WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Dio prvi: OP?E ODREDBE

Predmet Zakona

?lanak 1.

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti za zaštitu dizajna, ure?uje se pravo na zaštitu, stjecanje industrijskoga dizajna, opseg i trajanje zaštite industrijskoga dizajna, isklju?iva prava koja proizlaze iz industrijskoga dizajna, postupak za registraciju industrijskoga dizajna, promjene na industrijskom dizajnu, prestanak vrijednosti i poništenje industrijskoga dizajna, me?unarodna pohrana industrijskoga dizajna, gra?anskopravna zaštita i prekr­šajne odredbe.

                           

Odre?enje pojmova

?lanak 2.

Za potrebe ovoga Zakona izraz

1. »dizajn« zna?i vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, osobito, crta, kontura (obrisa), boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije,

2. »proizvod« zna?i bilo koji industrijski ili zanatski predmet uklju?uju?i, izme?u ostalog, dijelove namijenjene uklapanju u složeni proizvod, pakiranje, opremu knjiga, grafi?ke simbole i tipografske oblike slova, ali isklju?uju?i ra?unalne programe,

3. »složeni proizvod« zna?i proizvod koji je sastavljen od više dijelova koji se mogu zamijeniti tako da dopuštaju rastavljanje i ponovno sastavljanje proizvoda.

Dio drugi: UVJETI ZA ZAŠTITU

Uvjeti za zaŠtitu

?lanak 3.

(1) Industrijskim dizajnom štiti se dizajn u onoj mjeri u kojoj je nov i u kojoj ima individualan karakter.

(2) Dizajn koji je primijenjen na proizvod ili sadržan u proizvodu koji ?ini sastavni dio složenoga proizvoda smatra se novim i individualnog karaktera samo:

1. ako sastavni dio, nakon što je ugra?en u složeni proizvod, ostaje vidljiv pri normalnoj upotrebi toga proizvoda,

2. u mjeri u kojoj ta vidljiva obilježja sastavnoga dijela samostalno udovoljavaju uvjetima novosti i individualnosti karaktera.

(3) Normalna upotreba u smislu stavka 2. to?ke 1. ovoga ?lanka zna?i upotrebu od strane krajnjega korisnika proizvoda, koja ne uklju?uje održavanje, servisiranje ili popravak proizvoda.

Novost dizajna

?lanak 4.

(1) Dizajn se smatra novim ako nijedan istovjetni dizajn nije bio u?injen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave za registraciju industrijskoga dizajna (u daljnjem tekstu: prijava industrijskoga dizajna) ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.

(2) Dizajni se smatraju istovjetnima ako se njihova obilježja razlikuju samo u nebitnim pojedinostima.

Individualan karakter dizajna

?lanak 5.

(1) Smatra se da dizajn ima individualan karakter ako se ukupni dojam koji ostavlja na upu?enog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji na takva korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio u?injen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.

(2) Pri ocjeni individualnog karaktera dizajna mora se uzeti u obzir stupanj slobode koju je dizajner imao pri stvaranju dizajna.

Otkrivanje dizajna

?lanak 6.

(1) Smatra se da je dizajn bio u?injen dostupnim javnosti ako je objavljen slijedom registracije ili na drugi na?in, izložen ili upotrijebljen u trgovini ili otkriven na drugi na?in, osim ako ti doga?aji iz opravdanih razloga nisu mogli biti poznati u redovitom poslovanju poslovnim krugovima specijaliziranim u doti­?nom sektoru, koji posluje u Republici Hrvatskoj, prije datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva. Ne smatra se da je dizajn u?injen dostupnim javnosti samo iz razloga što je otkriven tre?oj osobi pod neizri?itim ili izri?itim uvjetima tajnosti.

(2) Otkrivanje dizajna ne?e se uzeti u obzir ako je dizajn za koji se zahtijeva zaštita u?injen dostupnim javnosti:

1. od strane dizajnera, njegova pravnoga sljednika ili tre?e osobe, kao rezultat danih podataka ili aktivnosti poduzetih od strane dizajnera ili njegova pravnoga sljednika,

2. tijekom razdoblja od 12 mjeseci prije datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, prije datuma priznatog prvenstva.

(3) Odredba iz stavka 2. ovoga ?lanka primijenit ?e se i ako je dizajn bio u?injen dostupnim javnosti kao posljedica zlouporabe na štetu dizajnera ili njegova pravnoga sljednika.

Dizajn uvjetovan tehni?kom funkcijom i dizajn spojnih elemenata

?lanak 7.

(1) Industrijskim dizajnom ne mogu se zaštititi obilježja izgleda proizvoda:

1. koja su isklju?ivo uvjetovana njihovom tehni?kom fun­kcijom ili

2. za koja je nužno reproduciranje u istom obliku i dimenzijama da bi se proizvod u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen mogao mehani?ki spojiti drugim proizvodom, biti smješten u ili uz drugi proizvod ili oko njega, kako bi oba proizvoda mogla obavljati svoju funkciju.

(2) Neovisno o odredbi iz stavka 1. to?ke 2. ovoga ?lanka, industrijski dizajn postojat ?e, pod uvjetima navedenim u ?lanku 4. i ?lanku 5. ovoga Zakona, na dizajnu ?ija je namjena omogu?iti višestruko sklapanje ili povezivanje me?usobno zamjenljivih proizvoda u modularnom sustavu.

Dizajn protivan javnom interesu ili prihva?enim moralnim na?elima

?lanak 8.

Industrijskim dizajnom ne može se zaštititi dizajn koji je protivan javnom interesu ili prihva?enim moralnim na?elima.

Razlozi za odbijanje zaŠtite ili za pravnu nevaljanost

?lanak 9.

Odbit ?e se zahtjev za registraciju dizajna, odnosno registrirani industrijski dizajn bit ?e pravno nevaljan ako:

1. dizajn nije dizajn u smislu ?lanka 2. to?ke 1. ovoga Zakona,

2. dizajn ne udovoljava uvjetima navedenim u ?lanku od 3. do 8. ovoga Zakona,

3. podnositelj prijave ili nositelj industrijskoga dizajna nije ovlašten za stjecanje industrijskoga dizajna po ovom Zakonu,

4. je dizajn u sukobu s ranijim dizajnom koji je u?injen dostupnim javnosti nakon datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, nakon datuma priznatog prvenstva i koji je od ranijega datuma zašti?en registriranim industrijskim dizajnom u Republici Hrvatskoj ili prijavom industrijskoga dizajna,

5. je u stvaranju dizajna korišten znak razlikovanja, a nositelj toga ranijega prava imao je pravo zabraniti takvu upotrebu,

6. dizajn predstavlja neovlaštenu upotrebu djela koje je zašti?eno prema odredbama zakona koji ure?uje podru?je autorskog i srodnih prava,

7. dizajn predstavlja neprili?nu upotrebu bilo kojeg od elemenata navedenog u ?lanku 6.ter. Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: Pariška konvencija), ili oznaka, obilježja ili grbova, koji nisu obuhva?eni navedenim ?lankom Pariške konvencije, a koji su od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

Dio tre?i: PRAVO NA ZAŠTITU

Dizajner

?lanak 10.

(1) Dizajner je fizi?ka osoba koja je stvorila dizajn.

(2) Osoba koja je u stvaranju dizajna pružala samo tehni?ku pomo?, ne smatra se dizajnerom.

Moralno pravo dizajnera

?lanak 11.

(1) Neovisno o tome je li podnositelj prijave ili nositelj prava, dizajner ima pravo biti naveden kao dizajner u svim dokumentima te prilikom javnih izlaganja njegova dizajna.

(2) Moralno pravo dizajnera je neprenosivo.

(3) Ako je više dizajnera sudjelovalo u stvaranju dizajna, pravo iz stavka 1. ovoga ?lanka pripada svim dizajnerima, neovisno o njihovu doprinosu u stvaranju dizajna.

OvlaŠtenici za stjecanje industrijskoga dizajna

?lanak 12.

(1) Dizajner ili njegov pravni slijednik ovlašteni su za pokretanje postupka i stjecanje industrijskoga dizajna sukladno ovom Zakonu.

(2) Ako dizajner nije i podnositelj prijave industrijskoga dizajna, podnositelj prijave ?e se smatrati ovlaštenikom u smislu stavka 1. ovoga ?lanka, dok se ne dokaže suprotno.

(3) Ako je dizajn stvoren na temelju ugovora o narudžbi, naru?itelj toga dizajna ovlašten je za pokretanje postupka i stjecanje industrijskoga dizajna, ako ugovorom nije druk?ije odre?eno.

(4) Ako je dizajn stvorio dizajner zaposlenik izvršavaju?i svoje obveze ili slijede?i upute poslodavca, poslodavac je ovlašten za pokretanje postupka i stjecanje industrijskoga dizajna, ako ugovorom nije druk?ije odre?eno.

(5) Ako je dizajn stvoren zajedni?kim radom više dizajnera, svim dizajnerima, odnosno njihovim pravnim sljednicima pripada zajedni?ko pravo na tom dizajnu te se svi smatraju ovlaštenicima u skladu sa stavkom 1. ovoga ?lanka.

(6) Udio dizajnera u zajedni?ki stvorenom dizajnu odre?uje se razmjerno stvarnom doprinosu koji je svaki od njih dao u stvaranju dizajna, ako ugovorom nije druk?ije odre?eno.

(7) Ako udjeli dizajnera nisu odre?eni ili ako nisu odredivi u skladu sa stavkom 6. ovoga ?lanka, smatrat ?e se da su jednaki.

Jednakost poloŽaja osoba koje mogu biti nositelji industrijskoga dizajna

?lanak 13.

Strane pravne i fizi?ke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobi?ajeno boravište na teritoriju Republike Hrvat­ske uživaju zaštitu predvi?enu ovim Zakonom, ako to proizlazi iz me?unarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku ili iz primjene na?ela uzajamnosti.

Dio ?etvrti: STJECANJE, OPSEG I TRAJANJE ZAŠTITE INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Stjecanje industrijskoga dizajna

?lanak 14.

(1) Industrijski dizajn stje?e se donošenjem rješenja o registraciji industrijskoga dizajna i upisom u registar.

(2) Datum upisa u registar jednak je datumu donošenja rješenja o registraciji industrijskoga dizajna.

Opseg zaŠtite

?lanak 15.

(1) Zaštita koja proizlazi iz industrijskoga dizajna uklju?uje svaki dizajn koji na upu?enog korisnika ne ostavlja druk?iji ukupni dojam.

(2) Pri procjeni opsega zaštite uzima se u obzir stupanj slobode koju je imao dizajner pri stvaranju dizajna.

Trajanje zaŠtite

?lanak 16.

(1) Zaštita industrijskoga dizajna traje pet godina ra?unaju?i od datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna.

(2) Zaštita industrijskoga dizajna može se produžavati za razdoblja od po pet godina, do najduže dvadeset pet godina ra?unaju?i od datuma podnošenja prijave.

(3) Nositelj industrijskoga dizajna koji traži produženje zaštite dužan je tijekom posljednje godine trajanja razdoblja zaštite ili najkasnije šest mjeseci nakon isteka toga razdoblja podnijeti Zavodu zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna i uplatiti odgovaraju?u pristojbu i naknadu troškova postupka održavanja.

(4) Novo razdoblje zaštite zapo?inje danom isteka prethodnoga razdoblja zaštite.

(5) Upis produženja zaštite industrijskoga dizajna objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

(6) Podaci koje treba sadržavati zahtjev za produženje zaštite industrijskoga dizajna propisuju se pravilnikom za provedbu ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Dio peti: ISKLJU?IVA PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Isklju?iva prava

?lanak 17.

(1) Nositelj industrijskoga dizajna ima isklju?ivo pravo korištenja registriranoga dizajna i spre?avanja drugih osoba da se tim dizajnom koriste bez njegova odobrenja.

(2) Korištenje, u smislu stavka 1. ovoga ?lanka, obuhva?a, posebice, izradu, ponudu, stavljanje u promet, uvoz, izvoz ili korištenje proizvoda u kojem je dizajn sadržan ili na koji je dizajn primijenjen ili skladištenje takva proizvoda u navedene svrhe.

(3) Ako je objava registriranoga industrijskoga dizajna odgo?ena u smislu ?lanka 36. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja odgode nositelj ima pravo sprije?iti druge osobe u poduzimanju radnji iz stavka 2. ovoga ?lanka samo ako je to korištenje rezultat kopiranja registriranoga dizajna.

Ograni?enja isklju?ivih prava iz industrijskoga dizajna

?lanak 18.

(1) Isklju?iva prava iz ?lanka 17. ovoga Zakona ne mogu se ostvarivati u odnosu na:

1. radnje korištenja poduzete u privatne i nekomercijalne svrhe,

2. radnje poduzete u svrhu izvo?enja pokusa ili

3. radnje reproduciranja, poduzete u svrhu citiranja ili obrazovanja, ako je to u skladu s dobrim poslovnim obi?ajima i neopravdano ne nanosi štetu normalnoj upotrebi dizajna te ako se upu?uje na njegov izvor.

(2) Uz radnje navedene u stavku 1. ovoga ?lanka, isklju?iva prava koja proizlaze iz industrijskoga dizajna nakon njegove registracije ne mogu se ostvarivati u odnosu na:

1. opremu brodova i letjelica registriranih u drugoj državi, kada oni privremeno u?u na teritorij (akvatorij) Republike Hrvat­ske,

2. uvoz zamjenskih dijelova i pribora u Republiku Hrvatsku radi popravaka tih brodova i letjelica,

3. izvo?enje popravaka tih brodova ili letjelica.

Prethodna upotreba

?lanak 19.

(1) Pravo prethodne upotrebe ima svaka tre?a osoba koja može dokazati da je prije datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili prije datuma priznatog prvenstva, ako je zatraženo, na podru?ju Republike Hrvatske u dobroj vjeri po?ela upotrebljavati dizajn uklju?en u opseg zaštite registriranoga dizajna ili je obavila uvjerljive i djelotvorne pripreme u tu svrhu te ako taj dizajn nije nastao kopiranjem zašti?enoga dizajna.

(2) Na temelju prava prethodne upotrebe, tre?a osoba ovla­štena je upotrebljavati dizajn u svrhe na koje se ta upotreba odnosila ili u svrhu koje su obavljene uvjerljive i djelotvorne pripreme prije datuma podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili prije datuma priznatog prvenstva, ako je prvenstvo zatraženo.

(3) Osoba koja ima pravo prethodne upotrebe ne može drugoj osobi dati licencu za upotrebu dizajna.

(4) Pravo prethodne upotrebe ne može se prenositi, osim kada je tre?a osoba poduzetnik, zajedno s prijenosom oblika poduzetništva u okviru kojeg su poduzimane radnje upotrebe ili priprema, u smislu stavka 1. ovoga ?lanka.

Iscrpljenje prava

?lanak 20.

(1) Iscrpljenje prava na zabranu uporabe proizvoda koji sadržava dizajn nastupa njegovim stavljanjem na tržište Republike Hrvatske od strane samog nositelja industrijskog dizajna ili uz njegovo odobrenje.

(2) Iscrpljenje prava iz stavka 1. ovoga ?lanka može se proširiti i na teritorij izvan Republike Hrvatske, ako je to odre?eno me?unarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Dio šesti: ODNOS PREMA DRUGIM OBLICIMA ZAŠTITE

Primjena drugih propisa

?lanak 21.

Odredbe ovoga Zakona ne utje?u na primjenu drugih propisa koji se odnose na žigove ili druge znakove razlikovanja, patente te propisa koji ure?uju gra?anskopravnu odgovornost ili nepo­šte­no tržišno natjecanje.

Odnos prema autorskom pravu

?lanak 22.

Dizajn koji je zašti?en industrijskim dizajnom bit ?e tako?er pogodan i za autorskopravnu zaštitu od trenutka njegova stvaranja ili fiksiranja u bilo kojem obliku, ako udovoljava uvjetima odre?enim zakonom koji ure?uje podru?je autorskog i srodnih prava.

Dio sedmi: POSTUPAK ZA REGISTRACIJU INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

OvlaŠtenja Zavoda

?lanak 23.

(1) Upravne poslove koji se odnose na registraciju industrijskoga dizajna obavlja Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Protiv upravnih akata koje donosi Zavod nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Pokretanje postupka za registraciju industrijskoga dizajna

?lanak 24.

Postupak za registraciju industrijskoga dizajna pokre?e se podnošenjem prijave industrijskoga dizajna Zavodu.

SadrŽaj prijave industrijskoga dizajna

?lanak 25.

(1) Prijava industrijskoga dizajna treba sadržavati:

1. zahtjev za registraciju industrijskoga dizajna,

2. podatke o podnositelju prijave,

3. prikaz dizajna, koji treba biti prikladan za reproduciranje. Ako je predmet prijave dvodimenzionalni dizajn, a prijava sadržava zahtjev za odgodu objave u smislu ?lanka 36. ovoga Zakona, prikaz dizajna može biti nadomješten uzorkom.

(2) Prijava industrijskoga dizajna tako?er treba sadržavati:

1. naznaku proizvoda u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen,

2. podatke o ovlaštenom zastupniku s urednom punomo?i, ako ga podnositelj prijave ima,

3. podatke o zajedni?kom predstavniku, ako je podnesena zajedni?ka prijava.

(3) Prijava industrijskoga dizajna može sadržavati:

1. opis kojim se pobliže objašnjava prikaz ili uzorak,

2. zahtjev za odgodu objave registriranoga industrijskoga dizajna u smislu ?lanka 36. ovoga Zakona,

3. klasifikaciju proizvoda (naznaku razreda) u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen, u skladu s Lokarnskim sporazumom o ustanovljenju me?unarodne klasifikacije za industrijski dizajn (u daljnjem tekstu: Me?unarodna klasifikacija),

4. podatke o dizajneru ili dizajnerima ili navod da dizajner, odnosno dizajneri ne žele biti navedeni,

5. podatke i dokaze o prvenstvu iz ?lanka 29. ili ?lanka 30. ovoga Zakona.

(4) Sastojci koje prijava industrijskoga dizajna treba, odnosno može sadržavati detaljnije se ure?uju Pravilnikom.

(5) Podaci koji su sadržani u sastojcima prijave industrijskoga dizajna navedeni u stavku 2. to?ki 1. i stavku 3. to?ki 1. i 3. ovoga ?lanka nemaju utjecaja na opseg zaštite dizajna.

ViŠestruka prijava industrijskoga dizajna

?lanak 26.

(1) Ako prijava industrijskoga dizajna sadržava zahtjev za registraciju više dizajna (u daljnjem tekstu: višestruka prijava), svi proizvodi u kojima bi dizajn trebao biti sadržan ili na koje bi dizajn trebao biti primijenjen moraju se odnositi na proizvode svrstane u jedan razred po Me?unarodnoj klasifikaciji.

(2) U višestrukoj prijavi treba biti nazna?en ukupan broj dizajna za koje se zahtijeva zaštita.

(3) Sa svakim dizajnom sadržanim u višestrukoj prijavi, kao i nakon njegove registracije, može se postupati samostalno, u svrhu primjene odredaba ovoga Zakona. Dizajn može samostalno biti, posebice, predmet ostvarivanja prava, ugovora o licenciji, zaloga i ovrhe, ste?aja, odreknu?a, produženja zaštite, prijenosa prava, odgode objave ili proglašavanja ništavim.

Razdvajanje viŠestruke prijave

?lanak 27.

(1) Podnositelj prijave može podijeliti višestruku prijavu u dvije ili više prijava tako da se svaka odnosi na jedan ili više dizajna proizvoda.

(2) Prijava koja je nastala izdvajanjem iz višestruke prijave zadržava pravo prvenstva te prijave.

(3) Daljnji uvjeti za razdvajanje višestruke prijave uredit ?e se Pravilnikom.

Prvenstvo

?lanak 28.

Podnositelj prijave industrijskoga dizajna s ranijim datumom podnošenja ima prvenstvo u odnosu na svakoga drugog podnositelja koji kasnije podnese prijavu industrijskoga dizajna za istovjetni dizajn.

Unijsko pravo prvenstva

?lanak 29.

(1) Ako je podnositelj prijave industrijskoga dizajna prvi put podnio prijavu u nekoj državi ?lanici me?unarodne unije utemeljene Pariškom konvencijom (u daljnjem tekstu: Pariška unija) ili Svjetske trgovinske organizacije, može se, prilikom podnošenja prijave za istovjetni industrijski dizajn u Republici Hrvatskoj, pozvati na datum prvoga podnošenja, pod uvjetom da prijavu u Republici Hrvatskoj podnese u roku od šest mjeseci od toga datuma.

(2) Podnositelj prijave koji se poziva na unijsko pravo prvenstva mora u prijavi koju podnosi Zavodu navesti bitne podatke o prijavi na koju se poziva (država, datum i broj prijave) te najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave Zavodu priložiti prijepis prve prijave ovjeren od nadležnoga tijela države ?lanice Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije i prijevod prijepisa na hrvatski jezik.

(3) Ako podnositelj prijave ne udovolji uvjetima navedenim u stavku 2. ovoga ?lanka, smatrat ?e se da prvenstvo nije ni zatraženo.

IzloŽbeno pravo prvenstva

?lanak 30.

(1) Ako je podnositelj prijave izlagao proizvode u kojima je dizajn sadržan ili na koje je dizajn primijenjen na službenoj ili službeno priznatoj me?unarodnoj izložbi u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država ?lanica Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije, može zahtijevati da mu se kao datum prve prijave prizna datum prvoga dana izlaganja proizvoda, pod uvjetom da prijavu u Republici Hrvatskoj podnese u roku od šest mjeseci od toga datuma.

(2) Podnositelj prijave koji se poziva na izložbeno pravo prvenstva dužan je uz prijavu koju podnosi Zavodu podnijeti potvrdu izdanu od strane nadležnoga tijela države ?lanice Pariške unije ili Svjetske trgovinske organizacije iz koje su vidljivi podaci o vrsti izložbe, mjestu njezina održavanja, datumu otvaranja i zatvaranja i prvom danu izlaganja proizvoda navedenih u prijavi te dokaz o istovjetnosti izlaganoga i prijavljenoga dizajna proizvoda.

(3) Ako podnositelj prijave ne udovolji uvjetima navedenim u stavku 2. ovoga ?lanka, smatrat ?e se da prvenstvo nije ni zatraženo.

Utvr?ivanje datuma podnoŠenja prijave industrijskoga dizajna

?lanak 31.

(1) Nakon primitka prijave industrijskoga dizajna Zavod ispituje udovoljava li prijava uvjetima za priznanje datuma podnošenja iz ?lanka 25. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ako prijava ne udovoljava uvjetima za priznanje datuma podnošenja, Zavod poziva podnositelja da u roku od 60 dana od dana primitka poziva ukloni utvr?ene nedostatke.

(3) Ako podnositelj prijave u propisanom roku ukloni sve utvr?ene nedostatke u skladu s pozivom iz stavka 2. ovoga ?lanka, Zavod utvr?uje da je datum primitka zahtijevanih ispravaka datum podnošenja prijave.

(4) Ako podnositelj prijave industrijskoga dizajna u odre­?enom roku ne postupi po pozivu i ne ukloni sve utvr?ene nedostatke, prijava se zaklju?kom odbacuje.

(5) Nakon utvr?ivanja datuma podnošenja prijave Zavod poziva podnositelja koji nije dostavio dokaz o pla?enoj upravnoj pristojbi i naknadi troškova da u roku od 15 dana od dana primitka poziva dostavi te dokaze.

(6) Ako podnositelj prijave ne postupi po pozivu Zavoda iz stav­ka 5. ovoga ?lanka, prijava se zaklju?kom odbacuje.

Formalno ispitivanje prijave industrijskoga dizajna s utvr?enim datumom podnoŠenja

?lanak 32.

(1) Formalnim ispitivanjem prijave industrijskoga dizajna Zavod utvr?uje udovoljava li prijava uvjetima iz ?lanka 25. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno uvjetima iz ?lanka 26. i ?lanka 27. ovoga Zakona, ako je podnesena višestruka prijava.

(2) Ako prijava industrijskoga dizajna ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga ?lanka, Zavod poziva podnositelja prijave da u roku od 60 dana uredi prijavu.

(3) Na zahtjev podnositelja prijave industrijskoga dizajna, rok iz stavka 2. ovoga ?lanka može se produžiti najviše za 60 dana.

(4) Ako podnositelj prijave industrijskoga dizajna u odre?enom roku ne postupi po pozivu Zavoda i ne uredi prijavu, prijava se zaklju?kom odbacuje.

RjeŠenje o odbijanju registracije industrijskoga dizajna

?lanak 33.

(1) Zavod ?e donijeti rješenje o odbijanju registracije industrijskoga dizajna:

1. ako dizajn ne udovoljava uvjetima navedenim u ?lanku 2. to?ki 1. ovoga Zakona, primjenom ?lanka 9. to?ke 1. ovoga Zakona,

2. ako dizajn ne udovoljava uvjetima navedenim u ?lanku 8. ovoga Zakona, primjenom ?lanka 9. to?ke 2. ovoga Zakona,

3. iz razloga navedenih u ?lanku 9. to?ki 7. ovoga Zakona.

(2) Zavod može donijeti rješenje o djelomi?nom odbijanju registracije industrijskoga dizajna, iz razloga navedenih u stavku 1. to?ki 2. i 3. ovoga ?lanka ako dizajn u tom obliku udovoljava uvjetima za registraciju i ako je zadržana istovjetnost dizajna.

(3) Rješenje o odbijanju registracije industrijskoga dizajna ne može se donijeti ako podnositelj prijave prethodno nije pisanim putem obaviješten o razlozima odbijanja i pozvan da odustane od prijave ili da se o?ituje o razlozima zbog kojih se registracija odbija.

(4) Podnositelj prijave industrijskoga dizajna ima pravo u roku od 60 dana od dana primitka pisane obavijesti iz stavka 3. ovoga ?lanka o?itovati se o razlozima odbijanja registracije te podnijeti dokaze o mogu?im novim ?injenicama koje bi mogle utjecati na kona?nu odluku Zavoda.

(5) Na zahtjev podnositelja prijave, rok iz stavka 4. ovoga ?lanka može se produžiti najviše za 60 dana.

RjeŠenje o registraciji industrijskoga dizajna

?lanak 34.

Ako dizajn proizvoda nije isklju?en iz zaštite u smislu ?lanka 33. stavka 1. ovoga Zakona i ako je pla?ena naknada troškova postupka održavanja za prvo petogodišnje razdoblje zaštite industrijskoga dizajna, Zavod ?e donijeti rješenje o registraciji industrijskoga dizajna i upisati industrijski dizajn u registar.

Objava industrijskoga dizajna

?lanak 35.

(1) Podaci o industrijskom dizajnu objavljuju se u službenom glasilu Zavoda najkasnije tri mjeseca od datuma upisa industrijskoga dizajna u registar.

(2) Podaci koji se objavljuju u službenom glasilu Zavoda propisuju se Pravilnikom.

Odgoda objave industrijskoga dizajna

?lanak 36.

(1) Podnositelj prijave industrijskoga dizajna može istodobno s prijavom podnijeti i zahtjev za odgodu objave registriranoga dizajna za razdoblje od 12 mjeseci, ra?unaju?i od datuma podnošenja prijave i zahtjeva Zavodu ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, od datuma priznatog prvenstva.

(2) Ako je zatražena odgoda objave industrijskoga dizajna, u službenom glasilu Zavoda objavit ?e se, na na?in propisan Pravil­nikom, samo ?injenica da je industrijski dizajn registriran.

(3) U slu?aju iz stavka 1. ovoga ?lanka Zavod ?e, nakon isteka razdoblja odgode objave industrijskoga dizajna ili bilo kojeg ranijeg datuma na zahtjev nositelja prava, pozvati nositelja industrijskoga dizajna da u roku od 30 dana od dana primitka poziva dostavi fotografije ili grafi?ke prikaze dizajna iz prijave, u smislu odredbe iz ?lanka 25. stavka 1. to?ke 3. ovoga Zakona.

(4) Ako nositelj industrijskoga dizajna ne udovolji pozivu iz stavka 3. ovoga ?lanka ili ako nije pla?ena naknada troškova postupka održavanja za prvo petogodišnje razdoblje zaštite industrijskoga dizajna, smatrat ?e se da industrijski dizajn od po?etka nije proizvodio pravne u?inke.

(5) Ako je rije? o višestrukoj prijavi, stavak 1. i stavak 3. ovoga ?lanka mogu se primijeniti i na samo neke dizajne sadržane u toj prijavi.

Isprava o industrijskom dizajnu

?lanak 37.

(1) Na zahtjev nositelja industrijskoga dizajna i uz uvjet da je prethodno pla?ena propisana naknada troškova za izdavanje isprave o industrijskom dizajnu, Zavod nositelju industrijskoga dizajna izdaje ispravu najkasnije tri mjeseca od datuma objave industrijskoga dizajna u službenom glasilu Zavoda.

(2) Podaci koje sadržava isprava o industrijskim dizajnu propisuju se Pravilnikom.

Dio osmi: PROMJENE NA INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Upis promjena

?lanak 38.

(1) Na zahtjev podnositelja prijave industrijskoga dizajna ili nositelja industrijskoga dizajna, Zavod upisuje u registar sve promjene koje se odnose na promjenu osobnoga imena ili mjesta prebivališta ako je rije? o fizi?koj osobi, odnosno tvrtke ili sjedišta ako je rije? o pravnoj osobi, kao i druge promjene do kojih je došlo nakon podnošenja prijave industrijskoga dizajna ili nakon registracije industrijskoga dizajna, pod uvjetom da one odgovaraju pravom stanju i nemaju utjecaja na sam industrijski dizajn.

(2) Promjene upisane u registar industrijskoga dizajna objav­ljuju se u službenom glasilu Zavoda.

(3) Podaci koje treba sadržavati zahtjev za upis promjena iz stavka 1. ovoga ?lanka propisuju se Pravilnikom.

LicencIJA

?lanak 39.

(1) Industrijski dizajn može biti predmetom licencija u cijelosti ili djelomi?no, a licencija se može dati za cijeli teritorij ili za dio teritorija Republike Hrvatske.

(2) Ugovor o licenciji mora biti sastavljen u pisanom obliku.

(3) Licencija može biti isklju?iva ili neisklju?iva.

(4) Nositelj industrijskoga dizajna može se pozvati na prava koja proizlaze iz industrijskoga dizajna protiv stjecatelja licencije koji krši neku od odredaba iz ugovora o licenciji, u odnosu na trajanje licencije, registracijom obuhva?en oblik u kojem se industrijskim dizajnom može koristiti, opseg proizvoda za koje je licencija dana, teritorij na kojem se industrijskim dizajnom može koristiti i u odnosu na kakvo?u proizvedenih proizvoda.

(5) Stjecatelj neisklju?ive licence može pokretati postupke zbog povrede industrijskoga dizajna samo uz pristanak nositelja industrijskoga dizajna, ako ugovorom o licenciji nije druk?ije odre?eno.

(6) Ako nositelj industrijskoga dizajna, nakon što ga je stjecatelj isklju?ive licencije pisanim putem obavijestio o povredi industrijskoga dizajna te mu ostavio rok za pokretanje postupka, ne pokrene takav postupak u navedenom roku, stjecatelj isklju?ive licencije može sam pokrenuti postupak zbog povrede industrijskoga dizajna, ako ugovorom o licenci nije druk?ije odre?eno.

(7) Upis licence u registar izvršit ?e se na zahtjev nositelja prava industrijskoga dizajna ili na zahtjev stjecatelja licencije, uz uvjet da je Zavodu dostavljen ovjerovljeni prijepis ugovora o licenci ili ovjerovljeni izvadak iz ugovora ili izvornik potvrde o davanju licencije potpisan od davatelja i stjecatelja licence.

(8) Licencija ima u?inak prema tre?im osobama nakon upisa u registar.

(9) Upis licencije objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

(10) Podaci koje treba sadržavati zahtjev za upis licencije propisuju se Pravilnikom.

Zalog i ovrha

?lanak 40.

(1) Industrijski dizajn može biti predmetom zaloga i ovrhe.

(2) Na zahtjev jedne od stranaka, prava iz stavka 1. ovoga ?lanka upisuju se u registar.

(3) Upis zaloga i ovrhe objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

(4) Zalog i ovrha imaju u?inak prema tre?im osobama nakon upisa u registar.

(5) Podaci koje treba sadržavati zahtjev za upis zaloga i ovrhe propisuju se Pravilnikom.

Ste?aj

?lanak 41.

Kad je industrijski dizajn predmet ste?aja, na zahtjev nadležnoga tijela taj se podatak upisuje u registar i objavljuje u službenom glasilu Zavoda.

Prijenos prava

?lanak 42.

(1) Podnositelj prijave industrijskoga dizajna i nositelj industrijskoga dizajna mogu prenijeti svoje pravo iz prijave ili svoj industrijski dizajn na druge osobe, u cijelosti ili djelomi?no.

(2) Na zahtjev jedne od stranaka, prijenos prava upisuje se u registar, uz uvjet da je Zavodu dostavljen ovjerovljeni prijepis ugovora o prijenosu prava ili ovjerovljeni izvadak iz ugovora ili izvornik potvrde o prijenosu prava, potpisan od obje stranke.

(3) Prijenos prava ima u?inak prema tre?im osobama nakon upisa u registar.

(4) Upis prijenosa industrijskoga dizajna objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

(5) Podaci koje treba sadržavati zahtjev za upis prijenosa prava propisuju se Pravilnikom.

Dio deveti: PRESTANAK VRIJEDNOSTI I PONIŠTAJ INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Prestanak vrijednosti industrijskoga dizajna

?lanak 43.

(1) Industrijski dizajn prestaje vrijediti:

1. istekom roka zaštite iz ?lanka 16. ovoga Zakona,

2. na temelju izjave nositelja o odricanju od industrijskoga dizajna, u kojem slu?aju industrijski dizajn prestaje vrijediti od dana podnošenja Zavodu pisane izjave o odricanju. Ako je u registar upisana licencija, odricanje od industrijskoga dizajna upisat ?e se u registar samo ako nositelj industrijskoga dizajna dokaže da je stjecatelja licencije obavijestio o svojoj namjeri da se odrekne industrijskoga dizajna.

(2) Prestanak vrijednosti industrijskoga dizajna upisuje se u registar industrijskoga dizajna i objavljuje u službenom glasilu Zavoda, na na?in propisan Pravilnikom.

RjeŠenje o proglaŠavanju industrijskoga
dizajna niŠtavim

?lanak 44.

(1) Postupak za proglašavanje industrijskoga dizajna ništa­v­im provodi Zavod.

(2) Zavod ?e donijeti rješenje o proglašavanju industrijskoga dizajna ništavim ako se utvrdi da nisu postojali uvjeti za registraciju industrijskoga dizajna predvi?eni ovim Zakonom.

(3) Industrijski dizajn može se proglasiti ništavim iz razloga navedenih u ?lanku 9. ovoga Zakona, i to za sve vrijeme trajanja zaštite, kao i nakon prestanka vrijednosti industrijskoga dizajna.

(4) Industrijski dizajn može se proglasiti djelomi?no ništavim iz razloga navedenih u ?lanku 9. to?kama 2., 5., 6. i 7. ovoga Zakona, ako u tom obliku udovoljava uvjetima za registraciju i ako je zadržana istovjetnost dizajna.

(5) Na razlog naveden u ?lanku 9. to?ki 3. ovoga Zakona može se pozvati samo osoba koja je po odredbama ovoga Zakona ovlaštena za stjecanje industrijskoga dizajna.

(6) Na razlog naveden u ?lanku 9. to?ki 4. ovoga Zakona može se pozvati osoba ?ije je pravo povrije?eno, podnositelj prijave, Zavod po službenoj dužnosti te državni odvjetnik.

(7) Na razloge navedene u ?lanku 9. to?ki 5. i 6. ovoga Zakona može se pozvati samo osoba ?ije je pravo povrije?eno.

(8) Na razlog naveden u ?lanku 9. to?ki 7. ovoga Zakona može se pozvati osoba ili nadležno tijelo kojih se takvo korištenje ti?e, Zavod po službenoj dužnosti te državni odvjetnik.

(9) Ne dovode?i u pitanje odredbe iz stavka 5., 6., 7. i 8. ovoga ?lanka, zahtjev za proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim može podnijeti zainteresirana osoba, državni odvjetnik, a industrijski dizajn može poništiti i Zavod po službenoj dužnosti.

(10) Zahtjev za proglašavanje industrijskoga dizajna ništa­vim mora biti podnesen kako je propisano Pravilnikom.

(11) Ako je industrijski dizajn proglašen ništavim, poništavaju se sve pravne posljedice koje je industrijski dizajn pro­izveo.

(12) Proglašavanje industrijskoga dizajna ništavim upisuje se u registar industrijskoga dizajna i objavljuje u službenom glasilu Zavoda.

Dio deseti: ZAJEDNI?KE ODREDBE O POSTUPKU PRED ZAVODOM

Drugi propisi koji se primjenjuju u postupku pred Zavodom

?lanak 45.

Za pojedina pitanja iz postupka, koja nisu ure?ena ovim Zakonom, primjenjivat ?e se Zakon o op?em upravnom postupku.

Pristojbe i naknade troŠkova postupka

?lanak 46.

(1) Za postupke propisane ovim Zakonom pla?aju se pristojbe i naknade troškova postupka u skladu s posebnim propisima.

(2) Ako pristojbe ili naknade troškova iz stavka 1. ovoga ?lanka ne budu pla?ene, prijava ili zahtjev ?e se odbaciti, a u slu?aju nepla?anja odgovaraju?e pristojbe ili naknade troškova za produženje zaštite industrijskoga dizajna, industrijski dizajn prestaje vrijediti.

SvjedodŽba o pravu prvenstva

?lanak 47.

Na zahtjev podnositelja prijave industrijskoga dizajna ili nositelja industrijskoga dizajna, te nakon uplate propisane pristojbe i naknade troškova, Zavod izdaje svjedodžbu o pravu prvenstva.

Registri

?lanak 48.

(1) Zavod vodi registar prijava industrijskoga dizajna i registar industrijskoga dizajna.

(2) Registar industrijskoga dizajna je javan, a podaci iz registra prijava nisu dostupni uvidu javnosti.

(3) Na zahtjev zainteresirane osobe, te nakon uplate propisane pristojbe i naknade troškova, Zavod izdaje izvadak i ispis iz registra industrijskoga dizajna.

(4) Podaci koji se upisuju u registre iz stavka 1. ovoga ?lanka propisuju se ovim Zakonom i Pravilnikom.

SluŽbeno glasilo Zavoda

?lanak 49.

Zavod izdaje službeno glasilo u kojem se objavljuju svi podaci ?ija je objava propisana ovim Zakonom i Pravilnikom.

PretraŽivanje

?lanak 50.

Zavod obavlja, na zahtjev zainteresirane osobe, usluge pretraživanja novosti registriranoga industrijskoga dizajna s u?inkom u Republici Hrvatskoj.

Zastupanje

?lanak 51.

Strane pravne i fizi?ke osobe koje nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobi?ajeno boravište u Republici Hrvatskoj mogu ostvarivati prava iz ovoga Zakona u postupku pred Zavodom samo preko zastupnika koji su u skladu s posebnim propisima upisani u registar zastupnika, koji se vodi pri Zavodu.

Dio jedanaesti: ME?UNARODNA POHRANA INDUSTRIJSKOGA DIZAJNA

Me?unarodna pohrana industrijskoga dizajna

?lanak 52.

(1) Me?unarodna pohrana industrijskoga dizajna provodi se u skladu s odredbama Haškog sporazuma o me?unarodnoj pohrani industrijskoga dizajna od 6. studenoga 1925., revidiranog u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjenog u Stockholmu 14. srpnja 1967., s izmjenama od 28. rujna 1979., u daljnjem tekstu »Haškog sporazuma«.

(2) Me?unarodna pohrana može se izvršiti izravno kod Me?unarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

(3) U skladu sa ?lankom 8. Haškog sporazuma, odredbe ovoga Zakona na odgovaraju?i se na?in primjenjuju na zahtjeve podnesene u skladu s odredbama Haškog sporazuma kojima se traži zaštita industrijskoga dizajna u Republici Hrvatskoj, uz iznimku ?lanka 34. i ?lanka 35. stavka 1. ovoga Zakona.

Dio dvanaesti: GRA?ANSKOPRAVNA ZAŠTITA

TuŽba zbog povrede prava

?lanak 53.

(1) Nositelj industrijskoga dizajna, ako su mu povrije?ena ili ugrožena prava iz ?lanka 17. ovoga Zakona, može tužbom zahtijevati od nadležnoga suda:

1. utvr?ivanje postojanja povrede industrijskoga dizajna,

2. zabranu izvršene ili namjeravane povrede industrijskoga dizajna,

3. uklanjanje stanja nastalog izvršenom povredom industrijskoga dizajna, uklju?uju?i oduzimanje i uništenje predmeta kojima se vrši povreda industrijskoga dizajna,

4. naknadu štete,

5. objavljivanje presude na trošak tuženika,

6. upotrebu oduzetih predmeta.

(2) Postupak povodom tužbe u smislu stavka 1. ovoga ?lanka je hitan.

(3) U postupku zbog povrede prava iz industrijskoga dizajna, tuženik može dokazivati da registrirani industrijski dizajn nije pravno valjan iz razloga navedenih u ?lanku 9. ovoga Zakona.

Zastara

?lanak 54.

Tužba zbog povrede prava iz industrijskoga dizajna može se podnijeti u roku od tri godine od saznanja za povredu i po?initelja, a najkasnije pet godina od izvršene povrede.

Privremene mjere

?lanak 55.

(1) Ako nositelj industrijskoga dizajna u?ini vjerojatnim da je njegovo pravo povrije?eno ili da postoji opasnost od povrede, može od suda zahtijevati:

1. izricanje privremene mjere zabrane obavljanja radnji kojima se vrije?a pravo nositelja industrijskoga dizajna,

2. privremeno oduzimanje predmeta koji protupravno sadržavaju, ?ine ili u bitnome oponašaju industrijski dizajn ili njihovo isklju?enje iz prometa,

3. mjere za osiguranje dokaza o predmetima iz to?ke 2. ovoga stavka i mjere za o?uvanje postoje?ega stanja.

(2) Nositelj industrijskoga dizajna može zahtijevati izricanje privremenih mjera i prije podnošenja tužbe, uz uvjet da tužbu podnese u roku od 20 radnih dana ili 31 kalendarskoga dana, ovisno o tome koji je rok dulji.

(3) Ako nositelj industrijskoga dizajna ne podnese tužbu u roku iz stavka 2. ovoga ?lanka, sud može na temelju zahtjeva tuženika postupak obustaviti i ukinuti zahtijevane mjere.

(4) Sud može odrediti privremene mjere bez saslušavanja osobe protiv koje se mjere izri?u ako je to potrebno, a posebno u slu?ajevima kada bi odlaganje imalo za vjerojatnu posljedicu nenadoknadivu štetu za nositelja prava ili u slu?ajevima kada postoji o?igledna opasnost od uništenja dokaza.

(5) Na pitanja u pogledu odre?ivanja privremenih mjera koja nisu ure?ena ovim Zakonom primjenjuju se odgovaraju?e odredbe Ovršnoga zakona.

Naknada Štete

?lanak 56.

(1) Sud može odrediti nositelju industrijskoga dizajna da nadoknadi štetu, ako se dokaže da su zahtijevane mjere iz ?lanka 55. stavka 1. ovoga Zakona bile neutemeljene.

(2) Sud može odrediti nositelju industrijskoga dizajna polog odgovaraju?ega nov?anog iznosa radi osiguranja osobe protiv koje se izri?e privremena mjera.

Sudsko priznanje i prijenos prava

?lanak 57.

(1) Ako je prijavu industrijskoga dizajna podnijela neovlaštena osoba ili je industrijski dizajn upisan u registar na ime neovlaštene osobe suprotno odredbama iz ?lanka 12. ovoga Zakona, ovlaštena osoba može podnijeti sudu zahtjev za priznanje na zakonu utemeljenih ovlasti i/ili za prijenos pripadaju?ih prava u cijelosti ili djelomi?no, neovisno o drugim pravima i zahtjevima koji proizlaze iz industrijskoga dizajna.

(2) Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga ?lanka može pokrenuti sudski postupak u roku od tri godine od dana objave registracije dizajna, a u slu?aju kada sud utvrdi da neovlaštena osoba nije postupala u dobroj vjeri, za sve vrijeme trajanja zaštite industrijskoga dizajna.

(3) Ako sud donese pravomo?nu odluku o priznanju i prijenosu prava iz ovoga ?lanka, prava licence i druga prava upisana u korist tre?ih osoba prestaju danom upisa nastalih promjena u registar. Ako su se prije priznanja prava iz ovoga ?lanka neovlašteni nositelj prava ili korisnik licence koristili pravom ili obavili uvjerljive pripreme za korištenje prava u dobroj vjeri, mogu dobiti pravo neisklju?ive licence u roku i pod uvjetima uobi?ajeno potrebnim za korištenje prava, ako to zahtijevaju u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti koju im uputi Zavod nakon upisa novoga nositelja prava.

(4) Zavod ?e upisati u registar utvr?ene ?injenice iz dostav­ljene pravomo?ne sudske odluke i druge promjene iz ovoga ?lanka te ih objaviti u službenom glasilu Zavoda.

Dio trinaesti: PREKRŠAJNE ODREDBE

PrekrŠaji

?lanak 58.

(1) Nov?anom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna osoba koja izra?uje, nudi, stavlja na tržište (u promet), uvozi, izvozi ili koristi proizvod u kojem je sadržan tu?i industrijski dizajn ili na koji je primijenjen tu?i industrijski dizajn ili skladišti takav proizvod u navedene svrhe.

(2) Nov?anom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj pravna osoba koja se koristi licencijom protivno odredbama ugovora o licenciji ili koja nezakonito prisvaja naslov dizajnera industrijskoga dizajna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka kaznit ?e se fizi?ka osoba nov?anom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka kaznit ?e se odgovorna osoba u pravnoj osobi nov?anom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

(5) Proizvodi koji su nastali ili su pribavljeni izvršenjem prekršaja iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga ?lanka, kao i predmeti (alati i pribor) koji su pretežno upotrebljeni u stvaranju proizvoda kojima se povre?uje industrijski dizajn, oduzet ?e se i uništiti, bez obzira na to jesu li u vlasništvu po?initelja, o ?emu kona?nu odluku donosi sudbeno tijelo.

Dio ?etrnaesti:  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci u tijeku

?lanak 59.

(1) Postupci za priznanje industrijskoga obli?ja koji do dana po?etka primjene ovoga Zakona nisu završeni nastavit ?e se po propisima koji su bili na snazi do dana po?etka primjene ovoga Zakona.

(2) Nositelj modela, uzorka ili industrijskoga obli?ja ?ija vrijednost nije prestala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, može zahtijevati produženje zaštite pod jednakim uvjetima i s jednakim pravima kao i nositelji prava industrijskoga dizajna po ovom Zakonu.

(3) U slu?aju iz stavka 2. ovoga ?lanka, Zavod ?e model, uzorak ili industrijsko obli?je, ?ija se zaštita produžava, preimenovati u industrijski dizajn, upisati ga u registar industrijskoga dizajna te objaviti produženje zaštite u službenom glasilu Zavoda.

(4) Postupci zbog povrede prava iz industrijskoga obli?ja ili zbog povrede prava iz prijave te postupci za proglašavanje rješenja o priznanju industrijskoga obli?ja ništavim, koji do dana po?etka primjene ovoga Zakona nisu završeni, dovršit ?e se po propisima koji su bili na snazi do dana po?etka primjene ovoga Zakona.

Prestanak vrijednosti drugih propisa

?lanak 60.

Danom po?etka primjene ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o industrijskom obli?ju (»Narodne novine«, broj 78/99. i 127/99.), osim odredbe o zastupanju iz ?lanka 57. navedenoga Zakona, koja se primjenjuje do donošenja posebnog zakona.

Pravilnik

?lanak 61.

Pravilnik kojim se pobliže ure?uju pitanja iz ?lanka 16. stav­ka 6., ?lanka 25. stavka 4., ?lanka 27. stavka 3., ?lanka 35. stavka 2., ?lanka 36. stavka 2., ?lanka 37. stavka 2., ?lanka 38. stavka 3., ?lanka 39. stavka 10., ?lanka 40. stavka 5., ?lanka 42. stavka 5., ?lanka 43. stavka 2., ?lanka 44. stavka 10., ?lanka 48. stavka 4. i ?lanka 49. ovoga Zakona, donijet ?e ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, najkasnije do po?etka primjene ovoga Zakona.

Primjena HaŠkog sporazuma

?lanak 62.

Odredba iz ?lanka 52. ovoga Zakona primjenjuje se od dana stupanja na snagu Haškog sporazuma za Republiku Hrvatsku.

Stupanje na snagu i primjena ovoga Zakona

?lanak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. sije?nja 2004.

Klasa: 310-01/03-01/02

Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tom?i?, v. r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics