WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O GRADNJI

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O GRADNJI

I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

Ovim se Zakonom ure?uje projektiranje, gra?enje, uporaba i uklanjanje gra?evine, tehni?ka svojstva, uporabljivost i promet gra?evnih proizvoda, ustrojstvo gra?evinske inspekcije, odre?uju se bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gra?evinu, ure?uje se provedba upravnih i drugih postupaka te prava i obveze tijela državne uprave, pravnih i fizi?kih osoba s tim u vezi.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na projektiranje, gra­?enje i uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja odre?enih posebnim zakonom.

?lanak 2.

Projektiranje, gra?enje, uporaba i uklanjanje gra?evine, promet i dokazivanje uporabljivosti gra?evnih proizvoda, te izdavanje akata s tim u vezi, obavlja se prema odredbama ovoga Zakona, i drugih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih norma i pravila struke, ako ovim Zakonom nije druk?ije propisano.

Projektiranjem, gra?enjem, uporabom i uklanjanjem gra­?evine ne smiju se ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš, priroda, druge gra?evine i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na gra?enje nove gra?evine na odgovaraju?i se na?in primjenjuju na rekonstrukciju, adaptaciju, održavanje i uklanjanje gra?evine, ako ovim Zakonom ili drugim propisom donesenim u skladu s ovim Zakonom nije druk?ije propisano.

?lanak 3.

Na postupovna pitanja u postupcima prema ovom Zakonu koja nisu ure?ena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o op?em upravnom postupku.

Na pitanja glede gra?evnih proizvoda koja nisu ure?ena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se ure?uje op?a sigurnost proizvoda i op?i tehni?ki zahtjevi za proizvode.

Za odre?ene vojne gra?evine, gra?evine od posebnog zna­?enja za obranu Republike Hrvatske ili za druge gra?evine, kada je to potrebno u postupcima koji se vode prema ovom Zakonu, posebnim zakonom propisat ?e se posebne mjere radi zaštite tajnih podataka.

Sve potvrde, mišljenja, suglasnosti i drugi akti tijela državne uprave te pravnih i fizi?kih osoba s javnim ovlastima, ?ija je obveza pribavljanja, odnosno izdavanja propisana ili posebnim zakonom u vezi s postupkom ure?enim ovim Zakonom, moraju se izdati u roku od trideset dana od dana primitka pismena kojim se pozivaju da takvu potvrdu, mišljenje, suglasnost ili drugi akt izdaju. Ako navedeno tijelo, odnosno osoba ne izda ili ne odbije izdati zatraženu potvrdu, mišljenje odnosno drugi akt, smatra se da je potvrda, mišljenje, suglasnost, odnosno drugi akt izdana bez primjedbi, ako ovim Zakonom nije druga?ije propisano.

?lanak 4.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju sljede?e zna?enje:

– projektiranje jest izrada projekata ?ija je obveza izrade propisana ovim Zakonom,

– gra?enje jest izvo?enje radova (pripremnih radova, zemljanih radova, radova na izradi gra?evinskih konstrukcija, gra?evinsko-instalaterskih radova, gra?evinsko-završnih radova, radova na ugradnji gra?evnih proizvoda, ugradnji postrojenja ili opreme, te drugih radova) radi podizanja nove gra?evine, rekonstrukcije, adaptacije i održavanja uporabljive gra?evine ili radi promjene stanja u prostoru,

– rekonstrukcija jest izvo?enje radova kojima se utje?e na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu gra?evinu i kojima se mijenja uskla?enost gra?evine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgra?ena (dogra?ivanje, nadogra?ivanje, uklanjanje vanjskog dijela gra?evine, izvo?enje radova radi promjene namjene gra?evine ili tehnološkog procesa i sl.),

– adaptacija jest sanacija i svako drugo izvo?enje radova kojima se utje?e na ispunjavanje bitnih zahtjeva za uporabljivu gra?evinu, ali kojim se radovima ne mijenja uskla?enost gra?evine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgra?ena,

– održavanje jest izvo?enje radova radi o?uvanja bitnih zahtjeva za gra?evinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja uskla?enost gra?evine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je gra?evina izgra?ena,

– gra?evina jest sve što je nastalo gra?enjem i povezano je s tlom, a sastoji se od gra?evnog sklopa ili gra?evnog sklopa i ugra?enog postrojenja odnosno opreme koji zajedno ?ine tehni?ko-tehnološku cjelinu, kao i samostalna postrojenja povezana s tlom, te objekti povezani s tlom koji nisu nastali gra?enjem, ako se njime mijenja na?in korištenja prostora,

– složena gra?evina jest skup me?usobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih gra?evina,

– obiteljska ku?a jest gra?evina stambene namjene na zasebnoj gra?evinskoj ?estici s najviše dva stana, koja nema više od podruma i tri nadzemne etaže namijenjene stanovanju, te ?ija gra?evinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2, a u koju površinu se ura?unava i površina pomo?nih gra?evina (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta, gospodarskih gra?evina i sli?no) ako se grade na istoj gra?evnoj ?estici. Nadzemnom etažom smatra se i tavanska etaža namijenjena stanovanju,

– jednostavna gra?evina jest ona koja sadrži jednostavnu nosivu konstrukciju i za koju je nužna samo provjera ispunjavanja bitnog zahtjeva mehani?ke otpornosti i stabilnosti,

– privremena gra?evina jest gra?evina izgra?ena za potrebe gradilišta, za primjenu odgovaraju?e tehnologije gra?enja, za potrebe održavanja sajmova, javnih manifestacija i sli?no,

– gra?evni sklop jest skup svrhovito povezanih gra?evnih proizvoda uklju?uju?i i gra?evinske instalacije i opremu koja nije izravno povezana s tehnološkim procesom,

– gra?evni proizvod jest bilo koja stvar koja je proizvedena, izdvojena ili na drugi na?in dobivena, neovisno o stupnju prerade, a namijenjena je za gra?enje,

– tehni?ka specifikacija jest norma na koju upu?uje tehni?ki propis, te tehni?ko dopuštenje,

– postrojenje jest skup svrhovito povezane opreme koja služi obavljanju tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena gra?evina,

– oprema jesu pojedina?ni ure?aji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugra?eni u gra?evinu i služe tehnološkom ili drugom procesu kojemu je namijenjena gra?evina,

– ugradnja jest postupak kojim se gra?evni proizvodi, instalacije, oprema ili postrojenja povezuju i postaju sastavnim dijelom gra?evine, te se bez izvo?enja radova ili utjecaja na bitne zahtjeve za gra?evinu ne mogu ukloniti iz gra?evine,

– pripremni radovi jesu gra?enje privremenih gra?evina i izvo?enje drugih radova radi organizacije i ure?enje gradilišta, te omogu?avanje primjene odgovaraju?e tehnologije gra?enja,

– gradilište jest prostor, uklju?uju?i i privremeno zauzeti prostor, na kojemu se gradi, rekonstruira, adaptira, izvode radovi na održavanju ili uklanjanja gra?evina, kao i prostor potreban za omogu?avanje primjene odgovaraju?e tehnologije gra?enja,

– uklanjanje gra?evine ili njezina dijela jest izvo?enje radova kojima se ruši ili rastavlja gra?evina ili njezin dio, radi njenog uklanjanja s mjesta gdje se nalazi, a koje izvo?enje radova uklju?uje i zbrinjavanje zate?enog otpada u gra?evini i na gra?evnoj ?estici, gra?evinskog materijala i otpada nastalog rušenjem, odnosno rastavljanjem gra?evine, te dovo?enje gra?evinske ?estice odnosno zemljišta na kojemu se je nalazila gra?evina u uredno stanje,

– uporabljiva gra?evina jest ona gra?evina za koju je izdana uporabna dozvola, gra?evina za koju se ne izdaje uporabna dozvola ako je izgra?ena na temelju i u skladu s potvr?enim glav­nim projektom ili drugim odgovaraju?im aktom tijela državne vlasti i svaka druga gra?evina koja je prema ovom Zakonu s njom izjedna?ena,

– lokacijski uvjeti su uvjeti odre?eni lokacijskom dozvolom, izvodom iz prostornog plana ili na drugi na?in u skladu s kojima se prema posebnom zakonu provode zahvati u prostoru.

?lanak 5.

Upravne poslove te normativne i stru?no-analiti?ke poslove u vezi s uporabljivoš?u gra?evnih proizvoda i dokazivanja sukladnosti gra?evine, obavlja Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog ure?enja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Uprava za graditeljstvo.

II. BITNI ZAHTJEVI ZA GRA?EVINU, DRUGI UVJETI ZA GRA?EVINU I TEHNI?KA SVOJSTVA GRA?EVNIH PROIZVODA

?lanak 6.

Svaka gra?evina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja, mora ispunjavati bitne zahtjeve za gra?evinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehni?kim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, lokacijskim uvjetima odre?enim prema posebnom zakonu, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za gra?evinu.

Bitni zahtjevi za gra?evinu odnose se na mehani?ku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu.

Gra?evinsko-tehni?ke uvjete za gra?enje i uporabu gra­?evnih proizvoda koji se smatraju povoljnijim za okoliš i za koje je radi toga prema posebnom propisu predvi?ena mogu?nost smanjenja prihoda državnog prora?una Republike Hrvatske odprometa roba i usluga propisuje ministar nadležan za zaštitu okoliša i prostorno ure?enje (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.

Mehani?ka otpornost i stabilnost

?lanak 7.

Gra?evina mora biti projektirana i izgra?ena tako da tijekom gra?enja i uporabe predvidiva djelovanja ne prouzro?e:

– rušenje gra?evine ili njezina dijela,

– deformacije nedopuštena stupnja,

– ošte?enja gra?evnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,

– nerazmjerno velika ošte?enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

ZaŠtita od poŽara

?lanak 8.

Gra?evina mora biti projektirana i izgra?ena tako da se u slu?aju požara:

– o?uva nosivost konstrukcije tijekom odre?enog vremena utvr?ena posebnim propisom,

–  sprije?i širenje vatre i dima unutar gra?evine,

–  sprije?i širenje vatre na susjedne gra?evine,

– omogu?i da osobe mogu neozlije?ene napustiti gra?evinu, odnosno da se omogu?i njihovo spašavanje,

–  omogu?i zaštita spašavatelja.

Higijena, zdravlje i zaŠtita okoliŠa

?lanak 9.

Gra?evina mora biti projektirana i izgra?ena tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš, posebice zbog:

– osloba?anja opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (one?iš?enje zraka i sl.),

– opasnih zra?enja,

– one?iš?enja voda i tla,

– neodgovaraju?eg odvo?enja otpadnih voda, dima, plinova te teku?eg otpada,

– nepropisnog postupanja s krutim otpadom,

– sakupljanja vlage u dijelovima gra?evine ili na površinama unutar gra?evine.

Gra?evne proizvode i opremu mora se u gra?enju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preina?iti i održavati tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može do?i do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih ošte?enja tijekom uporabe gra?evine.

Sigurnost u koriŠtenju

?lanak 10.

Gra?evina mora biti projektirana i izgra?ena tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu mogu?e ozljede korisnika gra?evine koje mogu nastati od poskliznu?a, pada, sudara, opeklina, elektri?nog udara i eksplozije.

ZaŠtita od buke

?lanak 11.

Gra?evina mora biti projektirana i izgra?ena na na?in da zvuk što ga zamje?uju osobe koje borave u gra?evini ili u njezinoj blizini bude na takvoj razini da ne ugrožava zdravlje te da osigurava no?ni mir i zadovoljavaju?e uvjete za odmor i rad.

UŠteda energije i toplinska zaŠtita

?lanak 12.

Gra?evina i njezini ure?aji za grijanje, hla?enje i provjetravanje moraju biti projektirani i izgra?eni na na?in da, u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom njihovoga korištenja bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje borave u gra?evini budu osigurani zadovoljavaju?i toplinski uvjeti.

Odstupanje od bitnih zahtjeva za gra?evinu

?lanak 13.

U slu?aju rekonstrukcije ili adaptacije pojedina?ne gra?evine upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno gra?evine u kojoj se osobama smanjene pokretljivosti osigurava nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad može se odstupiti od nekih bitnih zahtjeva za gra?evinu uz pribavljenu suglasnost Ministarstva.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga ?lanka može se izdati na prijedlog investitora, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva kulture za gra?evinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva rada i socijalne skrbi u slu?aju rekonstrukcije ili adaptacije gra?evine u kojoj se osobama smanjene pokretljivosti osigurava nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, te drugih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima odre?enih posebnim zakonima.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga ?lanka ne?e se izdati ako tehni?kim rješenjem gra?evine ili drugom mjerom nije na pouzdani na?in u zadovoljavaju?oj mjeri nadomješteno odstupanje od bitnog zahtjeva za gra?evinu.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga ?lanka nije upravni akt.

Nesmetan pristup i kretanje u gra?evini

?lanak 14.

Gra?evine javne i poslovne namjene moraju biti projektirane i izgra?ene tako da je osobama smanjene pokretljivosti osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.

Gra?evine stambene i stambeno-poslovne namjene s deset i više stanova moraju biti projektirane i izgra?ene tako da je mogu?a njihova jednostavna prilagodba za pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti u najmanje jednom stanu na svakih deset stanova.

Uvjete i na?in nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama smanjene pokretljivosti u gra?evinama iz stavka 1. ovoga ?lanka, te uvjete i na?in jednostavne prilagodbe gra?evina iz stavka 2. ovoga ?lanka propisuje ministar zaštite okoliša i prostornog ure?enja (u daljnjem tekstu: ministar) uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

Tehni?ka svojstva gra?evnih proizvoda

?lanak 15.

Tehni?ka svojstva gra?evnih proizvoda moraju biti takva da u predvi?enom roku trajanja gra?evine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni te gra?evine, uz propisano, odnosno odre?eno održavanje podnose sve utjecaje uobi?ajene uporabe i utjecaja okoline, tako da gra?evina u koju su ugra?eni ispunjava bitne zahtjeve za gra?evinu.

Tehni?ki propisi

?lanak 16.

Tehni?kim propisima se razra?uju, odnosno propisuju, u skladu s na?elima europskog uskla?ivanja tehni?kog zakonodavstva, bitni zahtjevi za gra?evinu, tehni?ka svojstva koja moraju imati gra?evni proizvodi, i drugi tehni?ki zahtjevi u vezi s gra?evinama, njihovim gra?enjem i održavanjem gra?evine.

Tehni?kim propisom kojim se izravno ili upu?ivanjem na tehni?ku specifikaciju propisuje tehni?ko svojstvo, koja mora imati gra?evni proizvod, propisuje se i na?in dokazivanja uporabljivosti i radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja sukladnosti gra?evnih proizvoda s tehni?kom specifikacijom.

Tehni?ke propise donosi ministar.

Tehni?ki propisi objavljuju se u »Narodnim novinama«.

?lanak 17.

Ispitivanje odre?enih dijelova gra?evine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja bitnih zahtjeva za gra?evinu te prethodna istraživanja bitna za projektiranje, gra?enje ili održavanje gra?evina, obavljaju ovlaštene pravne osobe.

Ovlaštenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga ?lanka daje i oduzima ministar.

Uvjete za obavljanje poslova ispitivanja i istraživanja iz stavka 1. ovoga ?lanka glede osoba, tehni?ke opremljenosti, na?ina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornosti za rezultate ispitivanja, odnosno prethodnih istraživanja, neovisnosti u odnosu na osobe koje sudjeluju u projektiranju, gra?enju ili održavanju gra?evine i na?in dokumentiranja rezultata ispitivanja, odnosno prethodnih istraživanja, sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje tih uvjeta u postupku davanja ovlaštenja iz stavka 2. ovoga ?lanka te uvjete za produženje i oduzimanje tog ovlaštenja, propisuje ministar pravilnikom.

Uvjeti za obavljanje poslova iz stavka 3. ovoga ?lanka koji se odnose na ispitivanje i istraživanje vezano uz zaštitu od požara propisuju se uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

?lanak 18.

Podzakonski propisi ?ija je obveza donošenja propisana posebnim zakonima, a koji utje?u na ispunjavanje bitnih zahtjeva za gra?evinu ili na drugi na?in postavljaju uvjete za gra?enje ili održavanje gra?evine donose se uz suglasnost ministra.

Stavak 1. ovoga ?lanka ne odnosi se na donošenje dokumenata prostornog ure?enja i druge propise s podru?ja prostornog ure?enja.

Tehni?ko dopuŠtenje

?lanak 19.

Tehni?kim dopuštenjem utvr?uju se tehni?ka svojstva gra­?evnog proizvoda za koji nije donesen tehni?ki propis, niti hrvatska norma sukladna na?elima europskog uskla?ivanja tehni?kog zakonodavstva, odnosno gra?evnog proizvoda ?ija tehni?ka svojstva znatno odstupaju od svojstava odre?enih tehni?kim propisom ili takvom hrvatskom normom. Osim toga tehni?kim dopuštenjem utvr?uje se i na?in dokazivanja uporabljivosti gra?evnog proizvoda, te radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja sukladnosti tehni?kih svojstava gra?evnog proizvoda.

Odluka o donošenju tehni?kog dopuštenja objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ministarstvo vodi evidenciju donesenih tehni?kih dopu­šte­nja.

?lanak 20.

Tehni?ko dopuštenje na prijedlog proizvo?a?a, odnosno uvo­znika gra?evnog proizvoda donosi ovlaštena pravna osoba nakon ispitivanja tehni?kih svojstava gra?evnog proizvoda koje se provodi prema smjernicama za tehni?ko dopuštenje ili prvim ispitivanjem tehni?kih svojstava proizvoda i utvr?ivanjem uporabljivosti tog proizvoda.

Tehni?ko dopuštenje važi do donošenja odgovaraju?ega tehni?kog propisa ili hrvatske norme sukladne na?elima europskog uskla?ivanja tehni?kog zakonodavstva, odnosno do roka na kojeg je izdano, a najduže pet godina od dana objave u »Narodnim novinama«. Na prijedlog proizvo?a?a odnosno uvoznika gra?evnog proizvoda važenje tehni?kog dopuštenja može se jednom produljiti za najduže pet godina.

Tehni?ko dopuštenje nije upravni akt.

Troškove donošenja tehni?kog dopuštenja snosi proizvo?a? odnosno uvoznik gra?evnog proizvoda koji je predložio njegovo donošenje.

?lanak 21.

Tehni?ko dopuštenje može se staviti izvan snage ako se utvrdi da gra?evni proizvod za kojeg je doneseno nema tehni?ka svojstva koja pod uvjetima iz ?lanka 15. ovoga Zakona osiguravaju da gra?evina u koju su ugra?eni ispunjava bitne zahtjeve za gra?evinu.

Odluku o stavljanju izvan snage tehni?kog dopuštenja donosi ministar.

Odluka o stavljanju izvan snage tehni?kog dopuštenja objavljuje se u »Narodnim novinama«.

?lanak 22.

Ovlaštenje za donošenje tehni?kog dopuštenja daje i oduzima ministar.

Uvjete za obavljanje poslova donošenja tehni?kog dopuštenja glede osoba, tehni?ke opremljenosti, na?ina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornosti za rezultate postupka i poslova u vezi s donošenjem tehni?kog dopuštenja, neovisnosti osobito u odnosu na proizvo?a?a, odnosno uvoznika gra?evnog proizvoda, sadržaj i na?in izrade smjernica za donošenje tehni?kog dopuštenja, metode vrednovanja rezultata i druge zahtjeve vezane uz ispitivanje tehni?kih svojstava gra?evnog proizvoda u postupku donošenja tehni?kog dopuštenja, oblik i sadržaj tehni?kog dopuštenja, sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje tih uvjeta u postupku davanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga ?lanka, uvjete za produženje i oduzimanje tog ovlaštenja, te sadržaj i na?in vo?enja evidencije donesenih tehni?kih dopuštenja, propisuje ministar pravilnikom.

Strano tehni?ko dopuŠtenje

?lanak 23.

Europsko tehni?ko dopuštenje koje donosi ?lanica Europske organizacije za tehni?ka dopuštenja (EOTA) i nacionalno tehni?ko dopuštenje koje donosi nacionalno tijelo strane države ovlašteno za donošenje tehni?kih dopuštenja (u daljnjem tekstu: strano tehni?ko dopuštenje) može se primijeniti u Republici Hrvatskoj ako je donijeta odluka o njegovom preuzimanju.

Odluku o preuzimanju stranoga tehni?koga dopuštenja na prijedlog proizvo?a?a, odnosno uvoznika gra?evnog proizvoda donosi ministar po prethodno pribavljenom mišljenju pravne osobe ovlaštene za donošenje tehni?kog dopuštenja.

Odredbe ovoga Zakona kojima se ure?uje pitanje donošenja, važenja, troškova donošenja i stavljanja izvan snage tehni?kog dopuštenja, na odgovaraju?i se na?in primjenjuju na donošenje odluke iz stavka 2. ovoga ?lanka, odnosno na preuzeto strano tehni?ko dopuštenje.

Odluka iz stavka 1. ovoga ?lanka nije upravni akt.

III. DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI I STAVLJANJE U PROMET GRA?EVNIH PROIZVODA

?lanak 24.

Gra?evni proizvod može se staviti u promet i rabiti za gra?enje samo ako je dokazana njegova uporabljivost.

Gra?evni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehni?ka svojstva sukladna svojstvima odre?enim normom na koju upu?uje tehni?ki propis, tehni?kim dopuštenjem (u daljnjem tekstu: tehni?ke specifikacije) ili tehni?kim propisom.

Uporabljivost gra?evnog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti gra?evinskog proizvoda ili izjavom o sukladnosti gra?evinskog proizvoda (u daljnjem tekstu: isprave o sukladnosti), koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehni?kih svojstava proizvoda s tehni?kim svojstvima odre?enim za taj proizvod tehni?kom specifikacijom ili tehni?kim propisom.

Postupak ocjenjivanja sukladnosti

?lanak 25.

Sukladnost gra?evnog proizvoda s tehni?kom specifikacijom, odnosno tehni?kim propisom u postupku ocjenjivanja sukladnosti ocjenjuje, odnosno osigurava se provedbom jedne ili više sljede?ih radnji:

– po?etnog ispitivanja tipa gra?evnog proizvoda od strane proizvo?a?a,

– po?etnog ispitivanja tipa gra?evnog proizvoda od strane pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,

– ispitivanja uzoraka iz proizvodnje prema utvr?enom planu ispitivanja od strane proizvo?a?a ili pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,

– ispitivanja slu?ajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz skupine pripremljene za isporuku, odnosno na tržištu ili na gradilištu iz isporu?ene skupine od strane pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti,

– stalne unutarnje kontrole proizvodnje koju provodi proi­z­vo?a?,

– po?etnog nadzora proizvodnog pogona i po?etnog nadzora unutarnje kontrole proizvodnje koje provodi pravna osoba ovla­štena za ocjenjivanje sukladnosti,

– stalnog nadzora, procjene i ocjene unutarnje kontrole proizvodnje koju provodi pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti.

Pravne osobe ovlaštene za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti, o svakoj radnji iz stavka 1. ovoga ?lanka koja je provedena ili se provodi, izdaju dokument i dostavljaju ga pravnoj osobi ovlaštenoj za izdavanje certifikata sukladnosti gra?evnog proizvoda, proizvo?a?u, odnosno uvozniku koji je trajno ?uvaju.

Pravne osobe ovlaštene za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti dužne su osobama ovlaštenim za provedbu nadzora glede ispunjavanja uvjeta u vezi uporabljivosti gra?evnih proizvoda omogu?iti uvid u sve radnje i dokumente vezane za dokazivanje sukladnosti gra?evnih proizvoda.

?lanak 26.

Ovlaštenje za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti, odnosno za provedbu pojedinih radnji koje se provode u tom postupku za pojedine vrste gra?evnih proizvoda, daje i oduzima ministar.

Uvjete za obavljanje postupaka, odnosno pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 1. ovoga ?lanka glede osoba, tehni?ke opremljenosti, na?ina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornosti za rezultate provedbe tih postupaka, neovisnosti osobito u odnosu na proizvo?a?a, odnosno uvoznika gra?evnog proizvoda te na osobu koja izdaje ispravu o sukladnosti, metode vrednovanja rezultata i druge zahtjeve vezane uz postupke i radnje ocjenjivanja sukladnosti, sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje tih uvjeta u postupku davanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga ?lanka te uvjete za produženje i oduzimanje tog ovlaštenja, propisuje ministar pravilnikom.

Isprave o sukladnosti

?lanak 27.

Ispravama o sukladnosti potvr?uje se da su provedene, odnosno da se provode propisane radnje u postupku ocjenjivanja sukladnosti, da je u tom postupku utvr?ena sukladnost gra?evnog proizvoda s tehni?kom specifikacijom ili tehni?kim propisom, te da se proizvod može staviti u promet i rabiti za gra?enje.

Certifikat sukladnosti gra?evnog proizvoda izdaje ovlaštena pravna osoba na zahtjev proizvo?a?a, odnosno uvoznika gra?evnog proizvoda, koji snosi troškove njegova izdavanja.

Certifikat sukladnosti gra?evnog proizvoda može se izdati samo ako je proizvo?a? proveo ili provodi radnje iz ?lanka 25. stavka 1. podstavka 3. i 5. ovoga Zakona, te ako je pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti provela ili provodi radnje iz ?lanka 25. stavka 1. podstavka 2., 6. i 7., a po potrebi i podstavka 4. ovoga Zakona, propisane za ocjenjivanje sukladnosti tog proizvoda.

Izjavu o sukladnosti gra?evnog proizvoda može se izdati samo ako je proizvo?a? proveo ili provodi radnje iz ?lanka 25. stavka 1. podstavka 1. i 5., a po potrebi i podstavka 3. ovoga Zakona i ako je pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti provela ili provodi radnje iz ?lanka 25. stavka 1. podstavka 6., a po potrebi i podstavka 7. ovoga Zakona, odnosno ako proizvo?a? provodi radnju iz ?lanka 25. stavka 1. podstavka 5. ovoga Zakona i ako je pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti provela radnju iz ?lanka 25. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona, odnosno ako je proizvo?a? proveo ili provodi radnje iz ?lanka 25. stavka 1. podstavka 1. i 5. ovoga Zakona, propisane za ocjenjivanje sukladnosti tog proizvoda.

Izjavu o sukladnosti gra?evnog proizvoda izdaje proizvo?a?, odnosno uvoznik gra?evnog proizvoda.

Ministarstvo vodi evidenciju izdanih isprava o sukladnosti.

Sadržaj isprava o sukladnosti propisuje ministar pravilnikom.

?lanak 28.

Isprava o sukladnosti može se staviti izvan snage ako se utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za njeno izdavanje ili ako se utvrdi da su ti uvjeti prestali postojati.

Odluku o stavljanju izvan snage isprave o sukladnosti donosi ministar.

?lanak 29.

Ovlaštenje za davanje certifikata sukladnosti gra?evnog proizvoda daje i oduzima ministar.

Uvjete za obavljanje poslova davanja certifikata sukladnosti glede osoba, tehni?ke opremljenosti, na?ina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornosti za davanje certifikata sukladnosti, neovisnosti osobito u odnosu na proizvo?a?a odnosno uvoznika gra?evnog proizvoda te na osobu koja provodi postupke i radnje ocjenjivanja sukladnosti, sredstva kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje uvjeta u postupku davanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga ?lanka, uvjete za produženje i oduzimanje tog ovlaštenja, sadržaj isprave o sukladnosti, pobliže uvjete za davanje isprave o sukladnosti, te na?in vo?enja i sadržaj evidencije izdanih isprava o sukladnosti, propisuje ministar pravilnikom.

Tehni?ke upute i znak sukladnosti

?lanak 30.

Proizvo?a?, odnosno uvoznik gra?evnog proizvoda dužan je prije stavljanja u promet, odnosno ugradnje gra?evnog proizvoda izraditi tehni?ke upute koje moraju sadržavati podatke zna?ajne za ugradnju i uporabu gra?evnog proizvoda. Tehni?ke upute i podaci moraju biti pisani latini?nim pismom na hrvatskom jeziku tako da su distributeru i korisniku razumljive.

Gra?evni proizvod za kojeg je izdana isprava o sukladnosti ozna?ava se znakom sukladnosti.

Gra?evni proizvod ne smije se stavljati u promet niti distribuirati bez tehni?ke upute i znaka sukladnosti.

Distributer gra?evnog proizvoda dužan je osigurati da tehni­?ka svojstva, odnosno uporabljivost gra?evnog proizvoda tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena.

Na?in ozna?avanja i sadržaj oznake gra?evnih proizvoda te oblik i sadržaj znaka sukladnosti propisuje ministar pravilnikom.

Strane isprave i znakovi o sukladnosti i strani dokumenti o radnjama dokazivanja sukladnosti

?lanak 31.

Strana isprava o sukladnosti i znak sukladnosti važe u Republici Hrvatskoj ako je to odre?eno me?unarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Dokumenti o radnjama ocjenjivanja sukladnosti izdani od osobe koja je ovlaštena za provedbu tog ocjenjivanja prema propisima strane države priznaju se u Republici Hrvatskoj ako je izme?u strane osobe koja je izdala takav dokument i pravne osobe ovlaštene za provedbu odgovaraju?e radnje ocjenjivanja sukladnosti prema ovom Zakonu sklopljen ugovor o me?usobnom priznavanju tih dokumenata i pod uvjetima odre?enim tim ugovorom, ako je Ministarstvo izdalo suglasnost na taj ugovor.

Dokumenti o radnjama ocjenjivanja sukladnosti koje izdaje strani proizvo?a? gra?evnog proizvoda priznaju se u Republici Hrvatskoj ako pravna osoba ovlaštena za izdavanje certifikata sukladnosti gra?evnog proizvoda potvrdi da su izdani u skladu s tehni?kim propisom odnosno tehni?kom specifikacijom za odre?eni proizvod donesenim u skladu s ovim Zakonom.

Sastavni dio potvrde iz stavka 3. ovoga ?lanka je prijevod na hrvatski jezik dokumenata koji se potvr?uju.

IV.  SUDIONICI U GRADNJI

?lanak 32.

Sudionici u gradnji jesu:

– investitor,

– projektant,

– revident,

– izvo?a?,

– nadzorni inženjer.

Investitor

?lanak 33.

Investitor je pravna ili fizi?ka osoba u ?ije ime se gradi gra?evina.

Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, gra?enje i stru?ni nadzor gra?enja investitor mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane ovim Zakonom, ako ovim Zakonom nije propisano druk?ije.

Investitor je dužan osigurati stru?ni nadzor gra?enja gra?e­vi­ne ako ovim Zakonom nije propisano druk?ije.

Investitor koji je ujedno i izvo?a? mora stru?ni nadzor gra?enja povjeriti drugoj osobi koja zadovoljava uvjete za obavljanje stru?nog nadzora gra?enja propisane ovim Zakonom.

Fizi?ka osoba koja je investitor obiteljske ku?e, ili jednostavne gra?evine za svoje potrebe može jednom u pet godina sama projektirati i obavljati stru?ni nadzor gra?enja te obiteljske ku?e ako je diplomirani inženjer odgovaraju?e struke ili inženjer odgovaraju?e struke i ima položeni stru?ni ispit.

?lanak 34.

Ako se tijekom gra?enja gra?evine promijeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora pisano u roku od petnaest dana od nastale promjene obavijestiti tijelo koje je izdalo gra?evinsku dozvolu i uz obavijest priložiti dokaz da ima pravo graditi na odre?enoj nekretnini, odnosno da je vlasnik gra?evine za koju je izdana gra?evinska dozvola.

Projektant

?lanak 35.

Projektant je fizi?ka osoba ovlaštena za projektiranje prema posebnom Zakonu i propisima donijetim na temelju toga Zakona.

Projektant je odgovoran da projekti koje izra?uje zadovoljavaju propisane uvjete, a naro?ito da projektirana gra?evina ispunjava bitne zahtjeve i druge uvjete za gra?evinu, te da je projektirana u skladu s lokacijskim uvjetima odre?enim prema posebnom Zakonu.

?lanak 36.

Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i me?usobnu uskla?enost projekata odgovoran je glavni projektant.

Glavni projektant tijekom projektiranja osigurava i koordinira primjenu propisa kojima se ure?uje sigurnost i zdravlje radnika.

Glavni projektant može biti istovremeno i projektant odre­?ene vrste projekata.

Za gra?evine i radove za koje je potrebna kontrola projekata, glavni projektant odnosno projektant dijela projekta koji podliježe kontroli može biti osoba iz ?lanka 35. stavka 1. ovoga Zakona koja ima visoku stru?nu spremu odgovaraju?e struke.

Izvo?a?

?lanak 37.

Izvo?a? je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na gra?evini.

Graditi ili izvoditi pojedine radove na gra?evini može osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti.

Osoba iz stavka 2. ovoga ?lanka može zapo?eti obavljati djelatnost gra?enja, odnosno izvo?enja pojedinih radova samo ako ima suglasnost Ministarstva.

Suglasnost iz stavka 3. ovoga ?lanka izdaje se po prethodno pribavljenom mišljenju povjerenstva koje osniva ministar. ?lanove povjerenstva imenuje ministar na prijedlog strukovnih udruga. Za ?lanove povjerenstva imenuju se predstavnici Ministarstva i predstavnici strukovnih udruga.

Iznimno, od stavka 2. ovoga ?lanka investitor fizi?ka osoba može sam graditi obiteljsku ku?u i pomo?ne gra?evine iz ?lanka 116. to?ke 4. podstavka 1. ovoga Zakona ako je to za potrebe njegovoga stambenog zbrinjavanja u skladu sa Zakonom o podru?jima od posebne državne skrbi, odnosno u skladu sa Zakonom o obnovi.

Iznimno od stavka 3. ovoga ?lanka suglasnost nije potrebna za obavljanje poslova gra?enja obiteljske ku?e, za radove i jednostavne gra?evine iz ?lanka 116. ovoga Zakona kao i za radove i jednostavne gra?evine iz ?lanka 117. ovoga Zakona.

Protiv suglasnosti iz stavka 3. ovoga ?lanka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. U ovom slu?aju postupak pred Upravnim sudom Republike Hrvatske je hitan.

Uvjete i mjerila za davanje suglasnosti iz stavka 3. ovoga ?lanka, odnosno oduzimanja suglasnosti propisuje ministar pravil­nikom uz suglasnost ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo, ministra gospodarstva i ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo, a odnose se na:

– minimalni broj stru?nih osoba i njihovu stru?nu osposobljenost u rukovo?enju radova,

– minimalni broj stru?nih osoba i radnika iz struke, te njihovu stru?nu osposobljenost za vrstu radova koju obavlja izvo?a?,

– tehni?ku i drugu opremljenost za poslove koje obavlja izvo?a? u odnosu na vrstu djelatnosti ili radove.

?lanak 38.

U slu?aju izvo?enja gra?evinskih i drugih radova na gra?evini koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ove radove može izvoditi samo izvo?a? koji zadovoljava i uvjete propisane posebnim propisom.

?lanak 39.

Izvo?a? je dužan graditi u skladu s gra?evinskom dozvolom, projektom odre?enim ovim Zakonom i pri tome:

– radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gra?evinu i lokacijski uvjeti,

– ugra?ivati gra?evne proizvode i opremu u skladu s ovim Zakonom,

– osigurati dokaze o uporabljivosti ugra?enih gra?evnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugra?ene opreme po posebnom propisu, isprave o sukladnosti odre?enih dijelova gra?evine bitnim zahtjevima za gra?evinu i dokaze kvalitete (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) izdane od za to ovlaštenih tijela za koje je ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom odre?ena obveza prikupljanja tijekom izvo?enja gra?evinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gra?evine i za radove koji su u tijeku,

– prilikom gra?enja povjeriti izvo?enje gra?evinskih radova i drugih poslova osobama koje zadovoljavaju propisane uvjete za izvo?enje tih radova, odnosno obavljanja poslova,

– sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja gra?evine, osim za obiteljsku ku?u i jednostavnu gra?evinu.

?lanak 40.

Izvo?a? imenuje inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gra?enje odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta odnosno voditelj radova odgovorni su za provedbu ?lanka 39. ovoga Zakona.

Ako u gra?enju sudjeluju dva ili više izvo?a?a, investitor odre?uje jednog od izvo?a?a koji je odgovoran za me?usobno uskla?ivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i me?usobnu uskla?enost radova, za me?usobnu uskla?enost provedbe obveza iz ?lanka 39. ovoga Zakona, te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se ure?uje sigurnost i zdravlje radnika tijekom gra?enja.

Glavni inženjer gradilišta može biti istovremeno i inženjer gradilišta jednog od izvo?a?a, odnosno voditelj radova za odre?enu vrstu radova.

?lanak 41.

Za glavnog inženjera gradilišta i inženjera gradilišta može se imenovati diplomirani inženjer, odnosno inženjer odgovaraju?e struke s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i s položenim stru?nim ispitom iz ?lanka 61. ovoga Zakona.

Za voditelja radova odre?ene vrste može se imenovati diplomirani inženjer odgovaraju?e struke, odnosno inženjer odgovaraju?e struke s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i s položenim stru?nim ispitom iz ?lanka 61. ovoga Zakona.

Iznimno od stavka 2. ovoga ?lanka za voditelja radova na obiteljskoj ku?i i jednostavnoj gra?evini može se imenovati osoba sa srednjom stru?nom spremom odgovaraju?e struke s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i s položenim stru?nim ispitom iz ?lanka 61. ovoga Zakona.

Za voditelja manje složenih radova odre?enih suglasnoš?u Ministarstva iz ?lanka 37. stavka 3. ovoga Zakona može se imenovati osoba koja ima srednju stru?nu spremu odgovaraju?e struke s najmanje deset godina radnog iskustva u struci i s položenim stru?nim ispitom iz ?lanka 61. ovoga Zakona.

?lanak 42.

Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova za gra?evine i radove za koje je potrebna kontrola glavnog projekta, mora biti diplomirani inženjer odgovaraju?e struke s položenim stru?nim ispitom iz ?lanka 61. ovoga Zakona s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Na gradilištu obiteljske ku?e, odgovorna osoba koja vodi gra?enje, odnosno pojedine radove osim osoba iz ?lanka 38. ovoga Zakona može biti i osoba koja ima srednju stru?nu spremu gra?evinske ili arhitektonske struke s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i s položenim stru?nim ispitom iz ?lanka 61. ovoga Zakona.

Na gradilištu jednostavne gra?evine odgovorna osoba koja vodi gra?enje odnosno pojedine radove osim osoba iz ?lanka 38. ovoga Zakona može biti i osoba koja ima srednju stru?nu spremu odgovaraju?e struke s položenim stru?nim ispitom iz ?lanka 61. ovoga Zakona.

Nadzorni inŽenjer

?lanak 43.

Nadzorni inženjer je fizi?ka osoba ovlaštena za provedbu stru?nog nadzora gra?enja prema posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju tog zakona, koji se provodi u ime investitora.

Kada investitor obavljanje stru?nog nadzora gra?enja povjeri pravnoj osobi, nadzornog inženjera imenuje ta pravna osoba, ako nije ugovoreno druk?ije.

Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik pravne osobe koja je izvo?a? gra?evine, odnosno radova nad kojima treba provoditi stru?ni nadzor.

Stru?ni nadzor nad gra?enjem gra?evine, odnosno izvo?e­njem pojedinih radova za koje je propisana obveza kontrole projekata može provoditi osoba koja, osim uvjeta propisanih posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona, ima visoku stru?nu spremu odgovaraju?e struke.

?lanak 44.

U provedbi stru?nog nadzora gra?enja nadzorni inženjer du­žan je:

– nadzirati gra?enje tako da bude u skladu s gra?evinskom dozvolom, projektima, ovim Zakonom i posebnim propisima,

– utvrditi je li iskol?enje gra?evine provela osoba ovlaštena za obavljanje geodetskih poslova i ima li izvo?a? suglasnost za obavljanje poslova gra?enja,

– odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete odre?enih dijelova gra?evine putem ovlaštene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja isprava i dokaza iz ?lanka 39. podstavka 3. ovoga Zakona za sve izvedene dijelove gra?evine i za radove koji su u tijeku u slu?ajevima kada je ovim Zakonom, propisom donesenim na temelju ovoga Zakona, posebnim propisom ili projektom odre?ena takva obveza,

– pravodobno upoznati investitora sa svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uo?i tijekom gra?enja, a investitora i gra?evinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,

– sastaviti završno izvješ?e.

U provedbi stru?nog nadzora gra?enja, kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je odrediti na?in na koji ?e se otkloniti nedostatak gra?enja gra?evine upisom u gra?evinski dnevnik u slu?aju ako:

– izvo?a? ne osigura dokumentaciju iz ?lanka 39. podstavka 3. ovoga Zakona na propisani na?in,

– dokumentacijom iz ?lanka 39. podstavka 3. ovoga Zakona nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta sukladno zahtjevima ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, posebnih propisa ili glavnog projekta,

– izvo?a?, odnosno odgovorna osoba koja vodi gra?enje ili pojedine radove ovoga Zakona ne zadovoljavaju uvjete iz ovoga Zakona za obavljanje tih djelatnosti,

– iskol?enje gra?evine nije u skladu s elaboratom o isko­l?enju gra?evine ili glavnim projektom, odnosno ako iskol?enje gra?evine nije provela osoba ovlaštena za obavljanje geodetskih poslova,

– se na gradilištu na kojem je prisutno više od jednog izvo?a?a ne provode mjere zaštite sigurnosti i zdravlja prema posebnom propisu.

?lanak 45.

Stru?ni nadzor gra?enja obiteljske ku?e provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehani?ke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

Stru?ni nadzor gra?enja jednostavne gra?evine provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehani?ke otpornosti i stabilnosti osim u slu?aju gra?enja jednostavne gra?evine iz ?lanka 116. to?ke 1. i 4. ovoga Zakona.

?lanak 46.

Ako se na odre?enoj gra?evini izvodi više vrsta radova ili radovi ve?eg opsega, stru?ni nadzor može provoditi više nadzornih inženjera odgovaraju?e struke. U tom slu?aju investitor ili osoba koju on odredi dužna je imenovati glavnoga nadzornog inženjera.

Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i me?usobnu uskla?enost stru?nog nadzora gra?enja i dužan je o tome sastaviti završno izvješ?e.

Za gra?evine, odnosno radove za koje je potrebna kontrola projekta glavni nadzorni inženjer može biti samo osoba iz ?lanka 43. stavka 1. ovoga Zakona koja ima visoku stru?nu spremu.

Glavni nadzorni inženjer može biti istovremeno i nadzorni inženjer za odre?enu vrstu radova. Ako jedan nadzorni inženjer provodi nadzor nad više vrsta radova tada on preuzima i odgovornost za svaku vrstu radova prema stavku 1. ovoga ?lanka i odgovornost glavnoga nadzornog inženjera.


Ostatak teksta pogledajte na ovoj adresi:
http://nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2552.htm


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics