iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore ne dostavi tražene podatke i isprave, smatra se da je davatelj državne potpore povukao prijedlog za odobravanje državne potpore i o tome Agencija donosi zaključak.

(4) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka davatelj državne potpore ne dostavi tražene podatke i isprave uz pisano obrazloženje u kojem smatra da je prijedlog za odobravanje državne potpore potpun budući traženi podaci i isprave ne postoje ili su već dostavljene Agenciji, Agencija postupa u roku iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona koji započinje danom primitka ovog obrazloženja.

Prethodno obvezujuće mišljenje Agencije

Članak 10.

(1) Ministarstva i druga tijela državne uprave, prije upućivanja nacrta prijedloga zakona koji sadrže državne potpore Vladi Republike Hrvatske, dužna su dostaviti prijedlog državne potpore Agenciji na prethodno obvezujuće mišljenje.

(2) Mišljenje Agencije iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru zajedno s nacrtom prijedloga zakona koji sadrži prijedlog državne potpore.

(3) Nacrti prijedloga akata iz stavka 1. ovoga članka koji se dostave u postupak Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru bez pozitivnog mišljenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka vraćaju se predlagatelju na doradu.

(4) Prijedloge akata iz stavka 1. ovoga članka koji sadrže prijedlog državne potpore Vlada Republike Hrvatske ne može donijeti bez pozitivnog mišljenja Agencije.

(5) Prethodno obvezujuće mišljenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija donosi u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga akta iz stavka 1. ovoga članka. Ako Agencija u ovome roku ne donese ovo mišljenje, predmetni predlagatelj prijedloga akta predmnijeva da je Agencija donijela pozitivno mišljenje te obavještava Agenciju o istome. Predlagatelj akta može dostaviti prijedlog akta u postupak Vladi Republike Hrvatske zajedno s predmetnom obavijesti ako u roku od 15 radnih dana od dostave navedene obavijesti Agenciji Agencija ne donese ovo mišljenje.

Prethodno odobrenje Agencije

Članak 11.

(1) Ministarstva i druga tijela državne uprave, prije upućivanja prijedloga akata, osim prijedloga akata iz članka 10. ovoga Zakona, koji sadrže državne potpore na usvajanje Vladi Republike Hrvatske, dužna su dostaviti prijedlog državne potpore Agenciji na odobrenje.

(2) Odobrenje Agencije iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Vladi Republike Hrvatske zajedno s prijedlogom akta koji sadrži prijedlog državne potpore.

(3) Prijedlozi akata iz stavka 1. ovoga članka koji se dostave u postupak Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru bez odobrenja Agencije vraćaju se predlagatelju na doradu.

(4) Prijedlozi akata iz stavka 1. ovoga članka koji sadrže prijedlog državne potpore ne mogu se donijeti bez odobrenja Agencije.

Članak 12.

(1) Ministarstva i druga tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) i lokalne samouprave te pravne osobe koje dodjeljuju ili upravljaju državnim potporama u smislu ovoga Zakona prije donošenja akata iz svoje nadležnosti kojima se dodjeljuju državne potpore, dužna su dostaviti prijedlog državne potpore Agenciji na odobrenje.

(2) Akt iz stavka 1. ovoga članka kojim se dodjeljuje državna potpora ne može se donijeti bez odobrenja Agencije.

Postupak odobravanja

Članak 13.

(1) Odobrenje Agencije iz članka 11. ili 12. ovoga Zakona Agencija donosi najkasnije u roku od 90 dana od dana primitka potpunog prijedloga za odobravanje državne potpore.

(2) Agencija donosi odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako utvrdi da je prijedlog državne potpore potpuno sukladan odredbama ovoga Zakona. Ako Agencija utvrdi da prijedlog državne potpore nije sukladan odredbama ovoga Zakona, Agencija odbija davanje odobrenja u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija može donijeti uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore.

(4) Ako utvrdi da se prijedlog akta kojim se namjerava dodijeliti potpora ne odnosi na potporu koja se u smislu ovoga Zakona smatra državnom potporom, Agencija donosi rješenje kojim se to utvrđuje.

(5) Ako Agencija u roku iz stavka 1. ovoga članka ne donese odluku iz stavka 2., 3. ili 4. ovoga članka ili ne donese zaključak iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona, predmetni davatelj državne pot­pore predmnijeva da je Agencija odobrila prijedlog državne potpore te obavještava Agenciju o istome. Davatelj državne potpore može dodijeliti predmetnu državnu potporu ako u roku od 15 radnih dana od dostave navedene obavijesti Agenciji Agencija ne donese odluku iz stavka 2., 3. ili 4. ovoga članka ili ne donese zaključak iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona.

(6) Bez odobrenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka državna potpora ne može se dodijeliti.

Povrat i naknadno odobrenje državne potpore

Članak 14.

(1) Državne potpore dodijeljene bez odobrenja Agencije iz članka 13. ovoga Zakona nezakonite su. Ako se državna potpora dodijeli bez odobrenja Agencije iz članka 13. ovoga Zakona, Agencija nalaže povrat iznosa iskorištene državne potpore uvećan za iznos zakonske zatezne kamate počevši od dana početka korištenja državne potpore.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Agencija može, u posebno opravdanom slučaju, donijeti naknadno odobrenje državne potpore, ako utvrdi da je predmetna državna potpora sukladna propisima o državnim potporama. Naknadno odobrenje Agencija može donijeti uz navođenje posebnih uvjeta i rokova za provedbu državne potpore.

Nadzor provedbe i povrat državne potpore

Članak 15.

(1) Nadzor provedbe odobrene državne potpore Agencija obav­lja po službenoj dužnosti ili na prijedlog korisnika državne potpore, davatelja državne potpore te pravne ili fizičke osobe koja ima pravni interes.

(2) Ako Agencija pri obavljanju nadzora provedbe odobrene državne potpore iz članka 6. stavka 1. točke b) ovoga Zakona utvrdi nepravilnosti, Agencija donosi rješenje kojim se davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore određuje rok od najdulje 3 mjeseca za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

(3) Ako davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore u roku iz stavka 2. ovoga članka ne otkloni nepravilnosti, Agencija nalaže davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore povrat iznosa dodijeljene državne potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost, uvećan za iznos zakonskih zateznih kamata koje teku od dana koji je utvrđen kao dan na koji je nepravilnost započela.

Članak 16.

(1) Ako Agencija utvrdi da određeni odobreni program držav­ne potpore više nije sukladan međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske iz članka 1. ovoga Zakona, Agencija predlaže nadležnom davatelju državne potpore izmjene i dopune, odnosno ukidanje programa.

(2) Nadležni davatelj državne potpore dužan je u roku 90 dana od primitka prijedloga izmjena i dopuna, odnosno ukidanja programa iz stavka 1. ovoga članka pokrenuti postupak donošenja izmjena i dopuna, odnosno ukidanja predmetnog programa i o tome izvijestiti Agenciju.

(3) Ako nadležni davatelj državne potpore ne pokrene postupak u roku iz stavka 2. ovoga članka, Agencija pisanim aktom izvještava davatelja državne potpore o pokretanju obnove postupka odobravanja programa državne potpore prema članku 13. ovoga Zakona.

Podaci i evidencije o državnim potporama

Članak 17.

Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja propisuje oblik i sadržaj te način prikupljanja podataka i vođenja evidencija o državnim pot­porama.

Objavljivanje

Članak 18.

Akti Agencije iz članka 10., 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona te presude nadležnog suda na temelju tih akata objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Tajnost podataka

Članak 19.

(1) Predsjednik i članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, članovi stručnih i savjetodavnih tijela, te zaposlenici Agencije dužni su čuvati službenu ili poslovnu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali, a obveza čuvanja te službene ili poslovne tajne traje i nakon prestanka dužnosti, odnosno rada u Agenciji.

(2) Pod službenom ili poslovnom tajnom iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se posebno:

a) sve ono što je kao službena tajna određeno zakonom ili drugim propisom,

b) sve ono što je kao službena tajna ili poslovna tajna određeno općim aktom korisnika državne potpore i kao takvo označeno u prijedlogu za odobravanje državne potpore,

c) sve ono što su korisnici državne potpore opravdano posebno označili kao poslovnu, odnosno službenu tajnu sukladno posebnim propisima,

d) sva dokumentacija zaprimljena od Europske komisije i drugih tijela Europskih zajednica.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, neće se smatrati službenom tajnom podaci i dokumenti koju su na bilo koji način bili javno dostupni, odnosno koji se javno objavljuju na temelju posebnih propisa, ili odluka tijela upravljanja, te vođenja poslova korisnika državne potpore.

Godišnja izvješća

Članak 20.

(1) Agencija do 30. lipnja tekuće godine podnosi na usvajanje Hrvatskom saboru godišnje izvješće o državnim potporama za prethodnu godinu.

(2) Nadležno ministarstvo i ovlaštene pravne osobe dužne su surađivati s Agencijom prilikom izrade godišnjeg izvješća o držav­nim potporama u poljoprivredi i ribarstvu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Obvezuje se Agencija da utvrdi popis važećih programa držav­nih potpora i drugih akata kojima su odobrene ili dane državne potpore do stupanja na snagu Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/03. i 60/04.) i najkasnije do 1. siječnja 2006. podnese Vladi Republike Hrvatske prijedlog zaključaka o usklađivanju važećih programa državnih potpora i drugih akata kojima su odobrene ili dane državne potpore s odredbama ovoga Zakona.

Članak 22.

Agencija donosi izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Agencije u svrhu usklađivanja s odredbama ovoga Zakona u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Propis iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donosi u roku 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/03. i 60/04.).

(2) Podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/03. i 60/04.) važit će i primjenjivat će se i nakon prestanka važenja navedenog zakona sve do donošenja odgovarajućih propisa prema ovome Zakonu, osim ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Postupci vezani uz državne potpore pokrenuti u Agenciji do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Sredstva za rad Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/05-01/01

Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics