WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZIJI (pročišćeni tekst)

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZIJI (pročišćeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje revizija državnih izdataka, revizija financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo na dionicama, odnosno udjelima te Hrvatske narodne banke.

(2) Ovim se Zakonom uređuje i revizija postupaka pretvorbe i privatizacije u pravnim osobama koje su taj postupak provele na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91., 83/92., 84/92., 94/93., 2/94., 9/95. i 21/96. – u daljnjem tekstu: Zakon o pretvorbi), Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96., 71/97. i 16/98.), Zakona o društvenom kapitalu (»Službeni list SFRJ«, br. 84/89. i 46/90.) i posebnih zakona.

(3) Pod državnim izdacima, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se svi tekući i kapitalni izdaci koji se financiraju iz državnog proračuna ili odgovarajućih fondova na razini Republike te iz proračuna na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Pod jedinicama državnog sektora, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se svi organi državne uprave na razini Republike Hrvatske i na razinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

(1) Revizija je, u smislu ovoga Zakona, ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava interne kontrole i interne revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja da li financijski izvještaji iskazuju istinit financijski položaj i rezultate financijskih aktivnosti u skladu s prih­vaćenim računovodstvenim načelima i računovodstvenim standardima.

(2) Revizija je i postupak ispitivanja financijskih transakcija koje predstavljaju državne izdatke u smislu zakonskog korištenja sredstava.

(3) Revizija obuhvaća i davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te davanje ocjene o učinko­vitosti ostvarenja ciljeva iz stanovita programa.

(4) Revizija pretvorbe i privatizacije je, u smislu ovoga Zakona ispitivanje dokumenata, odluka, poslovnih knjiga, ugovora i akata na temelju kojih je obavljena pretvorba i privatizacija, kao i druge dokumentacije potrebne radi utvrđivanja je li u postupku pretvorbe i privatizacije došlo do povrede odredaba Zakona o pretvorbi, Zakona o privatizaciji, Zakona o društvenom kapitalu ili posebnih zakona.

Članak 3.

(1) Revizija se, u smislu članka 2. stavka 1. ovoga Zakona, obvezno obavlja jednom godišnje za državni proračun, fondove na razini Republike i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Revizija financijskih izvještaja jedinica državnog sektora, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih poduzeća, društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima obavlja se prema godišnjem programu Državnog ureda za reviziju.

(3) Revizija se, u smislu članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Zakona obavlja prema potrebi.

(4) Opseg obavljanja revizije utvrđuje se godišnjim programom Državnog ureda za reviziju koji donosi Hrvatski sabor.

II. OBAVLJANJE REVIZIJE

Članak 4.

(1) Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI).

(2) Revizijski standardi iz stavka 1. ovoga članka na hrvat­skome jeziku objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(3) Reviziju obavljaju ovlašteni državni revizori.

(4) Ovlašteni državni revizor jest neovisna stručna osoba koja posjeduje certifikat ovlaštenoga državnog revizora i ispunjava druge uvjete iz ovoga Zakona, zaposlena u Državnom uredu za reviziju.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Državni ured za reviziju može tijekom revizije, radi rješavanja specifičnih problema, angažirati posebnog stručnjaka.

Članak 5.

Zakonski predstavnik pravne osobe kod koje se obavlja revizija obvezan je ovlaštenom državnom revizoru staviti na raspolaganje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, isprave, izvješća i drugu evidenciju te pružiti druge informacije radi obavljanja revizije.

Članak 6.

Ovlašteni državni revizor ne smije obavljati reviziju:

a) ako je član nadzornog odbora ili kojega drugog organa pravne osobe gdje se obavlja revizija,

b) ako je sudjelovao u vođenju poslovnih knjiga ili izradbi financijskih izvještaja pravne osobe kod koje se obavlja revizija,

c) ako je suprug(a), krvni srodnik u pravoj liniji do četvrtoga stupnja srodstva, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva, staratelj, usvojitelj, usvojenik, hranitelj jednog od zakonskih pred­stavnika pravne osobe ili članova nadzornog odbora.

Članak 7.

(1) Nakon završene revizije, ovlašteni državni revizor sastav­lja i potpisuje izvješće revizora. Izvješće revizora sastavlja se sukladno revizijskim standardima iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Izvješće revizora dostavlja se zakonskom predstavniku pravne osobe gdje je obavljena revizija i nadležnom ministru i/ili fondu.

(3) Na izvješće revizora zakonski predstavnik pravne osobe gdje je obavljena revizija može staviti prigovor u roku od 8 dana. O prigovoru odlučuje glavni državni revizor u roku od 30 dana.

Članak 8.

(1) Ovlašteni državni revizor mora ispunjavati ove uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske,

2. da ima visoku stručnu spremu VII/I – diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik,

3. da je položio ispit za ovlaštenoga državnog revizora i stekao certifikat ovlaštenog revizora,

4. da nije osuđivan za kaznena djela iz oblasti gospodarskog kriminala,

5. da je častan, pošten te da ispunjava uvjete utvrđene kodeksom profesionalne etike.

(2) Kodeks profesionalne etike treba biti u skladu s Kodeksom etike INTOSAI-a.

(3) Kandidat za polaganje ispita za zvanje ovlaštenoga državnog revizora mora imati najmanje tri godine radnog iskustva kao diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik.

Članak 9.

(1) Ispit za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora polaže se prema programu Državnog ureda za reviziju.

(2) Ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se pred komisijom koju imenuje glavni državni revizor. Osobi koja s uspjehom položi ispit glavni državni revizor izdaje certifikat ovlaštenoga državnog revizora.

(3) Kandidat za polaganje ispita za stjecanje zvanja ovlašte­noga državnog revizora prije polaganja ispita treba imati položen opći dio državnoga stručnog ispita, osim ako je oslobođen prema odredbama zakona koje se odnose na državne službenike i namještenike.

III. DRŽAVNI RED ZA REVIZIJU

Članak 10.

(1) Radi obavljanja poslova utvrđenih ovim Zakonom, osniva se Državni red za reviziju.

(2) Državni ured za reviziju ima svojstvo pravne osobe.

(3) Državni ured za reviziju izravno je odgovoran Hrvatskom saboru.

(4) Sjedište Državnog ureda za reviziju je u Zagrebu.

Članak 11.

(1) Državni ured za reviziju obavlja sljedeće poslove:

1. planira i obavlja reviziju u opsegu predviđenom člankom 2. stavkom 1. ovoga Zakona,

2. obavlja reviziju u opsegu predviđenom člankom 2. stav­kom 2. i 3. ovoga Zakona prema godišnjem programu ili prema zahtjevu Hrvatskoga sabora,

3. obavlja reviziju pretvorbe i privatizacije,

4. podnosi godišnje izvješće o obavljenim revizijama, te o svome radu,

5. predlaže godišnji plan rada.

(2) Izvješće iz stavka 1. točke 4. ovoga članka podnosi se Hrvatskom saboru najkasnije pet mjeseci nakon isteka roka za sastavljanje godišnjih financijskih izvješća.

(3) Statut Državnog ureda za reviziju potvrđuje Hrvatski sabor.

(4) Državni ured za reviziju obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Članak 12.

(1) Državnim uredom za reviziju rukovodi glavni državni revizor.

(2) Glavnoga državnoga revizora imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od 8 godina i po isteku toga vremena može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

(3) Sadašnjem glavnom državnom revizoru vrijeme na koje je imenovan računa se od dana prvog imenovanja.

Članak 13.

Glavni državni revizor bit će razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan:

– ako to sam zatraži,

– ako uz svoj pristanak bude imenovan na drugu dužnost,

– ako trajno izgubi sposobnost obavljanja svoje dužnosti i

– ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti glavnoga državnog revizora.

Članak 14.

Glavni državni revizor po prestanku dužnosti ima pravo na mirovinu prema propisima kojima je uređeno pravo na mirovinu zastupnika u Hrvatskom saboru.

Članak 15.

Sredstva za rad Državnog ureda za reviziju osiguravaju se u državnom proračunu.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.500,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj jedinica državnog sektora ili druga pravna osoba:

1. ako ne stavi na raspolaganje ovlaštenom državnom revizoru potrebnu dokumentaciju, isprave, izvješća i druge informacije radi obavljanja revizije (članak 2. stavak 1.),

2. ako ne pruži ili pruži pogrešne informacije radi obavljanja revizije financijskih transakcija (članak 2. stavak 2.),

3. ako ne pruži ili pruži pogrešne informacije radi obavljanja revizije kojom se daje ocjena o djelotvornosti i ekonomičnosti djelatnosti i/ili ocjena o učinkovitosti ostvarenja ciljeva (članak 2. stavak 3.),

4. ako ne stavi na raspolaganje potrebnu dokumentaciju, ne pruži ili pruži pogrešne informacije radi obavljanja revizije pretvorbe i privatizacije (članak 2. stavak 4.).

(2) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i zakonski predstavnik, i to novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 3.500,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Devedesetog dana od dana stupanja na snagu Zakona o državnoj reviziji (»Narodne novine«, br. 70/93.) prestaje vrijediti Zakon o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske (»Narodne novine«, br. 53/91.).


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics