WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

ZAKON O KAMATAMA

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Zakoni Narodne novine

ZAKON O KAMATAMA

Op?e odredbe

?lanak 1.

(1) Ovim se Zakonom ure?uje obra?unavanje i pla?anje zateznih kamata kada dužnik kasni s ispunjenjem nov?anih obveza.

(2) Nov?anim obvezama iz stavka 1. ovoga ?lanka smatraju se i porezi, prirezi, carine, pristojbe, doprinosi i drugi javni prihodi (u daljnjem tekstu: javni prihodi).

(3) Ovim se Zakonom odre?uju najviše dopuštene stope ugovorne kamate u nov?anim obvezama izme?u pravnih, te pravnih i fizi?kih osoba koje stupaju u vjerovni?ko-dužni?ke odnose kao i obra?unavanje i pla?anje kamata na više pla?ene javne prihode.

Obra?unavanje zatezne kamate

?lanak 2.

Stopa zatezne kamate kada dužnik kasni sa ispunjenjem nov?ane obveze ne može biti viša od stope zatezne kamate koje na preporuku Odbora za utvr?ivanje kamatnih stopa uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

?lanak 3.

(1) Zatezna kamata obra?unava se primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog ra?una na dospjelu glavnicu bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obra?unskog razdoblja.

(2) Pri obra?unu zatezne kamate primjenjuje se ovaj mate­mati?ki izraz:

      C x p x n

K= ——————       

        100

gdje oznake imaju sljede?e zna?enje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina

(3) Pri obra?unu zatezne kamate za obra?unsko razdoblje kra?e od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se ovaj matemati?ki izraz:

      C x p x d

K= ——————     

        36.500

odnosno za prijestupnu godinu:

      C x p x d

K= —————

          36.600

gdje oznake imaju sljede?e zna?enje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana.

?lanak 4.

Ne može se ugovarati kamata po dospije?u po stopi višoj od stope zatezne kamate propisane uredbom iz ?lanka 2. ovoga Zakona.

NajviŠa dopuŠtena ugovorna kamatna stopa

?lanak 5.

Stopa ugovorne kamate u nov?anim obvezama izme?u pravnih, te pravnih i fizi?kih osoba koji stupaju u vjerovni?ko-
-dužni?ke odnose ne može biti viša od najviše dopuštene ugovorne kamatne stope koju na preporuku Odbora za utvr?i­vanje kamatnih stopa uredbom propiše Vlada Republike Hrvat­ske.

Odbor za utvr?ivanje kamatnih stopa

?lanak 6.

(1) Odbor za utvr?ivanje kamatnih stopa stru?no je tijelo ?ije ?lanove ?ine predstavnici Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca te udruženja financijskih institucija i potroša?a.

(2) ?lanove Odbora za utvr?ivanje kamatnih stopa imenuje ministar financija na vremenski period od ?etiri godine na prijed­log Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvat­ske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i udru­ženja financijskih institucija i potroša?a.

(3) Na?in rada Odbora za utvr?ivanje kamatnih stopa utvrdit ?e se poslovnikom.

(4) Odbor za utvr?ivanje kamatnih stopa sastaje se dva puta godišnje, a po potrebi i ?eš?e, te na temelju statisti?kih podataka dobivenih od Hrvatske narodne banke daje preporuke za dono­šenje uredbe o visini zateznih kamatnih stopa te uredbe o visini najviših stopa ugovornih kamata na nov?ane obveze.

Kamate na viŠe pla?ene javne prihode

?lanak 7.

Na iznose više pla?enih javnih prihoda obra?unavaju se kamate po kamatnoj stopi koju uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Nadzor nad provedbom Zakona

?lanak 8.

Nadzor provedbe ovoga Zakona kod vjerovnika pravnih ili fizi?kih osoba provode nadzorna tijela koja su, sukladno posebnim propisima, nadležna za nadzor njihova poslovanja.

Kaznene odredbe

?lanak 9.

(1) Nov?anom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizi?ka osoba:

1. ako ugovori ili obra?una ili naplati zateznu kamatu protivno odredbama ?lanka 2. ovoga Zakona,

2. ako obra?una zateznu kamatu na na?in suprotan ?lanku 3. ovoga Zakona.

(2) Nov?anom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit ?e se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je po?inila prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka.

?lanak 10.

(1) Nov?anom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit ?e se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizi?ka osoba:

1. ako ugovori ili obra?una ili naplati kamatu protivno odred­bama iz ?lanka 5. ovoga Zakona.

(2) Nov?anom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit ?e se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je po?inila prekršaj iz stavka 1. ovoga ?lanka.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

?lanak 11.

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet ?e uredbe propisane ovim Zakonom.

(2) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar financija imenovat ?e ?lanove Odbora za utvr?i­vanje kamatnih stopa.

?lanak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zateznim kamatama (»Narodne novine«, br. 28/96.).

(2) Uredba o visini stope zatezne kamate (»Narodne novine«, br. 72/02.), koja je donijeta na temelju Zakona o zateznim kamatama, ostaje na snazi do donošenja uredbe iz ?lanka 2. ovoga Zakona.

?lanak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-14/04-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.


WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
WEB HOSTING

Crta
Crta
Crta


Crta
WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics