WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

I. TEMELJNE ODREDBE

?lanak 1.

Ovim se Zakonom ure?uju izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga županije, op?ine, grada (u daljnjem tekstu: jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave), u granicama odre?enim zakonom kojim se ure?uju pojedina pitanja ako odredbama ovoga Zakona nije odre?eno druga?ije.

?lanak 2.

Jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga osigurava sredstva u svojem prora?unu.

Jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave osigurava prihode razmjerne rashodima za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga.

II. IZVORI SREDSTAVA

?lanak 3.

Jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave stje?e prihode iz vlastitih izvora, od zajedni?kih poreza i od dotacija iz državnoga i županijskoga prora?una.

?lanak 4.

Vlastiti izvori sredstava županije jesu:

1. prihodi od vlastite imovine, u smislu ?lanka 68. stavka 3. to?ke 1., 2., 3. i 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne novine”, br. 90/92).

2. županijski porezi, u skladu s ovim Zakonom,

3. nov?ane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje, koje sami propišu,

4. drugi prihodi utvr?eni posebnim zakonom.

?lanak 5.

Županijski porezi su:

1. porez na nasljedstva i darove,

2. porez na cestovna motorna vozila,

3. porez na plovila,

4. porez na automate za zabavne igre.

1. Porez na nasljedstva i darove

?lanak 6.

(1) Porez na nasljedstva i darove pla?a se na nekretnine, u skladu sa zakonom, na gotov novac, nov?ane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine ako im je pojedina?na tržišna vrijednost ve?a od 50.000,00 kuna na dan utvr?ivanja porezne obveze.

(2) Porez na nasljedstva i darove ne pla?a se ako se na naslije?ene ili darovane pokretnine pla?a porez na dodanu vrijednost

?lanak 7.

(1) Obveznici poreza na nasljedstva i darove su fizi?ke i pravne osobe, koje na teritoriju Republike Hrvatske naslijede ili prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se pla?a porez na nasljedstva i darove.

(2) Ako se nasljednik odrekne nasljedstva ili ga ustupi u ostavinskom postupku, porez na nasljedstva i darove pla?a osoba kojoj je nasljedstvo pripalo ili joj je ustupljeno.

?lanak 8.

Brisan.

?lanak 9.

(1) Osnovicu poreza na nasljedstva i darove ?ini iznos gotova novca, te tržišna vrijednost financijske i druge imovine, na dan utvr?ivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se pla?a taj porez.

(2) Osnovicu poreza na nasljedstva i darove iz stavka 1. ovoga ?lanka, utvr?uje nadležno porezno tijelo

?lanak 10.

Briše se.

?lanak 11.

(1) Obveza pla?anja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomo?nosti rješenja o naslje?ivanju ili odluke državnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara.

(2) Dar se smatra primljenim u trenutku potpisa ugovora o darovanju, a ako nije sklopljen pisani ugovor o darovanju, u trenutku primitka dara.

(3) Ako se rješenje o naslje?ivanju ili odluka tijela državne uprave ili suda ili ugovor o darovanju, ne prijave ili se ne prijave pravodobno, porezna osnovica utvr?uje se prema tržišnoj vrijednosti naslije?ene ili na dar primljene imovine na dan prijavljivanja ili otkrivanja porezne obveze.

?lanak 12.

Brisan.

?lanak 13.

Porez na nasljedstva i darove pla?a se po stopi do 5%.

?lanak 14.

Porez na nasljedstva i darove ne pla?aju:

1. bra?ni drug, krvni srodnici u ravnoj liniji, te posvojenici i posvojitelji umrlog ili darovatelja,

2. bra?a i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe ostavitelja ili darovatelja, ako su živjeli u zajedni?kom ku?anstvu s ostaviteljem u trenutku njegove smrti ili s darovateljem u trenutku primitka dara. Zajedni?kim ku?anstvom u smislu ovoga Zakona smatra se zajedni?ko stjecanje prihoda i imovine te raspolaganje prihodima i imovinom koja se naslje?uje ili daruje,

3. fizi?ke i pravne osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje pokretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom,

4. Republika Hrvatska i jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice, zaklade i fondacije, Crveni križ i druge humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa,

5. fizi?ke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvr?ene posebnim propisima

?lanak 15.

Briše se.

?lanak 16.

(1) Obveznici poreza na nasljedstva i darove moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti rješenje o naslje?ivanju odnosno odluku tijela državne uprave ili suda ili ugovor o darovanju, i to u roku od 30 dana od dana pravomo?nosti rješenja o naslje?ivanju ili odluke tijela državne uprave ili suda ili od dana sklapanja ugovora o darovanju.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga ?lanka treba dostaviti nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobi?ajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika.

(3) Porez na nasljedstva i darove pla?a se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvr?ivanju toga poreza.

(4) Porez na nasljedstva i darove prihod je županije prema prebivalištu ili uobi?ajenom boravištu ili sjedištu nasljednika ili daroprimatelja

2. Porez na cestovna motorna vozila

?lanak 17.

(1) Porez na cestovna motorna vozila pla?aju pravne i fizi?ke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla.

(2) Osobni automobil, u smislu ovoga Zakona, motorno je vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za voza?a, ima najviše osam sjedala i ?ija nosivost tereta ne prelazi 250 kilograma.

(3) Motocikl, u smislu ovoga Zakona, motorno je vozilo na dva kota?a, s bo?nom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri kota?a, ako njegova masa nije ve?a od 400 kilograma.

(4) Porez na cestovna motorna vozila pla?a se godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila i to:


?lanak 18.

(1) Porez na cestovna motorna vozila ne pla?a se na vozila Republike Hrvatske i jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, na vozila tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, na vozila zdravstvenih ustanova, vatrogasnih jedinica, diplomatskih i konzularnih predstavništava i stranoga diplomatskog osoblja te na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnosti za prijevoz umrlih i taksi službu.

(2) Porez na cestovna motorna vozila ne pla?aju osobe koje su u cijelosti bile oslobo?ene pla?anja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet) pri nabavi vozila.

?lanak 19.

(1) Porez na cestovna motorna vozila pla?a se prema rješenju o utvr?ivanju poreza koje donosi nadležno porezno tijelo.

(2) Pri promjeni vlasništva cestovnoga motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne pla?a porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvr?en prijašnjem vlasniku.

(3) Ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik toga vozila pla?a godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.

(4) Porez na cestovna motorna vozila pla?a se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvr?ivanju toga poreza.

(5) Županija može svojom odlukom propisati da se porez na cestovna motorna vozila pla?a pri registraciji vozila.

(6) Porez na cestovna motorna vozila prihod je županije u kojoj je sjedište ili prebivalište obveznika toga poreza.

3. Porez na plovila

?lanak 20.

(1) Porez na plovila pla?aju pravne i fizi?ke osobe koje su vlasnici plovila.

(2) Plovilom u smislu stavka 1. ovoga ?lanka smatra se brod (jahta ili brodica) i ?amac unutarnje plovidbe koji služe razonodi, športu ili rekreaciji.

(3) Porez na plovila pla?a se godišnje prema dužini plovila iskazanoj u metrima, godinama starosti plovila, ima li plovilo kabinu ili nema te snazi motora iskazanoj u kW i to:

?lanak 21.

Porez na plovila ne pla?a se na plovila kojima se obavlja registrirana djelatnost i brodice u vlasništvu domicilnog stanovništva na otocima koje služe za nužnu organizaciju života i održavanje posjeda na otocima.

?lanak 22.

(1) Porez na plovila pla?a se prema rješenju o utvr?ivanju poreza kojeg donosi nadležno porezno tijelo na podru?ju koje je plovilo registrirano.

(2) Porez na plovila pla?a se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvr?ivanju toga poreza.

(3) Porez na plovila prihod je županije na podru?ju koje je plovilo registrirano.

4. Porez na automate za zabavne igre

?lanak 23.

(1) Predmet oporezivanja su automati za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

(2) Pod automatima u smislu stavka 1. ovoga ?lanka smatraju se automati koji služe za prire?ivanje zabavnih igara na ra?unalima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, pikadima, biljarima, stolnim nogometom i drugim sli?nim automatima koji se stavljaju u pogon s pomo?u kovanica, žetona ili uz naplatu, pri ?emu igra? ne ostvaruje dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

(3) Automati za zabavne igre razvrstavaju se u dvije skupine:

1. automati skupine A (videoigre, simulatori i drugi elektronski automati za zabavu na kojima igra? ne ostvaruje dobitak),

2. automati skupine B (fliperi, biljar, hokej, stolni nogomet, pikada i drugi mehani?ki automati).

?lanak 24.

Pod zabavnim klubovima u smislu stavka 1. ?lanka 23. ovoga Zakona smatraju se prostori u kojima se prire?uju zabavne igre na automatima za zabavu, a ?ija površina ne može biti manja od 30 m2 i u kojima mora biti postavljeno najmanje 5 automata za zabavne igre.

?lanak 25.

Obveznik poreza na automate za zabavne igre je pravna ili fizi?ka osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

?lanak 26.

(1) Porez na automate za zabavne igre pla?a se mjese?no 100,00 kuna.

(2) Porez iz stavka 1. ovoga ?lanka ne pla?a se na automate za zabavu vrste biljar, ako imaju na vidnom mjestu istaknutu markicu Hrvatskog biljarskog saveza.

?lanak 27.

1) Porez na automate za zabavne igre pla?a se prema mjestu gdje se automat za zabavne igre stavlja u uporabu.

(2) Porezni obveznik dužan je prije stavljanja u uporabu automata za zabavne igre nadležnom poreznom tijelu prema mjestu uporabe automata mjese?no podnositi zahtjev za izdavanje nadzorne naljepnice (markice) za ozna?avanje automata. Uz zahtjev za izdavanje nadzorne naljepnice (markice) porezni obveznik mora priložiti:

1) dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti prire?ivanja zabavne igre,

2) podatke o broju i vrsti automata za zabavne igre koje stavlja u uporabu,

3) podatke o mjestu postavljanja svakoga pojedina?nog automata za zabavne igre,

4) dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja automata za zabavne igre,

5) dokaz (certifikacija) tehni?ke ispravnosti prema Zakonu o normizaciji,

6) dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu sklopljen sa vlasnikom ili korisnikom prostora u koji postavlja automat za zabavne igre,

7) uvjerenje o tehni?koj ispravnosti ovlaštene atestne ku?e,

8) dokaz o izvršenoj uplati poreza na automate za zabavne igre iz ?lanka 26. ovoga Zakona.

(3) Za svaki prijavljeni automat za zabavne igre, a nakon izvršene uplate poreza na automate za zabavne igre porezni obveznik ?e od nadležnoga poreznog tijela dobiti nadzornu naljepnicu (markicu). Oblik, veli?inu, sadržaj, boju i druga obilježja koja treba sadržavati nadzorna markica propisat ?e ministar financija posebnim propisom.

(4) Ministarstvo financija povjerit ?e tiskanje markica u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova, pravnoj ili fizi?koj osobi koja može osigurati njihovu zaštitu i sigurnost.

(5) Nadležno tijelo Porezne uprave izdaje poreznom obvezniku za svaki prijavljeni automat za zabavne igre nadzornu naljepnicu (markicu) za ozna?avanje automata koja važi samo za mjesec u kojem je izvršena prijava i pla?en porez na automate. Troškove izdavanja naljepnice ( markice) snosi podnositelj zahtjeva za izdavanjem naljepnice.

(6) Za svaki sljede?i mjesec uporabe automata na istoj lokaciji porezni obveznik dužan je uz zahtjev za izdavanje naljepnice dostaviti samo dokaz o izvršenoj uplati poreza na automate za zabavne igre iz ?lanka 26. ovoga Zakona. Kod promjene mjesta uporabe automata za zabavne igre porezni obveznik dostavlja uz zahtjev i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga ?lanka.

(7) U zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo automati za zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta nadzorna naljepnica (markica) s propisanim podacima. Svaki automat bez propisane naljepnice (markice) bit ?e privremeno oduzet.

(8) Porez na automate za zabavne igre prihod je županije prema mjestu gdje se automat za zabavne igre stavlja u uporabu.

?lanak 28.

Županijski porezi mogu se u cijelosti ili dijelom ustupiti gradu ili op?ini na ?ijemu je podru?ju prebivalište, odnosno sjedište poreznog obveznika.

?lanak 29.

Vlastiti izvori sredstava op?ine i grada:

1. prihodi od vlastite imovine, u smislu ?lanka 68. stavka 3. to?ke 1., 2., 3. i 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi,

2. op?inski, odnosno gradski porezi u skladu s ovim Zakonom,

3. nov?ane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sami propišu,

4. upravne pristojbe u skladu s posebnim zakonom,

5. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

6. komunalne naknade, doprinosi i druge naknade utvr?ene posebnim zakonom,

7. naknade za uporabu javnih, op?inskih ili gradskih površina,

8. drugi prihodi utvr?eni posebnim zakonom.

?lanak 30.

Op?ine ili gradovi mogu uvesti ove poreze:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na ku?e za odmor,

4. porez na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište,

5. porez na nekorištene poduzetni?ke nekretnine,

6. porez na neizgra?eno gra?evno zemljište,

7. porez na tvrtku ili naziv,

8. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

?lanak 30a.

(1) Op?ina, odnosno grad mogu obveznicima poreza na dohodak sa svoga podru?ja propisati pla?anje prireza porezu na dohodak i to:

1. op?ina po stopi do 10%,

2. grad ispod 30.000 stanovnika po stopi do 12%,

3. grad iznad 30.000 stanovnika po stopi do 15%,

4. Grad Zagreb po stopi do 30%.

(2) Prirez porezu na dohodak po odredbama ovoga ?lanka pla?a se po stopi koju utvrdi op?ina ili grad i pripada op?ini ili gradu na podru?ju kojih je prebivalište ili uobi?ajeno boravište obveznika prireza.

2. Porez na potrošnju

?lanak 31.

Porez na potrošnju pla?a se na potrošnju alkoholnih pi?a (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pi?a), piva i bezalkoholnih pi?a u ugostiteljskim objektima.

?lanak 32.

(1) Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizi?ka osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

(2) Osnovicu poreza na potrošnju ?ini prodajna cijena pi?a koje se proda u ugostiteljskim objektima.

(3) Obra?un i na?in pla?anja poreza na potrošnju ure?uje se odlukom grada, odnosno op?ine.

?lanak 33.

Stopu poreza na potrošnju propisuje grad, odnosno op?ina, a ne može biti ve?a od 3% od osnovice na koju se pla?a porez na potrošnju.

?lanak 34.

(1) Porez na potrošnju prihod je grada, odnosno op?ine na podru?ju koje je obavljena prodaja pi?a.

(2) Nadzor nad obra?unavanjem i pla?anjem poreza na potrošnju obavlja nadležno tijelo za utvr?ivanje poreza.

3. Porez na ku?e za odmor

?lanak 35.

(1) Porez na ku?e za odmor pla?aju pravne i fizi?ke osobe koje su vlasnici ku?a za odmor.

(2) Ku?om za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

(3) Ku?om za odmor, u smislu ovoga Zakona ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oru?a i drugog pribora.

?lanak 36.

(1) Porez na ku?e za odmor pla?a se od 5,00 do 15,00 kuna po jednom ?etvornom metru korisne površine ku?e za odmor.

(2) Visinu poreza na ku?e za odmor propisuju svojom odlukom op?ina ili grad.

(3) Op?ina ili grad propisuju visinu poreza na ku?e za odmor ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje ku?e za odmor.

?lanak 37.

(1) Porez na ku?e za odmor ne pla?a se na ku?e za odmor koje se ne mogu koristiti.

(2) Ku?ama za odmor iz stavka 1. ovoga ?lanka smatraju se ku?e za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

(3) Porez na ku?e za odmor ne pla?a se na ku?e za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

(4) Porez na ku?e za odmor ne pla?a se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

(5) Odlukom op?ine ili grada mogu se propisati i druga oslobo?enja od pla?anja poreza na ku?e za odmor iz gospodarstvenih i socijalnih razloga.

?lanak 38.

(3) Obra?un i na?in pla?anja poreza na ku?e za odmor ure?uju se odlukom op?ine ili grada.

(2) Obveznici poreza na ku?e za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o ku?ama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga ?lanka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvr?uje porez na ku?e za odmor.

(4) Porez na ku?e za odmor pla?a se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvr?ivanju toga poreza.

(5) Porez na ku?e za odmor pripada op?ini ili gradu na ?ijem se podru?ju nalazi ku?a za odmor.

4. Porez na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište

?lanak 38.a

(1) Porez na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište pla?aju vlasnici ili zakupci toga zemljišta ako zemljište ne obra?uju godinu dana.

(2) Pod neobra?enim obradivim poljoprivrednim zemljištem iz stavka 1. ovoga ?lanka smatra se zemljište koje se po svojoj veli?ini, klasi i kulturi može obra?ivati i privesti poljoprivrednoj proizvodnji, ali ga ne obra?uju vlasnici ili zakupci toga zemljišta.

?lanak 38.b

Osnovica poreza na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište je površina neobra?enoga obradivoga poljoprivrednog zemljišta izražena u hektarima.

?lanak 38.c

(1) Porez na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište pla?a se po jednom hektaru neobra?enoga obradivoga poljoprivrednog zemljišta u iznosu:

1. na oranice do 500,00 kuna godišnje,

2. na povrtnjake do 800,00 kuna godišnje,

3. na vo?njake do 1.000,00 kuna godišnje,

4. na maslinike do 1.000,00 kuna godišnje,

5. na vinograde do 1.000,00 kuna godišnje,

6. na livade do 250,00 kuna godišnje.

(2) Visinu poreza na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište propisuju svojom odlukom op?ina ili grad.

(3) Op?ina ili grad propisuju visinu poreza na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište ovisno o lokaciji, veli?ini, klasi, kulturi i drugim okolnostima bitnim za korištenje neobra?enoga obradivoga poljoprivrednog zemljišta.

?lanak 38.d

(1) Porez na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište ne pla?a se na zemljište koje je povjereno na privremeno upravljanje op?ini ili gradu.

(2) Op?ina ili grad mogu svojom odlukom propisati oslobo?enja od pla?anja poreza na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište ovisno o mjestu (planinsko, brdsko), veli?ini, klasi i kulturi zemljišta te zbog nesposobnosti za rad poreznog obveznika zbog starosti ili bolesti.

?lanak 38.e

(1) Obra?un i na?in pla?anja poreza na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište utvr?uju se odlukom op?ine ili grada.

(2) Obveznici poreza na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o mjestu, veli?ini, klasi i kulturi zemljišta koje se ne obra?uje.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga ?lanka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvr?uje porez.

(4) Porez na neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište pla?a se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvr?ivanju toga poreza.

(5) Porez je prihod op?ine ili grada na ?ijem se podru?ju nalazi neobra?eno obradivo poljoprivredno zemljište.

5. Porez na nekorištene poduzetni?ke nekretnine

?lanak 38.f

(1) Porez na nekorištene poduzetni?ke nekretnine pla?a se na nekretnine namijenjene obavljanju poduzetni?ke djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni prostori) koje se ne koriste.

(2) Pod nekorištenim poduzetni?kim nekretninama iz stavka 1. ovoga ?lanka smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana.

?lanak 38.g

Obveznik poreza na nekorištene poduzetni?ke nekretnine je fizi?ka ili pravna osoba, vlasnik nekretnina.

?lanak 38.h

Osnovica poreza na nekorištene poduzetni?ke nekretnine je korisna površina nekretnine izražena u ?etvornim metrima.

?lanak 38.i

(1) Porez na nekorištene poduzetni?ke nekretnine pla?a se od 5,00 do 15,00 kuna po ?etvornom metru korisne površine poduzetni?ke nekretnine.

(2) Visinu poreza na nekorištene poduzetni?ke nekretnine propisuje svojom odlukom op?ina ili grad.

?lanak 38.j

(1) Porez na nekorištene poduzetni?ke nekretnine ne pla?a se na nekretnine koje su povjerene na privremeno upravljanje op?ini ili gradu.

(2) Porez na nekorištene poduzetni?ke nekretnine ne pla?a se na nekretnine koje imaju svojstvo kulturnog dobra prema Zakonu o zaštiti i o?uvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99.).

(3) Op?ina ili grad mogu propisati oslobo?enja od pla?anja poreza na nekorištene poduzetni?ke nekretnine u slu?aju više sile, prirodnih nepogoda ili ako postoje druge zapreke njihovu korištenju.

?lanak 38.k

(1) Obra?un i na?in pla?anja poreza na nekorištene poduzetni?ke nekretnine utvr?uju se odlukom op?ine ili grada.

(2) Obveznici poreza na nekorištene poduzetni?ke nekretnine moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o nekorištenim poduzetni?kim nekretninama.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga ?lanka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvr?uje porez.

(4) Porez na nekorištene poduzetni?ke nekretnine pla?a se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvr?ivanju toga poreza.

(5) Porez je prihod op?ine ili grada na ?ijem se podru?ju nalazi nekorištena poduzetni?ka nekretnina.

6. Porez na neizgra?eno gra?evno zemljište

?lanak 38.l

(1) Porez na neizgra?eno gra?evno zemljište pla?aju pravne i fizi?ke osobe koje su vlasnici neizgra?enoga gra?evnog zemljišta.

(2) Pod neizgra?enim gra?evnim zemljištem iz stavka 1. ovoga ?lanka smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica gra?evnoga podru?ja naselja na kojemu se u skladu s prostornim planom mogu graditi gra?evine za stambene, poslovne i druge namjene, a na kojemu nije izgra?ena nikakva gra?evina. Neizgra?enim gra?evnim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu postoji privremena gra?evina za ?iju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju kao i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje gra?evine.

?lanak 38.m

(1) Porez na neizgra?eno gra?evno zemljište pla?a se od 1,00 do 5,00 kuna po ?etvornom metru neizgra?enoga gra?evnog zemljišta.

(2) Visinu poreza na neizgra?eno gra?evno zemljište propisuje svojom odlukom op?ina ili grad, ovisno o lokaciji, veli?ini i drugim okolnostima bitnim za korištenje neizgra?enoga gra?evnog zemljišta.

?lanak 38.n

(1) Obra?un i na?in pla?anja poreza na neizgra?eno gra?evno zemljište utvr?uje se odlukom op?ine ili grada.

(2) Obveznici poreza na neizgra?eno gra?evno zemljište moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o mjestu i veli?ini neizgra?enoga gra?evnog zemljišta.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga ?lanka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvr?uje porez.

(4) Porez na neizgra?eno gra?evno zemljište pla?a se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvr?ivanju toga poreza.

(5) Porez je prihod op?ine ili grada na ?ijem se podru?ju nalazi neizgra?eno gra?evno zemljište.

Briše se.


Ostatak teksta nalazi se ovdje:
http://nn.hr/clanci/sluzbeno/1993/2276.htm


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics