WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Op?e odredbe

?lanak 1.

Predsjednika Republike Hrvatske biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina (u daljnjem tekstu: bira?i), na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od 5 godina.

?lanak 2.

Za predsjednika Republike Hrvatske mogu biti birani hrvatski državljani s navršenih 18 godina.

?lanak 3.

Izbore za predsjednika Republike Hrvatske raspisuje Vlada Republike Hrvatske u roku koji omogu?ava da se oni obave najmanje 30 dana, a najviše 60 dana prije isteka mandata.

U slu?aju prestanka mandata predsjednika Republike Hrvatske prema ?lanku 97. stavka 1. Ustava, izbore za predsjednika Republike Hrvatske raspisuje Vlada Republike Hrvatske tako da se oni mogu obaviti u roku od 60 dana od dana kad je bivši predsjednik prestao obavljati dužnost.

?lanak 4.

Dan izbora za predsjednika Republike Hrvatske odre?uje se odlukom o raspisivanju izbora. Od dana raspisivanja pa do dana izbora predsjednika Republike Hrvatske mora prote?i najnmanje 30 dana.

?lanak 5.

U izborima za predsjednika Republike Hrvatske bira?ima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske osigurava se ostvarivanje bira?kog prava u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima republike Hrvatske

?lanak 6.

Jam?i se sloboda opredjeljenja bira?a i tajnost glasovanja. Nitko ne smije biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. Nitko ne može tražiti od bira?a da objavi svoje glasa?ko opredjeljenje.

Kandidiranja

?lanak 7.

Kandidate za predsjednika Republike Hrvatske mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane politi?ke stranke i bira?i pojedina?no ili skupno. Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih politi?kih stranaka mogu predložiti jednoga kandidata. Politi?ke stranke predlažu kandidate za predsjednika Republike Hrvatske na na?in predvi?en njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

?lanak 8.

Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske su svi koji su predloženi od jedne ili više politi?kih stranaka i podržani pravovaljano prikupljenim potpisima, najmanje 10.000 bira?a, ili koji su predloženi od bira?a na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 10.000 njihovih potpisa.

?lanak 9.

Potpisi bira?a u postupku kandidiranja za izbor predsjednika Republike prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i mati?ni broj predloženog kandidata, a isti podaci unose se i za svakoga potpisanog predlaga?a . Svaki bira? može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Republike.

?lanak 10.

Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike Hrvatske oblikovani u skladu s uvjetima i na na?in utvr?eni u ?lancima 7, 8. i 9. ovoga zakona moraju prispjeti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. Uz prijedlog kandidata iz prethodnog stavka prilaže se po sudu ovjereno o?itovanje kandidata o prihva?anju kandidature. Politi?ka stranka uz prijedlog kandidata za predsjednika Republike prilaže i ovjereno o?itovanje potpisano od osobe koja prema strana?kom statutu zastupa stranku kojom se potvr?uje da je stranka predložila kandidata u skladu s uvjetima utvrdenim u ?lanku 7. stavku 3. ovoga zakona.

?lanak 11.

Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske ?e u roku od 48 sati od isteka roka iz ?lanka 10. stavka 1. ovoga zakona objaviti listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske ?e, u roku iz prethodnog stavka, listu kandidata za predsjednika Republike dostaviti diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima radi njezine javne objave.

?lanak 12.

Na listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske kandidati se unose prema abecednom redu prezimena. Uz njihovo ime i prezime i mati?ni broj obvezno se navodi naziv stranke, odnosno stranaka ili strana?ke koalicije, koja je, odnosno koje su, kandidata predložile. Ako je kandidat predložen od bira?a, obvezatno se uz njegovo ime i prezime navodi “nezavisni kandidat”.

?lanak 13.

Od dana kad Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavi listu kandidata. pa do 24 sata prije dana izbora, svi kandidati za predsjednika Republike Hrvatske imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promi?bu.

?lanak 14.

Hrvatska radio-televizija dužna je u razdoblju izborne promi?be, u okviru svojih radio i televizijskih programa, omogu?iti svakom kandidatu za predsjednika Republike, da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program. Sva sredstva javnog priop?avanja dužna su svim kandidatima za predsjednika Republike omogu?iti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promi?bu .

?lanak 15.

Na dan izbora kao i 24 sata koji prethode zabranjena je svaka promi?ba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.

?lanak 16.

Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske koji na izboru dobije najmanje 10% glasova, ima pravo na jednaku naknadu troškova izborne promi?be. Sredstva za pokri?e naknade iz prethodnog stavka osiguravaju se iz sredstva za pokrivanje troškova izbora. Visinu naknade iz stavka 1. ovoga ?lanka utvr?uje Vlada Republike Hrvatske najkasnije 30 dana prije dana izbora.

Izbori

?lanak 17.

Predsjednik Republike Hrvatske, bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata, bira se ve?inom glasova svih bira?a koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije takvu ve?inu, izbor se ponavlja nakon 14 dana. Ako je na izborima sudjelovalo više kandidata, pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobili najviše glasova. Ako koji od kandidata odustane, pravo da bude ponovno biran stje?e kandidat koji je slijede?i po broju dobivenih glasova.

U slu?aju da zbog odustajanja kandidata koji prema odredbama prethodnog stavka imaju pravo sudjelovati na ponovljenom izboru ostane samo jedan kandidat obavit ?e se izbor.

Na ponovljenom izboru izabran je kandidat koji dobije najve?i broj glasova bira?a koji su glasovali. Ako kandidati dobiju isti broj glasova, izbor se još jednom ponavlja

?lanak 18.

Ako neki od kandidata za predsjednika Republike umre u vremenu od dana objave liste kandidata pa do 48 sati prije dana izbora, politi?ka stranka odnosno stranke mogu umjesto njega predložiti novog kandidata. U tom slu?aju ne traže se uvjeti broja potpisa bira?a iz ?lanka 8. ovoga zakona. Ako jedan od kandidata, koji ima pravo sudjelovati na ponovljenom izboru. umre u vremenu od dana prvog glasovanja na kojem ni jedan od kandidata nije dobio ve?inu iz ?lanka 17. stavka 1. ovoga zakona pa do dana ponovljenih izbora, ponavlja se cijeli izborni postupak.

?lanak 19.

U slu?aju da se prema odredbama ?lanka 17. ovoga zakona ponavljaju izbori za predsjednika Republike Hrvatske, u vremenu od dana prvog glasovanja pa do 24 sata prije dana ponovljenih izbora, kandidati za predsjednika Republike Hrvatske imaju sva prava na iznošenje izbornih programa i izbornu promi?bu koji su utvr?eni u ?lanku 13. i 14. ovoga zakona.

Tijela za provo?enje izbora

?lanak 20.

Tijela za provo?enje izbora za predsjednika Republike Hrvatske su Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, op?insko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba i bira?ki odbori. ?lan izborne komisije i bira?kog odbora kao i zamjenik ?lana ovih tijela može biti samo osoba koja ima bira?ko pravo. ?lanovi izbornih komisija i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici, a ne mogu biti ?lanovi niti jedne politi?ke stranke.

?lanovi bira?kih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti ?lanovi niti jedne politi?ke stranke.

?lanak 21.

Izbornu komisiju Republike Hrvatske ?ini predsjednik i ?etiri ?lana, od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Ustavni sud Republike Hrvatske iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i drugih istaknutih pravnika.

Op?insko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba ?ine predsjednik i dva ?lana, od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske iz reda sudaca ili drugih pravnika.

?lanak 22.

Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske:

1. brine se za zakonitu pripremu i provo?enje izbora predsjednika Republike Hrvatske;

2. imenuje ?lanove op?inskih izbornih komisija i daje obvezatne upute za rad op?inskih izbornih komisija i bira?kih odbora;

3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provo?enja izbora;

4. nadzire rad op?inskih izbornih komisija;

5. na temelju pravovaljanog prijedloga kandidata sastavlja listu kandidata za predsjednika Republike Hrvatske,

6. nadzire pravilnost izborne promi?be u skladu s ovim zakonom;

7. objavljuje rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske;

8. obavlja i druge poslove odre?ene ovim zakonom. Obvezatne upute za rad op?inskih izbornih povjerenstava, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba bira?kih odbora. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužna je objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.

?lanak 23.

Op?inska izborna povjerenstva, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba:

1. brine se za zakonito provo?enje izbora na bira?kim mjestima na svom podru?ju:

2. odre?uje bira?ka mjesta;

3. imenuje bir?ke odbore;

4. prema obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske obavlja sve tehni?ke pripreme za obavljanje izbora na svom podru?ju;

5. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na bira?kim mjestima na podru?ju op?ine i dostavlja ih Izbornoj komisiji Republike Hrvatske na na?in i u roku koji ova odredi;

6. obavlja i druge poslove odredene ovim zakonom.

?lanak 24.

Bira?ki odbori neposredno provode glasovanje na izborima za predsjednika Republike Hrvatske i osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Bira?ki odbor imenuje se za svako mjesto na kojem se glasuje Bira?ki odbor ?ine predsjednik i dva ?lana. Predsjedniku i ?lanovima odbora odre?uju se zamjenici.

Op?inska izborna povjerenstva, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat ?e ?lanove i zamjenike ?lanova bira?kog odbora najkasnije pet dana prije dana izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Registrirane politi?ke stranke koje su predložile kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske, mogu odrediti promatra?e koji ?e pratiti rad tijela za provodenje izbora. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske svojim obvezatnim uputama utvrdit ?e prava i dužnosti promatra?a kao i na?in promatranja rada tijela za provodenje izbora

Provo?enje izbora

?lanak 25.

Glasovanje za izbor predsjednika Republike Hrvatske obavlja se na bira?kim mjestima na podru?ju Republike Hrvatske i u skladu sa ?lankom 5. ovoga zakona, na bira?kim mjestima u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima. Svakom bira?kom mjestu odre?uje se redni broj najkasnije pet dana prije dana izbora, Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za bira?ka mjesta u inozemstvu, a op?inska izborna povjerenstva, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba za podru?je Republike Hrvatske objavit ?e koja su bira?ka mjesta odredena, s naznakom koji ?e bira?i glasovati na pojedinom mjestu.

?lanak 26.

Bira?ka mjesta odre?uju se s obzirom na broj bira?a, odnosno prostornu udaljenost, i to tako da broj bira?a na jednom bira?kom mjestu bude toliki da se bez poteško?a može glasovati u vremenu koje je odredeno za glasovanje. Za svako bira?ko mjesto odredit ?e se posebna prostorija. Prostorija odre?ena za glasovanje uredit ?e se tako da se osigura tajnost glasovanja.

Glasovanje i utvr?ivanje rezultata glasovanja

?lanak 27.

Glasovanje se obavlja osobno. Glasovanje se obavlja glasa?kim listi?em.

?lanak 28.

Glasa?ki listi? sadrži: 1. ime i prezime kandidata; 2. puni i skra?eni naziv politi?ke stranke odnosno stranaka ili strana?ke koalicije koja je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od hrvatskih državljana uz njegovo ime i prezime navodi se naznaka “nezavisni kandidat”. Na glasa?kom listi?u navode se kandidati onim redom kojim su navedeni na listi kandidata. Ispred imena i prezimena svakog kandidata stavlja se redni broj. Na ponovljenom izboru za predsjednika Republike kandidati se na glasa?ki listi? unose tako da je prvi po redu kandidat koji je dobio na prvom glasovanju više glasova.

?lanak 29.

Glasuje se samo za kandidate navedene na glasa?kom listi?u. Glasa?ki listi? popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg se glasuje. Važe?im se smatra i onaj glasa?ki listi? iz kojeg se na siguran i nedvojben na?in može utvrditi za kojeg kandidata je bira? glasovao.

?lanak 30.

Nepopunjeni glasa?ki listi?, kao i tako popunjen glasa?ki listi? da se ne može sa sigurnoš?u utvrditi za kojeg je kandidata bira? glasovao, smatra se nevaže?im Nevaže?im se smatra i glasa?ki listi? na kojem je bira? glasovao za dva ili više kandidata.

?lanak 31.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. U 19 sati zatvara se biralište. Bira?ima koji su se zatekli na biralištu omogu?it ?e se da glasuju. Biralište na kojem su glasovali svi upisani bira?i zatvara se i prije isteka roka iz prethodnog stavka

?lanak 32.

Za ?itavo vrijeme glasovanja na biralištu moraju biti prisutni svi ?lanovi bira?kog odbora ili njihovi zamjenici Predsjednik bira?kog odbora brine se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja. U slu?aju potrebe predsjednik ?e zatražiti pomo? policije koja ?e, kad do?e na biralište, postupati po njegovim uputama, a u okviru zakonskih ovlasti. Nitko ne smije do?i na biralište naoružan, osim u slu?aju predvi?enom u stavku 2. ovoga ?lanka.

?lanak 33.

Predsjednik bira?kog odbora, ili od njega ovlašten ?lan bira?kog odbora, provjerava u bira?kom popisu da li je upisan bira? koji je pristupio glasovanju. Bira? koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati na na?in predvi?en ovim zakonom može do?i na bira?ko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja ?e po njegovoj ovlasti zaokružiti redni broj ispred imena kandidata za koga bira? glasuje. Ako bira? nije upisan u bira?ki popis, predsjednik mu ne?e dozvoliti da glasuje osim ako bira? potvrdom nadležnog tijela dokaže da ima bira?ko pravo. Kad bira?, koji nije u mogu?nosti glasovati na bira?kom mjestu, obavijesti o tome bira?ki odbor, odbor ?e mu omogu?iti glasovanje. Glasovanje na na?in utvr?en u stavcima 2, 3. i 4. ovoga ?lanka poimeni?no ?e se unijeti u zapisnik o radu bira?kog odbora.

?lanak 34.

Bira?i na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na bira?kim mjestima koja ?e odrediti ministar uprave na prijedlog ministra obrane.
Bira?i koji se kao ?lanovi posade pomorskih i rije?nih brodova hrvatske trgova?ke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, glasuju na bira?kim mjestima koja ?e odrediti ministar pomorstva.
Bira?i koji su lišeni slobode glasuju na bira?kim mjestima koja ?e odrediti ministar pravosu?a.

?lanak 35.

Po završenom glasovanju bira?ki odbor ?e ponajprije prebrojati neupotrijebljene glasa?ke listi?e i staviti ih u poseban omot koji ?e zatvoriti. Nakon toga bira?ki odbor utvr?uje, prema popisu bira?a, odnosno izvatku iz popisa bira?a i na temelju zapisnika ukupan broj bira?a koji su glasovali i pristupa otvaranju glasa?ke kutije i prebrojavanju glasova. Ako se prilikom prebrojavanja glasova na bira?kom mjestu utvrdi da je broj glasova prema popisu bira?a ve?i od broja glasova po glasa?kim listi?ima, vrijedi rezultat glasovanja po glasa?kim listi?ima. Ako se prilikom prebrojavanja glasova na bira?korn mjestu utvrdi da je glasovao manji broj bira?a od broja glasova u glasa?koj kutiji, bira?ki odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom bira?kom mjestu se ponavlja. Rezultat glasovanja na tom bira?kom mjestu se utvr?uje nakon ponovljenog glasovanja u roku od 24 sata.

?lanak 36.

Kad bira?ki odbor utvrdi rezultate glasovanja na bira?kom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit ?e broj bira?a prema popisu bira?a, odnosno izvatku iz popisa bira?a, koliko je bira?a glasovalo po popisu bira?a, odnosno izvatku iz popisa bira?a, a koliko na temelju ?lanka 33. stavka 3. ovoga zakona, i koliko ukupno, koliko je glasova dobio svaki od kandidata i koliko je glasa?kih listi?a proglašeno nevaže?im. U zapisnik o radu bira?kog odbora unose se i sve druge ?injenice koje su važne za glasovanje Svaki ?lan bira?kog odbora može dati svoje primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi ?lanovi bira?kog odbora.

?lanak 37.

Zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom bira?ki odbor dostavlja op?inskoj izbornom povjerenstvu, gradskom izbornom povjerenstvo i Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba, najkasnije u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta. Bira?ki odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i inozemnom uredu dostavlja spise iz prethodnog stavka neposredno Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta.

?lanak 38.

Op?inska izborna povjerenstva, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba,  izbrojit ?e rezultate glasovanja na bira?kim mjestima na svom podru?ju najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta. Op?inska izborna povjerenstva, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba dostavit ?e izborne rezultate na svom podru?ju Izbornoj komisiji Republike Hrvatske zajedno sa zapisnikom o svom radu na na?in i u roku koji joj ova odredi.

?lanak 39.

O svom radu op?inska izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba vodi zapisnik u koji ?e ubilježiti:

1. broj bira?a upisanih u popis bira?a, odnosno izvadak iz popisa bira?a;

2. broj glasalih i broj glasa?kih listi?a koji su proglašeni nevaže?im :

3. ime i prezime svakog kandidata s naznakom koliko je pojedini kandidat dobio glasova na podru?ju op?ine. Svaki ?lan izborne komisije izborne jedinice može staviti i primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi ?lanovi op?inske izborne komisije.

?lanak 40.

Rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske utvr?uje Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim bira?kim mjestima.

?lanak 41.

Kad Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, utvrdi rezultate izbora za predsjednika Hrvatske objavit ?e odmah: 1. broj bira?a upisanih u popise bira?a, broj bira?a koji su glasovali. koliko je glasova dobio pojedini kandidat i koliko je bilo nevaže?ih glasa?kih listi?a: 2. ime i prezime kandidata koji je izabran.

Ako niti jedan od kandidata za predsjednika Republike Hrvatske nije dobio ve?inu koja se traži za izbor, prema ?lanku 17. stavku 1. ovoga zakona. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavit ?e ime i prezime dva kandidata koji su dobili najviše glasova i koji imaju pravo sudjelovanja na ponovljenom izboru, u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.

Troškovi za provo?enje izbora

?lanak 42.

Sredstva za pokri?e troškova za provo?enje izbora osiguravaju se u državnom prora?unu Republike Hrvatske. Sredstvima iz prethodnog stavka raspolaže Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske odreduje na?in korištenja sredstava za provodenje izbora i provodi nadzor nad njihovom uporabom. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dodjeljuje odgovaraju?a sredstva op?inskim izbornim komisijama.

Zaštita izbornog prava

?lanak 43.

Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za predsjednika Republike Hrvatske i rješava izborne sporove u skladu s odredbama ovoga zakona.

?lanak 44.

Politi?ka stranka. dvije ili više politi?kih stranaka, odnosno bira?i koji su predložili kandidata za predsjednika Republike Hrvatske kao i kandidati za predsjednika Republike Hrvatske mogu podnijeti prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politi?ka stranka, dvije ili više politi?kih stranaka i bira?i o ?ijim se kandidatima glasovalo na izborima za predsjednika Republike, kao i sami kandidati za predsjednika Republike o kojima se glasovalo. Ukoliko je kandidata za predsjednika Republike predložilo više politi?kih stranaka, odnosno više bira?a, prigovor ?e se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politi?ka stranka, odnosno bilo koji od bira?a koji je bio predlaga? kandidature.

?lanak 45.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske podnosi se Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 48 sati ra?unaju?i od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada joj je dostavljen prigovor odnosno od dana kada su joj dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

?lanak 46.

Ako Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske rješavaju?i o prigovoru iz ?lanka 45. ovoga zakona utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale, ili mogle utjecati na rezultat izbora, poništit ?e radnje u tom postupku i odrediti da se u odredenom roku koji mora omogu?iti da se izbori održe na dan kad su raspisani, te radnje ponove. Ako ne postoji mogu?nost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske poništit ?e izbor za predsjednika Republike Hrvatske i odrediti rok u kojem ?e se održati ponovljeni izbor.

?lanak 47.

Protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske podnositelji prigovora kao i kandidat za predsjednika Republike koji je nezadovoljan takvom odlukom. imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 48 sati ra?unaju?i od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje. Žalba se podnosi putem Izborne komisije Republike Hrvatske.

Smatrat ?e se da je žalba predana. u roku ako je predana Izbornoj komisiji Republike Hrvatske prije nego što protekne rok iz stavka 2. ovoga ?lanka.

Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

?lanak 48.

Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava, ne odga?aju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim zakonom.

Stupanje na dužnost i polaganje prisege

?lanak 49.

Izabrani predsjednik Republike Hrvatske stupa na dužnost posljednjeg dana mandata predsjednika kojem isti?e mandat.

U slu?aju izbora predsjednika Republike Hrvatske prema ?lanku 97. Ustava Republike Hrvatske izabrani predsjednik Republike Hrvatske stupa na dužnost na dan objave rezultata izbora. Na dan stupanja na dužnost, predsjednik Republike Hrvatske polaže pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske sve?anu prisegu, kojom se obvezuje na vjernost Ustavu.

Sve?ana prisega koju predsjednik Republike Hrvatske, obvezuju?i se na vjernost Ustavu, polaže pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, glasi:
“Prisežem svojom ?aš?u da ?u dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana.
Kao hrvatski državni poglavar:
- držat ?u se Ustava i zakona,
- brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,
- bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti,
- ?uvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske.
Tako mi Bog pomogao.”

Završna odredba

?lanak 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

Klasa: 013-01/92-01/03

Zagreb, 9. travnja 1992.


SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-politi?kog vije?a

Vice Vukojevi?, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vije?a op?ina

Luka Bebi?, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Vije?a udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics